Ziekte, een vermomde zegen

Een artikel om mijn zieke broeders en zusters een hart onder de riem te steken.

ziekte-klVertaald en samengesteld door ‘Abdoellaah Bekx. Naar een verhandeling geschreven door Professor Noor Ahmed Noor, aangevuld met informatie van o.a. Islam Q&A.

Waarlijk, alle lof is voor Allah. Wij prijzen Hem, zoeken Zijn hulp en vragen Hem om vergeving. Wij zoeken toevlucht bij Allah tegen het slechte in onze zielen en het slechte van onze handelingen. Wie Allah leidt, er is niemand die hem kan misleiden; en wie Allah laat dwalen, er is niemand die hem kan leiden. Ik getuig dat er geen God is Die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah, Hij heeft geen deelgenoten, en ik getuig dat Moh’ammed Zijn dienaar en boodschapper is. Voorts:

Allah de Meest Barmhartige zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Goedheid is niet enkel dat jullie je gezichten (tijdens de gebeden) richting het oosten of het westen wenden, maar goedheid is de goedheid van degene die gelooft in Allah en de Laatste Dag en de engelen en het Boek en de profeten, en die het bezit uitgeeft, ondanks liefde daarvoor, aan de verwanten en de wezen en de armen en de noodlijdende reiziger en de vragenden en om de slaven vrij te kopen, en degene die het gebed onderhoudt en az-zakaah (de verplichte liefdadigheid) uitgeeft, en degenen die hun beloften nakomen wanneer zij iets beloofd hebben, en de geduldigen * tijdens armoede en ziekte en ten tijde van oorlog: zij zijn degenen die waarachtig zijn, en zij zijn al-moettaqoen (de vromen, Godvrezenden).” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 177.]

* Geduld gaat niet over hoe lang men kan wachten, maar hoe goed men zich gedraagt tijdens het wachten!

Dit artikel bevat de volgende hoofdstukken:

Ziek zijn
Ziekte is een beproeving
Ziekte compenseert onze zonden
Goed nieuws
Goede tijdingen voor de blinden
Hoofdpijn – een eigenschap van de mensen van imaan (geloof)
Het vervloeken van ziekte
De doe’aa-e (dua – smeekbede) van de zieke wordt geaccepteerd
Het bezoeken van de zieken
Smeekbede bij het bezoeken van een zieke
Genezing
Ziek zijn in Ramadhaan
De woedhoe-e (wudu) en het gebed van de zieke
Overlijden door ziekte
Tot slot
Twee gratis e-boeken

(Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 


Ziek zijn

Ziek zijn kan zeer verontrustend en zwaar zijn. Maar als er naar gekeken wordt in het licht van de leringen en het praktische voorbeeld van onze geliefde profeet Moh’ammed (salallaahoe ‘alayhie wa sellem – vrede en zegeningen van Allah zijn met hem), dan zal het gemakkelijker zijn om het aan te kunnen, zelfs de kwelling van pijn. Bovendien zullen onze ziekten, als deze leringen in praktijk worden gebracht, een middel worden voor ons om grote beloningen in al-Aakhirah (het Hiernamaals) te ontvangen, in shaa-a Allaah.

Ziekte en andere moeilijkheden die we ondergaan in dit wereldse leven dienen niet louter gezien te worden als een tegenspoed, of als een uiting van de Ontevredenheid van Allah Ta’aalaa (Verheven is Hij). Nee, elke moslim dient ziekten en aandoeningen positief te bekijken. Voor die dienaren van Allah die een speciale relatie met Hem hebben is het een zegening en een genade. Is er iemand in deze wereld die vrij van zonden en fouten is!?

Als elke ziel volledig vergolden zou worden voor elke daad die hij verricht heeft, dan zou niemand – met uitzondering van de zondeloze profeten van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hen) – waardig zijn om al-Djennah (het Paradijs) binnen te gaan. De mens begaat voortdurend kleine en grote zonden. Maar de moeilijkheden en ontberingen die hij ondergaat in deze wereld, zoals ziekte, verdriet en leed enzovoort, worden de boetedoening voor zijn zonden en op deze manier wordt hij al in deze wereld gereinigd van zijn zonden.

Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke) is enorm liefdevol en genadig jegens de oemmah (gemeenschap) van Zijn geliefde profeet Moh’ammed (salallaahoe ‘alayhie wa sellem). (Zie het artikel De liefde van Allah.) Echter, we zien vaak dat als een moslim ziek wordt hij wegens een gebrek aan kennis over de religie onjuiste uitspraken doet of handelingen verricht.

In de Islaam is het niet verboden om genezing van een ziekte na te streven, of om het te laten behandelen. In feite is het een Soennah. De profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) zocht medische behandeling en hij beval zijn metgezellen (moge Allah tevreden over hen zijn) om dat ook te doen. Djaabir (moge Allah tevreden over hem zijn) verhaalde dat de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Er bestaat een remedie tegen elke ziekte, en als de remedie wordt toegepast op de ziekte, zal het genezen met de Toestemming van Allah.” (Overgeleverd door Moeslim, 2204.) Het is belangrijk hier op te merken dat een medicijn of behandeling op zichzelf geen effect heeft, het is louter een middel en alleen door de lotbepaling van Allah de Verhevene wordt er genezing gebracht.

Het kan ook geen kwaad als iemand klaagt over pijn in het lichaam. Maar wanneer iemand ziek wordt en verbitterd gaat klagen en bezwaar maakt op Allah Ta’aalaa (Verheven is Hij), oneerbiedigheid en ondankbaarheid tonend jegens Hem, hiermee vernietigt hij zijn eigen beloningen. Of we nu gezond of ziek zijn, we dienen altijd dankbaar te zijn jegens Allah Ta’aalaa (Verheven is Hij).

Leven en dood zijn in de Handen van Allah alleen.

Iemand die ziek is dient zijn ziekte te beschouwen als een geschenk en een speciaal teken van genade van Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke). Wanneer hij zich dit realiseert, zal hij op elk moment dankbaar zijn jegens Allah de Meest Barmhartige.

Iedereen die ziek is dient te leren wat onze geliefde profeet Moh’ammed (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) gezegd heeft over ziekte en kwalen. Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden over hem zijn) verhaalde dat de boodschapper van Allah (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Als Allah het goede wil voor iemand, dan onderwerpt Hij hem aan tegenspoed.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie en anderen.)

 


Ziekte is een beproeving

Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) zegt in Zijn Nobele Qor-aan (Nederlandstalige interpretatie): “Of denken jullie dat jullie het Paradijs zullen binnengaan zonder dat jullie het gelijke is overkomen als degenen die vóór jullie zijn heengegaan!? Armoede en ziekte troffen hen…” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 214.]

Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke) zegt ook (Nederlandstalige interpretatie): “Bij Allah! Jullie zullen zeker beproefd worden in jullie bezittingen en in jullie zelf…” [Soerat Aal ‘Imraan (3), aayah 186.]

Ziekte is een beproeving (fitnah). Van oorsprong betekent het woord fitnah “het in het vuur verhitten van goud en zilver om het op echtheid te toetsen (door het te scheiden van onedele metalen en verontreinigingen).” In religieuze context betekent dit dan: een beproeving die de kwaliteit van een persoon test, de goede mensen scheiden van de slechte, goede mensen reinigen (van zonden) zodat zij het Paradijs binnen kunnen, of een verleiding die een persoon prikkelt om een verboden daad te verrichten, maar welke, wanneer het weerstaan wordt, de sterkte van iemands karakter/geloof aantoont.

Fitnah wordt ook gebruikt voor kwelling, ongehoorzaamheid, ordeverstoring, ruzie en onenigheid, onrust of opschudding.

Kwelling betekent de test en beproeving van onze rechtschapenheid en ons geloof door verschillende zaken, die iedere gelovige meemaakt door vele dingen en op verschillende manieren. Tijdens onze proeftijd hier op aarde worden sommigen getest door calamiteiten (zoals ziekte, armoede, pijn, verlies van bezittingen en geliefden – ben je ondanks dit toch dankbaar en geduldig) en anderen worden getest door goede zaken van het leven (zoals rijkdom, kinderen, schoonheid, een mooie stem en intelligentie – gebruik je deze gunsten op een toegestane of verboden manier, ben je trots en arrogant of bescheiden en dankbaar enzovoort).

Veel pijn, leed en zelfopoffering kan nodig zijn; niet omdat zij op zichzelf goed zijn, maar om ons te reinigen zoals het vuur de goudsmid in staat stelt om het goud te reinigen van andere metalen en verontreinigingen. [Uit Het boek over al-imaan (het geloof), Deel 3, hoofdstuk 6: “Fitnah en kwellingen”, uitgegeven door Uitgeverij Momtazah.] (Zie ook Tahdzieb al-Loeghah, 14/196.) (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 


Ziekte compenseert onze zonden

‘Aa-ieshah (moge Allah tevreden over haar zijn) verhaalde dat de boodschapper van Allah (salallaahoe ‘alayhie wa sellem – vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Wanneer de zonden van een persoon dermate veel worden dat zijn goede daden niet in staat zijn ze uit te wissen, dan zal Allah hem treffen met leed om zijn zonden te vergeven.” (Moesnad Ah’med.)

De profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Er is niets dat een moslim overkomt, zelfs niet een doorn die hem prikt, of Allah zal een goede daad voor hem noteren en een slechte daad van hem verwijderen.” (Overgeleverd door Moeslim.)

‘Abdoellaah ibn Mas’oed (moge Allah tevreden over hem zijn) verhaalde dat de boodschapper van Allah (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “…Geen moslim wordt getroffen door enig kwaad, zelfs als dit het prikken van een doorn is, of Allah vergeeft zijn zonden daardoor, zoals een boom zijn bladeren verliest.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.)

Aboe Sa’ied al-Khoedrie en Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden over hen beide zijn) verhaalden: “De profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): ‘Geen vermoeidheid, noch ziekte, noch leed, noch verdriet, noch letsel, noch zorg, overkomt een moslim, zelfs als dit de prik is die hij krijgt van een doorn, of Allah vergeeft enkele van zijn zonden daarvoor.’” (Sah’ieh’ al-Boekhaarie & Sah’ieh’ Moeslim.)

Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden over hem zijn) verhaalde dat de boodschapper van Allah (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Gelovige mannen en vrouwen zullen getroffen blijven worden door beproevingen, met betrekking tot henzelf, hun kinderen en hun bezit, totdat zij Allah ontmoeten zonder een zonde op hen.” [Overgeleverd door at-Tirmidzie, 2399; door al-Albaanie als sah’ieh’ (authentiek) geclassificeerd in al-Silsilah al-Sah’ieh’ah, 2280.]

De boodschapper van Allah (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) heeft ook gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “(Soms) is er een zeer hoge rang voor een moe-emin (gelovige) voorbeschikt die hij nooit op grond van zijn daden had kunnen bereiken. Dus laat Allah hem enige tegenspoed ervaren, hetzij lichamelijk, materieel (financieel enzovoort) of aangaande zijn kinderen. Vervolgens laat Hij hem geduldig zijn en laat hem de positie bereiken die voor hem voorbeschikt is.” (Ah’med, Aboe Daawoed.)

Dus, hoewel het bitter is om calamiteiten en tegenspoed met geduld te verdragen, toch dienen we het als zoet te beschouwen met het oog op de enorme beloning die we daardoor kunnen verkrijgen. De moeilijkheid en ontbering van slechts ‘enkele dagen’ zullen gevolgd worden door een leven van eeuwige gelukzaligheid [mits je sterft op zuivere tawh’ied (islamitisch monotheïsme) en Allah dat wil].

 


Goed nieuws

Anas (moge Allah tevreden over hem zijn) verhaalde dat de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Als Allah het goede wil voor een dienaar van Hem, dan bespoedigt Hij zijn bestraffing in dit leven; en als Hij vergelding wil voor een dienaar van Hem, dan houdt Hij zijn zonden vast om hem te berechten middels hen op de Dag der Opstanding.” (Overgeleverd door at-Tirmidzie.)

Anas (moge Allah tevreden over hem zijn) verhaalde ook dat de boodschapper van Allah (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “De hoeveelheid aan beloning is in overeenstemming met de hoeveelheid aan lijden. Als Allah van sommige mensen houdt, dan beproeft Hij hen (met kwelling). Degene die tevreden is (met de bepaling van Allah) heeft de acceptatie (van Allah) bereikt; en degene die ontevreden is (met de bepaling van Allah) zal de woede (van Allah) verkrijgen.” (Overgeleverd door at-Tirmidzie.)

Verhaald door ‘Ataa ibn Abie Rabaah (moge Allah tevreden over hem zijn): “Ibn ‘Abbaas zei tegen mij: ‘Zal ik jou een vrouw van de mensen van het Paradijs laten zien?’ Ik zei: ‘Ja.’ Hij zei: ‘Deze zwarte vrouw kwam bij de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) en zei: ‘Ik krijg aanvallen van epilepsie en mijn lichaam raakt onbedekt; bid alstublieft tot Allah voor mij.’ De profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) zei (tegen haar) (Nederlandstalige interpretatie): ‘Als je wilt, wees geduldig en je zult het Paradijs hebben (oftewel binnengaan); en als je wilt, zal ik tot Allah bidden om je te genezen.’ Zij zei: ‘Ik zal geduldig blijven,’ en ze zei verder: ‘Maar ik raak onbedekt, dus bid alstublieft tot Allah voor mij dat ik niet onbedekt raak.’ Aldus bad hij (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) tot Allah voor haar.” (Sah’ieh’ al-Boekhaarie & Sah’ieh’ Moeslim.)

Aboe Moesaa (moge Allah tevreden over hem zijn) verhaalde dat de boodschapper van Allah (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Voor een reiziger of zieke persoon zullen zijn daden genoteerd worden in overeenstemming met wat hij gewoon was te doen toen hij thuis of in goede gezondheid was.” (Sah’ieh’ al-Boekhaarie.)

‘Abdoellaah ibn ‘Amr verhaalde dat de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Geen (gelovige) persoon wordt ziek of (zijn daden) zullen genoteerd worden voor hem in overeenstemming met wat hij gewoon was te doen toen hij gezond was.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie.)

‘Abdoellaah ibn ‘Oemar (moge Allah tevreden over hem en zijn vader zijn) verhaalde dat de boodschapper van Allah (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Als een (rechtschapen) persoon [die zijn ‘ibaadah (aanbidding) plichtsgetrouw verricht] ziek wordt, dan worden de engelen die aangewezen zijn om zijn daden op te schrijven opgedragen door Allah: ‘Blijf in zijn boek van daden die handelingen noteren die hij gewoon was te verrichten toen hij gezond was, totdat hij beter wordt of Ik hem tot Mij roep (totdat hij overlijdt).’” (Sharh’ oes-Soennah.)

Djaabir (moge Allah tevreden over hem zijn) verhaalde dat de boodschapper van Allah (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Op de Dag der Opstanding, wanneer mensen die kwelling ondergingen hun beloning krijgen, zullen degenen die gezond waren wensen dat hun huiden met scharen in stukken gesneden waren toen zij in de wereld waren.” (Overgeleverd door at-Tirmidzie, 2402. Zie al-Silsilah al-Sah’ieh’ah, 2206.)

Aamir (moge Allah tevreden over hem zijn) zei: “De boodschapper van Allah (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): ‘Wanneer een gelovige ziek wordt en vervolgens geneest door Allah, zijn ziekte maakt zijn zonden goed en dient als waarschuwing voor hem in de toekomst. Maar wanneer een persoon die achteloos is jegens Allah ziek wordt en vervolgens herstelt, (hij leert er geen les uit en) zijn voorbeeld is als die van een kameel die vastgebonden werd door zijn eigenaar en vervolgens weer los gelaten werd door hem, maar hij heeft totaal geen idee waarom hij vastgebonden werd en weer losgelaten werd.’ Een man vroeg vervolgens: ‘O boodschapper van Allah! Wat is ziekte? Bij Allah, ik ben mijn hele leven niet ziek geweest.’ De boodschapper van Allah (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) zei: ‘Ga weg van hier! Jij behoort niet tot ons!’” (Overgeleverd door Aboe Daawoed.)

 


Goede tijdingen voor de blinden

Anas ibn Maalik (moge Allah tevreden over hem zijn) verhaalde dat hij de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) heeft horen zeggen dat Allah Ta’aalaa (Verheven is Hij) zei (Nederlandstalige interpretatie): “Als ik Mijn dienaar zijn twee geliefde bezittingen (zijn ogen – gezichtsvermogen) ontneem en hij verdraagt dat geduldig, dan laat Ik hem al-Djennah (het Paradijs) binnengaan als compensatie voor hen.” (Sah’ieh’ al-Boekhaarie.) (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 


Hoofdpijn – een eigenschap van de mensen van imaan (geloof)

Onze geliefde profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) leed enorm aan ernstige hoofdpijnen en migraine, soms dagenlang, en hij had dan heftige pijn en gaf de khoetbah (preek) met zijn hoofd verbonden met geoliede verbanden.

‘Aa-ieshah (moge Allah tevreden over haar zijn) zei: “Ik zag nooit iemand zo veel lijden aan ziekte als de boodschapper van Allah (salallaahoe ‘alayhie wa sellem).” (Sah’ieh’ al-Boekhaarie & Sah’ieh’ Moeslim.)

De boodschapper van Allah (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) zei eens, de mensen van het Vuur omschrijvend (Nederlandstalige interpretatie): “Zij zijn diegenen die niet lijden aan pijn in hun hoofden.” Op dat moment kwam er een bedoeïen binnen en hij vroeg hem: “O bedoeïen! Heb jij ooit dergelijke hoofdpijn ervaren?” Hij antwoordde: “Wat is hoofdpijn?” De boodschapper van Allah (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) zei: “Het is het kloppen van aderen in het hoofd van iemand.” De man antwoordde: “Ik heb dit nog nooit meegemaakt.” Toen de bedoeïen omdraaide om weg te gaan, zei de boodschapper van Allah (salallaahoe ‘alayhie wa sellem): “Wie een persoon van de mensen van het Vuur wenst te aanschouwen, dient te kijken naar deze man.” (Ah’med, an-Nasaa-ie.)

 


Het vervloeken van ziekte

Vervloek ziekte niet! De boodschapper van Allah (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) ging eens naar het huis van Oemm Saa-ib (moge Allah tevreden over haar zijn) en vroeg haar (Nederlandstalige interpretatie): “Wat is er aan de hand? Waarom ril je?” Zij antwoordde: “Ik heb koorts. Moge Allah het niet zegenen!” De boodschapper van Allah (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) zei: “Vervloek koorts niet, want het wist de zonden van de kinderen van Aadam uit, net zoals een oven verontreinigingen uit ijzer verwijdert.” (Sah’ieh’ Moeslim.)

 


De doe’aa-e (dua – smeekbede) van de zieke wordt geaccepteerd

De profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Wanneer je een zieke bezoekt, vraag hem om doe’aa-e voor jou te verrichten, want zijn ad’iyah (smeekbeden) zijn (geaccepteerd) zoals de ad’iyah van de engelen.” (Ibn Maadjah.)

We dienen daarom de mogelijkheid om de zieken te bezoeken niet te missen en hen verzoeken om smeekbeden voor ons te verrichten.

[Zie de artikelen Smeekbeden – doe’aa-eWaarom smeekbeden niet meteen beantwoord wordenWaarom onze smeekbeden niet verhoord worden.]

 


Het bezoeken van de zieken

soennah-010-nSommige geleerden zijn van mening dat het een bevestigde Soennah (Soennah moe-akkadah) is. Shaykh al-Islaam (Ibn Taymiyyah) was van mening dat het een gemeenschappelijke verplichting (fardh kifaayah) is, zoals aangegeven wordt in al-Ikhtiyaaraat (p. 85), en dit is de correcte mening. Het is bewezen in al-Sah’ieh’ayn (oftewel Sah’ieh’ al-Boekhaarie & Sah’ieh’ Moeslim) dat de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Er zijn vijf verplichtingen die de moslim verschuldigd is jegens zijn moslimbroeder,” en een daarvan is het bezoeken van de zieken. Volgens een andere versie (Nederlandstalige interpretatie): “De rechten van een moslim op de andere zijn…”

Sheikh Ibn ‘Oethaymien (moge Allah hem genadig zijn) zei in al-Sharh’ al-Moemti’ (5/173): “De correcte mening is dat het (het bezoeken van de zieken) een gemeenschappelijke verplichting is, en de moslims zijn verplicht om hun zieken te bezoeken.” (Einde citaat.)

Al-H’aafidhz (Ibn H’adjar) zei in al-Fath’ (10/117): “Dit wil zeggen, het is niet individueel verplicht.” (Einde citaat.)

Definitie van de zieke persoon die men verplicht is te bezoeken: het is de zieke persoon wiens ziekte hem verhindert om mensen te ontmoeten. Als hij ziek is maar hij gaat naar buiten en ontmoet mensen, dan is het niet verplicht om hem te bezoeken. (Al-Sharh’ al-Moemti’, 5/171.)

Je dient niet alleen de zieken die je kent te bezoeken, maar ook degenen die je niet kent. Dit is aangegeven door an-Nawawie in Sharh’ Moeslim.

Onze geliefde profeet Moh’ammed (salallaahoe ‘alayhie wa sellem – vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) bezocht de zieken. Zo ook dienen wij de zieken te bezoeken, want het helpt ons om na te denken en beloningen te verkrijgen en het versterkt de broederschap.

Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden over hem zijn) verhaalde dat de boodschapper van Allah (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Allah zal op de Dag der Opstanding zeggen: ‘O zoon van Adam! Ik was ziek, maar jij bezocht Mij niet.’ Hij zal zeggen: ‘O Allah! Hoe kon ik U bezoeken aangezien U de Heer der werelden bent?’ Allah zal zeggen: ‘Wist jij niet dat die-en-die dienaar van Mij ziek was, en toch bezocht je hem niet? Als je hem bezocht had, dan had je Mij bij hem aangetroffen.’” (Sah’ieh’ Moeslim.)

Er zijn vele ah’aadieth (profetische overleveringen) die spreken over de verdiensten van het bezoeken van zieken, waaronder de volgende uitspraak van de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) (Nederlandstalige interpretatie): “Wanneer de moslim zijn (zieke) moslimbroeder bezoekt, oogst hij de vruchten van het Paradijs totdat hij terugkeert.” (Overgeleverd door Moeslim, 2568.)

Volgens at-Tirmidzie (2008) heeft de boodschapper van Allah (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Wie een zieke persoon bezoekt of een broeder in de Islaam bezoekt, er zal tegen hem gezegd worden: ‘Moge jij gelukkig zijn, moge jouw lopen gezegend zijn en moge jij een eerbiedwaardige positie in het Paradijs innemen.’” [Door al-Albaanie als h’asan (goed) geclassificeerd in Sah’ieh’ at-Tirmidzie.]

Anas (moge Allah tevreden over hem zijn) verhaalde dat de boodschapper van Allah (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Als iemand een correcte woedhoe-e (kleine rituele wassing) verricht en vervolgens zijn zieke moslimbroeder bezoekt met de intentie om beloning te verkrijgen, dan zal hij van het vuur van Jahannam weggehouden worden met de afstand van zestig jaar.” (Aboe Daawoed.)

De boodschapper van Allah (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) heeft ook gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Wanneer een man een zieke moslimbroeder gaat bezoeken, dan loopt hij over een pad van het Paradijs tot hij zit en wanneer hij zit dan wordt hij verhuld met genade. Als hij ‘s ochtends de zieke komt bezoeken, dan zullen zeventigduizend engelen voor hem bidden tot in de avond. En als hij in de avond de zieke komt bezoeken, dan zullen zeventigduizend engelen voor hem bidden tot in de ochtend.” (At-Tirmidzie, Ibn Maadjah, Ah’mad. Zie ook Sah’ieh’ Ibn Maadjah 1/286 en Sah’ieh’ at-Tirmidzie 1/286. Authentiek gekwalificeerd door Ah’mad Shaakir.)

Men dient een bezoek aan een zieke niet te lang te maken, opdat je hem geen overlast bezorgt, of in verlegenheid brengt indien hij iets moet doen dat hij liever doet wanneer hij alleen is. Echter, het hangt ook van de situatie af; wellicht dat een zieke het leuk vindt om lange tijd gezelschap te hebben. (Zie H’aashiyat Ibn Qaasim, 3/12; al-Sharh’ al-Moemti’, 5/174.)

We dienen altijd rekening te houden met de toestand van de zieke persoon en wat voor hem het gemakkelijkst is.

Zie https://islamqa.info/ar/71968 (Arabisch) of https://islamqa.info/en/71968 (Engels) voor meer informatie over het bezoeken van de zieken.

 


Smeekbede bij het bezoeken van een zieke

Als we een zieke bezoeken, dienen we doe’aa-e voor hem te verrichten zoals voorgeschreven is in de Soennah:

لا بأس ، طهور إن شاء الله

Laa ba-as, toehoor in shaa-a Allaah [maak je geen zorgen, het is een reiniging (van zonden) als Allah dat wil]. (Overgeleverd door al-Boekhaarie.)

Smeekbeden voor genezing dienen drie keer gezegd te worden. De profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) bezocht Sa’d ibn Abie Waqqaas (moge Allah tevreden over hem zijn) en zei drie keer:

اللهم اشف سعداً

Allaahoemashfie Sa’dan (o Allah, genees Sa’d). [Overgeleverd door al-Boekhaarie (5659) en Moeslim (1628).]

De profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) was gewoon om zijn rechterhand op de zieke persoon te plaatsen en te zeggen:

أَذْهِبْ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ , وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي , لا شِفَاءَ إِلا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لا يُغَادِرُ سَقَمًا

Adzhib al-ba-as Rabb an-naas, washfie anta as-Shaafie, laa shifaa-a iella shifaa-oeka shifaa-an laa yoeghaadiroe saqama (neem de pijn weg, o Heer der mensheid, en sta genezing toe, want U bent de Genezer, en er is geen genezing behalve Uw genezing dat geen spoor van ziekte achterlaat).” (Overgeleverd door Moeslim, 2191.)

Ah’med en Aboe Daawoed (3106) verhaalden dat de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Eenieder die een zieke persoon bezoekt die nog niet stervende is, en zeven keer in zijn aanwezigheid zegt:

أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيَكَ

As-aloe llaaha al-‘adhziem rabb al-‘arsh il-‘adhziem an yashfiyaka (ik vraag Allah de Almachtige, Heer van de omvangrijke Troon, om u gezond te maken), Allah zal hem van die ziekte genezen.” (Door al-Albaanie als sah’ieh’ geclassificeerd in Sah’ieh’ Abie Daawoed. Zie ook Sah’ieh’ at-Tirmidzie 2/1210 en Sah’ieh’ al-Djaamie’ as-Saghir 5/180.)

 


Genezing

Er bestaat geen twijfel dat de Islaam met een genezende kracht is gekomen voor zowel het hart als het lichaam. De profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) zocht medische behandeling en hij beval zijn metgezellen (moge Allah tevreden over hen zijn) om dat ook te doen. Djaabir (moge Allah tevreden over hem zijn) verhaalde dat de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Er bestaat een remedie tegen elke ziekte, en als de remedie wordt toegepast op de ziekte, zal het genezen met de Toestemming van Allah.” (Overgeleverd door Moeslim, 2204.)

Naast de reguliere geneeswijze kan men ook roeqyah toepassen. Ar-Roeqyah is genezing door middel van de Qor-aan en de Soennah.

Zie het artikel ar-Roeqyah voor meer informatie. (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 


Ziek zijn in Ramadhaan

Ibn Qoedaamah (moge Allah hem genadig zijn) zei in al-Moeghnie (4/403): “De soort ziekte waarbij het toegestaan is om het vasten te verbreken, is serieuze ziekte dat erger wordt door te vasten, of waarbij men vreest dat herstel uitgesteld wordt.” (Einde citaat.)

Sheikh Ibn ‘Oethaymien zei: “Het is voor een zieke persoon die niet beïnvloed wordt door te vasten, zoals degene met een lichte verkoudheid, of een beetje hoofdpijn, of een beetje tandpijn en dergelijke, niet toegestaan zijn vasten te verbreken.” (Al-Sharh’ al-Moemti’, 6/352.)

Als iemand lijdt aan een ziekte waarvan men kan herstellen, dan dient men de dagen die men gemist heeft in te halen. Want Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “…En wie ziek of op reis is, dient hetzelfde aantal dagen in te halen op andere dagen…” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 185.]

Maar als de ziekte permanent is en er is geen hoop op genezing, dan dient men voor elke dag dat men niet vast in Ramadhaan een arme persoon te voeden. Want Allah de Meest Barmhartige zegt (Nederlandstalige interpretatie): “…En wat betreft degenen die slechts met grote moeite kunnen vasten **, zij dienen als compensatie een arme te voeden…” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 184.]

** Degenen die slechts met grote moeite kunnen vasten, zoals een oud persoon of iemand die chronisch ziek is, dienen als compensatie een arme te voeden. (At-Tefsieroe al-Moeyassar, van een groep geleerden, onder toezicht van sheikh Saalih’ ibn ‘Abdel-‘Aziez ibn Moh’ammed Aal as-Shaykh.)

Ibn ‘Abbaas (moge Allah tevreden over hem zijn) zei: “Dit verwijst naar de oude man of oude vrouw die niet kan vasten. Zij dienen voor elke dag een arme persoon te voeden.” (Dit was overgeleverd door al-Boekhaarie, 4505.) De zieke persoon die geen hoop op genezing heeft valt onder dezelfde regelgeving als de ouderen.

Ibn Qoedaamah zei in al-Moeghnie, 4/396: “De zieke persoon die geen hoop op genezing heeft dient niet te vasten, en voor elke dag die hij niet vast dient hij een arme te voeden, want hij is zoals degene die oud is.”

Sheikh Ibn ‘Oethaymien zei in Madjaalis Ramadhaan, blz. 32: “Degene die permanent niet in staat is om te vasten en geen hoop op herstel heeft – zoals de ouderen en degenen die ongeneeslijk ziek zijn, zoals degenen die kanker hebben enzovoort – hoeven niet te vasten omdat zij daartoe niet in staat zijn. Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): ‘Dus vrees Allah zo veel als jullie kunnen…’ [Soerat at-Taghaaboen (64), aayah 16.] ‘Allah belast niemand behalve volgens zijn vermogen…’ [Soerat al-Baqarah (2), aayah 286.] Maar in plaats van vasten dient hij voor elke dag een arme persoon te voeden.”

En Allah weet het best.

Bron: https://islamqa.info/en/37761 (Engels), https://islamqa.info/ar/37761 (Arabisch).

De meerderheid van de Maalikie, Shaafi’ie en H’anbalie foeqahaa-e (geleerden op het gebied van fiqh – jurisprudentie) is van mening dat contant geld niet telt als fidyah voor het niet vasten en dat men voedsel dient te geven.

In Fataawaa al-Ladjnah ad-Daa-imah (10/198) staat: “Als de doktoren aangegeven hebben dat de ziekte betekent dat je niet kunt vasten, en er is geen hoop op genezing, dan dien je voor elke dag een arme te voeden, door hem een halve saa’ aan lokaal basisvoedsel te geven, voor de afgelopen en de toekomstige maanden. Als je een arme persoon een avondmaal of ontbijt geeft gedurende het aantal dagen dat je niet gevast hebt, dan zal dat voldoende zijn. Wat betreft het geven van contant geld, dat telt niet.” (Einde citaat.)

Dus de oudere of zieke persoon die geen hoop op herstel meer heeft dient voor elke dag een arme te voeden, door hem een halve saa’ aan tarwe, dadels, rijst of vergelijkbaar lokaal basisvoedsel te geven. Dit is gelijkwaardig aan ongeveer anderhalve (1,5) kg. Zie Fataawaa Ramadhaan, blz. 545.

Men kan dit in één keer geven aan het einde van de maand, 45 kilogram aan rijst, bijvoorbeeld, of men bereid een maaltijd voor en nodigt arme mensen uit om te eten, dat is oké, want dit is wat Anas (moge Allah tevreden over hem zijn) deed.

Als men in het verleden contant geld als fidyah gegeven heeft op basis van een mening van een geleerde die een fatwaa gaf die daar op neerkomt, dan hoeft men het niet nog een keer te geven. Maar als men dit uit eigen beweging gedaan heeft, dan dient men het opnieuw te geven, om aan de veilige kant te zijn.

En Allah weet het best.

Bron: https://islamqa.info/en/93243 (Engels), https://islamqa.info/ar/93243 (Arabisch). Zie ook het artikel Navigeren door Ramadan met een psychische aandoening. (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 


De woedhoe-e (wudu) en het gebed van de zieke

Het belang van het gebed kan niet genoeg benadrukt worden. De profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “De eerste zaak waarvoor een dienaar verantwoording dient af te leggen op de Dag des Oordeels is het gebed. Als het goed bevonden wordt, dan zal de rest van zijn daden ook goed zijn; en als het slecht bevonden wordt, dan zal de rest van zijn daden ook slecht zijn.” (Overgeleverd door at-Tabaraanie. Volgens al-Albaanie is deze h’adieth sah’ieh’, Sah’ieh’ al-Djaami’, vol.1, p. 503.)

Helaas ziet men tegenwoordig dat velen bij het minste ongemak, ongerief of wegens een trip niet één maar verschillende gebeden uitstellen of zelfs helemaal niet verrichten.

O beste broeder of zuster! Onderschat niet de geweldige zonde van het overslaan van wat gebeden uit gemakzucht of luiheid!!

Imaam Ibnoe l-Qayyim zei in zijn werk as-Salaat wa H’oekmoe Taarikiehaa: “De moslims verschillen onderling niet van mening over het feit dat het opzettelijk in de steek laten van de verplichte salaat (gebed) behoort tot de geweldigste zonden en de grootste overtredingen, en dat de zonde ervoor bij Allah geweldiger is dan het vermoorden van een ziel (persoon), het afpakken van bezittingen, en geweldiger dan de zonde van zinaa (overspel), diefstal en het drinken van alcohol, en dat hij bloot wordt gesteld aan de bestraffing van Allah en Zijn Woede en vernedering, in deze wereld en in het Hiernamaals.” (Zie het artikel Het islamitische oordeel over degene die het gebed nalaat.)

We dienen te allen tijde het gebed op tijd te verrichten en Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke) biedt uitwegen in het geval van serieus en ernstig ongemak of overmacht.

Onderstaande informatie is afkomstig uit Fataawaa al-Ladjnah ad-Daa-imah li l-Boeh’ooth al-‘Ilmiyyah wa l-Iftaa-e, 24/405.

De reiniging van een zieke persoon

1.) De zieke persoon heeft dezelfde verplichtingen als een gezonde persoon met betrekking op reiniging met water in geval van kleine en grote onreinheid. Dus hij dient de woedhoe-e (wudu, kleine rituele wassing) te verrichten in het geval van kleine onreinheid en ghoesl (grote rituele wassing) in het geval van grote onreinheid. (Zie de artikelen De woedhoe-e, stap voor stap en Complete vs. acceptabele ghoesl.)

2.) Na het urineren of ontlasten en vóór het verrichten van de woedhoe-e is het noodzakelijk om jezelf te reinigen met water (istindjaa-e) of met stenen of iets dat hun plaats inneemt. … … (Zie het artikel Toiletbezoek en istindjaa-e.)

3.) Als de zieke persoon de woedhoe-e niet met water kan verrichten, omdat hij daartoe niet in staat is, of omdat hij bang is dat het zijn ziekte zal verergeren of zijn herstel zal vertragen, dan dient hij tayammoem te verrichten. Tayammoem betekent het één keer slaan met je handen op zuivere stof (aarde) en vervolgens hiermee over je gezicht wrijven met de binnenkant van je vingers en handpalm.

Het is toegestaan om tayammoem te verrichten gebruik makend van alles waarop (zuiver) stof aanwezig is, ook al is dit niet de grond, zoals de stof die van een muur of iets dergelijks (zoals meubels) af kan komen; het is toegestaan om dit te gebruiken voor tayammoem. Als men in een toestand van reinheid blijft vanaf de eerste tayammoem, dan mag men hiermee bidden, zoals het geval is met woedhoe-e, ook al zijn dat enkele gebeden, en men hoeft de tayammoem niet te vernieuwen, want het is een alternatief voor water, en het alternatief valt onder dezelfde regelgeving als de zaak die het vervangt.

Tayammoem wordt verbroken door alles wat de woedhoe-e verbreekt, en het wordt ongeldig zodra men in staat is water te gebruiken of zodra water beschikbaar is, indien het niet beschikbaar was.

4.) Als de ziekte niet ernstig is en er is geen angst dat het gebruik van water schade zal veroorzaken, of ernstige ziekte zal veroorzaken, of het herstel zal vertragen, of de pijn zal laten toenemen, of iets schadelijks zal veroorzaken, zoals hoofdpijn, tandpijn en dergelijke, of de patiënt kan warm water gebruiken en zal er niet door geschaad worden — in deze gevallen is het niet toegestaan om tayammoem te verrichten, omdat het toegestaan is om schade te voorkomen, maar er is geen schade in deze gevallen en omdat men kan water vinden, dus is het verplicht dit te gebruiken.

5.) Als het voor een zieke persoon te moeilijk is om zelf woedhoe-e of tayammoem te verrichten, dan dient iemand anders woedhoe-e of tayammoem te verrichten voor hem, en dit is acceptabel.

6.) Als iemand wonden of zweren heeft, of gebroken ledematen of enige ziekte waarbij het gebruik van water hem zal schaden, en hij raakt djoenoeb, dan is het toegestaan voor hem om tayammoem te verrichten. Als hij in staat is om de gezonde lichaamsdelen te wassen, dan moet hij dat doen en tayammoem verrichten voor de rest.

7.) Als iemand een wond heeft aan een van zijn lichaamsdelen die gewassen worden tijdens de woedhoe-e, en het wassen met water is te moeilijk voor hem of het zal hem schaden, dan mag hij er met water overheen vegen in plaats van het wassen van het gewonde deel, volgens de normale volgorde van woedhoe-e. Als ook het vegen te moeilijk is voor hem, of het schaadt hem, dan mag hij tayammoem daar voor verrichten, en dat is acceptabel.

8.) Voor degene die een verband draagt — dit betekent dat er een ernstige wond is aan een van zijn ledematen en het is verbonden of iets dergelijks — hij mag er met water overheen vegen en dat is voldoende, zelfs als hij niet in een reine toestand was toen hij het aanbracht.

9.) Wanneer een zieke persoon wil bidden, dan dient hij zich in te spannen dat zijn lichaam, kleding en de plaats waar hij wil bidden vrij zijn van onreinheden. Maar als hij daartoe niet in staat is, dan dient hij te bidden zoals hij is, en er valt hem niets te verwijten.

10.) Als de zieke persoon lijdt aan urine-incontinentie en een behandeling baatte niet, dan dient hij zichzelf voor elk gebed te reinigen (istindjaa-e) en woedhoe-e te verrichten nadat de tijd voor dat gebed is aangebroken, en hij dient wat er ook op zijn lichaam of kleding gekomen is weg te wassen, of schone kleding aan te trekken voor het gebed, indien dit niet te moeilijk is voor hem om te doen, anders is hij geëxcuseerd, maar hij dient voorzorgsmaatregelen te treffen om te voorkomen dat urine verspreid raakt over zijn kleding of lichaam of de plaats waar hij wil bidden, door het geslachtsdeel met iets te bedekken. (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 

Het gebed van een zieke persoon

1.) De zieke persoon moet staand bidden zo veel als hij kan.

2.) Als hij niet kan staan, dan mag hij zittend bidden, maar het is beter voor hem om te zitten met de benen gekruist op die momenten dat men normaliter staat tijdens het gebed.

3.) Als men niet in staat is om zittend te bidden, dan mag men liggend op de zijde bidden met het gezicht richting de qiblah. Het is moestah’abb (aanbevolen) om op je rechter zijde te liggen.

4.) Als men niet in staat is om op de zijde te bidden, dan mag men liggend op de rug bidden met de voeten richting de qiblah.

5.) Als iemand in staat is om staand te bidden, maar hij is niet in staat om de roekoe’ en de soedjoed (of sadjdah) te verrichten, dan moet hij staand bidden en voorover hellen voor roekoe’, vervolgens zitten en voorover hellen voor soedjoed.

6.) Als er een ziekte in iemands ogen is en een betrouwbare arts zei tegen hem: “Als je liggend op jouw rug bidt dan zal het genezen, anders niet,” dan mag hij liggend op zijn rug bidden.

7.) Als men niet in staat is om de roekoe’ en de soedjoed te verrichten, dan mag men in plaats daarvan voorover hellen, en men dient voor de soedjoed verder voorover te hellen dan voor de roekoe’.

8.) Als men alleen niet in staat is om de soedjoed te verrichten, dan dient men de roekoe’ te verrichten en voorover te hellen voor de soedjoed.

9.) Als men niet in staat is de rug te buigen, dan dient men de nek te buigen; en als de rug gebogen is zodat het is alsof men de roekoe’ verricht, dan dient men wanneer men de roekoe’ wil verrichten een beetje voorover te buigen, en zijn gezicht zo dicht mogelijk naar de grond te buigen als hij de soedjoed wil verrichten.

10.) Als men het hoofd niet voorover kan buigen, dan dient men de takbier te zeggen en Qor-aan te reciteren, en in zijn hart de intentie te hebben om te staan, buigen, omhoogkomen, knielen, omhoogkomen, zitten tussen de twee knielingen en het zitten om de tashahhoed te reciteren, en men dient alle voorgeschreven adzkaar te reciteren. Sommige zieke mensen maken gebaren met hun vinger, maar daar is geen basis voor.

11.) Als de zieke persoon tijdens het gebed weer in staat is om iets te doen wat hij in eerste instantie niet kon doen, zoals staan, buigen, knielen of voorover hellen, dan dient hij dit te doen en doorgaan vanaf hetgeen hij al gedaan heeft van zijn gebed.

12.) Als de zieke persoon of iemand anders slaapt en een gebed mist, of men vergeet het, dan dient men het gebed te verrichten wanneer men wakker wordt of wanneer men het herinnert, en het is niet toegestaan voor hem om het te laten (uit te stellen) totdat de tijd van hetzelfde gebed begint (de volgende dag) en dan pas bidden.

13.) Het is onder geen enkele omstandigheid toegestaan om te stoppen met bidden!! Integendeel, de verantwoordelijke persoon dient ijverig te zijn om onder alle omstandigheden te bidden, of hij nu gezond is of ziek, want het is een zuil van het geloof en de meest belangrijke verplichting na de twee getuigenissen van geloof (de shahaadatayn). Het is voor de moslim dus niet toegestaan om tekort te schieten in het verrichten van de verplichte gebeden totdat de vastgestelde tijd daarvoor geëindigd is, zelfs als hij ziek is, zo lang hij bij zijn volle verstand is. Hij dient alle gebeden te verrichten op de correcte tijdstippen volgens hetgeen waartoe hij in staat is op basis van de details die hierboven genoemd zijn. Wat betreft sommige zieke mensen doen, die het gebed uitstellen totdat zij beter zijn, dit is iets wat niet toegestaan is en er is geen basis voor in de sharie’ah.

14.) Als het te moeilijk is voor een zieke persoon om elk gebed op tijd te verrichten (en Allah weet wat er in de harten van de mensen is), dan mag hij salaat ad-dhzohr en salaat al-‘asr samen bidden, en salaat al-maghrib samen met salaat al-‘ishaa-e, op de tijd van het eerdere of latere gebed, volgens wat gemakkelijk is voor hem. Als hij wil mag hij salaat al-‘asr samen met salaat ad-dhzohr bidden op het tijdstip van salaat ad-dhzohr; of als hij wil mag hij salaat ad-dhzohr uitstellen en samen met salaat al-‘asr bidden. Als hij wil mag hij salaat al-‘ishaa-e samen met salaat al-maghrib bidden op het tijdstip van salaat al-maghrib; of hij mag salaat al-maghrib uitstellen en samen met salaat al-‘ishaa-e bidden.

Wat betreft salaat al-fadjr, dit kan niet samen gebeden worden met het gebed dat ervoor of erna komt, want de vastgestelde tijd voor salaat al-fadjr is afzonderlijk van de tijden van de gebeden die ervoor en erna komen.

En Allah is de Bron van kracht. Moge Allah zegeningen en vrede laten neerdalen op onze profeet Moh’ammed en zijn familie en metgezellen.

Sheikh ‘Abd al-‘Aziez ibn ‘Abd-Allaah ibn Baaz, sheikh ‘Abd al-‘Aziez Aal al-Shaykh, sheikh ‘Abd-Allaah ibn Ghadyaan, sheikh Saalih’ al-Fawzaan, sheikh Bakr Aboe Zayd.

(Fataawaa al-Ladjnah ad-Daa-imah li l-Boeh’ooth al-‘Ilmiyyah wa l-Iftaa-e, 24/405.)

Zie ook het artikel Zittend bidden voor meer informatie.

(Lees verder onder de afbeelding.)

 

zittend-bidden-wp

 


Overlijden door ziekte

Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden over hem zijn) verhaalde dat de boodschapper van Allah (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Draag degenen onder jullie die aan het sterven zijn op om te zeggen: laa ilaaha ill-Allaah.” (Sah’ieh’ Moeslim.)

Moe’aadz ibn Djabal (moge Allah tevreden over hem zijn) verhaalde dat de boodschapper van Allah (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Degene wiens laatste woorden (in deze wereld) laa ilaaha ill-Allaah zijn zal het Paradijs binnengaan.” (Aboe Daawoed.)

Allah Ta’aalaa heeft elke moslim gezegend met het onbetaalbare geschenk van imaan (geloof), de sleutel tot ons succes in deze wereld en het Hiernamaals. Waarlijk, waar geloof ligt tussen hoop op de barmhartigheid en vergeving van Allah en de angst voor Zijn woede.

De boodschapper van Allah (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) bezocht eens een jonge sah’aabie (metgezel) die stervende was en vroeg hem hoe hij zich voelde. Hij antwoordde: “O boodschapper van Allah! Ik ben hoopvol gestemd betreffende de barmhartigheid van Allah, en toch ben ik bang wegens mijn zonden.” De boodschapper van Allah (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) zei daarop (Nederlandstalige interpretatie): “Als het hart van een gelovige gevuld is met deze twee gevoelens van hoop en angst, dan zal Allah zijn hoop waarmaken en hem beschermen tegen hetgeen hij vreest.” (Ibn Maadjah.)

Zie de artikelen Wanhoop niet aan de Barmhartigheid van Allah en De liefde van Allah.

Djaabir (moge Allah tevreden over hem zijn) verhaalde dat hij de boodschapper van Allah (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) heeft horen zeggen, drie dagen voordat hij overleed (Nederlandstalige interpretatie): “Niemand van jullie dient te sterven zonder het beste te verwachten van Allah.” (Sah’ieh’ Moeslim.)

Al-H’aafidhz Ibn H’adjar (moge Allah hem genadig zijn) zei: “Er is een van de twee mogelijkheden van toepassing op een stervende persoon: of het is een ontlasting voor hem of anderen zijn ontlast van hem. In beide gevallen kunnen zaken zeer moeilijk zijn voor hem op het moment van overlijden, of het kan verlicht worden voor hem. Degene in het eerste geval zal geconfronteerd worden met de kwellingen van de dood, en dit heeft niets te maken met of hij een vroom iemand was of een zondaar. Als hij een vroom iemand was, zal het zijn beloning vermeerderen, anders zal het dienovereenkomstig compenseren voor hem, vervolgens zal hij ontlast worden van de kwellingen van deze wereld, waarvan dit de laatste is. ‘Oemar ibn ‘Abd al-‘Aziez zei: ‘Ik hoop dat de kwellingen van de dood niet verminderd worden voor mij, want dit is het laatste middel waardoor zonden goedgemaakt kunnen worden voor de gelovige.’ Maar op dat zelfde moment zal hetgeen de gelovige aan goede tijdingen zal ontvangen en de engelen die verheugd zijn om hem te ontmoeten, alsook dat zij hem vergezellen, en zijn blijdschap om zijn Heer te ontmoeten, het gemakkelijker maken voor hem om wat hij ook aan kwelling van de dood zal ervaren te dragen, totdat het voor hem wordt alsof hij er niets van voelt.” [Einde citaat van Fath’ al-Baarie (11/365).]

Zie de artikelen De dood en Voorbereiden op de dood. (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 


Tot slot

De boodschapper van Allah (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) bezocht eens een moslimman die ziek was. Zijn stem was zeer zwak en hij was heel mager en zwak geworden. Hij (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) zag zijn toestand en vroeg hem (Nederlandstalige interpretatie): “Welke smeekbede heb je tot Allah verricht?” Hij zei: “Ja, ik ben gewoon om te zeggen: ‘O Allah! Wat voor bestraffing U ook voor mij in petto heeft in al-Aakhirah (het Hiernamaals), laat het nu op mij neerdalen.’” De boodschapper van Allah (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) zei: Soebh’aan-Allaah (Glorieus is Allah)! Je hebt de kracht niet om dat te verdragen. Waarom verricht je niet de volgende smeekbede:

رَبَّنَا آتِنَا في الدُّنْيَا حسَنَةً وفي الآخِرَةِ حسَنةً وقِنَا عذَابَ النَّارِ

Rabbanaa aatinaa fied-doenyaa h’asanah wa fiel-aakhiratie h’asanah wa qinaa ‘adzaaban-Naar [onze Heer! Geef ons in de wereld h’asanah (dat wat goed is) en in het Hiernamaals h’asanah en bescherm ons tegen de kwelling van het Vuur].” Degene die deze h’adieth verhaalde, Anas (moge Allah tevreden over hem zijn), zei dat de man daarna deze doe’aa-e (veelvuldig) begon te verrichten en Allah Ta’aalaa (Verheven is Hij) genas hem. (Moesnad Ah’med.)

[Anas (moge Allah tevreden over hem zijn) verhaalde dat de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) deze doe’aa-e frequent zei. (Sah’ieh’ al-Boekhaarie.)] (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 


Twee gratis e-boeken

De verhandeling “Ziekte, een vermomde zegen” is ook te lezen en downloaden als gratis e-boek, dat ook het artikel “Ar-Roeqyah – Genezing door middel van de Qor-aan en de Soennah” bevat. Klik hier om het te downloaden (pdf, 63 blz., 1,05 mb.) Lees ook het gratis e-boek Omgaan met stress (pdf, 69 blz., 1,8 mb), een bundelboek met diverse artikelen gerelateerd aan moeilijkheden en stress. Ga naar e-Boeken voor nog meer gratis e-boeken over de Islaam.

 

 

Relevante artikelen:

Ar-Roeqyah (genezing door middel van de Qor-aan en de Soennah)

Zittend bidden

De dood

Voorbereiden op de dood

De houding van de gelovige jegens moeilijkheden

Gezondheid (diverse artikelen)

Vraag 41. Waarom lijden onschuldige kinderen aan ziektes etc.?

 

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan