Wij geloven in Jezus

Moslims houden van Jezus en respecteren hem.

(Vrede zij met hem.)

JezusGeschreven door Soliman H. al-But’he.
Vertaald door Aboe Yasmin al-Hollandee.
Aangevuld door uwkeuze.net.

Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke) zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Dus dat is Allah, jullie Heer, de Waarheid. Wat is er dan na de waarheid behalve de dwaling? Hoe kunnen jullie dan afgewend worden (van het aanbidden van Hem alleen)?” [Soerat Yoenoes (10), aayah 32.]

Iets dat naast Allah de Verhevene aanbeden wordt is dwaling, want er is geen god behalve Allah, de Enige Ware God, Hij heeft geen deelgenoten; wat Jezus (vrede zij met hem) ook gezegd heeft: “Waarom noem je mij goed? Niemand is goed behalve God.” (Marcus 10:18.)

Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) zegt ook (Nederlandstalige interpretatie): “En Zakariyyaa (Zacharia), Yah’yaa (Johannes), ‘Iesaa (Jezus) en Ilyaas (Elia), allen behoren tot de rechtschapenen (vromen, oprechten).” [Soerat al-An’aam (6), aayah 85.]

Na het voorwoord volgen de hoofdstukken:

Maagd Maria
De wonderbaarlijke geboorte van Jezus (vrede zij met hem)
Jezus (vrede zij met hem), de zoon van Maria
De missie van Jezus (vrede zij met hem)
Jezus (vrede zij met hem) is opgeheven naar de hemel
Conclusie

 

Voorwoord

Wij presenteren u deze informatie zodat Allah de Verhevene ons op de Dag der Opstanding niet zal beschuldigen dat we de waarheid hebben verborgen. Wij zijn niet uit op het welbehagen, lofprijzing of goedkeuring van een persoon, maar we zijn enkel uit op het welbehagen van Allah. In de Edele Qor-aan wordt medegedeeld (Nederlandstalige interpretatie): “Zeg (O moslims): ‘Wij geloven in Allah en hetgeen neergezonden is tot ons en hetgeen neergezonden is tot Ibraahiem (Abraham) en Ismaa’iel (Ismaël) en Ish’aaq (Izaak) en Ya’qoeb (Jakob of Israël) en al-asbaat (de 12 zonen van Ya’qoeb, de 12 stammen) en hetgeen gegeven is aan Moesaa (Mozes) en ‘Iesaa (Jezus) en hetgeen gegeven is aan de profeten (openbaringen en boeken) van hun Heer. Wij maken geen onderscheid tussen één van hen (wij geloven in hen allemaal en verwerpen er niet één) en wij hebben ons onderworpen aan Hem (Allah, in Islaam).’” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 136.]

Als moslims geloven we in één Schepper, in al Zijn profeten, inclusief Jezus (vrede zijn met hem), die we beschouwen als één van de machtigste profeten van Allah. We accepteren ook dat hij zowel de Messias als het Woord van Allah is. Ook geloven we dat hij op een wonderbaarlijke manier geboren is, zonder mannelijke tussenkomst. Wij geloven ook dat hij leven gaf aan de doden met Allahs Toestemming en dat hij de blinden en de leprozen heeft genezen met Allahs Toestemming. De Koran (Arabisch: Qor-aan), samen met andere geopenbaarde boeken, legt nadruk op belangrijke aspecten van Jezus (vrede zij met hem), zijn moeder, zijn geboorte, zijn missie en zijn opstijging naar de hemel.

 


Maagd Maria

Het verhaal van Jezus (vrede zij met hem) in de Edele Qor-aan begint met de conceptie van zijn moeder Maria, toen de vrouw van ‘Imraan (Maria’s moeder) een belofte deed haar kind te wijden aan de aanbidding van Allah in de tempel. Dit is vermeld in de verzen (Nederlandstalige interpretatie): “Gedenk toen de vrouw van ‘Imraan (#1) zei: ‘Mijn Heer! Waarlijk, ik heb U beloofd wat in mijn buik is te bevrijden (#2), dus accepteer dit van mij. Waarlijk, U bent as-Samie’oe (de Alhorende), al-‘Aliem (de Alwetende).’ Vervolgens, toen ze haar (kind – Maria) gebaard had, zei ze: ‘Mijn Heer! Waarlijk, ik heb haar gebaard, het is een meisje,’ – en Allah is beter op de hoogte over hetgeen zij gebaard heeft – ‘en het mannelijke is niet als het vrouwelijke (#3), en ik heb haar Maryam (Maria) genoemd, en ik zoek toevlucht bij U voor haar en haar nakomelingen tegen (het kwaad van) de satan, de verworpene (de vervloekte).’ Vervolgens aanvaardde haar Heer haar met een goede aanvaarding en liet haar op een goede manier opgroeien. En Hij plaatste haar onder de verantwoordelijkheid van Zakariyyaa (Zacharia). Telkens wanneer Zakariyyaa bij haar kwam in de gebedsplaats, vond hij bij haar voorziening. Hij zei: ‘O Maryam! Van waar komt dit tot jou?’ Zij zei: ‘Dit komt van Allah.’ Waarlijk, Allah voorziet wie Hij wil zonder berekening.” [Soerat Aal ‘Imraan (3), aayah 35-37.]

<<< (#1) “De vrouw van ‘Imraan” verwijst naar de moeder van Maryam (Maria) en haar naam is Hannah (Anna) bint Faqoedz. (Tefsier Ibn Kethier.)>>>

<<< (#2) Moeh’arrar: bevrijd om mij te dienen en speciaal toegewijd om te dienen in moskee al-Aqsaa (te Jeruzalem). Het was een gewoonte van hen (toentertijd) om dit te doen. (Tefsier al-Qor-aan al-Kariem van Ibn ‘Oethaymien.)>>>

<<< (#3) Volgens hetgeen bij hen gangbaar was kon een vrouwelijk kind niet toegewijd worden om te dienen in de tempel, wat Hannah eigenlijk voor ogen had. Was ze daardoor teleurgesteld dat ze een meisje gebaard had? Nee, want ze had geloof en ze wist dat het plan van Allah beter was dan enige wens van haar. En dat geloof bleek niet onterecht, want Maryam baarde later Jezus (vrede zij met hem).>>>

De Edele Qor-aan geeft aan dat Allah de Almachtige Maria heeft gekozen, gereinigd en haar verhief boven alle andere vrouwen van deze wereld. Dit is vermeld in de volgende verzen (Nederlandstalige interpretatie): “En gedenk toen de engelen zeiden: ‘O Maryam (Maria)! Waarlijk, Allah heeft jou uitverkoren en gelouterd (van polytheïsme en ongeloof) en jou verkozen boven de vrouwen van al-‘aalamien (de werelden – de volledige schepping). (#4) O Maryam (Maria)! Geef je over met gehoorzaamheid aan jouw Heer (Allah, door Hem alleen te aanbidden) en kniel je neer en buig je (in het gebed) met de buigenden.’” [Soerat Aal ‘Imraan (3), aayah 42-43.]

<<< (#4) Maria, de moeder van Jezus (vrede zij met hem), was uniek, vooral omdat ze op wonderbaarlijke wijze een zoon baarde, zonder de gewoonlijke lichamelijke inmenging. Dit betekent natuurlijk niet dat zij meer dan menselijk was, zoals ook haar zoon niet meer dan menselijk was. Zij en haar zoon moesten ook bidden tot God, net zoals elk ander mens. Het christelijke dogma, in alle sekten behalve het unitarisme, beschouwt Jezus (vrede zij met hem) als God en de zoon van God. De aanbidding van Maria werd later een gewoonte in de Romeinse Katholieke Kerk, die Maria ‘de moeder van God’ noemt. Dit concept (dat nooit door Jezus is onderwezen) werd bekrachtigd door het eerste Concilie van Efeze in 431, in de eeuw voordat Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) werd geboren, die gezonden werd om de onjuiste denkbeelden van o.a. de Kerk aangaande Jezus (vrede zij met hem) aan te pakken. (A. Yusuf Ali Quran Commentary, de herziene versie)>>>

 


De wonderbaarlijke geboorte van Jezus (vrede zij met hem)

Allah de Verhevene zegt aangaande de geboorte van Jezus (vrede zij met hem) in het hoofdstuk “Maryam” in de Edele Qor-aan (Nederlandstalige interpretatie): “En vermeld (O Moh’ammed, het verhaal van) Maryam (Maria) in het Boek (de Qor-aan), toen zij zich van haar familie afzonderde naar een oostelijke plaats (van de tempel in Jeruzalem). Zij schermde zich af van hen, waarna Wij Onze roeh’ (geest – de aartsengel Gabriël) naar haar zonden, die daarna voor haar verscheen in de gedaante van een volmaakt mens. Zij zei: ‘Waarlijk, ik zoek toevlucht bij ar-Rah’maan (de Meest Barmhartige – Allah) tegen jou, indien jij (Allah) vreest.’ Hij (Djibriel) zei: ‘Waarlijk, ik ben slechts een boodschapper van jouw Heer om jou een zuivere (rechtschapen) zoon te schenken.’ Zij zei: ‘Waarlijk, hoe kan ik een zoon krijgen terwijl geen man mij aangeraakt heeft (ik ben niet getrouwd) en ik geen onkuise vrouw ben?’ Hij zei: ‘Zo (zal het zijn)! Jouw Heer zegt: ‘Dat is gemakkelijk voor Mij (#5), en zodat Wij hem een teken voor de mensen maken en als een barmhartigheid van Ons, en het is een voorbeschikte kwestie.’’ (#6) Daarna werd zij zwanger van hem (Jezus), waarna zij zich met hem afzonderde naar een afgelegen plaats. Daarna dwongen de weeën haar naar de stam van een dadelpalm. Zij zei (door de pijn, eenzaamheid en verwachte aantijging): ‘O, was ik hiervoor maar gestorven en volledig vergeten geweest!’ Vervolgens riep hij (baby Jezus, of Djibriel) haar van onder haar: ‘Treur niet! Werkelijk, jouw Heer maakte onder jou een beekje. En schud de stam van de dadelpalm naar je toe, het zal verse rijpe dadels op jou laten vallen. Dus eet en drink en wees blij. Als je dan iemand van de mensen ziet, zeg dan: ‘Waarlijk, ik heb een eed aan ar-Rah’maan (de Meest Barmhartige – Allah) afgelegd om te vasten dus ik zal vandaag geen mens spreken (#7).’’ Daarna bracht ze hem (de baby) naar haar volk, hem dragend. Zij zeiden: ‘O Maryam (Maria)! Bij Allah! Jij hebt werkelijk iets zeer verwerpelijks gedaan. O zuster van Haaroen (Aäron)! (#8) Jouw vader was geen slechte man en jouw moeder was geen onkuise vrouw.’ Daarop wees ze naar hem (de baby). Zij zeiden: ‘Hoe kunnen wij spreken tot iemand die nog een kind in de wieg is?’ (#9) Hij (‘Iesaa – Jezus) zei: ‘Waarlijk, ik ben een dienaar van Allah. Hij gaf mij het Boek en maakte mij een profeet. (#10) En Hij maakte mij gezegend (#11), waar ik ook ben, en Hij beval mij as-salaah (het gebed) en de zakaah (de verplichte liefdadigheid), zolang ik leef. En eerbiedigend jegens mijn moeder (#12) en Hij maakte mij niet hoogmoedig, ongelukkig. En de vrede zij met mij op de dag dat ik geboren werd en de dag dat ik sterf en de dag dat ik tot leven opgewekt zal worden.’ (#13) Dat is (het verhaal over) ‘Iesaa ibn Maryam (Jezus zoon van Maria). (Dit is) de waarachtige uitspraak waarover zij twijfelen (of redetwisten). Het is niet passend voor Allah dat Hij een zoon neemt (#14), Glorieus is Hij (en Verheven boven alles wat ze Hem valselijk toeschrijven). Wanneer Hij een kwestie besloten heeft, dan zegt Hij er slechts tegen: ‘Wees!’ – waarna het is. (Jezus zei:) ‘En waarlijk, Allah is mijn Heer en jullie Heer, dus aanbid Hem. (#15) Dit is het rechte pad.’” [Soerat Maryam (19), aayah 16-36.]

<<< (#5) Ook christenen geloven dat Jezus (vrede zij met hem) op een wonderbaarlijke manier geboren werd, zonder genetisch materiaal van een vader. Het is dan ook zeer opmerkelijk dat in de Bijbel een stamboom van Jezus (vrede zij met hem) vermeld wordt. Ook opmerkelijk is dat maar twee van de vier evangelieschrijvers “geïnspireerd” werden om de stamboom te vermelden. Nog opmerkelijker is dat deze twee stambomen volledig afwijken van elkaar. God heeft Matteüs “geïnspireerd” om tussen David en Jezus (vrede zij met hen beide) slechts 26 voorouders voor Zijn “zoon” op te schrijven. Maar Lukas, ook “geïnspireerd”, heeft 41 voorvaderen voor Jezus (vrede zij met hem) verzameld. Daarbij komt nog dat Jozef de enige naam is die voorkomt in deze twee lijsten tussen David en Jezus (vrede zij met hen beide), alle andere namen zijn anders!>>>

<<< (#6) Allah de Verhevene schiep Jezus (vrede zij met hem) zonder vader om Zijn Macht te tonen. Hij heeft tevens Aadam (vrede zij met hem) zonder vader noch een moeder geschapen en Hij schiep Jezus (vrede zij met hem) van een vrouw zonder man en Hij schiep Eva van een man zonder vrouw. (Tefsier H’adaa-ieq ar-Rawh’ wa ar-Rayh’aan fie Rawaabie ‘Oeloemie al-Qor-aan.) Wij maken dit kind een Barmhartigheid van Allah, d.w.z. een profeet die uitnodigt naar de aanbidding van Allah en het erkennen van Zijn Eenheid. (Tefsier Ibn Kethier.)>>>

<<< (#7) Het zwijgen was een vorm van aanbidding in hun wetgeving, terwijl dit niet hoort tot de wetgeving waarmee Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) kwam. (At-Tefsier al-Moeyassar.)>>>

<<< (#8) ‘Aliy ibn Abie Talh’ah en as-Soeddiey hebben beide gezegd dat Haaroen in dit vers verwijst naar de broer van Moesaa (Mozes – vrede zij met hem), omdat ze van zijn nakomelingen was. Er is ook gezegd dat ze verwant was aan een rechtschapen man onder hen wiens naam Haaroen was en zij leek op hem wat betreft haar ascetisme en aanbidding. (Tefsier Ibn Kethier.)>>>

<<< (#9) Jezus (vrede zij met hem) verdedigde vanuit zijn wieg zijn moeder tegen de ernstige laster en beschuldigingen van haar vijanden, die Maria beschuldigden van ontucht.>>>

<<< (#10) Het eerste wat Jezus (vrede zij met hem) zei was een verklaring van de verheven eer en tawh’ied (eenheid) van zijn Heer, en hij bevestigde dat hij slechts een aanbidder is van zijn Heer en niet deelt in de goddelijkheid. Dit was tevens een verklaring van de onschuld van zijn moeder betreffende de afgrijselijke daad waar zij van werd beschuldigd.>>>

<<< (#11) D.w.z. die voordeel brengt voor de mensen, onderwijzer van het goede, uitnodiger naar het goede en verbieder van het verwerpelijke. (Tefsier H’adaa-ieq ar-Rawh’ wa ar-Rayh’aan fie Rawaabie ‘Oeloemie al-Qor-aan.)>>>

<<< (#12) Dit is o.a. een weerlegging van de valse beschuldigingen en laster aan het adres van Jezus (vrede zij met hem), die zich, bijvoorbeeld, volgens Johannes 2:4 onbeschaamd gedraagt tegenover zijn moeder Maria en haar respectloos aangesproken zou hebben met “vrouw” (#A), en om nog meer zout in de wond te wrijven, wordt er geschreven dat hij tegen haar gezegd zou hebben: “Wat heb ik met jou van doen!?” (#A) Waarschijnlijk hebben de vertalers van De Nieuwe Bijbelvertaling dit ook als afkeurenswaardig beoordeeld, want zij hebben het gewoon weggelaten in hun vertaling!>>>

<<< (#13) Dit is zijn bevestiging dat hij slechts een schepsel is, geschapen door Allah de Almachtige, en dat hij zoals elk ander schepsel geboren is, zal sterven en weer tot leven gewekt zal worden.>>>

<<< (#14) Dit verwijst naar de godslaster dat ‘Iesaa (Jezus – vrede zij met hem) de zoon van God is (#B) en dat ook hij goddelijke eigenschappen heeft. In feite toont 19:1-36 aan dat de “doctrine van de zoon van God” met betrekking op profeet Jezus (vrede zij met hem) absoluut onjuist is. Want net zoals de wonderbaarlijke geboorte van profeet Johannes (Yah’yaa – vrede zij met hem) hem niet de ‘zoon van God’ maakte, zo ook maakt de wonderbaarlijke geboorte van Jezus (vrede zij met hem) hem niet tot de ‘zoon van God’. Want de geboorten van beiden waren het resultaat van hetzelfde soort wonder en zijn daarom ook samen genoemd in dezelfde context in het evangelie naar Lucas. Het is dus louter een verdraaiing van de betekenis dat de christenen de ene slechts beschouwen als een dienaar van God en de andere als de zoon van God. (Tefhiem al-Qor-aan, Sayyid Aboe al-A’laa Mawdoedie.) (#B) Veel christenen leggen het concept “zoon van God” verkeerd uit. Het dient noch op een letterlijke, noch een exclusieve zin uitgelegd te worden. Sommige joden en christenen die later moslim werden, zeiden: “Dit concept beduidt alleen eer en respect, zoals dat gewoon was in hun manier van spreken in die tijd.” In de taal van de jood was elke rechtgeaarde persoon die zich overgaf aan de Wil en het Plan van Allah en dit volgde, een zoon van God. Het was een figuurlijke omschrijvende term, die algemeen werd gebruikt onder de joden.>>>

<<< (#15) D.w.z.: jullie en ik zijn onderworpen aan Hem, behoeftig aan Hem en wij dienen Hem alleen te aanbidden, zoals Jezus (vrede zij met hem) gezegd zou hebben: “Ik stijg op naar mijn Vader en jullie Vader, en naar mijn God en jullie God.” (Johannes 20:17.) Merk op hoe Jezus (vrede zij met hem) zei “mijn God en jullie God”, wat beduidt dat hij behoort tot de schepping van God.>>>

 


Jezus (vrede zij met hem), de zoon van Maria

De kerk beweert dat Jezus (vrede zij met hem) de “enige verwekte zoon” van Allah is en dat Allah Zelf bestaat uit drie delen: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, en dat alles op hetzelfde moment! De katholieken beklemtonen de goddelijkheid van Maria als de “Moeder van God”. De Islaam verwerpt al deze ideeën volledig. Allah de Verhevene zegt in de Nobele Qor-aan (Nederlandstalige interpretatie): “Werkelijk, degenen die zeiden: ‘Waarlijk, Allah, Hij is de Messias (‘Iesaa – Jezus), zoon van Maryam (Maria),’ zijn ongelovig geworden. En de Messias zei: ‘O Banie Israa-iel (nakomelingen van Israël – Jakob)! Aanbid Allah, mijn Heer en jullie Heer.’ (#16) Waarlijk, wie deelgenoten toekent aan Allah, dan heeft Allah het Paradijs werkelijk voor hem verboden en zijn verblijfplaats zal het Vuur zijn. En voor de onrechtplegers zijn er geen helpers. Werkelijk, degenen die zeiden: ‘Waarlijk, Allah is de derde van de drie (in een drie-eenheid),’ zijn ongelovig geworden. En er is geen god behalve één God! En als zij niet ophouden met hetgeen zij zeggen, zal een pijnlijke kwelling degenen onder hen die ongelovig zijn zeker treffen. Tonen zij dan geen berouw aan Allah en vragen zij niet om Zijn vergeving!? En Allah is Vergevensgezind, Barmhartig. De Messias (Jezus), zoon van Maryam (Maria), is slechts een boodschapper; werkelijk, vóór hem zijn boodschappers heengegaan. En zijn moeder (Maryam) was een waarachtige vrouw (in geloof en uitspraak). Zij aten beiden voedsel (zoals elk ander mens, terwijl God niet eet). Kijk hoe Wij de aayaat (bewijzen, verzen, tekenen etc.) duidelijk voor hen maken; kijk vervolgens hoe zij worden afgewend (van de waarheid) (#17).” [Soerat al-Maa-idah (5), aayah 72-75.]

<<< (#16) Er staat geen enkele ondubbelzinnige formulering in de Bijbel waar Jezus (vrede zij met hem) zegt: “aanbid mij.” Integendeel! Jezus (vrede zij met hem) zegt juist: “Want ook de zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen…” (Marcus 10:45.) En: “Je dient de Heer, jouw God, te aanbidden, en Hem alleen dien je te dienen.” (Matteüs 4:10.) En Jezus (vrede zij met hem) zou ook gezegd hebben: “En dit is eeuwig leven, dat zij U kennen, de Enige Ware God, en Jezus Christus, die U gezonden heeft (als profeet).” (Johannes 17:3.) John McKenzie, een rooms-katholieke Bijbelgeleerde, geeft op p. 899 van The Dictionary of the Bible aan: “De drie-eenheid van God wordt door de Kerk gedefinieerd als het geloof dat God drie personen is die leven in één aard. Dit geloof als zodanig gedefinieerd werd pas in de 4de en 5de eeuw n.C. bereikt en is daarom niet expliciet noch formeel een Bijbels geloof.” Zie o.a. de artikelen Jezus in de Islam en Eenheid versus drie-eenheid: schaakmat!>>>

<<< (#17) Het feit dat christenen Jezus (vrede zij met hem) tot een godheid verheven hebben, hoewel hun eigen evangeliën hem omschrijven als louter een menselijk wezen, is een duidelijk bewijs voor het feit dat zij niet eens geloven in hun eigen evangeliën en dat zij geloven in een denkbeeldige Christus die zij zelf bedacht hebben en verheven tot een godheid. (Naar Tefhiem al-Qor-aan, Sayyid Aboe al-A’laa Mawdoedie.)>>>

De moslims stellen daarentegen dat de wonderbaarlijke geboorte van Jezus (vrede zij met hem) zonder een vader, hem nog niet tot een god maakt of een “verwekte” zoon van God. Allah de Alwijze zegt in de Nobele Qor-aan (Nederlandstalige interpretatie): “En zij zeiden: ‘Allah heeft Zich een zoon genomen (#18).’ Verheven is Hij (boven hetgeen zij Hem valselijk toeschrijven)! Nee! Aan Hem behoort alles wat in de hemelen en aarde is; alles is onderworpen [qaanitoen (#19)] aan Hem. (Hij is de) Voortbrenger van de hemelen en de aarde: en wanneer Hij iets besloten heeft, dan zegt Hij er slechts tegen: ‘Wees!’ – waarna het is.” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 116-117.]

<<< (#18) Het is overgeleverd in de Sah’ieh’ayn (de twee authentieke h’adieth-verzamelingen: al-Boekhaarie en Moeslim) dat de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Niemand is geduldiger bij het horen van een belediging dan Allah. Zij schrijven Hem een zoon toe, doch voorziet Hij hen en schenkt hen gezondheid.”>>>

<<< (#19) Er zijn verschillende betekenissen gegeven voor qaanitoen: zij bidden tot Hem, gebonden aan onderworpenheid aan Hem (Zijn Wil), staand vóór Hem (op de Dag der Opstanding), gehoorzaam (willig of ongewillig), gehoorzaam en onderworpen aan Allah de Verhevene.>>>

Allah de Verhevene zegt verder in de Edele Qor-aan (Nederlandstalige interpretatie): “Zeg [O Moh’ammed (#20)]: ‘Hij is Allah (#21), de Enige (#22). Allaahoes-Samad [de Onafhankelijke (Hij is van niets of niemand afhankelijk), van Wie al het geschapene afhankelijk is, de Heer Wiens controle volkomen is]. Hij heeft niet verwekt en is niet verwekt. (#23) En niets is gelijkwaardig aan Hem (#24).’” [Soerat al-Ikhlaas (112).]

<<< (#20) En bij uitbreiding ook elke gelovige, die dient te zeggen wat de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) bevolen is te zeggen.>>>

<<< (#21) “Allah” was geen onbekend woord voor de Arabieren. Zij gebruikten dit woord voor de Schepper van het universum sinds het begin der tijden en gebruikten het niet voor enige andere van hun goden. Voor de andere goden gebruikten zij het woord ilaah, van wie zij wisten dat zij niet in staat waren hen te helpen in geval van nood. (Tefhiem al-Qor-aan, Sayyid Aboe al-A’laa Mawdoedie.)>>>

<<< (#22) D.w.z.: Hij is de Enige, de Ene, Die geen gelijke heeft, geen deelgenoot/helper, geen rivaal, en niemand is vergelijkbaar met Hem. Deze naam (al-Ah’ad – de Enige) kan voor niemand gebruikt worden behalve voor Allah de Almachtige en Majesteitelijke, want Hij is perfect in al Zijn Eigenschappen en Handelingen.>>>

<<< (#23) Allah de Verhevene is vrij van de onvolmaaktheid inherent aan het concept van het hebben van ouders of kinderen als een expansie of verrijking van iemands eigen bestaan: Allah de Almachtige heeft niets en niemand nodig! Deze Uitspraak weerlegt niet louter de christelijke doctrine van Jezus (vrede zij met hem) als “de zoon van God”, maar benadrukt ook de logische onmogelijkheid om een dergelijk concept in verband te brengen met God. Het benadrukt ook de Majesteitelijkheid van Allah en Zijn behoefteloosheid aan enige vorm van hulp. Johannes 3:16 luidt in de American Standard Version (ASV) en de King James Version (KJV): For God so loved the world, that he gave his only begotten Son… (want God had de wereld dusdanig lief, dat Hij Zijn enige verwekte Zoon gegeven heeft…)” In de Revised Standard Version (RSV) is dit inmiddels gecorrigeerd: For God so loved the world that he gave his only Son…” Het godslasterlijke woord “begotten” – dat één van de vele tussenvoegsels in de “Heilige Bijbel” was om Jezus’ goddelijkheid aan te tonen – is nu ongegeneerd geschrapt door de bijbelherzieners waarmee ze hun Bijbel een graadje dichter bij de Qor-aanische waarheid hebben gebracht. En kan iemand 1 Johannes 3:9 uitleggen: “Eenieder die uit God geboren is, doet geen zonden, want Zijn Zaad blijft in hem… (whosoever is begotten of God doeth no sin, because His Seed abideth in him…)”? Is het niet zo dat “Jezus de zoon van God” vanaf het begin af aan figuurlijk begrepen dient te worden (zoals de unitaristen het begrepen), net zoals het figuurlijk begrepen wordt als het betrekking heeft op anderen? Precies zoals Romeinen 8:14 aangeeft: “Want allen die geleid worden door de Geest van God, zij zijn zonen van God.” En lees Psalmen 2:7 eens, waar Jehovah (God) tegen David (vrede zij met hem) zegt: “…Jij bent Mijn zoon, vandaag heb Ik jou verwekt (begotten).” Dit dient natuurlijk figuurlijk begrepen te worden, niet letterlijk, zoals Jezus (vrede zij met hem) ook figuurlijk een zoon was, niet letterlijk! Zie Eenheid versus drie-eenheid: schaakmat!>>>

<<< (#24) Dit vat het hele argument samen en waarschuwt ons vooral voor antropomorfisme, de neiging om God – Allah – voor te stellen volgens ons eigen model, idee of voorstellingsvermogen, een bedrieglijke neiging dat te allen tijde en bij alle mensen binnen kan sluipen (#C). (A. Yusuf Ali Quran Commentary, de herziene versie) (#C) En het is de Bijbel daadwerkelijk binnengeslopen. Bijvoorbeeld: “…en op de gelijkenis van de troon was er bovenop de gelijkenis met het uiterlijk van een mens… Dit was het uiterlijk van de gelijkenis van de glorie van Jehovah (God)…” (Ezechiël 1:27-28.) En: “En God zei: ‘Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis…’” (Genesis 1:26.) Zulke verzen zorgen er voor dat christenen niet bang zijn om God af te beelden als een oude man met een baard! Verheven is Allah boven hetgeen ze Hem toeschrijven!>>>

De geboorte van Jezus (vrede zij met hem) was niet bovennatuurlijker dan de schepping van onze voorvader Adam (vrede zij met hem). Allah de Almachtige haalt dit in de Edele Qor-aan als volgt aan (Nederlandstalige interpretatie): “Waarlijk, de gelijkenis (van het scheppen) van ‘Iesaa (Jezus) bij Allah is zoals de gelijkenis (van het scheppen) van Aadam (Adam). Hij schiep hem van aarde (#25), vervolgens zei Hij tot hem: ‘Wees!’ – waarna hij was (#26).” [Soerat Aal ‘Imraan (3), aayah 59.]

<<< (#25) “Geschapen van aarde” wil zeggen uit levenloze onbewuste substanties die gevonden worden in hun elementaire vormen op en in de aarde, zoals koolstof, calcium, natrium en enkele andere vergelijkbare elementen. Door verbindingen van deze elementen is er een wonderbaarlijk wezen voortgebracht, de mens, en in hem zijn enorme vermogens geplaatst, zoals gevoelens, bewustzijn, fantasie, een geweten… Het verwijst ook naar de voortdurende transmutatie van deze substanties – door middel van inname van uit de grond voortkomend en in de grond groeiend voedsel – in reproductieve cellen. Hiermee wordt de nederige oorsprong van de mens benadrukt, en dat de mens vandaar dank verschuldigd is aan God omdat Hij hem begiftigd heeft met een denkende ziel. (Zie The Message of the Qur’aan, Moh’ammed Asad.)>>>

<<< (#26) Na de beschrijving (in voorgaande verzen) van de hoge positie die Jezus (vrede zij met hem) als profeet bekleedde, volgt nu een verwerping van het dogma dat hij god was, of de zoon van God, of iets meer dan een mens. Maakt de wonderbaarlijke geboorte van Jezus (vrede zij met hem) hem een god of een “verwekte” zoon van God? Nee!, natuurlijk niet! De geboorte van Jezus (vrede zij met hem) was niet bovennatuurlijker dan de schepping van onze voorvader Adam (vrede zij met hem) [en ook niet van Izaak en Johannes (vrede zij met hen beide), die ook werden geboren zonder genetisch materiaal van een vader (zaadcel). (Zie Genesis 11:30 en Lucas 1:7.)]. Als er gezegd wordt dat Jezus (vrede zij met hem) zonder menselijke vader geboren is, moet men weten dat Adam (vrede zij met hem) ook zo geboren was. Adam (vrede zij met hem) is zelfs zonder menselijke vader EN moeder geboren. De logica hiervan is, dat als Jezus (vrede zij met hem) gelijkgesteld wordt aan Allah omdat hij is geboren zonder vader, dat Adam (vrede zij met hem) dan een veel groter recht zou hebben op zo’n eer, en dit zou geen christen toegeven. Als men verder spijkers op laag water zoekt door te beargumenteren dat Adam (vrede zij met hem) “geschapen” was van het stof der aarde, terwijl Jezus onbevlekt was “verwekt” in de baarmoeder van Maria, laten wij hen er dan aan herinneren dat er, volgens hun eigen onjuiste maatstaven, in zijn eigen Bijbel nog een persoon is die groter is dan Jezus (vrede zij met hem). Wie is deze “superman”? “Want deze Melchisedek, koning van Salem, priester van God de Allerhoogste, die Abraham ontmoette… heeft geen vader, geen moeder, geen stamboom, heeft geen begin van dagen noch einde van leven…” (Hebreeën 7:1-3.) Hier is een kandidaat voor de goddelijkheid zelf, omdat alleen de Almachtige Allah deze eigenschappen kan bezitten. (#D) Zie Jezus in de Islam.

(#D) Om dit goed te praten, stellen sommige christenen valselijk dat Melchisedek slechts een symbolisch beeld is van de komende Messias. Maar Melchisedek leefde in de tijd van Abraham (vrede zij met hem) (zie Hebreeën 7:1) en er is over hem o.a. gezegd: “En Melchisedek, koning van Salem, liet brood en wijn brengen: en hij was een priester van God de Meest Hoge. En hij zegende hem (Abraham)…” (Genesis 14:18-19.)>>>

 


De missie van Jezus (vrede zij met hem)

Onze Schepper zond profeten om de mensheid het rechte pad te laten zien. Jezus (vrede zij met hem) was één van deze boodschappers die Allah gereed had gemaakt om gestuurd te worden naar de Joden (kinderen van Israël), die zich af hadden gekeerd van de leringen van de profeet Mozes (vrede zij met hem). Allah onderwees hem het Boek, de wijsheid, de Thora en het Evangelie, en steunde hem met verschillende wonderen om te bewijzen dat hij een boodschapper van Allah was. In de Edele Qor-aan zegt Allah de Verhevene (Nederlandstalige interpretatie): “Gedenk toen de engelen zeiden: ‘O Maryam (Maria)! Waarlijk, Allah kondigt jou het goede nieuws aan van een Woord [‘Wees!’ – waarna hij (jouw zoon) zal zijn] van Hem, zijn naam is de Messias (#27), ‘Iesaa ibn Maryam (Jezus zoon van Maria), eerbiedwaardig in deze wereld en het Hiernamaals, en behorend tot degenen die dicht bij (Allah) zijn. Hij zal spreken tot de mensen vanuit de wieg en als volwassene (als profeet om de mensen op te roepen tot monotheïsme) en hij zal tot de rechtschapenen behoren.’ Zij (Maria) zei: ‘Mijn Heer! Hoe kan ik een jongen krijgen terwijl geen mens mij heeft aangeraakt?’ Hij (de engel) zei: ‘Zo zal het zijn, want Allah schept wat Hij wil. Wanneer Hij een zaak besloten heeft, dan zegt Hij er slechts tegen: ‘Wees!’ – waarna het is. En Hij (Allah) zal hem (Jezus) het schrijven en al-h’ikmah (de wijsheid – d.w.z. het begrip betreffende de religie en wetten) en at-Tawraat (de Thora) en al-Indjiel [het Evangelie (#28)] onderwijzen. En (hem – Jezus) een boodschapper (maken) voor Banie Israa-iel (de nakomelingen van Israël – Jakob), (zeggende): ‘Ik ben werkelijk tot jullie gekomen met een aayah (teken, bewijs) van jullie Heer, dat ik voor jullie uit klei een gedaante zoals een vogel maak, vervolgens blaas ik erin en het zal dan met de Toestemming van Allah een vogel zijn; en ik genees degene die blind geboren wordt en de melaatse en ik breng de doden tot leven met de Toestemming van Allah. (#29) En ik informeer jullie over wat jullie eten en wat jullie opslaan in jullie huizen. Waarlijk, daarin is een aayah (teken, bewijs) voor jullie, indien jullie gelovigen zijn. En [ik (Jezus) ben tot jullie gekomen] als bevestiging voor wat er vóór mij was van de Tawraat (Thora) (#30) en om voor jullie een deel dat verboden was voor jullie toe te staan (#31), en ik ben tot jullie gekomen met een aayah (teken, bewijs) van jullie Heer. Dus vrees Allah en gehoorzaam mij.’” [Soerat Aal ‘Imraan (3), aayah 45-50.]

<<< (#27) Al-Masieh’: Allah de Verhevene heeft voor hem deze benaming gekozen omdat eenieder met een afwijking waar hij over veegde door Allah genezen werd; of omdat hij over de aarde heen veegde, d.w.z. in het land rondtrok; of omdat hij schoonheid bezat (mas-h’ah: schoonheid). De eerste betekenis is het bekendste. Hij genas de gebrekkige, de blinde, de melaatse en deed de doden uit hun graven opstaan. En al deze zaken gebeurden slechts met de Wil van Allah de Verhevene. (Tefsier al-Qor-aan al-Kariem van Ibn ‘Oethaymien.)>>>

<<< (#28) Dit verwijst niet naar de verschillende verhalen die na Jezus (vrede zij met hem) geschreven zijn, maar naar het originele Evangelie: de ware boodschap die door Jezus (vrede zij met hem) zelf onderwezen werd. Zelfs christelijke geleerden geven toe dat niemand weet wie de vier evangeliën heeft geschreven. De gelovigen zeggen eenvoudig: Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes. Maar geleerden wijzen erop dat deze evangeliën zelf aangeven dat ze werden geschreven ‘naar’ Matteüs, ‘naar’ Marcus, ‘naar’ Lucas en ‘naar’ Johannes. De bronnen zijn dus van onbekende afkomst en de vele frappante verschillen (het Synoptisch vraagstuk) en tegenstrijdigheden tonen aan dat het ook onbetrouwbare bronnen zijn.>>>

<<< (#29) Volgens het evangelie naar Johannes heeft Jezus (vrede zij met hem) zelf gezegd over zijn machtigste wonder van het weder tot leven brengen van Lazarus – het is verbazingwekkend dat geen van de andere Evangelieschrijvers Lazarus’ naam zelfs maar noemen: “…Vader, ik dank U dat U mij verhoord hebt. En ik wist wel dat U mij altijd verhoort: maar omwille van de menigte rondom mij heb ik dit gezegd, zodat zij zullen geloven dat U mij gezonden hebt.” (Johannes 11:41-42.) Hij zei dit omdat hij wist dat al deze bijgelovige en lichtgelovige mensen de bron van zijn wonder verkeerd zouden begrijpen. Ze zouden hem wel eens voor “God” kunnen aanzien. Maar helaas, deze poging van Jezus (vrede zij met hem) om enig onbegrip te voorkomen over het feit wie werkelijk het wonder verrichtte (en om te vertellen dat hij in werkelijkheid alleen maar een boodschapper van God was) mislukte. Christenen zullen niet eens de heldere ontkenning van Jezus (vrede zij met hem) accepteren, noch de getuigenis van Petrus, de “rots” waarop Jezus (vrede zij met hem) werd verondersteld zijn kerk te bouwen. Petrus verklaarde in waarheid: “O mannen van Israël! Hoor deze woorden: Jezus van Nazaret, een man geautoriseerd door God (= een profeet) door middel van machtige daden en wonderen en tekenen die God door middel van hem onder jullie heeft verricht, precies zoals jullie zelf weten.” (Handelingen 2:22.)>>>

<<< (#30) Het feit dat Jezus (vrede zij met hem) dezelfde religie (geloofsovertuigingen en wetten) onderwees dan wat door Mozes (vrede zij met hem) en andere profeten onderwezen is, wordt zelfs door de bestaande evangeliën ondersteund. Bijvoorbeeld, volgens het evangelie naar Matteüs verklaarde Jezus (vrede zij met hem) tijdens de Bergrede: “Denk niet dat ik gekomen ben om de wet (van Mozes) of de profeten (vóór en na hem) teniet te doen (de religie/boodschap blijft hetzelfde); ik ben niet gekomen om teniet te doen, maar om te vervullen (uit te voeren, te bevestigen)…” (Matteüs 5:17.) Een van de Farizeeën, die een wetgeleerde was, vroeg aan Jezus (vrede zij met hem): “Wat is het grootste gebod in de wet?” Hij (vrede zij met hem) antwoordde: “Heb de Heer, jullie God, lief met heel jullie hart en met heel jullie ziel en met heel jullie verstand. Dit is het eerste en het grootste gebod. En het tweede is daaraan gelijk; heb jullie buur lief als jezelf. Aan deze twee geboden hangen de gehele wet en de profeten.” (Matteüs 22:37-40.) Jezus (vrede zij met hem) zei tijdens een andere aangelegenheid tegen zijn discipelen: “De schriftgeleerden en de farizeeën zitten in Mozes’ zetel: leef dus alles na wat zij jullie bevelen na te leven; maar handel niet naar hun daden: want zij zeggen, maar doen (het zelf) niet.” (Matteüs 23:2-3.) (Tefhiem al-Qor-aan, Sayyid Aboe al-A’laa Mawdoedie.)>>>

<<< (#31) D.w.z.: “Ik ben gekomen om een einde te maken aan de bijgeloven van jullie onwetende mensen, alsook de haarkloverij van jullie juristen, de religieuze strengheid van jullie asceten en de beperkende toevoegingen aan de Wet van Allah onder de overheersing van niet-moslims; ik maak voor jullie toegestaan of verboden alleen die dingen die Allah toegestaan of verboden heeft.” (Tefhiem al-Qor-aan, Sayyid Aboe al-A’laa Mawdoedie.)>>>

Men moet zich realiseren dat hoewel moslims geloven dat Jezus (vrede zij met hem) het zogenoemde “Goede Nieuws” heeft gekregen van Allah, we de huidige “Vier Evangeliën” niet erkennen als de uitspraken van Jezus (vrede zij met hem) zelf. Zelfs de Kerk geeft toe dat vier verschillende mannen de “Vier Evangeliën” hebben geschreven, maar houdt toch vol dat zij goddelijk geïnspireerd waren, een bewering die wij stellig verwerpen. Het kan gesteld worden dat als de vier schrijvers goddelijk waren geïnspireerd, waarom er dan zoveel grote afwijkingen en weglatingen staan in hun respectievelijke individuele verslagen van het leven van Jezus (vrede zij met hem).

Een andere missie van Jezus (vrede zij met hem) was de mensen te vertellen over de komst van de laatste profeet na hem. Allah de Almachtige bevestigt in de Nobele Qor-aan (Nederlandstalige interpretatie): “En gedenk toen ‘Iesaa ibn Maryam (Jezus zoon van Maria) zei: ‘O Banie Israa-iel (nakomelingen van Israël – Jakob)! Waarlijk, ik ben de boodschapper van Allah voor jullie (#32), bevestigend van wat vóór mij (kwam) van at-Tawraat (de Thora) (#33) en als brenger van goed nieuws aangaande een boodschapper die zal komen na mij, zijn naam is Ah’med (#34).’ Toen hij (Ah’med, d.w.z. Moh’ammed) dan tot hen (de latere volgelingen van de Bijbel) kwam met de duidelijke bewijzen, zeiden zij: ‘Dit is duidelijk magie (d.w.z. misleiding en bedrog) (#35).’” [Soerat as-Saf (61), aayah 6.]

<<< (#32) Jezus (vrede zij met hem) zei in de Bijbel – in niet mis te verstane woorden – dat hij een profeet was: “Maar Jezus zei tegen hen: ‘Een profeet is niet zonder eer, behalve in zijn eigen stad, en onder zijn eigen verwanten, en in zijn eigen huis.’” (Marcus 6:4.) Mensen erkenden hem als een profeet van God: “En de menigte zei: ‘Dit is Jezus, de profeet uit Nazaret in Galiea.’” (Matteüs 21:11.) Handelingen 2:22 geeft aan: “…Jezus van Nazaret, een man geautoriseerd door God (= een profeet)…”>>>

<<< (#33) Jezus (vrede zij met hem) kwam niet om een nieuwe religie te stichten. Maar door de prediking van voornamelijk Paulus ontstond er later een nieuwe religie: het Christendom.>>>

<<< (#34) Dit is een zeer belangrijk vers van de Qor-aan, dat onderworpen is geweest aan ernstige kritiek en ook behandeld met de ergste soort van schandalige oneerlijkheid door de tegenstanders van de Islaam. Want het zegt dat de profeet Jezus (vrede zij met hem) het goede nieuws gegeven heeft over de komst van de profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) bij naam. Zie Tefhiem al-Qor-aan van Sayyid Aboe al-A’laa Mawdoedie voor de noodzakelijke details om dit vers goed te bestuderen en bespreken (wordt in een nieuw tabblad geopend). Moh’ammed Asad zei in zijn The Message of the Qur’aan: deze voorspelling wordt ondersteund door verschillende verwijzingen in het evangelie van Johannes naar de parakletos (normaliter vertaald als “trooster”) die zou komen na Jezus (vrede zij met hem). Dit predicaat is vrijwel zeker een verbastering van periklytos (“de veel geprijsde”, “de lovenswaardige”), een exacte Griekse vertaling van de Aramese term of naam mawh’amana. (Men dient voor ogen te houden dat het Aramees de gangbare taal was in Palestina ten tijde van, en een paar eeuwen na, Jezus (vrede zij met hem), en het was dus ongetwijfeld de taal waarin de originele – nu verloren – teksten van het Evangelie waren geschreven.) Gezien de fonetische nabijheid van periklytos en parakletos (het Aramese alfabet is net zoals dat van sommige andere Semitische talen, waaronder Arabisch en Hebreeuws, een consonantenalfabet: het bestaat alleen uit medeklinkers), is het heel gemakkelijk voor te stellen hoe de vertaler – of, meer waarschijnlijk, een latere klerk (kopiist) – deze twee termen verwarde. Het is significant dat zowel het Aramese mawh’amana en het Griekse periklytos dezelfde betekenis hebben als de twee namen van de laatste profeet, Moh’ammed en Ah’med. Deze twee namen zijn ontleend aan het werkwoord h’amida (“hij loofde”) en het zelfstandig naamwoord h’amd (“lof”). (Einde citaat.) Dit is in de originele tekst dus een voorspelling van de komst van onze profeet Moh’ammed/Ah’med (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) bij naam! Ook al lezen we parakletos (trooster, bepleiter), het is perfect van toepassing op de profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem). Zie het artikel Mohammed in de Bijbel en De Schone Namen van Allah, en de namen van de profeet Moh’ammed.>>>

<<< (#35) Zijn hele leven was één groot wonder, van het begin tot het einde. Hij (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) vocht en won tegen alle verwachtingen in. Zonder te leren van geleerden, onderwees hij de grootste wijsheden. Hij (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) deed harde harten smelten en hij versterkte harten die zacht waren en steun nodig hadden. In al zijn uitspraken en handelingen [die vastgelegd zijn in de authentieke Soennah (#E), zie het artikel Inleiding tot de Soennah] kunnen mensen met inzicht het werk van Allahs Hand zien; doch de onwetende ongelovigen noemden het allemaal tovenarij! Zij noemden onwerkelijk wat het meest betrouwbare feit blijkt uit de menselijke geschiedenis! (A. Yusuf Ali Quran Commentary, de herziene versie.) (#E) Zaken die tegen de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) en de Islaam gebruikt worden, zijn veelal gebaseerd op verzonnen of zwakke overleveringen, of betrouwbare overleveringen in een verkeerde context. Prof. Norman Daniels, PhD, een Amerikaanse filosoof, ethicus en bio-ethicus op Harvard, schreef op p. 267 van zijn Islam and the West: “Het gebruik van bedrieglijk bewijs om de Islam aan te vallen was vrijwel algemeen…” Hoe gevat had Thomas Carlyle – een Schots schrijver en historicus, wiens werk grote invloed had in het Victoriaanse tijdperk – meer dan 150 jaar geleden, over zijn christelijke broeders gezegd: “De leugens die door welmenend ijver zijn opgehoopt rond deze man (Moh’ammed, voor karaktermoord) zijn alleen een schande voor onszelf.” Zie voor voorbeelden de artikelen De duivelsverzen en Varkens, apen en ezels?>>>

Het Nieuwe Testament spreekt over de komst van een “Trooster” na de prediking van Jezus (vrede zij met hem) zoals te zien is in het evangelie van Johannes. In hoofdstuk 14 vers 16 staat: “En ik zal tot de Vader bidden, en Hij zal jullie een andere trooster geven, om voor altijd bij jullie te zijn.”

Naar aanleiding van deze Bijbelse beschrijving geloven sommige christenen, of ze worden zo geïndoctrineerd te geloven, dat de beloofde “Trooster” de “Heilige Geest” is. Maar deze visie is discutabel en in feite onacceptabel omdat de “Heilige Geest” al aanwezig was tijdens de prediking van Jezus (vrede zij met hem), en zijn komst geen toekomstige gebeurtenis was. (#36) Daarom geloven de moslims dat de term “Trooster” onvermijdelijk verwijst naar een profeet. Die profeet was Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem), de ongeletterde profeet (#37), de enige profeet die een allesomvattende Openbaring van Allah de Verhevene met zich mee heeft gekregen, die in haar originele (authentieke) vorm bewaard is gebleven en de hele wereld uitdaagt met één vergelijkend hoofdstuk te komen (#38). (Zie de artikelen De openbaring van de Koran en De verzameling van de Koran.) Toch is niemand in de hele wereld in staat gebleken om deze uitdaging aan te kunnen gaan, en dit zal zo blijven tot het einde der tijd. Het is het wonder der wonderen, het laatste testament van het geloof die aan de hele wereld is gericht en het omvat zowel licht en leiding als ook de veroordeling van zonden.

<<< (#36) Dit kunnen we lezen in o.a. Marcus 1:10: “En bij het opkomen uit het water, zag hij onmiddellijk de hemelen geopend en de Geest als een duif op zich neerdalen…” En in Lucas 1:15 lezen we over Johannes (Yah’yaa – vrede zij met hem): “Want hij zal groot zijn in de Ogen van de Heer, en zal geen wijn noch sterke drank drinken; en hij zal vervuld worden met de Heilige Geest…”>>>

<<< (#37) “En het boek (de openbaring) wordt gepresenteerd aan hem die niet kan lezen, zeggende: ‘Lees dit’: waarop hij zegt: ‘Ik kan niet lezen.’” (Jesaja 29:12)>>>

<<< (#38) “En als jullie (O Arabische heidenen, joden en christenen) in onzekerheid verkeren betreffende hetgeen Wij op Onze dienaar (Moh’ammed) hebben neergezonden (d.w.z. de Qor-aan), breng dan een soerah (hoofdstuk) voort dat daaraan gelijk is en roep jullie getuigen (aanhangers en helpers) naast Allah op, als jullie oprecht zijn.” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 23.]>>>

 


Jezus (vrede zij met hem) is opgeheven naar de hemel

Jezus (vrede zij met hem) werd gevolgd door een paar discipels die door Allah geïnspireerd waren hem te steunen. Niet alleen dat, de ongelovigen probeerden via een samenzwering Jezus (vrede zij met hem) te vermoorden, maar Allah de Barmhartige had een beter plan voor hem en zijn volgelingen, zoals de Edele Qor-aan ons vertelt (Nederlandstalige interpretatie): “Toen ‘Iesaa (Jezus) dan het ongeloof van hen waarnam, zei hij: ‘Wie zijn mijn helpers op de weg van Allah?’ De discipelen zeiden: ‘Wij zijn de helpers van Allah (die Zijn religie helpen te verspreiden), wij geloven in Allah, en getuig dat wij moslims zijn (degenen die zich aan Allah overgegeven hebben). Onze Heer! Wij geloven in wat U neergezonden heeft en wij volgen de boodschapper (Jezus), dus schrijf ons op bij hen die getuigen (van de waarheid, d.w.z.: laa ilaaha ill-Allaah – er is geen god die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah).’ En zij (de ongelovigen) smeedden een plan (om Jezus te doden) en Allah smeedde (ook) een plan (#39) en Allah is de Beste der plannenmakers. Gedenk toen Allah zei: ‘O ‘Iesaa (Jezus)! Ik zal jou tot Mij nemen en jou tot Mij opheffen (terwijl jij slaapt) en jou reinigen [van de verzonnen beweringen (#40)] van degenen die ongelovig zijn. En Ik zal degenen die jou volgen (d.w.z. de monotheïsten, die alleen Allah aanbidden) superieur maken boven degenen die ongelovig zijn tot aan de Dag der Opstanding. Vervolgens zal tot Mij jullie terugkeer zijn, dan zal Ik oordelen tussen jullie over hetgeen waar jullie van mening verschilden. Wat betreft degenen die ongelovig zijn, Ik zal hen bestraffen met een strenge kwelling (bestraffing) in deze wereld en het Hiernamaals en voor hen zijn er geen helpers.’” [Soerat Aal ‘Imraan (3), aayah 52-56.]

<<< (#39) Allah de Verhevene geeft aan dat de joden probeerden Jezus (vrede zij met hem) te doden. Maar Jezus (vrede zij met hem) verrichtte een smeekbede tot Allah de Almachtige (zie Lucas 22:42) om hem te redden, welke verhoord werd. Volgens het evangelie naar Marcus, hoofdstuk 15, had Pontius Pilatus de gewoonte om op elk pesachfeest één gevangene vrij te laten op verzoek van het volk, en hij stelde voor om Jezus (vrede zij met hem) vrij te laten omdat hij geen fout zag bij Jezus (vrede zij met hem) (vrede zij met hem) en begreep dat de hogepriesters hem slechts uit afgunst uitgeleverd hadden. Maar de menigte werd door de hogepriesters opgehitst, waarna zij eisten om Jezus Barabbas vrij te laten en Jezus Christus (vrede zij met hem) te kruisigen. Maar Allah de Alwetende misleidde deze mensen en liet een ander op Jezus (vrede zij met hem) lijken die in zijn plaats gekruisigd werd. Aldus accepteerde Hij de smeekbede van Jezus (vrede zij met hem) en liet zijn vijanden achter in verwarring wegens de duisternis van hun overtreding, vermoedend dat zij succesvol hun doel hadden bereikt. Zie het artikel Stierf Jezus aan het kruis?>>>

<<< (#40) Zoals de mysterieuze doctrine van de herrijzing, waarover Paulus gezegd heeft dat hij dit verzonnen heeft: “Gedenk dat Jezus Christus, uit het nageslacht van David, volgens mijn evangelie uit de dood is opgewekt.” (II Timoteüs 2:8.)>>>

Zoals de bovenstaande verzen aanduiden, werd Jezus (vrede zij met hem) opgeheven naar de hemel, wat betekent dat hij – in overeenstemming met de Edele Qor-aan – niet gekruisigd was. De vijanden van Jezus (vrede zij met hem) hadden als plan hem te doden aan het kruis, maar Allah de Genadevolle heeft hem gered en iemand die op hem leek werd in zijn plaats gekruisigd. Deze samenzwering en de valse beschuldigingen die naar Maria zijn gegooid, worden, volgens de beschrijving in de Qor-aan, gezien als een aantal van de zonden van de niet-gelovige joden. Dit alles werd duidelijk gemaakt in deze verzen (Nederlandstalige interpretatie): “En vanwege hun ongeloof (van de joden) en het uitspreken van een geweldige leugen over Maryam (Maria, dat zij ontucht gepleegd zou hebben). En vanwege hun uitspraak: ‘Wij doodden de Messias, ‘Iesaa ibn Maryam (Jezus zoon van Maria), de boodschapper van Allah.’ Maar zij doodden hem niet en zij kruisigden hem niet, maar iemand anders die voor hen op hem leek. En waarlijk, degenen die van mening over hem verschilden verkeren zeker daarover in twijfel. Zij hebben geen (onbetwistbare) kennis daarover behalve het volgen van vermoedens (#41), en zij doodden hem (Jezus) zeker niet. (#42) Integendeel, Allah hief hem (Jezus, met lichaam en ziel) tot Zich op. En Allah is Almachtig, Alwijs. En er is niemand van de mensen van het Boek (joden en christenen) of hij zal zeker in hem geloven (in Jezus als slechts een boodschapper van Allah) vóór zijn dood (#43). En op de Dag der Opstanding zal hij (Jezus) een getuige tegen hen zijn (#44).” [Soerat an-Nisaa-e (4), aayah 156-159.]

<<< (#41) “Degenen die van mening over hem verschilden”: de Christenen. Hun verschillende versies van de kruisiging stroken niet met elkaar. Het feit dat zij zo veel verschillende verslagen van deze gebeurtenis hebben (hoewel dit wellicht het grootste fundament van hun geloof is), is een bewijs dat zij geen onbetwistbare kennis daarover hebben en daarom dus in twijfel daarover verkeren. Een versie is dat Jezus (vrede zij met hem) niet de persoon was die gekruisigd werd, maar iemand die op hem leek en die de joden en de Romeinen schandelijk aan het kruis nagelden… Een andere versie is dat Jezus (vrede zij met hem) wel degene was die aan het kruis genageld werd, maar dat hij niet stierf aan het kruis en levend was toen hij er van af gehaald werd. Anderen zeggen dat hij stierf aan het kruis, maar daarna tot leven kwam en zijn apostelen meer dan tien keer ontmoette en tegen hen sprak. Weer anderen zeggen dat de dood door kruisiging geldt voor het natuurlijke lichaam van Jezus (vrede zij met hem) en dat dat begraven werd, maar dat het goddelijke wezen in hem opgewekt werd. Er zijn er ook die zeggen dat Jezus (vrede zij met hem) na zijn dood met zijn lichaam tot leven kwam en opgewekt werd met zijn lichaam. Het is duidelijk dat als de christenen enige kennis aangaande de waarheid hadden, dat zij dan niet zo veel verschillende versies ervan gegeven zouden hebben. (Tefhiem al-Qor-aan, Sayyid Aboe al-A’laa Mawdoedie.) Zie de paragraaf “Verschillen in overleveringen” in het artikel Stierf Jezus aan het kruis? voor de vele verschillen die de vier evangeliën melden over dit verhaal.>>>

<<< (#42) De bewering van de Qor-aan dat Jezus (vrede zij met hem) niet gedood noch gekruisigd is en dat iemand anders die leek op Jezus (vrede zij met hem) gedood was, spreekt zeer ten gunste van de goddelijke oorsprong van de Qor-aan. Velen, zowel moslims als niet-moslims, beargumenteren dat als Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) een vervalser zou zijn, de kruisiging het laatste zou zijn dat hij zou ‘veranderen’. Echter, nader onderzoek onthult dat christenen tijdens de pre-islamitische periode net zo’n afwijkende doctrines volgden als dat zij dat vandaag de dag doen. Enkele van de eerste groepen die de weg van Jezus (vrede zij met hem) volgden en diverse andere historische bronnen anders dan de Qor-aan, bevestigen dat Jezus (vrede zij met hem) niet stierf aan het kruis. J. Stevenson, een theologie docent aan de Cambridge Universiteit, schreef op blz. 81-82 van zijn A New Eusebius: Documents Illustrating the History of the Church to A.D.337 dat Ireneüs de leringen van Basilides omschrijft: “Terwijl Basilides en zijn volgelingen geloofden dat Jezus de God van de Joden was en andere vreemde dingen over de schepping van het universum, zeiden zij betreffende de kruisiging van Jezus: ‘Hij verscheen, vervolgens, op aarde als een man, voor de volkeren van deze machten, en verrichtte wonderen. Daarom stierf hij niet zelf (God kan immers niet sterven), maar een zekere Simon van Cyrene, gedwongen om het kruis in zijn plaats te dragen. Simon was van gedaante veranderd door hem, zodat ze hem voor Jezus zouden aanzien, en hij werd gekruisigd, door onwetendheid en vergissing.’” H.M. Gwatkin verklaart in Early Church History (Volume 1, p. 11): “Het struikelblok in het tijdperk van het vroege Christendom was niet zo zeer Jezus’ goddelijkheid, maar zijn kruisiging.”>>>

<<< (#43) “Vóór zijn dood” heeft twee interpretaties: vóór de dood van Jezus (vrede zij met hem) na zijn neerdaling op aarde, of vóór de dood van een jood of een christen wanneer hij realiseert dat Jezus (vrede zij met hem) slechts een boodschapper van Allah was en geen aandeel had in de goddelijkheid. In ieder geval, alle misverstanden die over hem bestaan zullen vóór zijn dood in deze vergankelijke wereld – nadat hij uit de hemelen is nedergedaald – weggenomen worden. (Zie het artikel De neerdaling van Jezus.)>>>

<<< (#44) Elke profeet zal op de Dag der Opstanding een getuige zijn voor zijn volk; ten gunste voor degenen die Allah (Elah, Jehovah) accepteerden als Enige Ware God en ten nadele voor degenen die Hem afwezen (niet in Hem geloofden of deelgenoten aan Hem toekenden). (A. Yusuf Ali Quran Commentary, de herziene versie)>>>

 


Conclusie

Tot slot getuigen wij dat er geen god is behalve Allah en dat niets/niemand het recht heeft aanbeden te worden behalve Allah. Wij geloven dat Hij geen partners heeft en dat Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) Zijn dienaar en boodschapper is. Wij zijn overtuigd dat Jezus (vrede zij met hem), zoon van Maria, Allahs dienaar en Zijn boodschapper is, en dat hij Zijn Woord (‘wees!,’ waarna hij was) is als een geschenk aan Maria en een ziel geschapen door Hem. We accepteren dat alle profeten broeders zijn van elkaar en dat er geen verschil is tussen hun religies. (Zie het artikel één God, één Boodschap.) Deze religie is één religie en wel de Islaam (het geloof in de eenheid van Allah). We getuigen dat het Paradijs waar is, de Hel waar is en dat Allah op de Dag des Oordeels de mensheid zal opwekken uit de graven. Dit zal gebeuren zoals Allah de Verhevene zegt in de Nobele Qor-aan (Nederlandstalige interpretatie): “Hij (Allah) verordende voor jullie de religie (de geloofsleer van het islamitische monotheïsme) welke Hij Noeh’ (Noah, de eerste boodschapper) opdroeg en hetgeen Wij aan jou geopenbaard hebben (O Moh’ammed) en wat Wij opdroegen aan Ibraahiem (Abraham) en Moesaa (Mozes) en ‘Iesaa (Jezus) (#45), (zeggende): ‘Onderhoud de religie (leef zoals de religie dat van jullie verlangt) en raak daarin niet verdeeld (in verschillende sekten door onenigheden etc.)!’ (#46) Voor de polytheïsten is hetgeen waartoe jij hen uitnodigt enorm (onuitstaanbaar). Allah verzamelt tot Zich wie Hij wil en Hij leidt tot Zich wie zich (berouwvol tot Hem) wendt.” [Soerat ash-Shoeraa (42), aayah 13.]

<<< (#45) Dit zijn de vijf grote boodschappers: oeloe al-‘azm – de bezitters van grote vastberadenheid (zie aayah 46:35).>>>

<<< (#46) Dit vers beduidt dat Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) niet een stichter is van een nieuwe religie, noch dat enige andere profeet een stichter was van een aparte religie, maar dat de religie (boodschap, geloofsleer) vanaf het allereerste begin hetzelfde was en dat we er voor dienen te waken dat de oemmah (gemeenschap) van oprechte gelovigen niet in groepen uiteenvalt.>>>

Dit is onze boodschap, en de moslimgemeenschap zal getuige zijn op de Dag des Oordeels dat het de ware boodschap bevat. Ieder persoon kan deze boodschap accepteren of er afstand van nemen, de waarheid volgen of in de duisternis blijven. Allah de Almachtige zegt in de Heilige Qor-aan (Nederlandstalige interpretatie): “Allah! Er is geen god die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Hij, al-H’ayy (de Eeuwig Levende – zonder begin, zonder eind), al-Qayyoem (de Zelfbestaande – alles en iedereen is afhankelijk van Hem, terwijl Hij niets of niemand nodig heeft). Sluimer noch slaap overmant Hem. Aan Hem behoort (alles) wat er in de hemelen en (alles) wat er op de aarde is. Wie is degene die bij Hem voorspraak doet behalve met Zijn Toestemming? (#47) Hij weet wat voor hen is (de toekomst) en wat achter hen is (het verleden). En zij kunnen niets van Zijn Kennis omvatten, behalve dat wat Hij wil. (#48) Zijn Koersie (#49) strekt zich uit over de hemelen en de aarde en het waken over en het in stand houden van beide vermoeit Hem niet. (#50) En Hij is al-‘Aliyy (de Allerhoogste), al-‘Adhziem (de Bezitter van Grootheid). Er is geen dwang in de religie. (#51) Werkelijk, het rechte pad (van leiding) is duidelijk onderscheiden van het slechte pad (van dwaling). Wie dan de taaghoet (alles wat onterecht aanbeden wordt met diens tevredenheid) verwerpt en in Allah gelooft, hij heeft dan werkelijk het meest betrouwbare (of stevigste) houvast gegrepen [d.w.z. imaan (geloof), of de Islaam], dat niet breken kan. En Allah is Alhorend, Alwetend.” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 255-256.]

<<< (#47) Dit weerlegt het onjuiste idee van degenen die in de waan verkeren dat heiligen en engelen etc. grote invloed uitoefenen op Allah de Verhevene en dat zij bij Hem zullen bemiddelen en Hem dwingen om hen te vergeven. Zij worden gewaarschuwd dat geen schepsel van Hem voorspraak kan doen voor anderen, laat staan Hem dwingen. Geen profeet (waaronder Jezus – vrede zij met hem), engel of heilige zal een woord durven te uiten zonder de Toestemming van de Soeverein van het universum. (Tefhiem al-Qor-aan, Sayyid Aboe al-A’laa Mawdoedie.)>>>

<<< (#48) Dit vers kaart de absolute bron van polytheïsme aan. De kennis van mensen is zo onvolkomen dat niemand van hen het systeem van het universum en het leven exact kan begrijpen. Toch denken velen het beter te weten dan God en rebelleren tegen Hem, wat constant leidt tot chaos in de wereld. Het is dus duidelijk dat men volledig vertrouwen dient te hebben in de leiding van Allah de Verhevene Die de werkelijke Bron van alle kennis is. (Naar Tefhiem al-Qor-aan, Sayyid Aboe al-A’laa Mawdoedie.)>>>

<<< (#49) Koersie betekent letterlijk een voetenbank of stoel, en wordt soms onjuist vertaald als Troon. De Koersie genoemd in dit vers dient onderscheiden te worden van de ‘Arsh (Troon) genoemd in 7:54, 10:3, 21:22, 85:15 en elders. Aldus verwijst Koersie in dit vers naar een voetenbank. Aboe Dzarr (een metgezel – moge Allah tevreden zijn met hem) zei: “Ik hoorde de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zeggen (Nederlandstalige interpretatie): ‘De Koersie vergeleken met de ‘Arsh is niets dan als een ring gegooid in de woestijn.’” Als de Koersie zich uitstrekt over het volledige universum, en in verhouding tot de ‘Arsh is het slechts een ring in de woestijn, hoeveel groter is dan de ‘Arsh, het grootste object dat Allah de Almachtige geschapen heeft!? Waarlijk, Allah, de Schepper van zowel de Koersie als de ‘Arsh, is nog groter: Allah is het Grootst (Allaahoe Akbar)!>>>

<<< (#50) Dit, alsook “sluimer noch slaap overmant Hem”, weerlegt de opvatting aangaande Allah de Verhevene welke gebaseerd is op de veronderstelling dat Hij zwakheden en beperkingen heeft zoals de onvolmaakte mens. Natuurlijk is Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) volkomen vrij van zulke zwakheden. (Naar Tefhiem al-Qor-aan, Sayyid Aboe al-A’laa Mawdoedie.) Allah de Meest Barmhartige zegt ook in de Qor-aan (Nederlandstalige interpretatie): “En werkelijk, Wij schiepen de hemelen en de aarde en (alles) wat tussen beide is in zes dagen (of perioden) en niets van vermoeidheid raakte Ons (#F).” [Soerat Qaaf (5), aayah 38.] (#F) Dit is een weerlegging van de godslastering in Exodus 20:11: “Want in zes dagen maakte Jehovah hemel en aarde, de zee, en alles wat in hen is, en rustte de zevende dag…”, alsook Genesis 2:2: “En op de zevende dag voltooide God Zijn werk dat Hij gemaakt had; en Hij rustte op de zevende dag van al Zijn werk dat Hij gemaakt had.” Sayyid Aboe al-A’laa Mawdoedie gaf in zijn tefsier aan dat in een Urdu vertaling van de Bijbel “rustte” nu vertaald is als “farigh hua (hield op met werken)”. De vertalers van Groot Nieuws Bijbel voelden deze gêne wellicht ook, waardoor zij deze godslastering in Genesis 2:2 (maar niet in Exodus 20:11!) vertaalden als: “…op de zevende dag hield hij op met al zijn werk”. Maar andere Nederlandstalige vertalingen, alsook de American Standard Version (ASV) en de King James Version (KJV) en vele anderen, bevatten nog steeds deze blasfemie.>>>

<<< (#51) Dit betekent: dwing niemand om moslim te worden, want de Islaam is eenvoudig en duidelijk en zijn tekenen zijn eenvoudig en duidelijk. Aldus is er geen behoefte om iemand te dwingen om de Islaam te aanvaarden (zie aayah 18:29). Integendeel, eenieder die Allah leidt naar de Islaam, wiens hart Hij er voor opent en wiens verstand Hij er voor verlicht, zal de Islaam omarmen met overtuiging. Eenieder van wie Allah diens hart verblindt en diens gehoor en gezichtsvermogen verzegelt, zal geen voordeel halen uit het gedwongen worden om de Islaam te accepteren. (Tefsier Ibn Kethier.)>>>

En tot Allah keren wij allemaal terug.

 

Relevante artikelen:

Jezus in de Islam

Christendom (diverse artikelen)

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan