Zinaa, een gruweldaad en een slechte weg

Zinaa (ontucht, overspel) zorgt voor een vreselijke bestraffing!

Zinaa1Door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah. Samengesteld uit teksten van o.a. ad-Dzahabie, sheikh al-Moenadjid en het blad Minhadj as-Soennah.

Alle lof zij Allah, de Heer der werelden. Allahs zegeningen en vrede zijn met de profeet Moh’ammed, zijn familie en metgezellen en iedereen die hun voetstappen volgt tot aan de Laatste Dag.

Het Arabische woord zinaa betekent onzedelijkheid en het heeft in de sharie’ah twee betekenissen: een algemene betekenis en een specifieke betekenis.

De algemene betekenis omvat dat wat bestraffing (h’add) met zich meebrengt en dat wat geen bestraffing met zich meebrengt. De islam geeft de naam zinaa niet alleen aan dat wat bestraffing met zich meebrengt, want dat is slechts één van de vele soorten zinaa. Ibn ‘Abbaas (moge Allah tevreden zijn met hem) heeft gezegd: “Ik heb nooit een betere definitie gehoord van ‘kleine fouten’ [wat genoemd wordt in soerat an-Nadjm (53), aayah 32 (#1)] dan dat wat Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaald heeft van de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) (Nederlandstalige interpretatie): ‘Allah heeft voor iedere zoon van Aadam zijn aandeel van zinaa voorbeschikt, en er is geen manier om er aan te ontsnappen. De zinaa van het oog is een blik, de zinaa van de tong is spreken en de zinaa van de gedachte is het wensen en hopen; vervolgens zullen de geslachtsdelen er naar handelen of niet.’” [Overgeleverd door al-Boekhaarie (11/26) en Moeslim (4/2046).]

<<< (#1) Allah de Verhevene zegt daar (Nederlandstalige interpretatie): “Degenen die de grote zonden en al-fawaah’ish (de zedeloosheid, schaamteloze daden, losbandigheid, obsceniteit en onwettige geslachtsgemeenschap) mijden, behalve kleine fouten…” [Soerat an-Nadjm (53), aayah 32.]>>>

Al-Boekhaarie (moge Allah hem genadig zijn) heeft deze h’adieth opgenomen in een hoofdstuk met de titel “baab zinaa al-djawaarih’ doena al-fardj (hoofdstuk over de zinaa van de lichaamsdelen, anders dan de geslachtsdelen)”.

Al-H’aafidhz Ibn H’adjar (moge Allah hem genadig zijn) heeft gezegd: “Zinaa wordt niet altijd in verband gebracht met de geslachtsdelen zelf, maar kan ook betrekking hebben op andere lichaamsdelen, zoals de ogen enzovoorts.” (Zie de artikelen De djihaad van de ogen en De grote deugd van het neerslaan van de ogen.) Ibn Battaal (moge Allah hem genadig zijn) heeft gezegd: “Kijken en spreken worden zinaa genoemd, omdat zij leiden naar de echte zinaa. Dit is waarom hij gezegd heeft, dat de geslachtsdelen er naar handelen of niet.”

(Lees verder onder de afbeelding.)

 

Zinaa is één van de verboden (h’araam) daden en één van de belangrijkste grote zonden (kabaa-ir), na shirk [iets of iemand naast Allah aanbidden, afgoderij, polytheïsme, deelgenoten aan Allah toekennen, Eigenschappen van Allah aan iemand anders toekennen, het schenden van tawh’ied (de eenheid van Allah)] en moord (zie het artikel De zeven vernietigende zonden). Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En degenen die geen andere god naast Allah aanroepen, noch iemand doden waarvan Allah het verboden heeft – behalve volgens het recht -, noch ontucht (#1) begaan: en wie dat doet zal een bestraffing ondergaan. De kwelling zal voor hem verdubbeld worden op de Dag der Opstanding en hij zal daarin onsterfelijk zijn en veracht worden. Behalve degene die berouw toont (#2) en gelooft en rechtschapen daden verricht; voor hen zal Allah hun zonden dan omwisselen in goede daden. En Allah is Vergevensgezind, Barmhartig.” [Soerat al-Foerqaan (25), aayah 68-70.]

<<< (#1) Met ontucht wordt onwettige geslachtsgemeenschap bedoeld en slaat zowel op getrouwde personen (overspel) als ongetrouwde personen (ontucht).>>>

<<< (#2) Oprecht berouw wist de zonde uit. Waar berouw dient oprecht omwille van Allah de Meest Barmhartige te zijn. Men dient zich tot Allah te richten met een oprecht gevoel van schuld en spijt en een serieuze vastbeslotenheid om de zonde niet te herhalen (zie aayah 20:82). Bovendien dient de zondaar meer goede daden te verrichten zodat Allah de Verhevene daarmee het kwaad dat hij heeft aangericht zal uitwissen (zie aayah 11:114). Onderdeel van oprecht berouw is ook dat als men anderen onrecht heeft aangedaan, men dat recht herstelt door b.v. gestolen goederen terug te geven en vergeving te vragen aan degenen waarover men geroddeld heeft etc.>>>

Allah de Verhevene zegt ook (Nederlandstalige interpretatie): “En nader de onwettige geslachtsgemeenschap niet. (#3) Waarlijk, het is een gruweldaad en een slechte weg.” [Soerat al-Israa-e (17), aayah 32.]

<<< (#3) Het bevel om iets niet te naderen is een sterke vorm van verbieden (het betekent dat men ook de aanleidingen tot het plegen van een dergelijk verbod moet mijden). Alle deuren naar onwettige geslachtsgemeenschap moeten gesloten blijven, want het vernietigt de basis van de familie, het heeft een negatieve invloed op de belangen van kinderen, het veroorzaakt moorden en vetes en verlies van reputatie en bezit, en het ontbindt permanent de banden van de samenleving. (A. Yusuf Ali Quran Commentary, de herziene verzie.)>>>

Imaam al-Qoertoebie (moge Allah hem genadig zijn) heeft gezegd: “De ‘oelamaa-e (geleerden) hebben gezegd dat het zinsdeel ‘en nader de onwettige geslachtsgemeenschap niet’ krachtiger is dan slechts het zeggen van ‘bega geen zinaa’, omdat de betekenis hiervan is: ‘Kom zelfs niet dicht bij zinaa.’ Dit betekent dat men geen daden moet verrichten die in de buurt van zinaa komen of er toe leiden, zoals het alleen zijn met iemand van het andere geslacht (waar hij geen mah’ram voor is) (#4), iemand van het andere geslacht (waar hij geen mah’ram voor is) aanraken of ernaar kijken (op straat, internet enz.), naar slechte plaatsen gaan, op een verboden manier praten tegen vrouwen/mannen die niet verwant zijn (chatten, op school etc.), denken aan en voornemen om onzedelijke daden te verrichten enzovoort.”

<<< (#4) ‘Oemar ibn al-Khattaab (moge Allah tevreden zijn met hem) heeft verhaald dat de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Telkens wanneer een man alleen is met een vrouw (waar hij geen mah’ram voor is), dan is de duivel de derde.” (Een at-Tirmidzie h’adieth 3118.)>>>

Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “De ontuchtige vrouw en de ontuchtige man, gesel eenieder van hen met honderd zweepslagen. (#5) (#6) En laat medelijden met hen jullie niet overmannen in (het toepassen van de straffen in) de religie van Allah, indien jullie geloven in Allah en de Laatste Dag. (#7) En laat een groep van de gelovigen getuige zijn van hun bestraffing.” [Soerat an-Noer (24), aayah 2.]

<<< (#5) Sociale systemen die gerelateerd waren aan de gezonde menselijke aard beschouwden onwettige geslachtsgemeenschap tussen een man en een vrouw (d.w.z. buiten het huwelijk om) altijd als een serieuze misdaad en schreven daarvoor strenge bestraffingen voor. Maar met de achteruitgang van morele waarden werd deze moraliteit zwakker en zwakker en de houding tegenover deze misdaad meer en meer tolerant. Er zijn verschillende juridische, morele en historische aspecten aangaande dit probleem die enige uitleg behoeven. Want als deze niet in detail verduidelijkt worden, zal de ‘moderne’ mens het moeilijk vinden om deze goddelijke wet daaromtrent te begrijpen. Zie Tefhiem al-Qor-aan van Sayyid Aboe al-A’laa Mawdoedie voor “Legal, moral and historical aspects regarding the punishment for zinaa– wordt in een nieuw tabblad geopend.>>>

<<< (#6) Deze bestraffing geldt voor ongetrouwde personen die schuldig zijn aan de hierboven vermelde misdaad (zinaa: onwettige geslachtsgemeenschap). Men spreekt bij een ongetrouwde persoon van ontucht en bij een getrouwde persoon van overspel. Als de getrouwde persoon deze misdaad (zinaa) begaat, dan is de bestraffing steniging tot de dood erop volgt, volgens de Wet van Allah, uitgesproken door een islamitische rechtbank, met voldoende bewijs. Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde: “De boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) oordeelde dat de ongehuwde persoon die schuldig was aan onwettige geslachtsgemeenschap voor een jaar verbannen moest worden en de wettelijke bestraffing moest ondergaan (d.w.z. geslagen worden met honderd slagen).” (Sah’ieh’ al-Boekhaarie.) Djaabir ibn ‘Abdiellaah al-Ansaarie (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde: “Een man van de stam van Banie Aslam kwam bij de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) en informeerde hem dat hij onwettige geslachtsgemeenschap had begaan en hij getuigde vier keer tegen zichzelf. De boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) beval toen dat hij gestenigd moest worden tot de dood erop volgt omdat hij een getrouwde persoon was.” (Sah’ieh’ al-Boekhaarie.)>>>

<<< (#7) Wees niet barmhartig en genadevol tegenover hen bij het toepassen van de wetgeving van Allah de Verhevene. Het natuurlijke gevoel van barmhartigheid wordt niet afgekeurd bij het toepassen van de straffen, maar het gaat hier om de barmhartigheid die de rechter ertoe kan leiden de straf te annuleren (of verminderen), wat niet toegestaan is voor hem. (Tefsier Ibn Kethier.)>>>

(Lees verder onder de afbeelding.)

 

De juristen zeggen dat deze laatste aayah de bestraffing is voor de ontuchtplegers die nog nooit getrouwd zijn geweest. Als een persoon al eens getrouwd is geweest voordat hij deze misdaad van zinaa pleegde, dan dient hij of zij bestraft te worden met steniging tot de dood. (Alle straffen die opgelegd worden door de islamitische wetgeving worden alleen uitgevoerd onder het bewind van een islamitische staat en uitgesproken door een islamitische rechtbank.) Dit is vastgesteld door het gebruik van de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem). Als zij niet bestraft worden in dit leven en sterven zonder berouw te tonen (door oprecht spijt te hebben, er afstand van te nemen enz.), dan zullen zij bestraft worden in de Hel met zwepen van vuur.

In een langere h’adieth overgeleverd door al-Boekhaarie, op gezag van Samoerah ibn Djoendab (moge Allah tevreden zijn met hem), betreffende een droom van de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) waarin hij vergezeld werd door Djibriel en Mikaa-il (vrede zij met hen), zei de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) (Nederlandstalige interpretatie): “…We kwamen bij een put, welke leek op een oven en we hoorden er geschreeuw uit komen, dus we keken er in en zagen naakte mannen en vrouwen die schreeuwden wanneer de vlammen hen van onder bereikte. Ik vroeg: ‘Wie zijn zij, o Djibriel?’ Hij antwoordde: ‘Mannen en vrouwen die ontucht gepleegd hebben.’”

In een uitleg van de betekenis van de aayah betreffende de Hel (Nederlandstalige interpretatie): “Zij (de Hel) heeft zeven poorten, aan elke poort is een deel van hen (haar bewoners) toebedeeld (#8) [soerat al-H’idjr (15), aayah 44], heeft ‘Ataa-e gezegd: “De meest afschuwelijke van deze poorten in termen van hitte, pijn, leed en stinkende lucht, is de poort voor de plegers van ontucht, die dit deden (zelfs) nadat zij de afschuwelijkheid hiervan wisten.”

<<< (#8) Allah de Almachtige heeft aan elke poort een aantal volgelingen van de satan toebedeeld. Eenieder van hen zal een poort binnengaan in overeenstemming met zijn daden en hij zal daar voortdurend blijven in een niveau van de Hel in overeenstemming met zijn daden. (Tefsier Ibn Kethier.)>>>

Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “De ontuchtige man (zaanie) wenst slechts te trouwen met een ontuchtige vrouw (zaaniyah) of een afgodenaanbidster (moeshrikah), en de ontuchtige vrouw wenst slechts te trouwen met een ontuchtige man of een afgodenaanbidder. (#9) En dat is verboden (#10) voor de gelovigen.” [Soerat an-Noer (24), aayah 3.]

<<< (#9) De zwaar onzedelijke zondaar die neigt naar ontucht, overspel en onzedelijkheid wenst niet te huwen met rechtschapen vrouwen, maar streeft slechts naar het verkrijgen van een onzedelijke ordinaire vrouw zoals hij, of een afgodenaanbidster. En de zwaar zondige vrouw die geen rekening houdt met de wetgeving, daar wensen geen rechtschapen mannen een huwelijk mee aan te gaan, zij wenden zich juist van haar af. De gezegde luidt daarom: “Soort zoekt soort.” (Tefsier H’adaa-ieq ar-Rawh’ wa ar-Rayh’aan fie Rawaabie ‘Oeloemie al-Qor-aan.)>>>

<<< (#10) Ibn Kethier zei in zijn Tefsier: “Vandaar dat al-Imaam Ah’med ibn H’anbal (moge Allah hem genadig zijn) van mening was dat het niet toegestaan is om een huwelijkscontract te sluiten tussen een kuise man en een prostituee terwijl zij nog steeds haar gewoontes heeft totdat zij berouw toont. Wanneer zij dan berouw toont, dan is het toegestaan om een huwelijkscontract met haar aan te gaan en anders niet. Evenzo is het niet toegestaan om een vrije kuise vrouw te huwen met een onzedelijke ontuchtige man totdat hij oprecht berouw toont.”>>>

Één betekenis hiervan, is dat een man die toestemt om te trouwen of een seksuele relatie heeft met een polytheïst of een prostituee, zelf ook een polytheïst of een zaanie (ontuchtpleger/overspelige man) is en hetzelfde geldt voor een dergelijke vrouw. Sommige geleerden zien het als een absoluut verbod voor een gelovige moslim om te trouwen met een andere moslim die zinaa gepleegd heeft, terwijl anderen het toestaan mits de persoon oprecht berouw getoond heeft tegenover Allah de Verhevene.

Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En de twee personen (#11) onder jullie die het (de gruweldaad, d.w.z. onwettige geslachtsgemeenschap) begaan, straf hen beiden. En als zij berouw tonen en zich verbeteren door rechtschapen daden te verrichten, laat hen dan met rust. Waarlijk, Allah is Berouwaanvaardend, Barmhartig.” [Soerat an-Nisaa-e (4), aayah 16.]

<<< (#11) Degenen naar wie ‘twee’ verwijst kunnen ook twee mannen zijn die homoseksualiteit plegen.>>>

En Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “De ontuchtige vrouw en de ontuchtige man, gesel eenieder van hen met honderd zweepslagen. En laat medelijden met hen jullie niet overmannen in (het toepassen van de straffen in) de religie van Allah, indien jullie geloven in Allah en de Laatste Dag. En laat een groep van de gelovigen getuige zijn van hun bestraffing.” [Soerat an-Noer (24), aayah 2.]

Toen dit vers werd geopenbaard, begreep men dat degenen die schuldig waren aan overspel bestraft moesten worden met honderd slagen. De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) verduidelijkte de bevelen (Nederlandstalige interpretatie): “Neem van mij, accepteer van mij. Ongetwijfeld heeft Allah nu het pad aan hen getoond. Voor ongetrouwde personen is de bestraffing honderd slagen en verbanning voor één jaar. Voor getrouwde overspelige personen is het honderd slagen en steniging tot de dood.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie, Kitaaboel H’oedoed.)

‘Abdoellaah ibn Mas’oed (moge Allah tevreden zijn met hem) zei: “Ik vroeg de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem): “Welke zonde is de ergste in de ogen van Allah?” Hij zei (Nederlandstalige interpretatie): “Om enig deelgenoot aan Allah toe te kennen, terwijl Hij jou geschapen heeft.” Ik vroeg: “Wat daarna?” Hij zei: “Je kind doden uit angst dat hij samen met jou eet (d.w.z. armoede).” Ik vroeg: “Wat daarna?” Hij zei: “Het begaan van zinaa met de vrouw van je buurman.” [Overgeleverd door al-Boekhaarie (8/492) en Moeslim (1/90).]

De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft ook gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Er is na shirk geen grotere zonde in de ogen van Allah de Verhevene, dan een druppel sperma die een man brengt in de baarmoeder van een vrouw die niet wettig is voor hem.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie, Kitaaboe l-H’oedoed.)

Alle religies zijn het eens over het feit dat zinaa h’araam is: geen enkele religie staat het toe. Jezus (vrede zij met hem) zou gezegd hebben: “Jullie hebben gehoord dat er is gezegd: ‘Jullie dienen geen overspel te begaan.’ Maar ik zeg tegen jullie, dat eenieder die begerig naar een vrouw kijkt, heeft in zijn hart al overspel met haar gepleegd. En als je rechteroog je laat struikelen (tot zonde verleidt), ruk het uit en werp het van je weg: want het is beter voor je dat één van je lichaamsdelen verloren raakt, dan dat je hele lichaam in de Hel wordt geworpen. En als je rechterhand je laat struikelen (tot zonde verleidt), hak het af en werp het van je weg: want het is beter voor je dat één van je lichaamsdelen verloren raakt, dan dat je hele lichaam naar de Hel gaat (#12).” (Matteüs 5:27-30.)

<<< (#12) Is dit een uitspraak die past bij het ‘op handen zijnde zoenoffer van Christus’? Nee! Het is een fikse waarschuwing die verwijst naar ieders persoonlijke verantwoordelijkheid: bega geen overspel (of andere zonden), anders zul je de gevolgen aan den lijve ondervinden!>>>

De bestraffing voor zinaa is de meest ernstige van alle bestraffingen, omdat het de eer en afkomst van een persoon schendt. (Zie het artikel Overspel en steniging – Waarom legt de Islam zulke harde bestraffingen op voor seks buiten het huwelijk?)

(Lees verder onder de afbeelding.)

Zinaa straf

 

De zonde van zinaa kan van verschillende niveau’s zijn en de ernst van de overtreding hangt af van de aard en de omstandigheden van de daad. Maar alle zinaa is h’araam, een grote zonde en een daad van onzedelijkheid. Zinaa met een mah’ram (#13) (d.w.z. incest – moge Allah ons hiervoor behoeden!) of met een getrouwde vrouw, is veel erger dan zinaa met een vrouw waar men niet verwant aan is of een ongetrouwde vrouw, omdat het de schending van de rechten van de echtgenoot met zich meebrengt, zijn bed verontreinigt, een kind aan hem toeschrijft dat niet van hem is, en andere soorten overtredingen en kwaad.

<<< (#13) Mah’ram (mv. mah’aariem): een man die volgens de sharie’ah niet met een bepaalde vrouw mag trouwen, vanwege de bloedverwantschap – zowel van vaderskant als van moederskant – of verwantschap die tot stand is gekomen door borstvoeding, huwelijk of stiefrelatie. Een mah’ram is een man waarbij een vrouw zich ongesluierd mag vertonen, de hand mee mag schudden en mee mag reizen etc., zoals haar man, broer, vader en alle andere mannen die genoemd zijn in soerat an-Noer (24), aayah 31.>>>

Als haar man een buur is, wordt de misdaad van het zijn van een slechte buur toegevoegd aan de overtreding; als haar man diens broer of familielid is, wordt de misdaad van het breken van de familiebanden er aan toegevoegd. De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Hij zal het Paradijs niet binnen gaan, wiens buren niet veilig zijn voor zijn slechte daden.” [Overgeleverd door Moeslim (1/68).]

En er zijn geen slechtere daden dan zinaa, en als de echtgenoot afwezig is omwille van Allah de Verhevene, zoals voor aanbidding, het zoeken van kennis of voor djihaad, dan is de zonde een combinatie van zondes. Boeraydah (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “De vrouwen van de moedjaahidien (mv. van moedjaahid, en dit is een strijder in de djihaad) zijn zo heilig en verboden voor degenen die achterblijven als hun eigen moeders. Er is geen man van degenen die achter blijven die door de moedjaahidien toevertrouwd wordt om te zorgen voor zijn familie en hem dan bedriegt (door het plegen van zinaa), of hij zal op de Dag der Opstandig vastgehouden worden, en (degenen die hij bedroog) zal van zijn goede daden nemen zoveel als hij wil. Dus wat denken jullie?” [Overgeleverd door Moeslim (3515).]

Als de ontuchtige persoon getrouwd is, is de zonde groter en de bestraffing is steniging tot de dood. En als hij een oude man is, dan is de zonde nog groter en zijn bestraffing is zoals de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) genoemd heeft in de h’adieth over de drie die Allah nooit zal aankijken, noch prijzen op de Dag der Opstanding en die een pijnlijke bestraffing zullen hebben (Sah’ieh’ Moeslim, 156). Als de zonde ook nog eens gepleegd is in een heilige maand of op een heilige plaats of op een tijdstip dat bijzonder is in de Ogen van Allah de Verhevene, dan is de zonde een combinatie van zondes.

De foeqahaa-e (geleerden van fiqh – islamitische jurisprudentie) verklaren dat de hoofddaad van zinaa, wat de bestraffing draagt, onwettige geslachtsgemeenschap is, waarbij de twee “besneden delen” (d.w.z. de geslachtsorganen) samenkomen en er sprake is van penetratie van de top van de penis, omdat dit feitelijk penetratie is (wat de voorgeschreven h’add of bestraffing met zich mee brengt).

Een persoon dient slechte daden te vermijden en alles wat hem hiertoe kan leiden. Allah de Verhevene heeft ons bevolen de vallen van shaytaan te vermijden, omdat Hij weet dat de shaytaan en de eigen ego (nefs) van een persoon, die één stap in de verkeerde richting zet, hem blijft aansporen om slechte daden te doen, totdat hij onzedelijke daden verricht.

Men dient na te denken over hoe serieus het is om een vrouw aan te raken (bijvoorbeeld door het schudden van de hand – zie het artikel De Handdruk) waar hij geen mah’ram van is. De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Als iemand van jullie in het hoofd geslagen zou worden met een naald, dan zou dat beter zijn voor hem dan een vrouw aan te raken wie voor hem niet toegestaan is om aan te raken.” [Overgeleverd door at-Tabaraanie; zie ook Sah’ieh’ al-Djaami’ (5045).]

Dit verwijst naar de bestraffing van het aanraken, dus wat zou het oordeel zijn ten aanzien van ergere daden, zoals het omhelzen en zoenen en zelfs nog ergere soorten van ongeoorloofde handelingen? De moslim qaadhie (rechter) is gemachtigd om de juiste bestraffing te bepalen voor elke bewezen daad anders dan werkelijke gemeenschap; in geval van gemeenschap is de bestraffing door de islam bepaald, en wel 100 slagen en één jaar verbanning voor degene die niet getrouwd is, en steniging voor degene die getrouwd is. Dit is de bestraffing in deze wereld, en de bestraffing in het Hiernamaals is vele malen erger.

Één van de belangrijke principes die de selef (#14) (moge Allah hen genadig zijn) naar voren gebracht hebben, is dat de oprechte gelovige die werkelijk verlangt naar Allah en het Hiernamaals, niet dient te kijken of de zonde groot of klein is en of de zonde een bestraffing (h’add) draagt of niet.

<<< (#14) Selef (selef as-saalih’): de vrome voorgangers, de eerste drie generaties: dus de sah’aabah (metgezellen van de profeet – Allahs zegeningen en vrede zijn met hem), hun volgelingen (at-taabi’ien) en de leerlingen daarvan.>>>

Het is overgeleverd dat Ibn ‘Abbaas (moge Allah tevreden zijn met hem) heeft gezegd: “Er is geen grote zonde als iemand vraagt om vergeving, en er is geen kleine zonde als een persoon vol houdt met het herhalen ervan.”

Bilaal ibn Sa’d (moge Allah hem genadig zijn) heeft gezegd: “Kijk niet naar hoe klein de zonde is, maar denk aan de Grootheid van Degene Die je ongehoorzaam bent geweest.”

(Lees verder onder de afbeelding.)

 

Relevante artikelen:

H’ayaa-e – verlegenheid, schaamte…

De Handdruk

Overspel en steniging – Waarom legt de islam zulke harde bestraffingen op voor seks buiten het huwelijk?

Moord en eerwraak

De djihaad van de ogen

De grote deugd van het neerslaan van de ogen

Bestrijd onzedelijkheid

Het huwelijk in de islam – Het huwelijk volgens de Soennah van profeet Moh’ammed

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan