Zijn karakter was de Koran

En jouw karakter?

Goed gedragVoorwoord van uwkeuze.net.

Het leven van de profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) was de belichaming van de Koran (al-Qor-aan). Een lange h’adieth over het verhaal van Sa’d ibn Hishaam ibn ‘Aamir, toen hij naar al-Medienah kwam en naar ‘Aa-ieshah (moge Allah tevreden zijn met haar) ging en haar vroeg over enkele kwesties, geeft aan dat hij zei: “Ik zei: ‘O moeder der gelovigen! Vertel me over het karakter van de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem)?’ Zij zei: ‘Lees jij de Qor-aan niet?’ Ik zei: ‘Natuurlijk!’ Zij zei: ‘Het karakter van de profeet van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) was de Qor-aan.’” [Overgeleverd door Moeslim (746).]

An-Nawawie zei in Sharh’ Moeslim (3/268): “Dit betekent dat hij in overeenstemming met de Qor-aan handelde, zich hield aan zijn grenzen, zijn gedragscode volgde, aandacht schonk aan zijn lessen en parabelen, nadacht over zijn betekenissen en het correct reciteerde.” (Einde citaat.)

Ibn Radjab zei in Djaami’ al-‘Oeloom wa’l-H’oekam (1/148): “Dit betekent dat hij zijn gedragscode volgde en zijn standpunt aannam. Wat er ook geprijsd werd in de Qor-aan, hij was daar tevreden mee; en wat er ook afgekeurd werd in de Qor-aan, hij haatte het.” (Einde citaat.)

Wij moslims dienen ons in te spannen om ons karakter ook in overeenstemming te laten zijn met de Qor-aan. Moge Allah Ta’aalaa onderstaand artikel een hulpmiddel laten zijn om dat te verwezenlijken. Amien. (Zie o.a. het artikel De belangrijkheid van akhlaaq – goed gedrag.)

 

Zijn karakter was de Koran

Al-Jumuah Magazine, volume 15, issue 08, Sha’ban 1424 H.

Vertaald door Aboe ‘Abdoellah.

Een wijze vriend vertelde mij ooit eens: “Als een persoon alles in deze wereld had verloren, dan had hij zijn goede karakter toch nog als enige bezit overgehouden.” Als we hier goed over nadenken, dan realiseren we ons dat goede daden en een goed karakter kenmerken van onszelf zijn; aspecten die ons fysieke bestaan, leeftijd, kleur en nationaliteit te boven gaan.

De Islaam heeft bewustzijn en nederigheid jegens Allah als doorslaggevende factoren gemaakt voor nobelheid – het is verheven in aanzien boven al het andere. Allah zegt namelijk in Zijn Boek (Nederlandstalige interpretatie): “…Waarlijk, de meest edele van jullie bij Allah is degene met de meeste taqwaa (#1) (vroomheid, godsvrees)…” [Soerat al-H’oedjoeraat (49), aayah 13.]

<<< Toevoeging van uwkeuze.net. (#1) Moeslim leverde over dat Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) zei dat de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Waarlijk, Allah kijkt niet naar jullie vormen (uiterlijk) of bezittingen, maar Hij kijkt naar jullie harten en daden.” (Ibn Maadjah leverde deze h’adieth ook over.)>>>

In de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zien we ook een oeswatan h’asanah [zie soerat al-Ah’zaab (33), aayah 21 (#2)], ofwel een goed voorbeeld van een goed karakter. In een h’adieth zei hij (Nederlandstalige interpretatie): “Ik ben gezonden om het goede karakter te perfectioneren.” Hij (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) moedigde ons aan om een goed karakter te ontwikkelen en het te verbeteren, door te zeggen (Nederlandstalige interpretatie): “De beste onder jullie is degene met het beste karakter.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie.)

<<< Toevoeging van uwkeuze.net. (#2) “Bij Allah! Er is voor jullie in de boodschapper van Allah (Moh’ammed) werkelijk een goed voorbeeld voor degene die op Allah en de Laatste Dag hoopt en die Allah veel gedenkt.” [Soerat al-Ah’zaab (33), aayah 21.]>>>

Vaak, wanneer we aan goede daden denken, denken we alleen aan pure aanbiddingsvormen zoals het bidden en vasten.

We dienen echter niet te vergeten dat een goed karakter zeer zwaar zal wegen op de weegschaal, op de Dag des Oordeels. De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): “Er is niets zwaarder dan een goed karakter, dat op de weegschaal wordt geplaatst, op de Dag des Oordeels.” (Overgeleverd door Aboe Daawoed.)

Het ontwikkelen van een goed karakter is een aanbidding als het wordt gedaan met de intentie om Allah de Verhevene te behagen. Het zorgt er ook voor dat wij het niveau kunnen bereiken van vrome aanbidders, daar de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): “Door zijn goede karakter zal een gelovige de graad behalen van iemand die het gebed gedurende de nacht bidt en gedurende de dag vast.” (Overgeleverd door Aboe Daawoed.)

 

Een goed karakter en da’wah

Bij het uitnodigen van mensen tot de Islaam (da’wah) heeft een goed karakter meer effect dan louter woorden en prediking. De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) stond bekend om zijn uitstekende karakter, en ook als “de waarheidsgetrouwe” en “de betrouwbare”. Dit zorgde ervoor dat zoveel mensen de boodschap van Islaam accepteerden.

Zij wisten namelijk dat deze man nooit loog over wereldse zaken, dus hoe kan hij dan liegen over iets anders dan wereldse zaken? Zelfs zijn vijanden getuigden van zijn grote en smetteloze karakter.

 

Een begin maken

Een slecht karakter is vaak een gewoonte en ‘aangeleerd gedrag’. Wij allen dienen tijd en overpeinzingen te investeren om ons karakter te verbeteren en onze slechte karaktereigenschappen – waaraan wij helaas gewend zijn geraakt – af te leren. Als wij dit niet doen, zal er een dag komen waarop wij de consequenties van ons karakter gaan inzien en hoe slecht we ervoor staan. Ondertussen heeft het vele zaken teniet gedaan, zoals het opbouwen van goede relaties, het leiden van een goed leven, om maar niet te spreken van onze relatie met Allah de Verhevene. Tevens dienen we niet te vergeten – tot het moment dat wij oog in oog staan met de Engel des Doods – dat het nooit te laat is om op de remmen te gaan staan en verbeteringen aan te brengen!

Laten we een aantal stappen in kaart brengen waarmee wij onze karakters kunnen verbeteren, inshaa-a Allaah.

Identificeer de probleemgebieden in jouw karakter: waanideeën over jezelf hebben is een grote oorzaak voor zelfvernietiging. Wij moeten ons ego aanpakken en oprecht beoordelen wat verbeterd moet worden.

Giet je hart uit bij Allah: Allah begrijpt de donkere kwesties die zich in je ziel afspelen. Bevestig deze aan Hem en vraag Hem om jouw situatie te veranderen. Zo kunnen slechte impulsen uit jouw karakter gehaald worden en het makkelijker voor jou gemaakt worden om situaties te vermijden en mensen te veranderen die het slechtste in jou naar boven halen.

Houd jezelf vast aan de Qor-aan: het is een shifaa-e (genezing) voor de harten, dus reciteer de Qor-aan; begrijp het en handel ernaar.

<<< Toevoeging van uwkeuze.net. Djoebayr (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Verheug je! Want waarlijk, deze Qor-aan – een deel ervan is in de Handen van Allah, en het andere deel is in jullie handen [als een touw]. Houd je er daarom aan vast, opdat jullie nooit vernietigd zullen worden, noch zullen jullie daarna afdwalen!” (Moesnad Ah’mad.)>>>

Dzikr: onderschat nooit de kracht van dzikr (het gedenken van Allah). Dzikr polijst de rust in ons hart. De juiste doe’aa-e op de juiste momenten brengt het hart weer tot leven. [Zie het artikel Smeekbeden – doe’aa-e.]

Associeer jezelf met personen op wie je wilt lijken: uiteindelijk nemen we de karakteristieken aan van degene met wie we ons associëren. Wij hebben allemaal mentors en zouden meer tijd moeten doorbrengen met mensen die beter dan ons zijn en/of waarvan we bepaalde karakteristieken willen overnemen.

<<< Toevoeging van uwkeuze.net. Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Een persoon volgt het geloof van zijn naaste vriend, dus laat eenieder van jullie uitkijken wie hij als naaste vriend neemt.” (Overgeleverd door Aboe Daawoed en at-Tirmidzie.) Dit beduidt dat intieme vrienden elkaars geloofsovertuiging en gedrag beïnvloeden.>>>

Lees uit de sierah (biografie van de profeet – Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) en de verhalen van de metgezellen (moge Allah tevreden zijn met hen): mensen hebben rolmodellen nodig en in de Islaam zijn er genoeg voor handen, wal-h’amdoelillaah. De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) en de metgezellen (moge Allah tevreden met hen zijn) waren mensen die allerlei soorten moeilijkheden hebben getrotseerd. Zij streden tegen hun eigen zielen en zijn er waarlijk in geslaagd deze te controleren. Zij waren hier meesters in.

Blijf weg van zaken die het hart ziek maken: overmatig eten, tomeloos kijken naar verboden dingen, te veel praten en je tijd doorbrengen in slecht gezelschap, zijn bepaalde vergiftigingen voor het hart die door vroegere geleerden zijn opgenoemd. Hun gevaren zijn echt en wees niet verrast als je een soap op televisie kijkt en hetzelfde gedrag aanneemt als de mensen in de soap.

Praktiseer goed karakter totdat het vanzelf gaat: praktiseren is het sleutelwoord om elke vaardigheid onder de knie te krijgen, dus moeten wij goed gedrag praktiseren, ook al is het moeilijk voor ons om bijvoorbeeld onze boosheid in toom te houden of niets te zeggen, waar we later spijt van krijgen. Langzaam maar zeker zullen de goede gewoontes vanzelf gaan. [Zie het artikel Word niet boos!]

Jezelf onder druk testen: het is gemakkelijk om iets goed te doen wanneer het goed gaat, maar wanneer we gestrest zijn of er iets ergs gebeurd is, dan pas laten we onze ware aard zien. Bereid jezelf voor om dingen in perspectief te zien en wees consequent, zowel in goede als in slechte tijden.

Vergeving zoeken en wees vergevensgezind: wanneer een persoon zich onder de mensen bevindt, dan zal hij onvermijdelijk door iemand beledigd worden of iemand anders beledigen. Soms moet je het slechte karakter van iemand negeren om zo een groter kwaad te vermijden zoals onenigheid en rancune. Wij moeten proberen ons vergevensgezind op te stellen, wanneer anderen fouten maken en dingen aan je voorbij laten gaan, net zoals jij wilt dat Allah jouw fouten vergeeft.

Blijf jezelf, zowel publiekelijk als privé: het is heel gemakkelijk om buitenshuis een uitstekend karakter en thuis een shockerend karakter te vertonen. Deze wisselvalligheid is niet alleen onrechtvaardig, maar zal uiteindelijk ook leiden naar problemen. Jouw familie wordt keer op keer in de Qor-aan genoemd als mensen die het meeste recht hebben op jouw rijkdommen en goede behandeling.

 

Ga aan de slag!

Jazeker, de investeringen die we moeten doen zijn immens groot, en de inspanningen zijn intens, maar het is net als bij een oefenprogramma: eerst vinden we het moeilijk en later kunnen we niet zonder. De vruchten die dan geplukt worden zullen zoet en de moeite waard zijn. Misschien zullen zelfs onze vijanden van ons goed gedrag getuigen wanneer we werkelijk oprecht in onszelf gaan investeren en onszelf ontwikkelen.

 

Goed gedrag en de wereld

Een vroom persoon beïnvloedt in feite de wereld en zijn gehele omgeving, net zoals degene die niet vroom is, de wereld en zijn gehele omgeving beïnvloedt. Aboe Qataadah al-Ansaarie (moge Allah tevreden met hem zijn) verhaalde: “Een rouwstoet passeerde de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) en hij zei (Nederlandstalige interpretatie): ‘Ontlast of verlost?’ De mensen vroegen: ‘O boodschapper van Allah! Wat is ontlast en (wat is) verlost?’ Hij zei: ‘Een gelovige is ontlast (door de dood) van de moeilijkheden in de wereld en vertrekt naar de Genade van Allah, terwijl bij (de dood) van een slechte persoon de mensen, het land, de bomen, (en) dieren van hem verlost worden.’” (Overgeleverd door al-Boekhaarie.)

 

Relevante artikelen:

Qawaama: de essentie van mannelijkheid

De belangrijkheid van akhlaaq – goed gedrag

Verbeter de wereld, begin bij jezelf

Mijn religie is vriendelijkheid

Glimlach

Vergevensgezindheid: het kenmerk van een moslim

De vallen van Iblies (satan)

Wanneer vrienden elkaar pijn doen

Kijk naar je tong en je handen!

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan