Wie wordt er nou werkelijk onderdrukt?

De vrouw heeft een waardevolle positie in de Islam.

Vrouwen onderdruktAboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): “De meest volmaakte gelovigen zijn degenen met het beste karakter; en de beste van jullie zijn degenen die het beste gedrag tonen tegenover hun vrouwen.” (Overgeleverd door at-Tirmidzie.)

Geschreven door Oght Rabi’a.

In de Naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle.

Alle lof is voor Allah, wij prijzen Hem en vragen Zijn Hulp. Wij zoeken onze toevlucht bij Hem tegen het kwade van onze zielen en het slechte van onze handelingen. Eenieder die door Allah geleid wordt, zal niet misleidt worden. Eenieder die Allah laat dwalen, niemand zal hem kunnen leiden. Ik getuig dat er geen god is dan Allah, en ik getuig dat Mohammed de boodschapper en dienaar van Allah is. Voorts:

Na de inleiding volgen de volgende hoofdstukken:

De positie van de vrouw in de Islam
Wie wordt door wie onderdrukt?
Enkele adviezen aan de moslimman…

 

Inleiding

Tegenwoordig lijkt het wel of iedereen de Islam (Arabisch: Islaam) “kent” en “weet” wat de Islam is. Men weet echter niet wat het werkelijk inhoudt en zo blijkt dat iedereen zijn eigen omschrijving heeft gecreëerd. De Islaam is volgens vele een religie die gepraktiseerd wordt door Arabieren en gebaseerd op middeleeuwse verschijnselen. De Islaam kan soms wel fundamentalistische en terroristische ideeën bevatten. De man is de baas in huis en mag wel vier vrouwen trouwen. De vrouw is een onderdrukt wezen die noch een persoonlijkheid heeft, noch een stem, en is verplicht zich te wikkelen in bepaalde doeken. En als ze zich misdraagt, mag ze ook nog geslagen worden (#1).

[Zie o.a. Stop terrorisme, Polygamie in de Islam, A Voice Behind a Veil, De boodschap van de h’idjaab.]

<<< Toevoeging van uwkeuze.net. (#1) Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En van wie jullie noeshoez (#A) (arrogantie en ongehoorzaamheid) vrezen, vermaan hen dan; en (als zij de vermaning in de wind slaan,) verlaat hen en laat hen alleen in bed; en (als dat ook niet helpt,) sla hen (#B)…” [Soerat an-Nisaa-e (4), aayah 34.]

(#A) Noeshoez is het zich arrogant gedragen en zich verheven voelen boven de echtgenoot. De vrouw die noeshoez begaat is een vrouw die de rechten van de man niet geeft en het leven met hem moeilijk maakt. (Zie Tefsier al-Qor-aan al-Kariem van Ibn ‘Oethaymien.) Natuurlijk worden niet alle moslimvrouwen onderdrukt en zijn er ook dominante moslimvrouwen die zich onbillijk gedragen tegenover hun echtgenoten waardoor zij hen het leven zuur maken. Zij worden hier gewaarschuwd. De boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Als een vrouw haar man onrecht aandoet in deze wereld, dan zegt zijn echtgenote van onder de h’oori’s: ‘Doe hem geen onrecht aan, moge Allah je bestrijden! Hij is bij jou slechts een gast die jou weldra zal verlaten om zich bij ons te voegen.’” [Overgeleverd door Ah’mad (v. 5, p. 242), at-Tirmidzie (1174), Ibn Maadjah (2014) en Aboe Noe’aym (in al-Hilyaa, v. 5, p. 220, met een betrouwbare keten van overlevering).]

(#B) Als een waarschuwing niet helpt en ook haar mijden in bed heeft niet het gewenste resultaat, dan is het voor jullie toegestaan jullie vrouwen zachtjes te disciplineren. Djaabir (moge Allah tevreden zijn met haar) verhaalde dat de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) tijdens de afscheidsbedevaart zei (Nederlandstalige interpretatie): “Vrees Allah ten opzichte van vrouwen, aangezien zij onder jullie hoede vallen. En het behoort tot jullie rechten te eisen dat zij degenen die jullie niet wenselijk achten jullie huizen niet binnenlaten. Als zij dit echter doen, dan is het jullie toegestaan hen licht te slaan en zij hebben het recht dat jullie hen op redelijke wijze onderhouden en hen van kleding voorzien.” (Overgeleverd door Moeslim). Al-H’asan al-Basrie zei hierover: “Dit betekent dat het geen pijn dient te veroorzaken.” ‘Ataa-e zei: “Ik zei tegen Ibn ‘Abbaas: ‘Wat is de manier om licht te slaan?’ Hij zei: ‘Slaan met een siwaak en dergelijke.’” (Een siwaak is een klein stokje dat gebruikt wordt om de tanden mee te reinigen, vergelijkbaar met een tandenborstel.) Het doel hierachter is niet om de vrouw te vernederen of pijn te doen, maar het is bedoeld om haar te laten beseffen dat zij de rechten van haar echtgenoot geschonden heeft en dat haar echtgenoot het recht heeft om haar te corrigeren en te disciplineren. (Sheikh Moh’ammed Saalih’ al-Moenadjjied.) ‘Aa-ieshah (moge Allah tevreden zijn met haar) heeft gezegd: “De boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft nooit een bediende of een vrouw geslagen.” (Soenan Abie Daawoed, p. 727, nr. 4786.)>>>

Deze vooroordelen worden dagelijks ook “bewezen” door de media die geen moeite doen om de Islaam eens positief naar voren te brengen, maar wel hun uiterste best doen om de Islaam te presenteren als een intolerante, gewelddadige, respectloze en vrouwonvriendelijke religie. De berichten zijn noch informatief, noch representatief, noch educatief.

[Zie o.a. Religieuze tolerantie in de Islam, De moslimvrouw en Respect voor onze dochters.] (Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven. Ga naar De Soennah Serie voor meer afbeeldingen.)

 

Wees gul met de juiste intentie!

Wees gul met de juiste intentie!

 

De discussie over de positie van de vrouw in de Islaam wordt al een tijdlang gehouden. De moslimvrouw wordt vaak beschreven als een onderdrukt persoon die niets te zeggen heeft, ze wordt uitgehuwelijkt (zie vraag 21), mishandeld door haar vader, broer of echtgenoot, heeft geen rechten, en is vooral niet gelijk aan de man. Helaas berusten deze beschrijvingen vaak op vooroordelen die voortkomen uit onwetendheid. Mensen houden ervan om zomaar dingen te roepen en vele andere mensen houden er nog meer van om mensen na te roepen. Zodoende is er een stereotype beeld over de moslimvrouw gecreëerd. Ik wil graag aan de mensen uitleggen dat de positie van de vrouw niet bevestigd kan worden door een moslimbuurvrouw die misschien mishandeld wordt door haar man, of door het stijgende aantal weggelopen moslimvrouwen in opvangtehuizen. De positie van de vrouw kan alleen ontdekt worden als men zich verdiept in de Qor-aan en de overleveringen van de profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) (d.w.z. de Soennah).

Er komen steeds mensen bij die zich graag willen bemoeien met zaken waarover zij geen kennis hebben, bijvoorbeeld Pim Fortyn, die streef er zogenaamd naar om moslimvrouwen vrij te maken, net zoals oud-staatssecretaris Bijlhout van het Nederlandse emancipatiebeleid, die er naar streefde om moslimvrouwen, met behoud van hun geloof, de ruimte te geven om een eigen invulling te geven aan hun leven. Of dat bijvoorbeeld de VVD-fractie in de Haagse gemeenteraad de moslimvrouwen wil aanmoedigen zich ongesluierd in de buitenlucht te begeven. Omdat uit een of ander onderzoek blijkt dat 80% van de moslimvrouwen gebrek heeft aan vitamine D. Wel, een teveel blootstelling aan de zon, beste VVD-fractie, veroorzaakt huidkanker! En tegen een tekort aan vitamine D, als dat onderzoek al klopt, is heus wel een andere oplossing dan meteen je h’idjaab af te doen!

[Zie Laat je niet misleiden m.b.t. de aanval op de niqaab en Struikel en breek je nek, zolang je mij maar ontwijkt…]

Voordat ik ga beginnen met de positie van de vrouw in de Islaam, wil ik eerst kort wat andere vrouwen naar voren halen uit andere culturen.

Om te beginnen wil ik het hebben over de vrouw bij de Grieken. Het land waar de democratie is ontstaan en waar alle landen naar opkeken, gunde de vrouw geen waarde en geen aanzien, ze werd als werkster of slavin gebruikt, wat betreft het huwelijk; ze werd uitgehuwelijkt aan een partner die door haar ouders uitgezocht werd. Men vond haar de oorzaak van de problemen en werd alleen als lustobject gezien. Zoals bij de Grieken had de vrouw bij de Romeinen ook geen positie in de samenleving.

De man was het ‘helemaal’, hij mocht zelfs zijn vrouw vermoorden als hij daar behoefte aan had. Bij de Perzen had de vrouw ook niet echt iets te zeggen en bij de Hindoes is onderwerping door de vrouw dag en nacht aan de man een principe, de erfenis loopt van man tot man. In de Hindoegeschriften is de omschrijving van een goede vrouw als volgt: een vrouw wier verstand, spraak en lichaam onderworpen zijn zal in dit leven een hoge status bezitten en in het volgende zal zij belanden waar haar echtgenoot zal belanden, de vrouw wordt levend verbrand als haar man komt te overlijden. Bij de Britten werd de vrouw en haar eigendommen tot de 19de eeuw gezien als het bezit van een man. Pas in 1887 mochten de vrouwen in Engeland eigendommen bezitten. In het Christendom wordt de vrouw gezien als de deur naar de Hel (en oorzaak van het kwaad). Als de vrouw bij de joden menstrueerde, dan zat ze apart bij het eten.

De vrouw werd bij de Arabieren in de pre-islamitische tijd erg slecht behandeld. Dochters werden vlak na de bevalling vaak levend begraven. De mensen gingen in rouw wanneer er een meisje geboren werd. Onder deze mensen waren er die hun dochter levend begroeven. Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En wanneer iemand van hen bericht wordt over de geboorte van een meisje, wordt zijn gezicht donker (droevig) terwijl hij verdriet onderdrukt. Hij verbergt zichzelf voor de mensen wegens het slechte nieuws waarmee hij bericht werd. Houdt hij het (meisje) met schande, of stopt hij het in de grond (door haar levend te begraven)? Voorzeker, slecht is hoe zij oordelen!” [Soerat an-Nah’l (16), aayah 58-59.]

En wanneer ze gespaard werd van deze vreselijke dood, zou ze werkelijk een verschrikkelijk en vernederend leven leiden. Het was haar niet toegestaan om een deel te erven van datgene wat haar familieleden achterlieten, ongeacht de hoeveelheid geld waar het om ging en ongeacht haar armoede en geldnood. Een vrouw kon zelf geërfd worden! Als haar man overleed dan erfde zijn zoon zijn vrouw. Dus de zoon kon zijn eigen moeder erven. Ze werd verkocht, kreeg geen bruidsschat en werd uitgehuwelijkt. De vrouwen werden enkel als bezit en lustobject gezien die geen recht of positie bezat. Ze had geen persoonlijkheid en werd onophoudelijk onderdrukt.

Toen de Islaam echter kwam, verbood het deze vormen van onrechtvaardigheid tegenover de moslimvrouw en ze kreeg haar eer, menselijkheid en eigenwaarde weer terug. De moslimvrouw wordt in de Islaam gezien als een wezen met een ziel, die veel respect verdient. De boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zij met hem) was gekomen en verhief met de Wil van Allah de status van de dochters en maakte het grootbrengen van dochters belangrijk en beloonde de ouders daarvoor in het Hiernamaals met een goede positie. De profeet (Allahs zegeningen en vrede zij met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Eenieder die twee meisjes grootbrengt tot zij de volwassenheid bereiken – diegene en ik zullen (samen) komen op de Dag der Opstanding – en hij strengelde zijn vingers ineen.” (Overgeleverd door Moeslim.)

Allah de Verhevene laat ons duidelijk weten dat Hij geen verschil maakt tussen man en vrouw. Hij zegt in de Edele Qor-aan (Nederlandstalige interpretatie): “…Ik laat geen enkel werk van jullie verloren gaan, hetzij man of vrouw; jullie zijn gelijk met betrekking tot het verwerven van Mijn beloning…” [Soerat Aal ‘Imraan (3), aayah 195.]

En Hij herhaalt in een ander vers (Nederlandstalige interpretatie): “Wie rechtschapen handelt (#2), zij het man of vrouw, en hij is een gelovige, dan zullen Wij hem zeker een goed leven laten leiden. En bij Allah! Wij zullen hen zeker hun beloning geven volgens het beste van wat zij gewoon waren te doen.” [Soerat an-Nah’l (16), aayah 97.]

<<< Toevoeging van uwkeuze.net. (#2) Elke uitspraak of daad die slechts verricht wordt voor het Aangezicht van Allah de Verhevene en om Zijn Tevredenheid te bereiken en waarbij geen sprake is van begeerte of pochen. (Tefsier H’adaa-ieq ar-Rawh’ wa ar-Rayh’aan fie Rawaabie ‘Oeloemie al-Qor-aan.)>>>

Allah de Almachtige heeft ons verboden om de vrouw te beschouwen als een bezit dat geërfd kan worden zoals bekend was in de pre-islamitische tijd. Hij zegt (Nederlandstalige interpretatie): “O degenen die geloven! Het is niet toegestaan voor jullie dat jullie de vrouwen (van jullie mannelijke verwanten) gedwongen erven (#3)…” [Soerat an-Nisaa-e (4), aayah 19.]

<<< Toevoeging van uwkeuze.net. (#3) Wanneer een mannelijke verwant kwam te overlijden, hadden zijn erfgenamen het recht om zijn echtgenote te huwen of haar aan anderen uit te huwen of haar niet te laten trouwen. (Zie Tefsier Ibn Kethier.)>>>

Allah (Glorieus en Verheven is Hij) heeft de vrouw zelfstandig gemaakt in haar individualiteit. Op die manier werd de vrouw een erfgenaam in plaats van een onderdeel van de erfenis. En Allah (Verheven en Geprezen is Hij) heeft haar het recht gegeven om te erven van de rijkdommen die haar familieleden achterlaten. Allah zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Voor de mannen is er een aandeel van hetgeen achtergelaten is door de ouders en de nabije verwanten, en voor de vrouwen is er een aandeel van hetgeen achtergelaten is door de ouders en de nabije verwanten, hetzij weinig daarvan of veel, een vastgesteld aandeel.” [Soerat an-Nisaa-e (4), aayah 7.]

Deze regel geldt voor elke vrouw, of ze een moeder is, een dochter, een zus of een echtgenote.

De positie van de vrouw neemt een waardevolle plaats in de Islaam in. Haar aanwezigheid zal vaak een rol spelen in het dagelijkse leven van elke moslim. De moslimvrouw is immers de helft van de maatschappij, zij voedt haar kinderen op, die later een verantwoordelijke taak met zich mee zullen dragen en die later een grote rol zullen spelen in deze maatschappij. Zij is voor haar kinderen de eerste leerschool. Hij maakte haar de baas over haar kinderen. De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “De vrouw is de bewaker van het gezin van haar echtgenoot en ze zal op de Dag des Oordeels gevraagd worden over degenen die onder haar zorg vielen.”

De kinderen dienen hun moeder te respecteren en goed te behandelen. Een man kwam bij de profeet Mohammed (vrede en zegeningen zij met hem) en zei: “O boodschapper van God! Wie heeft het meeste recht om door mij het beste behandeld te worden?” De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) antwoordde (Nederlandstalige interpretatie): “Jouw moeder.” De man zei: “Wie is de volgende?” Het antwoord van de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) verbaasde de man: “Jouw moeder,” zei de profeet weer. “Wie is de volgende,” vroeg de man nogmaals. “Jouw moeder”; zo gaf de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) voor de derde maal antwoord. De man begreep hierdoor dat zijn moeder heel belangrijk is, daarom stelde hij zijn vraag nu anders: “Als ik mijn plicht tegenover mijn moeder gedaan heb, wie komt er dan na haar,” informeerde hij. De boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei: “Jouw vader.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.)

Dit betekent dat aan de moeder drie keer meer vriendelijkheid en goede behandeling moet worden gegeven dan aan de vader. En in deze zaak is ze bevoorrecht en boven de vader geplaatst.

 

Behandel jouw vrouw goed!

Behandel jouw vrouw goed!

 

Het huwelijk in de Islaam is een gezegende overeenkomst tussen man en vrouw waarin liefde, harmonie, samenwerking, respect en genegenheid de basis zijn voor een gelukkig huwelijk. De vrouw heeft in de Islaam het recht al meer dan 1400 jaar geleden gekregen, om niet tegen haar wil uitgehuwelijkt te worden. Het huwelijk is een lange levensreis, voor man én vrouw. Daarom is het van belang voor beide partijen een partner te vinden die het beste past bij de persoonlijkheid van de man of de vrouw. Allah de Verhevene zegt in de Heilige Qor-aan (Nederlandstalige interpretatie): “En tot Zijn tekenen behoort dat Hij vanuit julliezelf (jullie eigen soort) echtgenotes schiep voor jullie, zodat jullie bij hen rust vinden en Hij bracht tussen jullie genegenheid en barmhartigheid. Waarlijk, daarin zijn zeker tekenen voor een volk dat nadenkt.” [Soerat ar-Roem (30), aayah 21.]

Een recht die de vrouwen ontnomen was, was de bruidsschat (mahr). Het werd een verplichting voor de moslimman en een recht van de moslimvrouw. En Hij gaf de vrouw het recht op een huwelijksgift en Hij beviel de mannen om haar deze gift volledig te geven, behalve dat deel waar ze vrijwillig afstand van doet. Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En geef de vrouwen (met wie jullie trouwen) hun (verplichte) bruidsschatten als geschenk (van harte). Als zij dan uit welbehagen iets daarvan aan jullie teruggeven, eet dan ervan en geniet zonder vrees voor de gevolgen (aangezien Allah het toegestaan heeft gemaakt).” [Soerat an-Nisaa-e (4), aayah 4.]

De echtgenoot is ook verplicht gesteld om de vrouw te onderhouden en om haar op de juiste wijze te voorzien. Ibn ‘Oemar (moge Allah tevreden zijn met vader en zoon) verhaalde dat de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): “Eenieder van jullie is een herder en eenieder van jullie is verantwoordelijk voor zijn kudde. De amier (leider) die de mensen regeert is een herder en is verantwoordelijk voor zijn kudde. Een man is de herder van de leden van zijn gezin en is verantwoordelijk voor hen. Een vrouw is de herder van haar mans huis en kinderen en is verantwoordelijk voor hen (#4). Een slaaf is de herder van zijn meesters bezittingen en is verantwoordelijk daarover. Eenieder van jullie is een herder en eenieder van jullie is verantwoordelijk voor zijn kudde.” [Overgeleverd door al-Boekhaarie (7138) en Moeslim (1829).]

<<< Toevoeging van uwkeuze.net. (#4) Vergelijkbaar met het Mexicaanse spreekwoord: het huis rust niet op de grond maar op een vrouw.>>>

De Islaam verbiedt de vrouw niet om buitenshuis te werken, zolang ze zich maar houdt aan de volgende richtlijnen:

1.) Ze moet de behoefte hebben om dit werk te doen en de samenleving moet haar hiervoor ook nodig hebben. Dit kan alleen maar wanneer er geen man gevonden kan worden die dit werk kan doen.

2.) Ze moet dit doen nadat ze haar eigen werk (haar taken in huis) heeft afgemaakt. (De taken binnenshuis komen op de eerste plaats.)

3.) Deze baan moet uit te voeren zijn in een omgeving waarin ze niet in contact staat met mannen. Voorbeelden hiervan zijn: het onderwijzen van vrouwen, het verplegen van vrouwelijke patiënten. Bovendien mag ze niet in contact staan met mannelijke collegae. (Zie het artikel Bewijs voor het verbod op het mengen van mannen en vrouwen.)

4.) Evengoed is er niets dat haar beperkt in het opdoen van kennis over de religie – sterker nog, ze is hiertoe verplicht. En er is niets dat haar beperkt in het onderwijzen van de religie, zolang als dat nodig is en als haar lessen worden gehouden in een omgeving die alleen uit vrouwen bestaat. Er is niets mis met het bijwonen van bijvoorbeeld lessen in een moskee enzovoort. Men moet gewoon opletten dat deze lessen zich gescheiden houden van de mannen. Men kan dit afleiden uit het voorbeeld van de vrouwen die in het begin van de Islaam leefden (ofwel de sah’aabiyaat, vrouwelijke metgezellen – moge Allah tevreden zijn met hen). Zij werkten en studeerden en gingen naar de moskee. (Dit komt uit het boek: Tanbeehaat ‘alaa ah’kaam takhtassu bil-moe-eminaat van sheikh Saalih’ al-Fawzaan.)

[Zie ook Vraag 39 – Is het toegestaan voor een vrouw om te werken? en De rol van moslimvrouwen in da’wah.]

Hoe kan de Islaam de man opdragen om de vrouw te onderdrukken terwijl de vrouw, een moeder, een echtgenote, een zus, en een dochter is van iedere man. Allah de Verhevene zegt in de Qor-aan (Nederlandstalige interpretatie): “En Wij bevolen de mens goedheid jegens zijn ouders. Zijn moeder droeg hem in zwakheid op zwakheid (#5)…” [Soerat Loeqman (31), aayah 14.]

<<< Toevoeging van uwkeuze.net. (#5) Ibn ‘Abbaas (moge Allah tevreden zijn met hem) zei: “Moeilijkheid na moeilijkheid.” Ad-Dhahh’aak zei: “Zwakte op zwakte.” Moedjaahied zei: “Last op last.” Az-Zaddjaadj zei: “Wanneer de vrouw zwanger is, dan volgen zwaktes en lasten elkaar op.” Er wordt gezegd: “Zwangerschap is een aanleiding tot zwakte, weeën zijn een aanleiding tot zwakte en het bevallen is een aanleiding tot zwakte.” (Tefsier al-Baghawiey.)>>>

Hoe kan een man zijn moeder beledigen of respectloos behandelen, terwijl zij hem negen maanden vol pijn en moeite heeft gedragen!? Om dit deel af te sluiten wil ik de conclusie trekken dat de Islaam de man en de vrouw niet als gelijksoortig maar als gelijkwaardig ziet, in geen enkel opzicht bestaat er een verschil tussen man en vrouw wat betreft waarde van goede daden of slechte daden. Het enige verschil is dat een man en vrouw fysiek niet hetzelfde zijn.

Door de lichaamsbouw van de man heeft hij bepaalde taken die de vrouw niet tot haar verantwoordelijkheden hoeft te rekenen. De man kan ook bijvoorbeeld geen kinderen baren of borstvoeding geven. Dat zit niet in zijn natuur. In de Islaam worden de verschillen tussen mannen en vrouwen duidelijk benadrukt, maar worden ze toch als gelijken aangesproken. Allah de Almachtige leert ons dat mannen en vrouwen elkaar nodig hebben en dus elkaar kunnen aanvullen. Allah de Verhevene zegt in de Qor-aan (Nederlandstalige interpretatie): “…Zij zijn kleding (een beschutting tegen verboden handelingen) voor jullie en jullie zijn kleding voor hen…” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 187.]

Al-Aswad zei: “Ik vroeg ‘Aa-ieshah: ‘Wat deed de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gewoonlijk in zijn huis?’ Zij zei: ‘Hij werkte voor zijn gezin, dat wil zeggen, hij diende zijn gezin en als de tijd voor het gebed aanbrak, ging hij weg om te bidden.’” (Overgeleverd door al-Boekhaarie.) (Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven.)

 

Islam onderdrukt vrouwen

 


De positie van de vrouw in de Islam

Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): “Behandel vrouwen vriendelijk, want vrouwen zijn uit een rib geschapen en het meest gebogen gedeelte is het bovenstuk. Als je probeert haar recht te maken breek je het en als je het zo laat blijft die gebogen. Behandel vrouwen dus vriendelijk.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie & Moeslim.)

Alle lof behoort aan Allah (Verheven en Geprezen is Hij), de Heer van de Geweldige Troon, de Heer der werelden, de Heer Die leeft en nooit zal sterven. Wij zijn Zijn nederige dienaren en eigenen onszelf geen rechten toe. We doen ons best om ons volledig over te geven aan Allah de Almachtige, want Hij is Degene Die ons geschapen heeft, en wij hebben Hem nodig. We accepteren het profeetschap van Mohammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) als zijnde de laatste profeet en daarmee de zegel der profeten (vrede zij met hen allen), gezonden aan de mensheid om ons allen opnieuw te leiden. We kiezen deze religie om zijn wijsheid, puurheid en bevrediging die we, mits ten uitvoer gebracht, allen in ons leven kunnen verkrijgen.

Er wordt veel gepraat en gediscussieerd over de positie van de vrouw in de Islam. Veelal zonder degelijke bewijsvoering of gegronde argumenten. Het Westen beweert dat de vrouw in de Islaam geen rechten heeft, noch een goede positie of status inneemt, hetgeen zelfs is overgewaaid naar de islamitische gemeenschap. Maar waarom? Waarom laten zelfs de moslims zich inpakken door deze loze argumenten die totaal geen hout snijden. Uitgerekend de Islaam biedt alle antwoorden die men zoekt. Men moet ze alleen willen zoeken en vinden!

De vrouw heeft in de Islaam zeker een volledige en zeer waardevolle positie; al wil de westerse wereld ons anders doen geloven. Als de vrouw minderwaardig zou zijn aan de man, zou Allah (Verheven en Geprezen is Hij) in de Qor-aan niet spreken over “O gelovigen” of “O gelovige mannen én gelovige vrouwen” en zelfs “O mens,” hetgeen ook duidt op niet-moslims. Mannen en vrouwen hebben elkaar nodig en vullen elkaar aan. Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En de gelovige mannen en de gelovige vrouwen zijn elkaars awliyaa-e (helpers, verdedigers, vrienden) (#6), zij bevelen al-ma’roef aan (het goede) aan en verbieden al-moenkar (het verwerpelijke)…” [Soerat at-Tawbah (9), aayah 71.] Dit geldt dus zowel voor mannen als voor vrouwen.

<<< Toevoeging van uwkeuze.net. (#6) Er is overgeleverd in de authentieke h’adieth-verzameling van al-Boekhaarie dat de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Een gelovige jegens een gelovige is als de bakstenen van een muur, elkaar versterkend.” Terwijl (hij dit zei) greep de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zijn handen door zijn vingers ineen te strengelen. (Verhaald door Aboe Moesaa – moge Allah tevreden zijn met hem.)>>>

Het is wel zo dat de taken (rollen) verdeeld zijn door Allah de Almachtige en de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem), maar dat wil niet zeggen dat de taken die de vrouw toebedeeld heeft gekregen minderwaardig zijn aan die van de man. Dat is slechts een verkeerde zienswijze van vele mensen die huishoudelijke taken als minderwaardig zien, terwijl het verzorgen van het huis een zeer belangrijke taak is. Want in een schoon en georganiseerd thuis vindt men rust en brengt men samen met de gezinsleden een fijne tijd door, in shaa-a Allaah.

Alles is verdeeld volgens onze natuurlijke aanleg. Wij vrouwen dragen zelfs een hele grote verantwoordelijkheid op onze schouders. Wie zorgt er voor het welzijn van het gezin, dat het gezin bijeen blijft, de opvoeding van de kinderen en van wie zullen de kinderen het eerste de Islaam meekrijgen? Van de vader die full-time werkt of de moeder die thuis is om voor de kinderen en het huishouden te zorgen? De eerste leerschool van een kind is de moeder, daar zijn ze het zelfs hier in het Westen over eens. Het is in ieder geval de natuurlijke aanleg van een vrouw om kinderen te dragen en te baren. Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) heeft de vrouw zo geschapen, daar kan geen mens wat aan veranderen. En kijk naar de borstvoeding, wie is in staat dit te geven aan de zuigeling? Is het dan niet logisch dat de zogenaamde ‘moedergevoelens’ dan ook bij de moeder te vinden zijn?

Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En Wij bevolen de mens goedheid jegens zijn ouders. (Vooral jegens zijn moeder, want) zijn moeder droeg hem in onaangenaamheid en baarde hem in onaangenaamheid. (#7) En het dragen van hem en het spenen van hem is (duurt) dertig maanden…” [Soerat al-Ah’qaaf (46), aayah 15.]

<<< Toevoeging van uwkeuze.net. (#7) Verwijzend naar alle zwangerschapskwaaltjes en moeilijkheden bij de bevalling.>>>

De moeder staat in de Islaam zelfs boven de vader! Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft verhaald dat er een man naar de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) ging en vroeg: “O boodschapper van Allah! Wie van de mensen heeft het meeste recht op goed gezelschap van mij?” Hij antwoordde (Nederlandstalige interpretatie): “Jouw moeder.” De man vroeg: “En wie dan?” Hij antwoordde: “Jouw moeder.” “En wie dan?” Hij antwoordde: “Jouw moeder.” “En wie dan?” Hij antwoordde: “Jouw vader.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie & Moeslim.)

Zijn wij moslimvrouwen echt zoveel slechter af dan de vrouwen hier in het ‘o zo vrije Westen’? Ik denk het niet. Hoeveel vrouwen zie je er niet aan onderdoor gaan omdat het te veel voor ze wordt? Een full-time baan, een huishouden, 2 of 3 kinderen en als het even kan ook nog sporten en uitgaan. Want feit blijft, dit blijkt ook uit onderzoek, dat het grootste gedeelte van het huishouden nog steeds neerkomt op de vrouw. Dus vraag ik me op mijn beurt af: wat is belangrijker? Status, een groot huis, een dure auto en twee keer per jaar op vakantie, of mijn eigen gezondheid en het welzijn van mijn gezin? Daar komt nog bij dat vrouwen vandaag de dag nog steeds gemiddeld zo’n 30% minder verdienen dan mannen. Is dat wel fair dan?

En dan hebben we het nog niet eens over de andere, met moeite verkregen rechten, zoals b.v. het stemrecht. Volgens het Westen heeft de vrouw in de Islaam niets te zeggen, maar feit is wel dat wij al met de komst van de Islaam zo’n 1400 jaar geleden stemrecht en andere rechten hebben gekregen, terwijl de vrouwen in het ‘o zo vrije westen’ het pas tegen de helft van de 20ste eeuw hebben gekregen. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor het bezit van vrouwen. Tot aan de 18de eeuw was de vrouw een bezit, laat staan dat de vrouw degene was die bezit had. En dan heb ik het niet over de Arabisch–Islamitische landen, nee, dan heb ik het over het ‘o zo vrije Westen’. De laatste ‘verkoopdatum’ dateert uit 1815, waarin ene Henry Cook uit Engeland zijn vrouw voor 1 shilling verkocht aan ene John Earl. Tja, zijn vrouw was blijkbaar niet meer waard dan dat.

‘Abdoellaah ibn ‘Amr ibn al-‘Aas (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): “De wereld is een genieting, en de beste van haar genietingen is een goede vrouw.” (Overgeleverd door Moeslim.)

Hiermee belanden we op het volgende punt. De islamitische bedekking: de h’idjaab. Voor velen hier in het Westen hét teken van onderdrukking, maar dit kun je zeker ook omdraaien. Ik weet niet wie er meer door de man gedomineerd wordt; ik, met mijn islamitische kledij, of zij, die rondlopen in – door mannen ontworpen!! – onthullende kleding en dikke laag make-up. Waarom doen ze dit? Veelal omdat ze zonder niet naar buiten durven of willen, omdat ze dan niet mooi genoeg zijn voor de mannen. [Alsook niet mooi genoeg voor andere vrouwen, want wat zullen zij over hen zeggen!? Een moslimvrouw onderwerpt zichzelf aan Allah, een niet-moslimvrouw onderwerpt zichzelf aan mode, schoonheidsidealen, materialisme en de mening van anderen etc.] Er is immers genoeg concurrentie en aangezien er meer vrouwen als mannen zijn, moeten ze zo goed mogelijk voor de dag komen. Alleen, tja… dan gebeurt het natuurlijk wel regelmatig dat je aandacht krijgt van mannen die je niet wilt. En hoe vaak gebeurt dit op het werk, op school, op straat, in de disco…

Zo hoorde ik op de radio een reportage over vrouwen in Mexico. In bepaalde delen van Mexico kunnen vrouwen niet meer alleen over straat, omdat ze dan midden op straat door wildvreemde mannen seksueel worden lastiggevallen. Er is op een metrostation aldaar zelfs een perron afgezet waar alleen vrouwen en kinderen tot 12 jaar mogen komen. Die kunnen dan in de eerste twee wagons van de metro instappen, zodat ze niet in de overvolle metro gemengd met mannen hoeven te zitten. Soebh’aan-Allaah, en dan vinden ze het raar dat de Islaam de beide seksen scheidt. (Zie het artikel Bewijs voor het verbod op het mengen van mannen en vrouwen.) Ze lieten daarna ook een advocate aan het woord (die overigens niet serieus genomen wordt door haar mannelijke collega’s omdat ze een vrouw is), die zei doodsbang te zijn om ‘s avonds alleen naar buiten te gaan en dit dan ook nooit deed. Ze zei dat je als vrouw zijnde het niet in je hoofd moest halen om b.v. in minirok naar buiten te gaan, omdat dit een garantie was om lastiggevallen te worden. En de vrouwen die ‘mooi’ zijn kunnen maar beter helemaal binnen blijven. Soebh’aan-Allaah, bij mij komt dit alleen maar over als: vrouwen, bedek jullie zelf!!! Allaahoe-Akbar.

 

bedek jezelf

 

Allah (Verheven en Geprezen is Hij) zegt niet voor niets (Nederlandstalige interpretatie): “Zeg (O Moh’ammed) tegen de gelovige mannen om hun ogen neer te slaan (#8) en hun schaamdelen te beschermen (tegen onwettige seksuele handelingen). Dat is reiner voor hen (#9). Waarlijk, Allah is Khabier (Alwetend omtrent subtiele zaken) aangaande hetgeen zij doen. En zeg tegen de gelovige vrouwen om hun ogen neer te slaan en hun schaamdelen te beschermen (tegen onwettige seksuele handelingen) en hun versiering niet te tonen – behalve wat daarvan zichtbaar is – en dat zij hun sluiers over hun djoeyoeb (halzen en borstkassen) laten vallen en hun versiering niet te tonen… …En laat hen niet met hun voeten stampen waardoor hetgeen zij verbergen van hun versiering gekend wordt. (#10) En toon allemaal berouw tegenover Allah, O gelovigen, opdat jullie succesvol zullen zijn.” [Soerat an-Noer (24), aayah 30-31.]

<<< Toevoeging van uwkeuze.net. (#8) De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei tegen ‘Aliy (moge Allah tevreden zijn met hem) (Nederlandstalige interpretatie): “Laat een blik (de onopzettelijke, noodzakelijke) niet volgen door een andere (de bewuste, onnodige), de eerste is voor jou maar de tweede is niet voor jou.” Zie de artikelen De grote deugd van het neerslaan van de ogen en De djihaad van de ogen.)>>>

<<< Toevoeging van uwkeuze.net. (#9) Al-Boekhaarie leverde over in zijn Sah’ieh’ (6474) van Sahl ibn Sa’d (moge Allah tevreden zijn met hem), dat de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Wie mij verzekert van hetgeen zich tussen zijn kaken bevindt (zijn tong) en hetgeen zich tussen zijn benen bevindt (zijn schaamdeel), ik zal hem verzekeren van het Paradijs.”>>>

<<< Toevoeging van uwkeuze.net. (#10) Tijdens de djaahiliyyah (de pre-islamitische periode van onwetendheid), toen vrouwen op straten liepen terwijl zij enkelbandjes droegen en niemand die kon horen, stampten zij met hun voeten zodat mannen haar enkelbandjes konden horen rinkelen. Allah de Verhevene verbood de gelovige vrouwen dit te doen. Evenzo dient een vrouw geen bewegingen te maken waardoor haar armbanden zichtbaar worden om hetgeen wat normaliter verborgen is te tonen… Hieruit vloeit voort dat het voor een vrouw niet toegestaan is om parfum te gebruiken wanneer zij naar buiten gaat, opdat zij niet de aandacht trekt van vreemde mannen. Aboe ‘Iesaa at-Tirmidzie leverde over dat Aboe Moesaa (moge Allah tevreden zijn met hem) zei dat de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Elk oog begaat ontucht. Wanneer de vrouw parfum opdoet en dan naar buiten gaat tussen mensen (zodat zij haar geur kunnen ruiken) dan is zij dit en dit.” D.w.z. een ontuchtige vrouw. (Tefsier Ibn Kethier.)>>> (Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven.)

 

Warning1

 

Allah de Almachtige zegt ook (Nederlandstalige interpretatie): “O profeet (Moh’ammed)! Zeg tegen jouw echtgenotes en jouw dochters en de vrouwen van de gelovigen om hun djalaabib (#11) over zich heen te dragen. Dat is gepaster, zodat zij onderscheiden worden (als respectabele vrouwen), en niet lastig worden gevallen. En Allah is Vergevensgezind, Barmhartig.” (#12) [Soerat al-Ah’zaab (33), aayah 59.]

<<< Toevoeging van uwkeuze.net. (#11) Djalaabib is de meervoudsvorm van djilbaab, een kledingstuk dat het gehele lichaam bedekt (en buitenshuis gedragen dient te worden).>>>

<<< Toevoeging van uwkeuze.net. (#12) Djilbaab is een grote doek en ‘adnaa’ is het aantrekken en goed inpakken; maar wanneer dit woord gebruikt wordt met het bijgevoegd deelwoord ‘alaa, dan geeft het de betekenis “iets van boven naar beneden laten gaan”. Sommige moderne vertalers hebben onder invloed van het Westen dit woord vertaald als “aankleden, goed inpakken” om op de een of andere manier het bevel om het gezicht te bedekken te ontwijken. Maar als Allah de Verhevene bedoelde wat deze meneren willen interpreteren, dan had Hij yoednina ilay-hinna gezegd en niet yoednina ‘alay-hinna. Iedereen die Arabisch kent, weet dat yoednina ‘alay-hinna niet louter “aankleden, goed inpakken” betekent… Deze mening werd ook begrepen door de grote uitleggers die dichtbij de tijd van de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) leefden… Bijvoorbeeld, imaam Ibn Djarier at-Tabarie zei in zijn commentaar op dit vers: “De respectabele vrouwen dienen er niet uit te zien als de slavinnen, wat betreft hun kleding wanneer zij uit hun huizen gaan, met onbedekte gezichten en hun losse haren. Zij dienen in plaats daarvan hun doeken of buitenste kleding aan te trekken en een deel daarvan over hen heen te laten hangen zodat geen enkele kwaadaardige persoon hen durft lastig te vallen.” (Djaami’ al-Bayaan, vol. XXII, p. 33.) (Uit Tefhiem al-Qor-aan, Sayyid Aboe al-A’laa Mawdoedie.) Een moslimvrouw dient zich dus helemaal te bedekken. Dit is wellicht niet de gemakkelijkste manier van kleden, maar minder erg dan de resultaten van het niet opvolgen van deze kledingstijl. Het doel is niet om de vrijheid van vrouwen te beperken, maar om hen te beschermen tegen intimidatie. De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Ik heb geen fitnah (verlokking, beproeving) na mij achtergelaten die schadelijker is voor mannen dan vrouwen (omdat de man zwak is m.b.t. vrouwen).” (Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.) Zowel in het oosten als het westen was kenmerkende kleding voor buitenshuis een soort van kenmerk van eer of aanzien, zowel onder mannen als vrouwen. Dit kan terug getraceerd worden tot de vroegste beschavingen. De Assyrische wetgeving in haar bloeitijd (zo rond de 7de eeuw v.C.), legde de bedekking op van getrouwde vrouwen en verbood het bedekken van slavinnen en vrouwen met een slechte reputatie (waaronder prostituees): zie Cambridge Ancient History, 111. 107. (Uit A. Yusuf Ali Quran Commentary, de herziene versie.) Volgens rabbijn dr. Menachem M. Brayer (professor Bijbelse Literatuur aan de Yeshiva Universiteit, New York) was het de gewoonte van joodse vrouwen om zich in het openbaar te vertonen met hoofdbedekking die, soms, zelfs hun hele gezicht bedekte en maar één oog vrij liet. Hij citeert in zijn boek The Jewish Woman in Rabbinic Literature enkele bekende rabbijnen van vroeger, waaronder: “Het past de dochters van Israël niet om buiten te lopen met het hoofd onbedekt.” En: “Vervloekt is de man die het haar van zijn vrouw zichtbaar laat…een vrouw die haar haar laat zien wegens het mooi willen zijn, zorgt voor armoede.” Zie o.a. Jesaja 3:16-20 in het Oude Testament waar sluiers en hoofddoeken genoemd worden die Jehovah van de vrouwen van Jeruzalem wegnam om hen te schande te maken door o.a. hun schaamte (d.w.z. voorhoofd) te ontbloten omdat zij tabaroedj verrichtten (hun schoonheid toonden, op een schaamteloze en flirtende manier liepen etc). In de christelijke traditie wordt in het Nieuwe Testament aangegeven: “…Christus is het hoofd van elke man; en de man is het hoofd van de vrouw; en God is het hoofd van Christus (Christus is dus niet God!). Elke man die bidt of profeteert met zijn hoofd bedekt, brengt schande over zijn hoofd. Maar elke vrouw die bidt of profeteert met haar hoofd ongesluierd, brengt schande over haar hoofd; want het is precies hetzelfde geval als zij kaalgeschoren zou zijn. Want als een vrouw niet gesluierd is, laat haar dan ook kaalgeschoren worden: maar als een vrouw het een schande vindt om kaalgeschoren te zijn, laat haar zich dan sluieren. Want een man dient zijn hoofd inderdaad niet te sluieren, want hij is het beeld en de pracht van God (antropomorfisme!?): maar de vrouw is de pracht van de man. Want de man is niet uit de vrouw (voortgekomen); maar de vrouw uit de man: noch was de man geschapen voor de vrouw; maar de vrouw voor de man: daarom dient de vrouw [een teken van] gezag over haar hoofd te hebben, wegens de engelen.” (1 Korintiërs 11:3-10.) Het is onomstotelijk dat de gewoonte van het sluieren van vrouwen niet “bedacht” is door de Islaam. Het is ook vreemd dat er nooit gesproken wordt over het bevrijden van “onderdrukte” nonnen. Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Twee type mensen zijn de bewoners van de Hel; degenen die zwepen bezitten zoals de staart van een koe en er de mensen mee slaan. (De tweede) zijn de vrouwen die naakt zijn ondanks dat ze gekleed zijn (doordat zij doorzichtige of strakke kleding dragen zodat de maten en rondingen van hun lichamen zichtbaar zijn), die wiegend lopen (en degene die naar hen kijkt verleiden) en die verleid zijn (van de rechte weg). Hun haar is als een bult van lange kamelen. Zij zullen het Paradijs niet binnengaan en zij zullen de geur van het Paradijs niet ruiken, hoewel deze geur geroken kan worden van zo’n-en-zo’n afstand (van grote afstand).” (Overgeleverd door Moeslim.) Zie het artikel De boodschap van de h’idjaab van sheikh Moh’ammed ibn Saalih’ al-‘Oethaymien.>>>

 

Hidjaab 5

 

Soebh’aan-Allaah! En dan zijn er nog moslims notabene die zeggen dat de islamitische bedekking niet verplicht is. “Dat was alleen bedoeld voor de vrouwen van de profeet,” zeggen ze dan… Nou, dan mogen ze van mij deze aayaat nog eens lezen. Of ze zeggen: “We zitten hier in een westers land, we mogen toch niet opvallen? Dus dragen we geen hoofddoek.” Nou, Soebh’aan-Allaah, ik zie hier nergens staan dat als je in Nederland woont, je een uitzonderingsgeval bent.

Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “O nakomelingen van Aadam (Adam, d.w.z. alle mensen)! Werkelijk, Wij zonden kledij voor jullie neer om jullie schaamdelen mee te bedekken en als versiering (#13); en de kledij van de taqwaa (#14) (godsvrees), dat is beter. Dat behoort tot de aayaat (bewijzen, verzen, tekenen) van Allah, opdat zij gedenken (d.w.z. de valsheid zullen verlaten en de waarheid zullen volgen). O nakomelingen van Aadam! Laat de satan (de duivel, Iblies) jullie niet misleiden, zoals hij jullie ouders (Adam en Eva) heeft verdreven uit het Paradijs. Hij verwijderde hun kleding van hen om hen hun schaamdelen te tonen. (#15) Waarlijk, hij en zijn stam [zijn aanhangers/soldaten van de djinn (#16)] zien jullie van waar jullie hen niet kunnen zien. Waarlijk, Wij maakten de duivels awliyaa-e (beschermers en helpers) voor degenen die niet geloven.” [Soerat al-A’raaf (7), aayah 26-27.]

<<< Toevoeging van uwkeuze.net. (#13) Kledij (Arabisch: libaas) verwijst naar kleding die gebruikt wordt om schaamdelen te bedekken, terwijl versiering (Arabisch: riesh) verwijst naar de buitenste gewaden/kleding voor versiering/verfraaiing. De Arabieren van de pre-islamitische periode waren door de satan overtuigd dat kleding louter bedoeld was als versiering en bescherming tegen weersomstandigheden. Als gevolg veronachtzaamden zij het werkelijke doel en besteedden geen aandacht om hun schaamdelen te bedekken en aarzelden zij niet om het in het openbaar te onthullen. Bijvoorbeeld, Sa’ied ibn Djoebayr verhaalde dat Ibn ‘Abbaas (moge Allah tevreden zijn met hem) zei over aayah 8:35: “De Qoeraysh verrichtten tawaaf (rondjes lopen om de Ka’bah) naakt, fluitend en klappend in hun handen…’” (Tefsier Ibn Kethier.)>>>

<<< Toevoeging van uwkeuze.net. (#14) ‘Abdoer-Rah’maan ibn Zayd ibn Aslam zei als uitleg over de aayah “en de kledij van de taqwaa”: “Als men Allah vreest, zal Allah zijn fouten bedekken. Vandaar de kledij van taqwaa (die de aayah vermeldt).”>>>

<<< Toevoeging van uwkeuze.net. (#15) Allah de Verhevene waarschuwt de nakomelingen van Aadam (d.w.z. alle mensen) voor Iblies en zijn stam. Hij verduidelijkt hen zijn oeroude vijandigheid aan de vader van de mensheid, Aadam (vrede zij met hem), en het streven van de satan om hem uit het Paradijs te verdrijven van het Huis van genieting naar het Huis van ellende en leed. (Tefsier Ibn Kethier.)>>>

<<< Toevoeging van uwkeuze.net. (#16) Djinn: schepsels geschapen van rookloos vuur. Zie het artikel De wereld van de djinn.>>> (Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven.)

 

Gezicht

 

En dit geldt voor zowel mannen als vrouwen, dus niet alleen voor vrouwen. Je kunt de vrouw ‘vergelijken’ met een diamant. Die is mooi, waardevol en kostbaar etc. Iets van zoveel waarde laat je niet zo maar op straat liggen. Nee, die bewaar je achter slot en grendel, met een goede alarminstallatie. Niemand mag er zo maar aankomen. Zo is het ook met de vrouw in de Islaam. Natuurlijk is ze veel meer waard dan een diamant, maar het geeft wel aan dat het in de natuurlijke aard van de mens zit om iets kostbaars te beschermen. Zo is het ook met de bedekking van de vrouw. Een moslimvrouw is door Allah (Verheven en Geprezen is Hij) opgedragen haar schoonheid te bedekken. Dit is een deel van de Islaam die sommige mensen proberen te betwisten; maar in werkelijkheid verheft dit haar boven de status van andere (onbedekte) vrouwen. Zij blijft ongestoord, waardig en levert een waardevolle bijdrage aan de gemeenschap door haar intellect, niet door haar uiterlijk. Dit is vrijheid en dit is respect!

Ondanks dat men vindt dat een mooi uiterlijk en onthullende kleding datgene is wat een vrouw status geeft, en sommige vrouwen staan te popelen om aandacht te krijgen, zien we het tegenovergestelde effect. Vrouwen bereiken op deze manier alleen de top om gebruikt te worden als slaaf voor de mannen! Wat is het verband tussen een auto die verkocht moet worden en een vrouw in badpak bijvoorbeeld? Nou, er is helemaal geen verband! Maar vrouwen worden gebruikt door zich zo te verlagen om producten te verkopen. Wat heeft het uittrekken van je kleren met vrijheid te maken?

Allah de Almachtige heeft de man en vrouw verschillend in natuur geschapen. Dit is algemeen bekend en geaccepteerd. Ook door het Westen. Hetgeen niet wil zeggen dat we niet op basis van gelijkwaardigheid zijn geschapen. We moeten onderkennen dat ondanks gelijkwaardigheid, de fysieke natuur en psychische structuur van mannen en vrouwen verschillen. Allah de Almachtige heeft ons op basis van onze natuurlijke aanleg verantwoordelijkheden en taken opgedragen en toegewezen, die complimenteus zijn en voldoening geven, zowel voor de man als de vrouw. Zo is de man lichamelijk sterker dan de vrouw, en heeft hij daarom de taak gekregen om als kostwinner te werken en te dienen als beschermer van de vrouw.

Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En de moeders dienen hun kinderen twee volle jaren borstvoeding te geven. (Dit is) voor hen die wensen de zoogperiode te vervolledigen. En op de vader rust (de plicht, onkosten van) hun levensonderhoud (woning, voeding, drinken) en hun kleding volgens wat redelijk is. Niemand wordt belast behalve volgens zijn vermogen. Een moeder dient niet geschaad te worden vanwege haar kind, noch dient een vader geschaad te worden vanwege zijn kind. En op de erfgenamen rust hetzelfde als dat (wat op de vader rust na diens overlijden)…” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 233.]

‘Abdoellah ibn ‘Amr ibn al-‘Aas (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Om zondig te zijn is het voor een echtgenoot genoeg om hen niet te onderhouden die hij verplicht is te onderhouden.” (overgeleverd door Aboe Daawoed en anderen.)

Waarom zouden we ons dan anders voor doen!? Waarom moeten vrouwen zich tegenwoordig voordoen als mannen en andersom!? Als iedereen gewoon zou accepteren hoe en wie hij of zij is, zou alles een stuk gemakkelijker worden en iedereen met zichzelf en zijn/haar natuur een bevredigend leven kunnen leiden.

We zien dagelijks de verschillen tussen man en vrouw. Bijvoorbeeld: zowel mannen als vrouwen houden van het dragen van parfums, maar de geur en het verschil in verpakking etc. geven het verschil aan tussen man en vrouw. Evenzo houden mannen en vrouwen van kleding, maar in de kleding zelf ziet men het verschil. Ben je ooit een damestoilet binnengelopen en heb je daar een urinoir aangetroffen? Nee, dat zou wel heel raar zijn. We lopen dagelijks tegen deze verschillen aan en niemand voelt zich hierdoor beledigd. Dit komt omdat dit gedrag in overeenstemming is met onze natuur. De hormonen, de lichaamsdelen en de structuur van de hersenen etc. zijn verschillend bij man en vrouw. Dit is ook wetenschappelijk bewezen. En hoe komt het toch dat als de wetenschap iets als waarheid bestempeld iedereen het meteen aanneemt, maar als Allah de Alwetende hetzelfde zegt wordt dit betwijfeld. Soebh’aan-Allaah!

Zo als ik al eerder zei lopen mannen en vrouwen dagelijks tegen de verschillen tussen man en vrouw aan. Dit accepteren we. Probeer me nu te volgen met dit in je achterhoofd. De reden waarom de vrouw bestaat is om Allah de Almachtige onvoorwaardelijk te gehoorzamen en te dienen, en dit geldt trouwens ook voor de man. Eén van de verschillen in de Heilige Qor-aan is dat Allah de man de beschermer van de vrouw heeft gemaakt, omdat hij lichamelijk sterker is dan de vrouw. Dit superieure, lichamelijke vermogen is geaccepteerd door zowel man als vrouw en is één van de aspecten van mannelijkheid, welke, als de man erin tekort schiet, met zeldzame uitzondering, het doelwit is van kritiek. Het is verbazingwekkend dat in een maatschappij de opbouw van leiderschap is geaccepteerd, maar in gezinsverband onredelijk wordt betwist.

Er is maar één supervisor in een groep, één burgemeester in een stad, één hoofd van een afdeling, één hoofd van een land, hetzij president of koning etc. etc. [één kapitein op een schip]. Wij als mens zien hier de noodzaak van in; maar betwijfelen dit als het op de Islaam aankomt. Dus, worden we onderdrukt door dit systeem? Natuurlijk niet! Een moslimvrouw accepteert haar man als hoofd van het gezin, gezien het feit dat hij haar beschermer en onderhouder is. Zij geniet een volledige, in overeenstemming met het voorbeeld van onze profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem), rol in het gezin en in de gemeenschap, waar haar gevoelens en meningen in acht worden genomen bij het maken van beslissingen, al heeft de man het laatste woord, zolang het in overeenstemming is met de islamitische jurisprudentie.

<<< Toevoeging van uwkeuze.net. Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke) zegt (Nederlandstalige interpretatie): “De mannen zijn beschermers (en onderhouders) van de vrouwen, omdat Allah de een boven de ander bevoorrecht heeft (#17) en vanwege hetgeen zij van hun eigendommen uitgeven (om de vrouwen te onderhouden)…” [Soerat an-Nisaa-e (4), aayah 34.]

(#17) Mannen zijn bevoorrecht ten opzichte van vrouwen in de zin dat zij (op dit gebied) begiftigd zijn met enkele natuurlijke kwaliteiten en vermogens die niet gegeven zijn aan vrouwen, of in mindere mate, en niet in de zin dat mannen superieur zijn betreffende eer en voortreffelijkheid. (Tefhiem al-Qor-aan, Sayyid Aboe al-A’laa Mawdoedie.)

Allah de Verhevene zegt ook (Nederlandstalige interpretatie): “…En voor hen (de vrouwen) zijn er rechten (op hun echtgenoten) vergelijkbaar met wat tegen hen is (d.w.z. hun verplichtingen), volgens alle redelijkheid. Maar voor de mannen is er een rang (van verantwoordelijkheid) boven hen (#18)…” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 228.]

(#18) Zie bovenstaande h’adieth over dat iedereen een herder is en noot #4. Hoewel er voor de man ‘een rang boven de vrouwen is’, wordt hij aangemoedigd om zijn vrouw te helpen in het huishouden. ‘Aa-ieshah (moge Allah tevreden zijn met haar) werd gevraagd: “Wat deed de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) in zijn huis?” Zij zei: “Hij diende zijn gezin, en wanneer de tijd om te bidden was aangebroken, ging hij weg (naar de moskee) om te bidden.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie.)>>> (Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven.)

 

Herder

 

De moslimvrouw is een actief lid van, en heeft een stem in de maatschappij om haar intellect, terwijl ze zich bedekt. Dit is ook precies hetgeen wat haar band met Allah (Verheven en Geprezen is Hij) versterkt, alsmede die met haar man. Hij voelt zich zeker en onbedreigd, en heeft waardering en bewondering voor zijn vrouw, die door niemand lichamelijk of anderszins wordt gebruikt. Evenzo doet hij zijn best om bescheiden te blijven en haar naar behoren te behandelen, wat iemand die zo dierbaar is verdient. Als je de extase zou kunnen voelen van een relatie die gebaseerd is op wederzijdse liefde, respect en zekerheid: dát is wat er in deze samenleving ontbreekt! Heb je jezelf ooit afgevraagd waarom er zoveel scheidingen zijn? De man wil zijn vrouw blijven zien als een bezit [een pronkstuk] in plaats van haar te zien als iemand met een intellect en haar capaciteiten te benutten. Het maakt een vrouw niet minderwaardig dat haar getuigenis (niet) gelijk is aan die van een man. Dit is een bevel van Allah, onze Schepper, en er zullen zeker goede redenen zijn waarom Allah de Alwetende dit gezegd heeft, want er zit altijd een wijsheid achter een bevel of opdracht van Allah (Verheven en Geprezen is Hij). Ik kan wel gaan speculeren naar het hoe en het waarom hiervan, maar ik vind het niet nodig om met bewijs te bevestigen wat onze Schepper ons heeft opgelegd. En dit houdt iemand niet af van de vele aspecten van de religie die succesvol, indien volledig toegepast en uitgevoerd, de vrouw verheffen tot een status die andere gemeenschappen niet kennen. [Zie ook b.v. Het erfdeel van de man is groter dan dat van de vrouw, in de verhandeling De moslimvrouw.]

 


Wie wordt door wie onderdrukt?

Tegenwoordig is er de discussie dat de Islaam geen liefde zou kennen tussen man en vrouw. Dat de vrouwen hun partner niet mogen kiezen en dat ze standaard uitgehuwelijkt worden. O ja, en natuurlijk dat de mannen wél mogen en kunnen doen en laten wat ze willen. Grote onzin natuurlijk!

Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En tot Zijn tekenen behoort dat Hij vanuit julliezelf (jullie eigen soort) echtgenotes schiep voor jullie, zodat jullie bij hen rust vinden en Hij bracht tussen jullie genegenheid en barmhartigheid. Waarlijk, daarin zijn zeker tekenen voor een volk dat nadenkt.” [Soerat ar-Roem (30), aayah 21.]

Natuurlijk zijn er regels waar men zich aan dient te houden, maar die gelden voor zowel de man als de vrouw. Het is inderdaad zo dat in veel culturen de mannen meer mogen dan de vrouwen, maar dit moeten het Westen én de moslims niet meteen afschuiven op de Islaam. Veel mensen vinden het bijvoorbeeld onzin dat mannen wel uit mogen gaan en vrouwen niet. Natuurlijk mogen vrouwen niet uitgaan, maar de mannen net zo goed niet!!! Veel mensen vinden het belachelijk dat de vrouw zich moet bedekken, en de man er wel ‘westers’ bij mag lopen. Dit is ook niet het geval. De baard bijvoorbeeld is verplicht voor de man (zie het artikel Het islamitische oordeel over de baard), maar dat de meeste mannen zich hier niet aan houden is een ander verhaal. Ook schuilt er een wijsheid achter het feit dat de man zich niet zo hoeft te bedekken. Denk maar eens aan het zware werk dat vele mannen moeten verrichten, of ten tijde van oorlog…

Ooit een grote sheikh in levi’s gezien? Ik zie de wat meer praktiserende broeders over het algemeen niet in een strakke, alles onthullende jeans, maar in wijde verhullende kleding, of pakistaanse pakken of gewaden. Maar goed, als je er zo bij loopt ben je al meteen een extremist, fundamentalist of een terrorist. En zo passen we ons maar weer aan het Westen aan. Hetgeen duidt op een zwakke imaan (geloof) en een zwakke oemmah (gemeenschap). We moeten sterker worden in onze Islaam en imaan.

<<< Toevoeging van uwkeuze.net. Alsof alle niet-moslimvrouwen het zo goed hebben en nooit misbruikt of mishandeld worden! Maar als Peter iets fout doet, krijgt Peter de schuld; als Mohammed iets fout doet, krijgt de Islaam de schuld.>>>

Ik wilde dat ik kon zeggen dat alle moslimvrouwen konden genieten van de rechten die ze hebben gekregen van Allah in de Qor-aan en van de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem), maar jammer genoeg lijkt het erop, net als met alle andere dingen in deze wereld, dat veel beïnvloedt wordt door menselijke zwakheid, cultuur en druk die wordt uitgeoefend door het merendeel van de maatschappij. De waarheid wordt vaak verborgen of verdraaid, om de vrouw bang te maken voor de gevolgen die het kan hebben voor haar als ze haar mond opendoet.

Je aan de regels van de Islaam proberen te houden betekent niet dat je jezelf laat onderdrukken of niet wilt integreren. Integreren betekent niet dat je jouw hoofddoek af moet doen, van je man moet gaan scheiden en in de kroeg jezelf klem moet gaan zuipen zoals de rest. Integreren betekent in mijn ogen niks meer dan de taal leren, voor de mannen om te werken als ze hiertoe in staat zijn en niet tot overlast te zijn voor je omgeving. En dat veel mensen een ander uiterlijk al overlast vinden, is dan hun probleem. Ik vind het uiterlijk van veel mensen die ik op straat zie, zacht gezegd, ook niet erg prettig om naar te kijken, maar dat geeft mij nog niet het recht om hen lastig te vallen. Maar andersom mag blijkbaar wel. Ach ja, dit is nou het ‘o zo vrije westen’!

Er is niets in de Islaam dat de waarde van de vrouw naar beneden haalt of haar onderdrukt. Als er iets is wat betwist kan worden, is het wel de positie van de man in de Islaam, niet die van de vrouw! Wat bedoel ik hiermee? Ik bedoel dat je deze voorbeelden van de onderdrukte vrouw ook om kunt draaien. Allah (Verheven en Geprezen is Hij) heeft de man verplicht om de vrouw te onderhouden. Hierdoor wordt de man tot slaaf gemaakt om zijn vrouw en zijn familie, samen met andere vrouwelijke familieleden die geen onderhouder/beschermer hebben, te onderhouden. Elke rijkdom die de vrouw bezit blijft háár eigendom en de man mag daar niets van nemen en niks over vragen hoe ze haar geld besteedt. Als zij financiële zekerheid heeft, is ze hem niets verplicht en ook niet naar hun kinderen toe. Hij moet haar financieel onderhouden, haar lichamelijk beschermen, haar lichamelijk en emotioneel bevredigen en haar vriendelijk behandelen.

En als de moslimvrouw een échte moslimman heeft die van zijn religie houdt, zijn Heer gehoorzaamt en daardoor ook gehoorzaam is aan de profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem), dan worden er verschillende huishoudelijke taken ook nog door de man verricht. Al-Aswad zei: “Ik vroeg ´Aa-ieshah: ‘Wat deed de profeet gewoonlijk in zijn huis?’ Zij zei: ‘Hij werkte voor zijn gezin, dat wil zeggen, hij diende zijn gezin en als de tijd voor het gebed aanbrak, ging hij weg om te bidden.’” (Overgeleverd door al-Boekhaarie.)

Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft verhaald dat de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “De beste gelovigen in het geloof zijn degenen met het beste karakter; en de beste van hen zijn degenen die zich het beste gedragen tegenover hun vrouwen.” (Overgeleverd door at-Tirmidzie.) (Lees o.a. het artikel De belangrijkheid van akhlaaq – goed gedrag.)

Wat wil een vrouw nog meer!? Terwijl zij van al deze voordelen en zekerheden geniet, moet de man werken om aan zijn verplichtingen te kunnen voldoen. Als hij er financieel toe in staat is kan hij zelfs dienstmeisjes inhuren en heeft zij hier óók nog voordeel van. Zodat huishoudelijke taken alleen nog uit vriendelijkheid gedaan worden en niet (meer) uit verplichting. Natuurlijk zal dat hier in Nederland niet zo snel voorkomen, maar in de Arabische landen wordt dit vaak gedaan. En de opvoeding van de kinderen komt voor rekening van beide ouders, want het kind heeft immers een vader en een moeder nodig. (Zie de verhandeling Het opvoeden van moslimkinderen & seksuele voorlichting in de Islam.)

Wie wordt er nou werkelijk onderdrukt? Het wordt eens tijd dat men in het Westen in de spiegel kijkt. Afdwaling van het geloof neemt toe. Het verschijnsel dat steeds meer mensen van het geloof afdwalen, resulteert in toename van schaamteloosheid en onbescheidenheid, wat ongetwijfeld zijn uitwerking op de samenleving heeft. (Zie o.a. het artikel H’ayaa-e – verlegenheid, schaamte…) Eenieder kan waarnemen waartoe de gevolgen van de huidige manier van kleden en het losbandige gedrag kunnen leiden: overspel, ontucht, het uiteengaan van families en een compleet moreel en sociaal verval van de samenleving. Men gaat gebukt onder de verwachtingen van hun omgeving. (Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven.)

 

Submission

 

Het zijn niet alleen de Afrikanen en de Amerikaanse indianen die het slachtoffer zijn geworden van de menselijke hebzucht naar rijkdom en materie, ook het vrouwelijke lichaam is hiervan het slachtoffer. Vlees in de slagerij wordt beter verpakt dan het ‘vlees’ van de vrouw. Iedere minuut wordt er in Amerika een vrouw verkracht. Meer dan 50% van de baby’s in Amerika wordt in een onvolledig gezin geboren. Al bij de geboorte van de baby zijn de ouders gescheiden of nooit getrouwd geweest. In een samenleving waarin waarden en normen niet op zedelijkheid berusten, heerst een onevenwichtige maatschappelijke balans tussen het vrouwelijk en mannelijk geslacht. De vrouw wordt in een dergelijke maatschappij, door de onevenwichtigheid tussen de seksen, gemakkelijk aangezet zich te schikken naar de wellusten van de man. Omdat de man graag kijkt naar het vrouwelijke lichaam en de ‘geheimen’ van de vrouw, wordt de vrouw aangespoord zich op een bepaalde manier te kleden en te gedragen, en als de vrouw niet aan dat patroon voldoet, wordt ze niet geaccepteerd.

De sociale functie van de vrouw wordt gereduceerd tot object van de mannelijk begeerten, of als object van entertainment en plezier in films, clubs en reclames. Is dit beschaving? Is dit modern? Nee, dit is onbeschaafd en ouderwets. Vrouwen werden reeds eeuwen geleden in deze rol gedwongen. Het is juist modern en beschaafd voor een vrouw, om van deze traditionele rol af te willen komen en haar vrouw zijn zelf te definiëren. Door de moraliteit die in onze huidige ‘beschaafde’ samenleving heerst, voelen veel vrouwen zich gedwongen zich in allerlei bochten te wringen om aan dit voor haar (door mannen) gedefinieerde patroon te voldoen. Men vindt bijvoorbeeld, dat haar lichaam in de juiste vorm en proporties dient te zijn. Deze opgelegde maatstaven zijn vaak zo ongezond en onnatuurlijk, dat het in veel gevallen leidt tot (minderwaardigheids-) complexen en allerlei (eet en gedrag) stoornissen. Een vrouw die wel aan het patroon voldoet is dan ook wel erg gewild, maar zij loopt dan andere gevaren. Mishandeling door de (jaloerse) partners of zelfs verkrachting. Daders van deze misdaden voeren dan vaak argumenten aan als “ze daagde me uit, ze vroeg erom,” of “ze was ernaar gekleed.”

Als object kan de vrouw ook gehuurd en verhuurd worden. Zij wordt dan tentoongesteld in hokjes of als een product aangeprezen in een advertentie. Dit gebeurt allemaal onder het mom van ‘beschaving’, maar een dergelijke beschaving zorgt ook voor de extreem hoge statistische cijfers als het gaat om onzedelijk gedrag, misdaad tegen vrouwen, vrouwenhandel en sekstoerisme. In “moderne” landen is het uitbuiten van de vrouw een groot economisch belang geworden en profiteren zelfs de overheden ervan mee door middel van belastingheffingen etc. Hele bedrijfstakken zijn gestoeld op deze vorm van uitbuiting (cosmetica-industrie, kledingverkoop, reclame, prostitutie, seksclubs/-artikelen enz.) Of het nu om een doos lucifers gaat of een luxe auto, een niet- of schaars geklede vrouw komt er altijd wel aan te pas. Er wordt dan misschien wel het lichaam van één vrouw gebruikt, maar de seksualiteit van alle vrouwen wordt in feite misbruikt. In hoeverre kan bij zo veel immoraliteit nog gesproken worden over ‘beschaving’? Door de wereldgeschiedenis heen is het gebleken dat de man van nature niet beschaafd genoeg is om de seksualiteit en natuurlijke sensualiteit van de vrouw te weerstaan. De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Ik heb geen fitnah (verlokking, beproeving) na mij achtergelaten die schadelijker is voor mannen dan vrouwen (omdat de man zwak is m.b.t. vrouwen).” (Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.) Een samenleving waarin de man de normen en waarden van zedelijkheid bepaalt, zal altijd moreel corrupt zijn en de gevolgen ervan zijn maar al te goed te zien in onze huidige maatschappij. Het is daarom beter de voorgeschreven normen en waarden van Allah de Verhevene te volgen omdat Hij de Kenner en Schepper is van alle dingen. Zo heeft Hij daarom de vrouw de plicht opgelegd om zichzelf te bedekken.

Het is alleen de islamitische levenswijze die haar beschermt en geen onderwerp maakt van, amusement, tijdverdrijf of haar beschouwt als lustobject. In de Islaam wordt de vrouw beschouwd als een belangrijk schepsel van Allah met rechten en plichten, zij wordt erkend als een zelfstandig wezen met hersenen en gevoelens, uit wier lichaam het nageslacht komt. Er zijn wezenlijk grote verschillen in de manier van benaderen van de vrouw in de Islaam in vergelijking met het Westen. Het mediabeeld van bedekte vrouwen als onderdrukt en onderworpen is een naar verzinsel en wordt toegepast om de westerse vrouwen op hun plaats te houden. Een islamitische vrouw is zelfstandig en laat zich niet definiëren door een man, maar door haar Schepper. Haar kleding is juist een uitdrukking van haar vrijheid, eigenzinnigheid en toewijding aan de enige levenswijze die haar wezenlijk erkent, respecteert en haar werkelijk vrij heeft gemaakt.

Wie wordt er nou werkelijk onderdrukt? Zolang men zich maar kleedt zoals zijn/haar omgeving dat wil, wordt men door de groep vol tevredenheid geaccepteerd. Doe je dat niet, dan ben je vreemd en hoor je er niet bij. Dus in feite word je onderdrukt door die omgeving, door de maatschappij. En dit is nou het gevoel dat veel moslimvrouwen hebben op dit moment. Moslimvrouwen voelen zich inderdaad onderdrukt, maar niet door de Islaam en ook niet door haar man, maar door de samenleving. Zij bedekt haar zelf uit vrije wil, maar deze keus wordt niet geaccepteerd door haar omgeving. Anderen willen haar bevrijden van iets waar zij zelf voor kiest. Een moslimvrouw beschouwt zichzelf niet als een voorwerp van reclame. Ze heeft noch de behoefte om zichzelf te etaleren, noch de behoefte om op straat op te vallen of om gezien te worden. Háár lichaam is immers háár privé en het is háár goed recht om dat te bedekken. Maar helaas wordt dit niet door de samenleving geaccepteerd.

 

Vrouwen en onderdrukking

 

 


Enkele adviezen aan de moslimman…

Kleed je mooi aan voor je vrouw, zorg dat je er goed verzorgd uitziet en ruik lekker. Zoals een man wil dat zijn vrouw er goed voor hem uitziet, zo wil de vrouw dat haar man er leuk uitziet voor haar. De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gebruikte eerst de miswaak (siwaak – een klein stokje dat gebruikt wordt om de tanden mee te reinigen – zie het artikel al-Fitrah, de natuurlijke aanleg) als hij naar huis terugkeerde en hield altijd van lekkere geuren. Kies schattige namen voor je vrouw. De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) had koosnaampjes voor zijn vrouwen, namen waar zijn vrouwen van hielden. Roep jouw vrouw met de meest beminde namen en vermijd namen die haar pijn doen. Behandel haar niet als een vlieg. We denken nooit aan vliegen in ons dagelijks leven totdat ze ons “ergeren”. Evenzo, een vrouw doet heel de dag iets goeds, wat de man misschien niet opvalt, totdat ze hem “ergert”. Behandel haar niet zo, erken al de goede dingen die ze doet en blijf dat herinneren. Als je iets slechts ziet in je vrouw, probeer het te verzwijgen en geef er geen commentaar op! Dit is een manier die de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) hanteerde wanneer hij iets ongepast zag bij zijn vrouwen (moge Allah tevreden zijn met hen). Dit is een manier die weinig moslimmannen zich eigen hebben gemaakt. Lach naar je vrouw wanneer je haar ziet en omhels haar vaak. Een glimlach is een liefdadigheid (sadaqah) en je vrouw is niet uitgezonderd van de moslimgemeenschap. (Zie het artikel Glimlach.) De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) kuste zijn vrouw eerst voordat hij naar het gebed ging, ook al vastte hij. Bedank haar voor alles wat zij doet voor jou. En dank haar nogmaals! Neem bijvoorbeeld het eten dat zij klaarmaakt, het huis dat ze schoon maakt en vele andere taken die zij vervult; en het commentaar dat zij hierop krijgt is dat er meer zout in de soep moet! Laat dit niet gebeuren maar bedank haar juist! Wees niet kleinzielig met haar verlangens en begeerten. Maak het haar aangenaam. Soms kijken de mannen neer op de wensen van hun vrouwen. De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft ons een voorbeeld gegeven tijdens een voorval met Safiyyah (moge Allah tevreden met haar zijn). Zij moest huilen en zei dat de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) haar op een langzame kameel had gezet. Hij (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) droogde haar tranen, maakte het haar aangenaam en bracht haar de kameel. Schenk je vrouw aandacht, toon interesse in haar en speel spelletjes met haar. Kijk naar hoe de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) wedstrijdjes deed met zijn vrouw ‘Aa-ieshah (moge Allah tevreden met haar zijn) in de woestijn. Wanneer was de laatste keer dat jullie dit hebben gedaan? Blijf altijd aan de woorden van de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) denken (Nederlandstalige interpretatie): “De beste van jullie zijn degene die goed zijn voor hun echtgenoten. En ik ben goed voor mijn echtgenoten.” Probeer de beste te zijn! Vergeet nooit in smeekbeden aan Allah de Verhevene te vragen om jouw huwelijk succesvol te maken en in shaa-a Allaah worden je gebeden verhoort… (Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven. Ga naar De Soennah Serie voor meer afbeeldingen.)

 

Soennah 026

 

O Allah! Maak ons religieuze leven goed, welke een bescherming is in al onze zaken; maak ons wereldse leven goed, welke een bron van voorziening is; maak ons leven in het Hiernamaals goed, naar welke we zeker terug zullen keren; en maak ons leven een bron om steeds meer goede daden te verrichten en zorg dat onze dood een vlucht is tegen alle problemen. O Allah! Bescherm onze broeders en zusters in nood over de hele wereld, maak hen en ons sterk in onze Islaam en tegen de koefaar. Maak onze oemmah sterk en leidt ons allen op Uw rechte pad, en schenk ons de overwinning. Amien!

 

Relevante artikelen:

De moslimvrouw

10 Tips om een succesvolle echtgenoot te zijn

Gouden adviezen voor de echtgenoot en echtgenote

A Voice Behind a Veil (Engelstalig)

Waarom ik mijn h’idjaab draag

De vrouw in de Islam (diverse artikelen)

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan