Word niet boos!

De winden van boosheid…
…blazen het licht van intelligentie uit!

Boos klSamengesteld door ‘Abdoellaah Bekx.

Lees na dit artikel ook Word niet boos wanneer je beproefd wordt en Qawaama: de essentie van mannelijkheid.

Alle lof is voor Allah, de Heer der werelden, en vrede en zegeningen zijn met de profeet, zijn familieleden, metgezellen en eenieder die hun voetstappen volgt. Voorts.

Er zijn enkele zaken die vele problemen veroorzaken in de maatschappij, zoals hebzucht, onwetendheid en boosheid. In dit artikel zien we hoe wij als moslims om moeten gaan met boosheid. Wij moslims dienen ons te gedragen zoals Allah (Glorieus en Verheven is Hij) dat behaagt en volgens het voorbeeld van onze geliefde profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem). Het naar buiten toe uitdragen van goed en kalm gedrag, is een zeer goede manier van gedragsmatige da’wah naar niet-moslims toe, die daardoor misschien een glimp van de schoonheid van de islam opvangen. Beste broeders en zusters, lees en praktiseer, pas het toe in je leven.

Jamaal al-Din M. Zarabozo zei: “Moslims kunnen niet toestaan dat zij door hun emoties overmand worden. Dit is wat hen leidt naar het verrichten van vele daden die, op zijn minst, twijfelachtig zijn in het licht van de sharie’ah. Voorzeker, van hen wordt geëist dat zij handelen in overeenstemming met de sharie’ah en omwille van Allah de Verhevene en niet in overeenstemming met hun begeerten en omwille van het zoeken van wraak, persoonlijke haat enzovoort.”

 

Vermijd boosheid

De Qor-aan geeft o.a. aan (Nederlandstalige interpretatie):

“Degenen die uitgeven (omwille van Allah) in voorspoed en in tegenspoed en die woede bedwingen en mensen vergeven; en Allah houdt van de weldoeners.” [Soerat Aal ‘Imraan (3), aayah 134.]

“Dus wat jullie (nu) ook gegeven is, is slechts een (vergankelijke) genieting van het (tijdelijke) wereldse leven; en wat bij Allah is (het Paradijs), is beter en blijvender: (dit is) voor degenen die geloven (en dienovereenkomstig handelen) en die op hun Heer vertrouwen (aangaande al hun kwesties) en (voor) degenen die de grote zonden en de gruweldaad mijden. En wanneer zij boos zijn, vergeven zij #1.” [Soerat as-Shoeraa (42), aayah 36-37.]

<<<#1 Door hun aard neigen zij naar het vergeven van mensen en het tolerant zijn: wraak nemen zit niet in hun aard. Deze eigenschap behoort tot de beste kwaliteiten van een mens: het wordt zeer aanbevolen door de Qor-aan (zie o.a. aayah 3:134) en het wordt beschouwt als een grote factor in het succes van de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem).>>>

In de Soennah lezen we o.a. (Nederlandstalige interpretatie):

Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden over hem zijn) verhaalde: “Een man vroeg aan de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem): “Geef mij advies.” Hij antwoordde: “Word niet boos.” De man vroeg het nog twee keer en de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) herhaalde zijn antwoord.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie.)

Volgens Aboe Sa’ied Sa’d ibn Maalik ibn Sinaan al-Khoedrie (moge Allah tevreden over hem zijn) heeft de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gezegd: “Doe geen kwaad en vergeld geen kwaad met kwaad.” (Een goede h’adieth van Ibn Maadjah, ad-Daaraqotnie en anderen.)

(Lees verder onder de afbeelding.)

 

Aboe Barzah heeft gezegd: “Ik was met Aboe Bakr. Hij werd boos op een man en uitte boze woorden. Ik zei: ‘Staat u mij toe, o khalief van de boodschapper van Allah, dat ik zijn nek eraf sla?’ Deze woorden van mij namen zijn boosheid weg, hij stond op en ging naar binnen. Hij liet mij komen en zei: ‘Wat zei je daar net?’ Ik zei: ‘Sta me toe om zijn nek eraf te slaan.’ Hij zei: ‘Zou je het doen als ik je de opdracht zou geven?’ Ik zei: ‘Ja.’ Hij zei: ‘Nee, ik zweer bij Allah, dit is niet toegestaan voor enig man na Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem).” (Soenan van Aboe-Dawood, h’adieth 4350.)

‘Abdoellaah ibn ‘Oemar (moge Allah tevreden over hen beide zijn) verhaalde dat de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Niemand onderdrukt iets meer voortreffelijk in het zicht van Allah, dan de woede die hij tegenhoudt om de Tevredenheid van Allah te zoeken.” (At-Tirmidzie, h’adieth 5116. Overgeleverd door Ah’mad.)

 

De algemene bedoeling van deze aayaat en ah’aadieth

Deze ayaat (verzen) en ah’aadieth (overleveringen) drukken de zeden van een moslim uit, namelijk bescheidenheid, nederigheid, anderen geen kwaad doen, vergevingsgezindheid, geduld en je boosheid kunnen beheersen. Dit alles voorkomt boosheid met alle nare gevolgen van dien.

Het zal een gevoel ontwikkelen dat je al-Djennah (het Paradijs) mist en je zult een weg zoeken om er binnen te gaan. Dit betekent niet boos worden en het is een beleefdheid van de hoogste graad, de manier van profeten (vrede zij met hen allen). Het is de bedoeling dat een moslim zich “traint” om zo te worden. Het wordt dan een goede gewoonte, het wordt een deel van je karakter en geeft welslagen in het Hiernamaals, in shaa-a Allaah (als Allah dat wil).

Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden over hem zijn) verhaalde: “Een man zei: ‘O boodschapper van Allah! Noem mij een daad die mij naar al-Djennah zal brengen.’ Hij (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) antwoordde (Nederlandstalige interpretatie): ‘Word niet boos en al-Djennah is voor jou.’” (Overgelegeverd door atTabaarie.)

Zachtaardigheid en bezonnenheid maken het innerlijke sterk om al het kwaad te weerstaan en het opent de weg naar welslagen en de Tevredenheid van Allah de Verhevene. Geef niet toe aan je nefs (ego, je eigen ik die veel sterker is dan shaytaan – satan). Geef niet toe aan je verlangens. Dat voorkomt boosheid en het herinnert je aan de manieren van de moslim met vrees voor Allah de Almachtige.

Ibn ‘Oemar (moge Allah tevreden over hem zijn) vroeg aan de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem): “Wat houdt mij van de Toorn van Allah?” Hij antwoordde (Nederlandstalige interpretatie): “Word niet boos.”

Boosheid trekt alle soorten slechtheid aan en van boosheid vrij zijn trekt alle soorten goede dingen aan. Dit advies (word niet boos) is een bescherming tegen al het kwaad. Boosheid is een zwakte en bezonnenheid is een kracht. Snel boos worden is een kenmerk van een zwakke persoonlijkheid.

Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden over hem zijn) verhaalde dat de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “De sterke is niet degene die de mensen overwint door zijn kracht, maar de sterke is degene die zichzelf controleert wanneer hij boos is.” (Sah’ieh’ al-Boekhaarie, h’adieth 8.135)

Boosheid maakt mensen blind en is als een storm in je binnenste die je ertoe brengt om een ander kwaad te doen. Je verstand is beneveld door emoties en je handelen gaat gepaard met ondoordachte acties. Dit is niet het gedrag van een moslim die te allen tijde de rechte weg voor zich moet zien, zodat hij er niet van afdwaalt en in zonden valt. De sporen van boosheid vormen een gevaar voor de nefs. Misschien uit iemand in woede woorden van koefr (ongeloof) en treedt daarmee buiten de islam. (Moge Allah ons hiertegen beschermen.) Het vormt ook een gevaar voor je omgeving.

(Lees verder onder de afbeelding.)

 

Boosheid voorkomen en genezen

Je moet de oorzaken van je boosheid achterhalen en wegnemen. De oorzaken van boosheid zijn o.a. trots, anderen bespotten en voor de gek houden, nieuwsgierigheid, teveel van je bezit houden, geen geduld, een zwak imaan (geloof), de Dag der Opstanding vergeten – de Dag waarop iedereen zijn recht terug krijgt en waarop geen onrecht zal zijn etc.

De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei eens tegen zijn metgezellen (moge Allah tevreden zijn met hen) (Nederlandstalige interpretatie): “Weten jullie wie moeflis (failliet/blut) is?” Zij zeiden: “Onder ons, degene die failliet is, is degene die geen dirhams (geld) en geen goederen heeft.” Hij zei: “Degene die failliet is onder mijn oemmah (gemeenschap) is degene die op de Dag der Opstanding komt met het gebed, vasten en zakaah, maar hij zal komen terwijl hij die-en-die beledigd heeft, die-en-die belasterd heeft, de eigendommen van die-en-die (onrechtmatig) verbruikt heeft, het bloed van die-en-die heeft doen vloeien en die-en-die geslagen heeft. Ieder van hen zal wat van zijn h’asanaat (goede daden) gegeven worden, en als zijn h’asanaat opraken voordat de rekening vereffend is, zullen wat van hun sayyie-aat (zonden) genomen worden en op hem geworpen worden, vervolgens zal hij in de Hel geworpen worden.” (Overgeleverd door Moeslim.)

De genezing van boosheid is in het kort het tegenovergestelde doen van wat de nefs wil. Je moet je zelf trainen met goede zeden zoals geduld, beheersing en vergevingsgezindheid. Ontwikkel je imaan door kennis te zoeken en het te praktiseren. Ah’med ibn Hanbal heeft gezegd: “Allah geeft imaan aan mensen die vergevingsgezind zijn.”

[Zie het artikel 10 Manieren om je imaan (geloof) te vermeerderen.]

Allah de Verhevene zegt in Zijn Boek (Nederlandstalige interpretatie): “En indien een influistering #2 van de satan jou treft (o Moh’ammed), zoek dan toevlucht bij Allah. #3 Waarlijk, Hij is Alhorend, Alwetend.” [Soerat al-A’raaf (7), aayah 200.]

<<< #2 Nazagha (hier vertaald als influistering) verwijst naar een (directe of indirecte) slechte suggestie welke het idee bevat van onenigheid, disharmonie en laster etc., alsook aansporingen tot zulke stoornissen in de ziel. (Uit de herziene versie van A. Yusuf Ali Quran Commentary.)>>>

<<< #3 Door o.a. te zeggen: a’oedzoe biellaahie mienas-shaytaanier-radjiem – ik zoek toevlucht bij Allah tegen de satan, de verworpene (de vervloekte).>>>

Een h’adieth geeft aan dat twee mannen elkaar uitscholden in het bijzijn van de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem). Een van de mannen zei slechte woorden en was heel boos en zijn gezicht was rood geworden van woede. De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): “Ik ken enkele woorden die jouw woede verjagen als je ze zegt. Het is: ‘Ik zoek toevlucht bij Allah tegen de satan.’” (Overgeleverd door Moeslim en al-Boekhaarie.)

Je moet je houding veranderen. Aboe Dzarr verhaalde: “De boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft ons verteld (Nederlandstalige interpretatie): ‘Als iemand van jullie boos wordt terwijl hij staat, dan moet hij gaan zitten. Als de boosheid hem verlaat, goed en wel; anders moet hij gaan liggen.’” (Soenan van Aboe Daawood, h’adieth 4764. Ook overgeleverd door Ah’mad en at-Tirmidzie.)

(Lees verder onder de afbeelding.)

 

De kleine wassing (wudu, woedhoe-e) verrichten helpt ook om boosheid te verjagen. Als je boos bent wordt je lichaam warm en door water koelt het af. Atiyyah as-Sa’di verhaalde dat Aboe Waa-il al-Qass zei: “We naderden Oerwah ibn Moh’ammad ibn as-Sa’di. Een man sprak tot hem en maakte hem kwaad. Dus stond hij op en verrichte woedhoe-e en zei: ‘Mijn vader vertelde mij op gezag van mijn grootvader Atiyyah, die het overleverde van de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) dat hij zei (Nederlandstalige interpretatie): ‘Boosheid komt van de duivel en de duivel is geschapen van vuur en vuur wordt alleen door water geblust, dus als iemand van jullie boos wordt, laat hem woedhoe-e verrichten.’’” (Soenan van Aboe Daawood, h’adieth 4766.)

De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft ook gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Boosheid is iets wat gloeit in het hart van de zoon van Adam en door woedhoe-e herinnert hij zich Allah de Barmhartige, en de satan wordt steeds kleiner totdat hij verdwijnt.”

Degene die boos is, is verantwoordelijk voor alles wat hij doet. Als hij iemand in zijn woede doodt, krijgt hij zijn verdiende straf, of als hij in zijn woede woorden van ongeloof uit, is hij een afvallige geworden en moet hij tawbah doen (berouw tonen) voordat hij weer tot de islam treedt.

Moslims moeten elkaar altijd advies geven en contact onderhouden met mensen van goede zeden en die kennis hebben en daarnaar handelen. De moslim dient weinig te spreken en veel te doen en een goed voorbeeld te zijn voor anderen. De selef (moge Allah tevreden met hen zijn) dachten aan de dood wanneer zij een persoon adviseerden die bezig was met zonden begaan. Een van de selef waarschuwde een ander, toen hij in hun midden laster pleegde, door te zeggen: “Gedenk het doek dat ze over je ogen zullen doen,” dat wil zeggen het doodskleed.

Vermijd zo veel mogelijk discussies. De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd in een authentieke overlevering (Nederlandstalige interpretatie): “Niemand zal dwalen nadat hij is geleid, behalve wanneer hij twistziek wordt.” (Moesnad Ah’mad 5/252, Sah’ieh’ al-Djaami’ 5633.)

We zijn voldoende gemotiveerd om nutteloze discussies te vermijden, zoals de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Ik garandeer een huis in het Paradijs aan degene die een discussie vermijdt, ook al heeft hij gelijk.” (Aboe Daawoed 5/150, Sah’ieh’ al-Djaami’ 1464.)

 

Beloning voor het onderdrukken van woede

Moe’aadz ibn Djabal verhaalde dat de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): “Als iemand woede onderdrukt terwijl hij in een positie is om het te uiten, Allah de Verheven zal hem roepen op de Dag der Opstanding boven de hoofden van alle schepselen en hem vragen te kiezen welke mooie maagden met grote ogen hij wil.” (Soenan van Aboe Daawood, h’adieth 4759.)

Beste broeder, lachen de mensen je uit omdat je een baard hebt? Lachen de mensen je uit omdat je jouw broekspijpen opgerold hebt tot boven je enkels? Lachen de mensen je uit omdat je jouw tanden schoonmaakt met siwaak? Beste zuster, lachen de mensen je uit omdat je een niqaab/hoofddoek draagt? Lachen de mensen je uit omdat jij wijde en alles bedekkende kleding draagt, zelfs in de zomer? Beste moslims, lachen de mensen jullie uit omdat jullie geloven in de Heer der werelden en omdat jullie je aan Hem overgeven?

“Daarop namen jullie hen als onderwerp van bespotting, totdat zij jullie Mijn gedenking lieten vergeten en jullie plachten hen uit te lachen. Waarlijk, Ik heb hen deze Dag beloond vanwege hun geduld: zij zijn de winnaars.” [Soerat al-Moe-eminoen (23), aayah 110-111.]

“Laat hen dan maar eventjes lachen, en zij zullen veel huilen als vergelding voor hetgeen zij plachten te verwerven.” [Soerat at-Tawbah (9), aayah 82.]

Beste broeders en zusters, heb geduld met alles. Weet dat alle onrecht op de Dag des Oordeels recht gezet wordt. Dus wees blij en geduldig. Boos worden heeft geen zin. Integendeel zelfs! Wees geduldig en weet dat er een beloning op je wacht. Wees geduldig en weet dat Allah met de geduldigen is: “O degenen die geloven! Zoek hulp door middel van geduld (sabr) en as-salaah (het gebed). Waarlijk, Allah is met de geduldigen (d.w.z. Hij houdt van hen, sterkt hen en staat hen bij).” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 153.]

En Allah is de Bron van succes.

Dit artikel is opgenomen in het gratis e-boek Omgaan met stress. Klik hier om dit e-boek te downloaden (PDF-document – 1,8 mb).

 

Relevante artikelen:

Word niet boos wanneer je beproefd wordt

Qawaama: de essentie van mannelijkheid

H’adieth 16: Het verbod op boos worden

Wat onderwijst de islam over rechtvaardigheid? (Liefde noch haat mag rechtvaardigheid in gevaar brengen.)

Mijn religie is vriendelijkheid

Omgaan met teleurstellingen

De houding van de gelovige jegens moeilijkheden

Wees tevreden met het Besluit van Allah

Een hand vol zout

Het 90/10 principe

Jij bent de toneelschrijver van jouw leven

De vallen van Iblies

Hoe kun je succesvol zijn in het leven?

Stop terrorisme (diverse artikelen en afbeeldingen)

 

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan