Zusterschap

Houd van elkaar omwille van Allah.

ZusterschapLezing Merhaba Ramadan – 16 november 2003

Bismillahir Rah’manir Rah’iem.

Alle lof is voor Allah; wij prijzen Hem en vragen Zijn Vergiffenis. Wij zoeken bescherming bij Allah tegen het kwade van onze zielen en het slechte van onze handelingen. Eenieder die door Allah geleid wordt, zal door niemand worden misleid; eenieder die Allah laat dwalen, zal door niemand kunnen worden geleid. Ik getuig dat er geen god is dan Allah en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is. Vrede zij met hem, zijn familie, zijn metgezellen en allen die in zijn voetsporen treden.

Voorts,

Kijk eens om je heen. Wat zie je? Wie zie je? Wanneer ik vandaag om me heen kijk, zie ik jonge vrouwen die bijeen gekomen zijn om verschillende redenen. Sommigen van jullie komen om een liefdevolle, leerzame lezing mee te maken, anderen omdat ze gevraagd zijn door een vriendin, en sommigen uit nieuwsgierigheid. Ik weet niet wat de reden van een ieder van jullie is. En jullie zullen ook elkaars reden niet altijd weten, want hoewel sommige van jullie elkaar kennen, zullen de meesten elkaar niet echt kennen. Wat maakt dat jullie hier vandaag bijeen zijn gekomen? Wat is het dat ons bindt, wat is de grote overeenkomst tussen ons allen? Het juiste antwoord moet zijn: de Islaam en van daar uit: zusterschap.

De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Wanneer een groep mensen samenkomt om Allah de Verhevene te gedenken, komen de engelen en spreiden hun vleugels over hen uit.” Iemand vroeg: “En als er iemand bij hen is die niet kwam om Allah te gedenken, maar om zijn eigen redenen?” De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) antwoordde: “Zij zijn een gezelschap waarvan niet een persoon uitgesloten wordt.” (Vrije vertaling van de h’adieth.)

Dus wat de redenen van jullie ook zijn, als er een groep is die samen is gekomen omwille van Allah de Verhevene, zal de rest daar ook van mee profiteren en, in shaa-a Allaah, zal dit jullie harten openen. Realiseer je dat op dit moment de engelen ons met hun vleugels beschermen en getuigen zijn van wat wij zeggen. Enkel en alleen omdat wij samengekomen zijn omwille van Allah de Verhevene. Allah weet wat er in onze harten is, maar ik ga ervan uit dat degene die nu hier zijn, zijn gekomen vanwege hun liefde voor hun Schepper, want je had tenslotte ook iets anders kunnen gaan doen. Maar al-h’amdoelillaah, jullie hebben voor het juiste gekozen en kijk om je heen; je bent niet de enige en zeker niet de laatste die haar prioriteiten op een rijtje heeft en Allah de Verhevene voor laat gaan. Want hoe vaak vertel je jezelf dat je wel wat beters te doen hebt als er een lezing wordt georganiseerd? Hoe vaak moet je net die dag naar familie of is het koopzondag? Misschien is het ook wel dat je het een beetje eng vindt om naar islambijeenkomsten te gaan; wie komen daar en moet ik dan een hoofddoek dragen? Maar in shaa-a Allaah zul je merken dat iedereen hier welkom is, het gaat niet om hoe perfect moslim je bent, want dat zijn we geen van allen, het gaat er niet om dat je een enorme kennis over Islaam hebt, want hoe meer we leren, hoe minder we lijken te weten. Het gaat er niet om hoe je er uit ziet, wat voor goede of juist slechte dingen je gedaan hebt; waar het om gaat is dat je een stap zet op de weg van Allah en steeds meer stappen zult zetten. Want Allah de Verhevene heeft zelf gezegd in een h’adieth qoedsie (Nederlandstalige interpretatie): “…wie Mij de breedte van een hand nadert, nader Ik een armlengte; en wie Mij een armlengte nadert, nader Ik de ruimte tussen twee uitgestrekte armen; en wie Mij lopend nadert, ren Ik tegemoet. En wie Mij tegemoet komt met een aardoppervlak vol zonden, zonder Mij deelgenoten toe te kennen, zal Ik tegemoet komen met een gelijke mate van vergeving.” (Overgeleverd door Moeslim.)

Soebh’aan Allaah, wordt het niet tijd dat we ons haasten naar Hem?

Zelfs al is dit de eerste keer dat je die juiste beslissing hebt genomen, in shaa-a Allaah zal je imaan, je geloof, gesterkt worden en zul je vaker op zoek gaan naar kennis en naar het ware zusterschap. Mijn wens voor vandaag is dat in shaa-a Allaah eenieder van jullie het warme gevoel van de liefde voor elkaar omwille van Allah de Verhevene zal ervaren en hier niet genoeg van kan krijgen. Yaa Rabb (O Heer), open onze harten voor elkaar en laat ons van elkaar houden omwille van U.

Islaam is het dat ons, in shaa-a Allaah, bindt en degene die zichzelf moslim noemen zijn zusters van elkaar.

Jullie zijn meer dan een groep onbekenden of kennissen, meer nog dan vriendinnen, jullie zijn mijn zusters in Islaam en ik houd van jullie omwille van Allah de Verhevene.

Als iemand mij zou vragen: wat is nou het meest bijzondere aan de Islaam? Dan zou ik veel dingen kunnen zeggen; ik zou kunnen antwoorden: “rechtvaardigheid” of “ kern van het leven” of “zo logisch en zo eenvoudig” of nog vele andere dingen. Maar wat ik echt heel bijzonder vind in Islaam en wat ik voorheen nooit ervaren heb, is de band die moslims onderling met elkaar hebben. Zodra ik een zuster ontmoet; iemand die net als ik in Allah de Verhevene gelooft en in Zijn boodschapper, iemand die net als ik wil streven op de weg van onze Schepper, dan opent mijn hart zich; een warmte overspoelt mijn lichaam en ik houd oprecht van haar alsof ik haar al jaren ken. Soebh’aan Allaah, wat een ni’mah, wat een gunst van mijn Rabb!!

Voordat ik moslim werd, al-h’amdoelillaah, was ik niet zo goed in contacten maken; ik hield er ook niet van. Maar dat is nu heel anders! Nu voel ik me meteen op mijn gemak bij een zuster, zou ik heel mijn persoonlijk leven voor haar op tafel leggen en neem ik haar in vertrouwen wanneer ik weet dat zij godvrezend is.

Ik kan me momenten herinneren dat we met een groep zusters de ‘ied (het feest) vierden en we plots samen zaten te huilen. Dat we elkaar in de armen vielen en ons zo sterk verbonden voelden. Dat tijdens een bijeenkomst in de moskee er een jonge vrouw naar mij toe kwam; zij vertelde mij huilend haar hele geschiedenis en ik hield van haar zodra ik haar in mijn armen gesloten had en zij snikkend terug wilde keren naar Allah de Verhevene, Allah zij geprezen.

Dezelfde herkenning heb ik bij andere zusters gevoeld, zelfs al had ik ze maar één keer gezien en zelfs al woonden ze ver weg en zagen we elkaar maar weinig. En zo zijn er nog velen anderen die mijn hart geraakt hebben, simpelweg omdat wij van elkaar houden omwille van Allah de Verhevene.

En hoewel jullie allemaal zo verschillend zijn, dat ene gevoel blijft overheersen, dat gevoel dat mij tot in mijn hart raakt, dat er voor zorgt dat ik tot tranen geroerd wordt, dat maakt dat ik het beste voor jullie wil en jullie advies ter harte neem; WIJ ZIJN ZUSTERS!!

Wat zusterschap echt inhoudt, voelen wij in shaa-a Allaah allemaal in ons hart, maar er zijn ook bewijzen vanuit de Qor-aan en Soennah die ons vertellen hoe belangrijk broederschap en zusterschap is en welke beloningen je er voor kunt krijgen, buiten dat overweldigende, unieke gevoel.

In de Qor-aan staat (Nederlandstalige interpretatie): “Waarlijk, de gelovigen zijn slechts broeders (in Islaam)…” [Soerat al-H’oedjoeraat (49), aayah 10.]

<<<Toevoeging uwkeuze.net. De islamitische broederschapband dient het gevoel van verbondenheid binnen een stam, groep of nationaliteit te overtreffen.>>> (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 

Ibn ‘Oemar (moge Allah tevreden zijn met vader en zoon) verhaalde dat de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): “Een moslim is de broeder van een moslim; hij doet hem geen onrecht aan en hij geeft hem niet over aan de vijand. Wie zich bezighoudt met het bevredigen van de behoefte van een broeder, zal ondervinden dat Allah zich bezighoudt met het bevredigen van zijn behoefte. Wie de tegenspoed van een moslim doet verdwijnen, zijn tegenspoed zal op de Dag des Oordeels verwijderd worden. En wie (de tekortkomingen van een) moslim verbergt, (zijn tekortkomingen) zullen door Allah op de Dag des Oordeels verborgen worden.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.)

Soebh’aan Allaah, dus alles wat jij voor een zuster doet; het bevredigen van haar behoeften, haar tegenspoed laten verdwijnen en haar tekortkomingen verbergen, zal Allah de Verhevene ook voor jou doen! Laat eens echt tot je doordringen hoe mooi dit is! (Lees ook het artikel Help elkaar!)

En het kan zo eenvoudig zijn. Wanneer je weet dat een zuster je hulp kan gebruiken, aarzel dan niet en bied haar je hulp aan, zelfs al ken je haar niet goed of helemaal niet. Ze zal dit zeker waarderen. En wanneer je merkt dat een zuster haar zwakke kanten heeft, zoals wij allemaal, en ze wel eens dingen doet die niet goed zijn; houd je mond erover en vertel het aan niemand. Op deze manier zal Allah de Verhevene jouw zonden, en we hebben er heel wat, verborgen houden, terwijl Hij beter dan wie ook weet wat wij openlijk en verborgen doen.

En alle tegenspoed die we in deze doenya, dit wereldse leven ondervinden, valt in het niet bij de tegenspoed die wij, Allah verhoede het, zullen ondervinden op Yawm al-Qiyaamah, de Dag der Opstanding en omwille van onze zusterliefde zal Allah de Verhevene ons beschermen.

De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Het is eer genoeg voor degenen die van elkaar houden omwille van Allah, zowel mannen als vrouwen, om te weten dat hun Almachtige Rabb voor hen zal zorgen op de Dag des Oordeels. Allah zal op de Dag der Opstanding zeggen: ‘Waar zijn degenen die van elkaar houden omwille van Mijn Glorie? Vandaag zal Ik hen beschermen in Mijn schaduw, vandaag is er geen schaduw behalve Mijn schaduw (die Hij geschapen heeft).’”

<<<Toevoeging van uwkeuze.net. Sheikh Ibn al-‘Oethaymien zegt in Sharh’ Riyaadh as-Saalih’ien mien Kalaamie Sayyiedie al-Moersalien, boek 5, blz. 402, toen hij h’adieth 449 uitlegde: “De betekenis van de schaduw in deze h’adieth, is een schaduw die Allah schept op de Dag der Opstanding om de dienaren die Hij wil ermee te beschutten. Hier wordt zeker niet mee bedoeld dat het de schaduw is van Allah Zelf, omdat Allah het Licht is van de hemelen en de aarde en het niet mogelijk is dat Allah een schaduw heeft (veroorzaakt) door de zon, waardoor de zon boven Hem zou zijn, terwijl Hij Zich tussen de zon en Zijn schepselen bevindt. Allah is de Verhevene, Verheven boven alles…”>>>

Soebh’aan Allaah! Kun je je voorstellen dat op Yawm al-Qiyaamah je de Stem van Allah zult horen en jij op moet staan om je beloning in ontvangst te nemen? Een beloning die op die Dag enorm groot is, namelijk het mogen vertoeven in Zijn schaduw wanneer er een allesverzengende hitte heerst en dorst iedereen kwelt! Je zit daar dan met al die anderen waar jij van houdt en die van jou houden enkel omwille van Allah de Verhevene! Dit betekent dat wanneer onze zusterband sterk genoeg is, we elkaar met Allahs Toestemming in het Hiernamaals weer zullen tegen komen in aangename omstandigheden. Yaa Rabb, laat ons oprecht van elkaar houden omwille van U en geef ons bescherming in Uw schaduw op een Dag dat er geen schaduw is dan bij U! Amien.

Om deze doe’aa-e (smeekbede) werkelijkheid te laten worden, is er slechts één voorwaarde waar we aan moeten voldoen en dat is dat onze liefde voor elkaar enkel en alleen omwille van Allah de Verhevene is.

Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat Allahs boodschapper (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): “Een man ging op bezoek bij zijn broeder in een ander dorp. Allah stuurde een engel die hem opwachtte langs de weg. Toen de man langskwam, vroeg de engel hem: ‘Waar ga je naar toe?’ Hij zei: ‘Ik ga een broeder bezoeken die in dit dorp woont.’ De engel vroeg: ‘Heb je hem een gunst verleend?’ (Hij bedoelde: kom je jouw beloning halen?) Hij zei: ‘Nee, alleen maar omdat ik van hem houd omwille van Allah.’ De engel vertelde hem: ‘Ik ben een boodschapper voor jou van Allah. Ik ben gestuurd om je te vertellen dat Hij – de Verhevene – van jou houdt zoals jij van jouw broeder houdt omwille van Hem.’” (Overgeleverd door Moeslim.)

Je kunt iemand mogen omdat het een vriendelijke vrouw is en dit is mooi, maar valt niet onder zusterschap.

Zusterschap is de liefde die je voor iemand voelt omdat deze moslim is, omdat deze persoon tot dezelfde oemmah (gemeenschap) als jij behoort en getuigt dat er geen god is die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah, en dat Moh’ammed Zijn dienaar en boodschapper is. Zelfs al ligt deze persoon je niet en zelfs al heb je heel veel aan te merken op haar praktiseren van Islaam, dan zet de zusterband je aan haar te adviseren, vriendelijk met haar om te gaan en haar te wijzen op een zo goed mogelijke manier op haar tekortkomingen ten opzichte van haar Rabb.

<<<Toevoeging van uwkeuze.net. De religie is oprechtheid in het geven van adviezen. Er is overgeleverd in Sah’ieh’ Moeslim op het gezag van Aboe Roeqayyah Tamiem ad-Daariey (moge Allah tevreden zijn met hem), dat de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “De religie is oprechtheid.” Wij zeiden: “Aan wie, O boodschapper van Allah?” Hij zei: “Aan Allah (d.w.z. gehoorzaam Hem), Zijn boodschapper (d.w.z. geloof, respecteer en volg hem), Zijn Boek (d.w.z. volg het), de leiders van de moslims (d.w.z. help hen met hun werk) en het gewone volk [d.w.z. beveel hen al-ma’roef (het goede) en verbied hen al-moenkar (het verwerpelijke, het slechte)].”>>>

Deze zusterband maakt ook dat je niet snel ruzie met iemand krijgt en niet lang boos op iemand kunt blijven; de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Twee mensen die van elkaar houden vanwege Allah of vanwege de Islaam, laten kleine beledigingen van een van hen niet tussen hen in komen.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie.)

Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden met hem zijn) verhaalde dat de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Het is voor een moslim niet toegestaan zijn moslimbroeder te verlaten (niet tegen hem te spreken) voor meer dan drie dagen. Als zij elkaar ontmoeten en de een wendt zijn hoofd naar een kant af en de ander wendt zijn hoofd naar de andere kant; de betere van de twee is degene die begint met de salaam (de islamitische groet: as-salaamoe ‘alaykoem – vrede zij met jullie) te geven.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie.)

Dus koppigheid of langslepende ruzies waar dan programma’s als “het spijt me” of “het familiediner” aan te pas moeten komen, kunnen niet bestaan tussen moslims die zich aan de Soennah houden. En zoals uit de voorgaande h’adieth blijkt; wanneer jij als eerste groet met de salaam, zijn de h’asanaat (beloningen) voor jou; wat de ander doet, is dan eigenlijk niet belangrijk meer.

Een van de veelgenoemde Namen van Allah de Verhevene is ar-Rah’iem, de Meest Genadevolle. Hoewel wij geen van Allahs Eigenschappen kunnen evenaren, kunnen we wel sommige van Zijn Eigenschappen op ons menselijk niveau proberen toe te passen.

Het kunnen vergeven van jouw zusters wordt in de Islaam als een heel nobele karaktereigenschap gezien. Zo staat in de Qor-aan (Nederlandstalige interpretatie): “Degenen die uitgeven (omwille van Allah) in voorspoed en in tegenspoed en die woede bedwingen en mensen vergeven; en Allah houdt van de weldoeners.” [Soerat Aal ‘Imraan (3), aayah 134.]

<<<Toevoeging van uwkeuze.net. Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde: “De boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): ‘De sterke is niet degene die de mensen overmant door zijn kracht, maar de sterke is degene die zichzelf controleert terwijl hij boos is.’” (Sah’ieh’ al-Boekhaarie, 8/6114.) Zie het artikel Word niet boos!>>>

Het hoogste niveau van imaan, van geloof, is ih’saan. Men kan een moslim zijn, iemand die getuigt dat er geen god is die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah en dat Moh’ammed Zijn dienaar en boodschapper is. Men kan een moe-emin zijn, iemand die de geboden van Allah de Verhevene naleeft en Zijn Verboden nalaat. En men kan een moeh’sin zijn, en al het voorgaande doen met het altijd aanwezige besef dat Allah hem ziet. En Allah de Verhevene zegt in de voorgaande aayah dat Hij van de moeh’sinien houdt en dat een van de kenmerken van de moeh’sinien is dat zij hun woede inhouden en anderen vergeven.

Vaak staat onze trots ons in de weg; we vinden echt dat wij gelijk hebben en dat de ander fout zit. We verlagen onszelf niet door toe te geven dat wij zelf fout zaten of nog erger, door aan de ander toe te geven terwijl wij wel gelijk hadden!

Maar weet lieve zusters, dat het jezelf verlagen voor Allah de Verhevene, je in status verhoogt bij Allah de Verhevene! De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Als Zijn dienaar (iemand) vergeeft, dan zal Allah zijn eer juist laten toenemen. Niemand is nederig vanwege Allah zonder dat Allah zijn status verhoogt.” (Overgeleverd door Moeslim.)

En ook hier geldt dat je dit doet omwille van Allah de Verhevene en misschien, en zelfs waarschijnlijk, niet eens omwille van die ander. Je zult zien dat Allah de Verhevene Zijn belofte nakomt in dit leven en in het Hiernamaals. Want wanneer je jouw trots inslikt en de ander vergeeft, wordt jouw hart en dat van de ander zachter en het geeft de zusterschap weer een kans. En het versterken van de zusterschap en van de gehele oemmah is een groot goed in deze tijd waarin zoveel fitnah (beproevingen) en verdeeldheid heerst. (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 

Het van elkaar houden omwille van Allah de Verhevene is niet zomaar iets moois dat je kunt nastreven of niet; het is een voorwaarde voor imaan en voor het betreden van het Paradijs. Luister goed lieve zusters; zonder liefde voor elkaar heb je geen kans op het Paradijs, het houden van elkaar omwille van Allah de Verhevene is een VOORWAARDE om in al-Djennah te komen! Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde van de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) (Nederlandstalige interpretatie): “Jullie zullen het Paradijs niet binnengaan totdat jullie geloven en jullie zullen niet geloven totdat jullie van elkaar houden…” (Overgeleverd door Moeslim.)

Het elkaar groeten met de groet van de Islaam, de groet van de hemelse vrede, is een eerste stap om tot zusterschap te komen. Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft verhaald dat de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): “Bij Allah, in Wiens Handen mijn leven is. Jullie zullen al-Djennah niet binnengaan totdat jullie geloven (in het islamitisch monotheïsme) en jullie zullen niet geloven totdat jullie van elkaar houden. Zal ik jullie iets vertellen waardoor jullie van elkaar zullen houden? Verspreidt de salaam tussen jullie.” (Overgeleverd door Moeslim.)

‘Abdoellaah ibn ‘Amr (moge Allah tevreden met hem zijn) verhaalde: “Een man vroeg de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem): ‘Welke islamitische werken zijn het beste?’ De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): ‘Geef eten aan de mensen en geef salaam aan degenen die je kent en aan degenen die je niet kent.’” (Overgeleverd door al-Boekhaarie.)

Dit geeft weer dat de liefde omwille van Allah de Verhevene zich uitstrekt over de hele wereld. Niet alleen de zusters in je nabije omgeving zijn zusters, ook de zusters in andere delen van de stad, van het land, van de wereld, zijn jouw zusters. Dit is waarom wij huilend voor de tv zitten bij de beelden van Palestina, waarom we, in shaa-a Allaah, van binnen de drang voelen om iets te doen voor de onderdrukte moslims; omdat wij broeders en zusters zijn. En ook al zijn wij als moslims tegen iedere vorm van onderdrukking en uitbuiting, en voelen wij verdriet bij ieder menselijk drama; de loyaliteit en het gevoel gaat dieper bij onze broeders en zusters omdat Allah de Verhevene liefde in onze harten heeft geplaatst voor hen die net als wij van Hem houden.

En nog mooier; Allah de Verhevene zegt van ons te zullen houden als wij van elkaar houden omwille van Hem. Allah de Verhevene zegt in een h’adieth qoedsie (Nederlandstalige interpretatie): “Degenen die van elkaar houden vanwege Mij, die elkaar bezoeken vanwege Mij, en die geld uitgeven voor elkaar vanwege Mij, zijn verzekerd van mijn Liefde.” (Maalik.)

Het minste wat je kunt doen is jouw zusters groeten met de groet van de Islaam. Zeg geen “hoi” of “doei” of andere aan de mode onderhevige begroetingen, maar volg het voorbeeld van onze profeet Mohammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem). Is hij niet het beste voorbeeld voor ons allen, of denken wij het beter te weten!?

Aboe Oemara al-Bra’a bin ‘Azib verhaalde: “De boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) beval ons de volgende zeven handelingen: (1) het bezoeken van de zieken, (2) het volgen van een begrafenis(stoet), (3) het aanroepen van de Genade van Allah voor iemand die niest (het zeggen van yarh’amkoem-Allaah), (4) de zwakken steunen, (5) de onderdrukten helpen, (6) het verspreiden van de salaam en (7) het eren van geloftes.” (Al-Boekhaarie en Moeslim.)

Het groeten met as-salaamoe ‘alaykoem en nog beter as-salaamoe ‘alaykoem wa Rah’matoelaahi wa Barakaatoehoe, is dus een plicht en een recht van iedere moslim. Tevens is deze vredesgroet een soort doe’aa-e, smeekbede, waarmee je voor jouw zuster de vrede van het Paradijs vraagt. En de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Het gebed van een moslim voor zijn afwezige broeder zal worden beantwoord. Er is een engel bij zijn hoofd die, wanneer hij voor zijn broeder bidt, zegt: ‘Amien en voor jou hetzelfde.’” (Overgeleverd door al-Boekhaarie.)

Dus met het zeggen van as-salaamoe ‘alaykoem volg je het bevel van Allahs boodschapper (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) op, maak je doe’aa-e voor jouw zuster en ontvang je ook nog eens dezelfde beloning!

Laten we ons dus haasten deze manier van groeten in de praktijk te brengen bij iedere zuster die we tegen komen! Ook bij degene die niet gewoon zijn as-salaamoe ‘alaykoem te zeggen. Jouw groet zal hen in shaa-a Allaah doen nadenken en doen beseffen dat ook zij moslims zijn en zich zo dienen te gedragen.

Bij het groeten met woorden is het volgens het voorbeeld van de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) om elkaar de hand te schudden. Het elkaar kussen bij iedere gelegenheid is niet iets wat hij deed.

Anas (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat een man aan de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) vroeg: “O boodschapper van Allah! Wanneer een van ons een moslimbroeder of vriend ontmoet, moet hij dan zijn hoofd buigen (als een teken van hoffelijkheid)?” Hij (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): “Nee.” De man zei: “Moet hij hem omhelzen en kussen?” Hij zei: “Nee.” De man vroeg vervolgens: “Moet hij zijn handen vastpakken?” Hij zei: “ja.” (Overgeleverd door at-Tirmidzie.)

In de volgende h’adieth is er sprake van omhelzen en kussen. Dit is toegestaan als men elkaar lang niet heeft gezien of als iemand terugkomt van een reis. ‘Aa-ieshah (moge Allah tevreden met haar zijn) verhaalde dat Zayd ibn Harisa naar al-Medienah kwam en op dat moment was de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) in haar huis. Zayd kwam en klopte op de deur. De boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) ging naar buiten om hem te ontmoeten, zijn jas slepend, en hij omhelsde en kuste hem.” (Overgeleverd door at-Tirmidzie.)

Natuurlijk houdt het zusterschap meer in dan alleen maar het groeten. De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gaf ons enkele adviezen betreffende de omgang met elkaar.

Zo zei hij (Nederlandstalige interpretatie): “Pas op voor achterdocht, want uitspraken op basis van achterdocht zijn de ergste soort leugens. Zoek niet naar elkaars fouten, bespioneer elkaar niet, wedijver niet met elkaar, wees niet jaloers op elkaar, haat elkaar niet en wend jullie niet van elkaar af. O dienaren van Allah; wees broeders!” (Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.)

Hij zei ook (Nederlandstalige interpretatie): “Als een man over iets spreekt en daarna weggaat, dan is (wat hij gezegd heeft) een vertrouwenszaak.” (Overgeleverd door at-Tirmidzie.)

Ik denk dat dit een goede raad voor ons allemaal is, met name waar het gaat om het praten over anderen. Ikzelf ben meermalen in die valkuil gevallen en heb waarschijnlijk anderen hierin meegetrokken, moge Allah de Verhevene mij hiervoor vergeven en mij hiertegen beschermen. En ook wil ik jullie bij deze vragen mij te vergeven wanneer ik in mijn zwakte iets verkeerds over jullie gezegd hebt, zoals ik jullie vergeef, in shaa-a Allaah.

Ook de volgende overleveringen zouden we in ons hart moeten opbergen en ons eigen moeten maken; wanneer we zijn zoals de persoon in de volgende h’adieth, zullen we veel bereikt hebben. ‘Abdoellaah ibn Zayd al-Djarnie (moge Allah tevreden met hem zijn) zei: “Als een tekortkoming van een broeder jou bereikt (d.w.z. als je er van hoort), doe dan je best om er een goede uitleg voor te vinden. En als je er geen goede uitleg voor kunt vinden, zeg dan tegen jezelf: ‘Dat kan zijn omdat mijn broeder er een excuus voor had waar ik me niet bewust van ben.’”

Maa shaa-e Allaah! Herkennen wij ons zelf hierin? Wij denken eerder het slechte dan het goede en gaan er van uit dat wij wel weten wat de ander denkt.

Ook de volgende overlevering is zo mooi en wijs. Er is overgeleverd over twee broers van de selef dat een van deze twee het slechte pad op ging. Er werd aan zijn broer gevraagd: “Verafschuw je hem nu niet?” Hij antwoordde: “Wat hij nu nodig heeft, nu dat hij tot zondes is vervallen, is dat ik zijn hand neem, hem op zachte wijze advies geef en Allah smeek dat hij terug zal keren naar het pad waar hij vroeger op was.”

Maa shaa-e Allaah, hoe geweldig is dit!? In plaats van slecht over iemand te denken en afstand te nemen van iemand die tot zondes, groot of klein, is vervallen, zouden wij haar bij de hand moeten nemen en bidden dat Allah de Verhevene haar weer naar het rechte pad leidt. Laa h’awla wa laa qoewata illa billaah (er is geen kracht noch macht dan bij Allah).

Lieve zusters, wij hebben nog veel te leren. Eigenlijk moet ik hier namens mijzelf spreken; ik heb nog een hoop te leren. Wanneer ik de ah’aadieth lees over hoe een moslim zou moeten zijn, dan weet ik dat ik nog een lange weg te gaan heb. Maar ik blijf streven naar het perfecte islamitische karakter en met de Hulp van Allah de Verhevene zal ik dit doel steeds een beetje dichter naderen. Maar alleen kan ik het niet. Zeker in een samenleving waarin je een dubbelrol speelt; je bent moslim en wilt je zo gedragen, maar buiten in de maatschappij pas je je ook, bewust of onbewust, aan. En doe je dit niet, dan zul je het zwaar hebben, want onder moslims heerst al een boel onwetendheid en leven vele in dwaling; maar onder niet-moslims is dit nog erger. Daarom adviseer ik mijzelf en jullie om het gezelschap van zusters op te zoeken, eerst van de zusters die ons de goede richting opduwen en hetzelfde nastreven als wij, namelijk het Welbehagen van Allah de Verhevene, en vervolgens van alle andere zusters om hen de boodschap van Islaam en van zusterschap te leren en vooral te laten ervaren.

En bijeenkomsten als deze en die in de verscheidene moskeeën in het land zijn een doeltreffend middel om de zusterbanden aan te halen en dat vlammetje van imaan aan te wakkeren tot een allesoverheersende vuurzee. En wacht niet tot er iets georganiseerd wordt, maar neem zelf het initiatief! De h’asanaat zullen in shaa-a Allaah rijkelijk vloeien (net als de tranen!), dus hoe het ook uitpakt; voor jou is het altijd goed. Doe kennis op over de Islaam en verspreid deze kennis, al is het maar 1 aayah of een klein dingetje, en vertrouw op Allah de Verhevene wanneer je da’wah doet omwille van Zijn religie. Lieve zuster, Allah de Verhevene is met jou bij alles wat je voor Hem doet, vergeet dat nooit en streef je doel na. (Zie o.a. Da’wah ideeën.) (Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven. Gebruik de afbeelding voor da’wah.)

 

Mug 1

 

Wanneer je Allah de Verhevene zoekt dan zul je Hem vinden. En je kunt Hem vinden bij al die zusters die jouw hulp en steun nodig hebben.

Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): “Voorwaar, Allah zal op de Dag der opstanding zeggen: ‘O zoon van Adam! Ik werd ziek, maar jij bezocht me niet.’ Hij zal zeggen: ‘Hoe kon ik U bezoeken terwijl U de Heer der werelden bent?’ Allah zal zeggen: ‘Wist je niet dat Mijn dienaar die-en-die ziek was, maar je bezocht hem niet? Wist je niet dat als je hem bezocht zou hebben, je Mij bij hem gevonden had? O zoon van Adam! Ik vroeg je om eten, maar je voedde Me niet.’ De dienaar zal zeggen: ‘O Heer! Hoe kon ik U voeden, terwijl U de Heer der werelden bent?’ Allah zal zeggen: ‘Weet je niet dat die-en-die dienaar van Mij je om eten vroeg, maar je voedde hem niet? Wist je niet dat wanneer je hem gevoed zou hebben, je Mij zeker bij hem gevonden had? O zoon van Adam! Ik vroeg je te drinken, maar je gaf Me niets te drinken.’ De dienaar zal zeggen: ‘O Heer! Hoe kon ik U te drinken geven, terwijl U de Heer der werelden bent?’ Allah zal zeggen: ‘Mijn dienaar die-en-die vroeg je hem te drinken te geven, maar je gaf hem niets. Zou je hem drinken gegeven hebben, dan zou je zeker je beloning bij Mij gevonden hebben.’” (Overgeleverd door Moeslim.)

Lieve zusters, zorg ervoor dat jij straks niet degene bent die dit voorgaande gesprekje met onze Schepper voert; wees een goed mens, wees een goede zuster, wees een goede moslimah.

Open je hart voor de boodschap van de Islaam, voor Allah de Verhevene die ons vanuit Zijn Rah’mah, Zijn Barmhartigheid, geleid heeft, terwijl wij dwaalden. Open je hart voor de moslimoemmah en in shaa-a Allaah Ta’aalaa zullen wij elkaar weer ontmoeten daar in de schaduw op die vreselijke Dag dat er geen schaduw is dan bij Allah.

Kies de juiste vrienden, zij die jou aansporen het goede te verrichten en die je altijd zullen steunen. Wees zelf een goede vriendin en een goede zuster. En laat de basis voor jullie vriendschap de Islaam en de liefde voor Allah de Verhevene zijn, want Allah de Verhevene zegt in de Qor-aan (Nederlandstalige interpretatie): “De boezemvrienden zullen die Dag vijanden voor elkaar zijn, behalve de moettaqien (vromen).” [Soerat az-Zoekhroef (43), aayah 67.]

<<<Toevoeging van uwkeuze.net. De enige vriendschappen die onaangetast blijven, zijn die vriendschappen die gebaseerd zijn op rechtschapenheid en vroomheid in de wereld (d.w.z. omwille van Allah). Alle andere vriendschappen zullen veranderen in vijandschappen, want degenen die vandaag met elkaar samenwerken in dwaling, tirannie en zondigheid, zullen op de Dag der Opstanding de schuld in elkaars schoenen willen schuiven en proberen te vluchten (zie o.a. aayah 29:25 en 34:31-33). Dit onderwerp is herhaaldelijk behandeld in de Qor-aan zodat iedereen zich volledig kan realiseren met wie het voordelig is om mee samen te werken en met wie dit schadelijk is. (Tefhiem al-Qor-aan, Sayyid Aboe al-A’laa Mawdoedie.)>>>

Ibn Kethier vertelde over deze aayah, dit vers (43:67), een verhaal van ‘Aliy ibn Abie Taalib (moge Allah tevreden zijn met hem): “Dit verhaal gaat over twee verschillende soorten vrienden. Ten eerste twee mensen die vrienden zijn omwille van Allah. Een van hen sterft en krijgt het goede nieuws dat hij al-Djennah, het Paradijs, zal krijgen. Hij herinnert zich zijn vriend en doet doe’aa-e voor hem: ‘O Allah! Mijn vriend beval mij U te gehoorzamen en Uw profeet te gehoorzamen en beval mij het goede te doen. Hij verbood mij het slechte en hij vertelde mij dat ik U zou ontmoeten. O Allah! Laat hem niet afdwalen na mij, totdat U hem heeft laten zien wat U mij hebt laten zien, totdat U tevreden met hem bent zoals U tevreden bent met mij.’ Er zal hem worden gezegd: ‘Had je geweten wat er geschreven stond voor jouw vriend, dan zou je veel hebben gelachen en weinig gehuild.’ Dan sterft zijn vriend en hun zielen worden verenigd en beiden wordt gevraagd hun mening te uiten over elkaar. Ieder zegt: ‘Jij bent de beste broeder, de beste metgezel, de beste vriend.’

En als een van twee ongelovige vrienden sterft en hij krijgt de mededeling van de Hel, dan herinnert hij zich zijn vriend en zegt: ‘O Allah! Mijn vriend beval mij U ongehoorzaam te zijn en ongehoorzaam te zijn aan Uw profeet. O Allah! Hij beval mij het slechte en verbood mij de goede dingen en vertelde mij dat we U niet zouden ontmoeten. O Allah! Leid hem niet na mij totdat U hem toont wat U mij getoond hebt en totdat U totaal ontevreden met hem bent zoals U ontevreden bent met mij.’ Dan sterft de ander en hun zielen zullen worden samengebracht en beiden wordt gevraagd naar de ander. En ieder zegt: ‘Jij bent de slechtste broeder, de slechtste metgezel en de slechtste vriend.’”

Lieve zusters, ik houd van jullie omwille van Hem in Wiens Hand onze zielen zijn.

Lieve zusters, moge Allah de Verhevene onze harten doen samensmelten, moge Allah de Verhevene ons ware zusters laten worden, moge Allah de Verhevene onze zonden vergeven en onze goede daden accepteren en belonen met al-Djennah. Amien.

As-Salaamoe ‘alaykoem wa Rah’matoelaahie wa Barakaatoehoe.

<<<Toevoeging van uwkeuze.net. Als iemand tegen jou zegt: “Oeh’iebboeka fiellaah” (ik hou van jou omwille van Allah), zeg dan:

أَحَبَّـكَ الّذي أَحْبَبْـتَني لَهُ

Ah’abbaka Allaahoe alladzie ah’babtanie lahoe (moge Degene omwille van Wie jij mij lief hebt, van jou houden).” (Aboe Daawoed 4/333, zie ook al-Albaanie, Sah’ieh’ Aboe Daawoed 3/965.)>>> (Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven. Gebruik de afbeelding voor da’wah.)

 

 

Relevante artikelen:

Het beoordelen van anderen en het gevaar van zelfrechtvaardiging

al-walaa-e wa al-baraa-e – loyaliteit en distantiëring

Nationalisme, een vreemd concept in de Islaam

Wanneer vrienden elkaar pijn doen

Hoe om te gaan met meningsverschillen

Vergevensgezindheid: het kenmerk van een moslim

De vrouw in de Islam (diverse artikelen)

Help elkaar!

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan