Wees tevreden met het Besluit van Allah

Een moslim dient te allen tijde geduldig en dankbaar te zijn.

Allah 3Geschreven door zuster Suzan Hallak.
Vertaald door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah.

Lees na dit artikel ook Word niet boos wanneer je beproefd wordt.

Alle lof is voor Allah, de Heer der werelden. Allahs zegeningen en vrede zijn met de profeet Moh’ammed, zijn familie en metgezellen en iedereen die hen in het goede volgt.

Een moeder van vijf zegt overtuigend: “Wanneer er maar één zoon is, zullen ouders wensen dat hij bij hen blijft wonen. Als er meerdere zonen zijn, dan is het gemakkelijker om ze los te laten, zelfs als zij in het buitenland gaan wonen. Per slot van rekening dienen ouders niet alleen gelaten te worden. Daarom dient men veel kinderen te hebben.” Ik blijf stil en ben het niet met haar eens omdat niet iedereen gezegend is met kinderen.

Mijn gedachten gaan naar kinderloze echtparen en ongetrouwde mensen die ik ken. Als Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) hen onvruchtbaar houdt, hoe zouden zij dan kijken naar het leven wanneer zij oud zijn? Zouden zij constant moeten klagen bij Allah de Verhevene wegens het lot dat voor hen bepaald is, of dienen zij hun lot te accepteren en er tevreden mee zijn om gemoedsrust te verkrijgen?

Bijna iedereen kan er voor kiezen om ondankbaar te zijn. Een klein persoon kan smachtend kijken naar grotere mensen, klagend over zijn of haar eigen lichaam. Een arme, zittend op de stoeprand, kan jaloers staren naar de mooie auto’s die passeren. Een blinde kan klagen omdat hij niet kan zien. En een zieke kan jammeren wegens zijn klachten.

Wanneer men toegeeft aan negatieve gedachten, ondankbaarheid en hevig verlangen naar de zegeningen die men zogenaamd mist in het leven, dan verliest men in feite iets belangrijker: de tevredenheid (en innerlijke vrede) met de zegeningen die men wel heeft gekregen van Allah! Het leven is te kort om de goede momenten te verliezen door te wensen wat niet voor jou voorbestemd was in plaats van het genieten van de zegeningen die je wel hebt. (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 

Ik moet toegeven dat de neiging om ondankbaar te zijn en om negatief te denken meer gebruikelijk is onder vrouwen; dit is een feit dat in verschillende ah’aadieth (profetische overleveringen) genoemd is.

Je ziet vaak een ongetrouwde vrouw die zich wanhopig afvraagt waarom zij nog geen fatsoenlijk aanzoek heeft ontvangen. Naarmate de jaren verstrijken neemt de druk op haar ouders toe om haar uit te huwelijken. (Zie Vraag 21: is het toegestaan in de Islam om een vrouw uit te huwelijken, d.w.z. tegen haar wil met iemand te laten trouwen?)

Een getrouwde vrouw die nog niet zwanger kon worden kan hopeloos wanhopen als zij hoort over de derde zwangerschap van een vriendin die een jaar na haar trouwde.

Een andere moeder van drie kinderen, staand in haar kleine keukentje, kan tranen met tuiten huilen wegens jaloezie door de gedachten aan hoe andere vrouwen van haar leeftijd leven in riante villa’s en die beschikken over dienstmeisjes.

De cyclus van ondankbaarheid continueert door het leven van sommige mensen: iets willen – er naar smachten – het verkrijgen en het vergeten; iets anders willen – er naar smachten – het verkrijgen en het weer vergeten. (Zie het artikel De voldoening van een iPhone.)

Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke) zegt in Zijn Nobele Koran (Nederlandstalige interpretatie): “En Hij gaf jullie van alles waar jullie Hem om vroegen. En als jullie de gunsten van Allah zouden willen opsommen, zouden jullie die niet kunnen tellen. Waarlijk, de mens is zeker onrechtvaardig, ondankbaar.” [Soerat Ibraahiem (14), aayah 34.]

<<<Noot van vertaler: het is overgeleverd dat profeet Daawoed [David – ‘alayhie as-salaam (vrede zij met hem)] gewoon was om te zeggen in zijn smeekbeden: “O Heer! Hoe kan ik U naar behoren bedanken, wanneer zelfs mijn dankbetuiging aan U behoort tot Uw gunsten aan mij.” Allah de Verhevene antwoordde hem: “Nu heb je Mij toereikend bedankt, o Daawoed.” Oftewel: ‘Als je toegeeft dat je nooit in staat bent om de Begunstiger terdege te bedanken.’ (Tefsier Ibn Kethier.)>>> (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 

Er schuilt een grote goddelijke wijsheid achter het concept van tevredenheid met het Besluit van Allah, bekend als ar-ridaa bil-qadr. Profeet Moh’ammed (salallaahoe ‘alayhie wa sellem – Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) smeekte om deze zegening tijdens een van zijn masnoen smeekbeden. Het is werkelijk het essentiële ticket voor een verrukkelijke gemoedsrust en ongeëvenaarde voldoening van de ziel tijdens dit wereldse leven. (Zie het artikel De ziel – maak kennis met je ware zelf.)

“O Allah! Ik vraag U om een gerustgestelde ziel, die gelooft in de ontmoeting met U en die tevreden is met Uw Besluit en die tevreden is met wat U geschonken heeft.”

Maar hoe bereikt men dit begeerde doel?

Profeet Moh’ammed (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) onderwees ons een strategie om deze toestand te verwerven (Nederlandstalige interpretatie): “Kijk niet naar degenen boven jullie. Kijk naar degenen onder jullie, want dit zal jullie wellicht meer herinneren aan de gunsten van Allah die Hij aan jullie geschonken heeft.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.)

Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En wens niet hetgeen waarmee Allah sommigen van jullie boven anderen bevoordeeld heeft. (#1) Voor de mannen is er een aandeel (beloning of bestraffing) van wat zij verworven hebben (overeenkomstig hun daden) en voor de vrouwen is er een aandeel (beloning of bestraffing) van wat zij verworven hebben (overeenkomstig hun daden) en vraag Allah van Zijn gunst. Waarlijk, Allah is aangaande alle zaken Alwetend.” [Soerat an-Nisaa-e (4), aayah 32.]

<<<(#1) Noot van vertaler: we dienen niet jaloers te zijn ten opzichte van anderen met de wens dat die anderen hun gunsten verliezen. Het is echter wel toegestaan om te streven – middels toegestane manieren – naar het verkrijgen van meer gunsten. Zie het artikel Jaloezie en het boze oog.>>>

Allah de Verhevene zegt ook (Nederlandstalige interpretatie): “…het kan zijn dat jullie een afkeer hebben van iets, terwijl het goed is voor jullie; en het kan zijn dat jullie van iets houden, terwijl het slecht is voor jullie. En Allah weet, terwijl jullie niet weten (#2).” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 216.]

<<<(#2) Noot van vertaler: wat nu of uiteindelijk goed/slecht is voor jullie.>>> (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 

We worden ook aangemoedigd om op te kijken tegen degenen die goed doen, zodat we kunnen proberen te zijn zoals zij.

Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke) zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Wat bij jullie is (in het wereldse leven), zal opraken, en wat bij Allah is, is blijvend. En bij Allah! Wij zullen degenen die geduldig waren zeker hun beloning geven volgens het beste van wat zij gewoon waren te doen. Wie rechtschapen handelt (#3), zij het man of vrouw, en hij is een gelovige, dan zullen Wij hem zeker een goed leven laten leiden. En bij Allah! Wij zullen hen zeker hun beloning geven volgens het beste van wat zij gewoon waren te doen.” [Soerat an-Nah’l (16), aayah 96-97.]

<<<(#3) Noot van vertaler: elke uitspraak of daad die slechts verricht wordt voor het Aangezicht van Allah de Verhevene en om Zijn Tevredenheid te bereiken en waarin geen sprake is van begeerte of pochen. (Tefsier H’adaa-ieq ar-Rawh’ wa ar-Rayh’aan fie Rawaabie ‘Oeloemie al-Qor-aan van Moh’ammed al-Amien ibn ‘Abdiellaah al-Oeramie al-‘Alawie al-Hararie as-Shaafi’ie.) Zie het artikel De voorwaarden voor acceptabele ‘ibaadah (aanbidding).>>>

Als iemand volhardend weigert – omwille van Allah – om smachtend of jaloers te kijken naar andere mensen die het (ogenschijnlijk) beter hebben dan hem wat betreft wereldse zegeningen, dan zal hij uiteindelijk het punt bereiken dat hij nooit meer geïrriteerd of bezorgd zal zijn wegens wat anderen hebben. In plaats daarvan zal hij zich concentreren op de goede daden die hij kan doen waardoor hij een goede eindbestemming kan bereiken in het Hiernamaals – het eeuwige leven – waar geluk en zegeningen eeuwigdurend zijn en niet zullen eindigen.

Een ongehuwde vrouw zal na het bereiken van ar-ridaa bil-qadr niets negatiefs voelen wanneer zij hoort over vrouwen die jonger zijn dan haar die al getrouwd zijn en kinderen hebben. Een kinderloze man zal geen spijt of haat voelen wanneer zijn broeder zijn tiende kind krijgt. Een oude vrouw, die haar echtgenoot en al haar kinderen overleeft heeft, zal niets negatiefs voelen wanneer zij hoort over andere families die samenkomen om de ‘ied te vieren. In plaats daarvan zullen zij tevreden zijn met hetgeen Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) voor hen bepaald heeft en een soort van vrede en rust in zichzelf hebben dat met geen enkele rijkdom in deze wereld gekocht kan worden.

Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke) zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Degenen die geloven en wier harten tot rust komen door het gedenken van Allah. Voorzeker! Door het gedenken van Allah komen de harten tot rust.” [Soerat ar-Ra’d (13), aayah 28.]

<<<Noot van vertaler: dzikroellaah (het gedenken van Allah) is dat de dienaar zijn Heer gedenkt door Hem te verheerlijken en van Zijn eenheid te getuigen en Zijn Grootheid te prijzen enzovoort. Het kan ook verwijzen naar de Qor-aan (Koran) die Hij gezonden heeft als vermaning voor de gelovigen. In dat geval is het: door het kennen van de betekenis van de Qor-aan en zijn regelgevingen zullen de harten rust vinden. (Teysier al-Kariem ar-Rah’maan fie tefsier kalaam al-Mannaan van sheikh ‘Abdoe r-Rah’maan ibn as-Sa’adie.) Aboe Moesaa (moge Allah tevreden over hem zijn) verhaalde: “De profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): ‘Het voorbeeld van degene die zijn Heer gedenkt (dzikroellaah) in vergelijking tot degene die zijn Heer niet gedenkt, is dat van een levend schepsel vergeleken met een dood schepsel.’” (Sah’ieh’ al-Boekhaarie.)>>> (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah. Kijk onder de afbeeldingen voor een lijst met relevante artikelen en een gratis e-boek.)

 

 

Relevante artikelen:

Word niet boos wanneer je beproefd wordt

Waarom ben ik lelijk?

Een hand vol zout

Omgaan met teleurstellingen

Het 90/10 principe

Word niet boos!

De houding van de gelovige jegens moeilijkheden

Hoe kun je succesvol zijn in het leven?

Jij bent de toneelschrijver van jouw leven

 

Lees ook ons gratis e-boek Omgaan met stress (pdf) met diverse artikelen.

 

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan