Wat God niet is

Kennis over Allahs Namen en Eigenschappen
is leven voor het hart.

Wat God niet is klDoor ‘Abdoellaah Bekx.

Dit artikel is opgenomen in het boek Wie is Allah?, met diverse andere artikelen over Allah Ta’aalaa (Verheven is Hij). Zie onder aan deze pagina voor meer informatie over dit boek en een link om het te bestellen in onze islamwinkel.

Alle lof is voor Allah, Heer der werelden, en moge Allahs zegeningen en vrede neerdalen op de voornaamste van alle boodschappers, Moh’ammed, alsook op zijn familie, al zijn metgezellen en iedereen die hun voorbeeld volgt. Voorts:

Iemand die zelfs de minimale hoeveelheid leven of liefde voor zijn Heer in zijn hart heeft, een verlangen naar Hem en smacht naar de ontmoeting met Hem, zal een enorm verlangen hebben om Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) beter te leren kennen en hij zal zich inspannen om meer kennis over Hem te verwerven.

Een goed en gezond hart en een veilige en vredige ziel zal naar niets anders smachten dan kennis over zijn/haar Heer, noch verheugd hij/zij zich meer dan over het bereiken van waarheden die dit onderwerp omvat. (Zie al-Fatwaa al-Hamawiyyah al-Koebra van Shaykh al-Islaam Ibn Taymiyyah, p. 28-29.)

Meestal wordt er gesproken over wat God/Allah wel is: Hij is Almachtig, Hij is Meest Barmhartig, Hij is de Liefdevolle (jegens de vrome gelovigen) en Hij ziet en hoort alles enzovoort. Maar dit artikel somt enkele zaken op die God niet is. Een manier om te begrijpen wie en wat God IS, is het uitsluiten van de dingen die God NIET is. Er zijn veel misverstanden over God en Zijn Eigenschappen. Hopelijk zal het belichten van Gods Wezen van een andere kant bijdragen aan het beter leren kennen van God, oftewel Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke). Want het werkelijk kennen van Allah is de essentie van het menselijke geluk.

Een belangrijke noot: onderstaande verzen van de Koran (al-Qor-aan) zijn slechts Nederlandstalige interpretaties van de betekenissen van de originele Arabische tekst, en alleen de Arabische tekst kan beschouwd worden als de Qor-aan, het Woord van Allah de Meest Genadevolle.

1.) God is niet een soort supermens.
2.) God is geen gevormd stoffelijk lichaam.
3.) God is geen meetbare substantie, aldus heeft de ondermaanse wetenschap geen betrekking op Hem.
4.) God lijkt op niets wat wij kennen, noch lijkt er iets dat bestaat op Hem.
5.) God heeft geen gelijke.

“…Er is niets gelijk aan Hem…” [soerat as-Shoeraa (42), aayah 11.]

<<<In de Bijbel lezen we o.a.: “…en op de gelijkenis van de troon was er bovenop de gelijkenis met het uiterlijk van een mens… Dit was het uiterlijk van de gelijkenis van de glorie van Jehovah (God)…” (Ezechiël 1:27-28.) Alsook: “En God zei: ‘Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis…’” (Genesis 1:26.) Zulke verzen zorgen er voor dat christenen niet bang zijn om God af te beelden als een oude man met een baard! Verheven is Allah boven hetgeen ze Hem toeschrijven!>>>

6.) God heeft geen vader, geen moeder en geen kinderen.
7.) God is geen drie-eenheid, Hij is één, de Enige.
8.) God heeft geen partner(s), Hij heeft geen hulp nodig.

“En zeg: ‘Alle lof is voor Allah, Degene Die Zich geen zoon heeft genomen, en voor Hem is er geen deelgenoot in de Heerschappij, noch is er voor Hem een waliyy (beschermer, helper) tegen de vernedering (#1). En verheerlijk Hem met de verheerlijking (die Hem toekomt).’” [Soerat al-Israa-e (17), aayah 111.]

<<<(#1) Allah de Verhevene heeft niemand nodig die Hem helpt vanwege vernedering die Hem zou bereiken. Hij is onafhankelijk van beschermers en helpers. (Zoebdatoe t-Tefsier mien Fet-h’ie l-Qadier.)>>>

“Werkelijk, degenen die zeiden: ‘Waarlijk, Allah is de derde van de drie (in een drie-eenheid),’ zijn ongelovig geworden. En er is geen god behalve één God! En als zij niet ophouden met hetgeen zij zeggen, zal een pijnlijke kwelling degenen onder hen die ongelovig zijn zeker treffen.” [Soerat al-Maa-idah (5), aayah 73.]

(Zie o.a. de verhandeling Eenheid versus drie-eenheid: schaakmat!)

9.) God is niet geschapen.
10.) God heeft geen begin, noch een einde.

“En roep naast Allah geen andere god aan: er is geen god die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Hij. Alles is vergankelijk, behalve Zijn Aangezicht. Aan Hem behoort het oordeel en tot Hem zullen jullie terugkeren.” [Soerat al-Qasas (28), aayah 88.]

“Hij heeft niet verwekt en is niet verwekt.” [Soerat al-Ikhlaas (112), aayah 3.]

(Lees verder onder de afbeelding.)

 

11.) God is niet afhankelijk van tijd; Hij bestond voordat Hij “tijd” schiep.

“Weten degenen die ongelovig zijn niet dat de hemelen en de aarde verenigd waren (#2)…” [Soerat al-Anbiyaa-e (21), aayah 30.]

<<<(#2) Wellicht quantum schuim, of een zogenaamde singulariteit of ‘oeratoom’, een punt met een oneindig klein volume en een oneindige grote dichtheid, waar tijd en ruimte niet bestaan, of iets dat daar op lijkt. Sommige wetenschappers stellen dat met de Big Bang ook de tijd begon en dat tijd vóór de Big Bang niet bestond. Zij gebruiken dit als bewijs dat God het universum niet geschapen heeft, want God had immers geen tijd om iets te scheppen. (Zie het boek The Grand Design van Stephen Hawking en Leonard Mlodinow.) Maar omdat zij God niet kennen, weten zij niet dat God, de Schepper van tijd, geen onderdeel uitmaakt van de schepping en dus geen tijd nodig heeft om iets te scheppen. In Tefsier Ibn Kethier staat het volgende vermeld: Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden over hem zijn) verhaalde dat de boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Allah zei: ‘De zoon van Aadam (d.w.z. de mens) ergert Mij, want hij beschimpt ad-dahr (de tijd) hoewel Ik ad-Dahr ben; in Mijn Handen zijn alle dingen en Ik veroorzaak de wenteling van de dag en de nacht.’” (Sah’ieh’ al-Boekhaarie, 6/4826.) “Ik ben ad-Dahr” betekent: “Ik ben de Schepper van tijd en Ik bestuur de aangelegenheden van de hele schepping, inclusief tijd.” (Einde citaat.)>>>

12.) God heeft geen beperkingen.
13.) God heeft geen gebreken.
14.) God heeft geen zwakheden.
15.) God verandert niet.

“(Dat is) de handelwijze van Allah jegens degenen die voorheen zijn heengegaan en jij zult in de handelwijze van Allah nooit een verandering aantreffen.” [Soerat al-Ah’zaab (33), aayah 62.]

“Voor degenen die niet geloven in het Hiernamaals is de slechte beschrijving, en voor Allah is de meest verheven beschrijving (#3). En Hij is al-‘Aziez (de Almachtige), al-H’akiem (de Alwijze).” [Soerat an-Nah’l (16), aayah 60.]

<<<(#3) In Tefsier Ibn Kethier wordt “de meest verheven beschrijving” als volgt toegelicht: “Hij is absoluut perfect op elk gebied en deze absolute perfectie behoort slechts Hem toe: ‘…Er is niets gelijk aan Hem…’ [soerat as-Shoeraa (42), aayah 11] en: ‘En niets is gelijkwaardig aan Hem’ (#4) [soerat al-Ikhlaas (112), aayah 4], dus verdient alleen Hij het om aanbeden te worden.” (Einde citaat.)

(#4) Dit vat het hele argument samen en waarschuwt ons vooral voor antropomorfisme, de neiging om God – Allah de Meest Barmhartige – voor te stellen volgens ons eigen model, idee of voorstellingsvermogen, een bedrieglijke neiging dat te allen tijde en bij alle mensen binnen kan sluipen. (A. Yusuf Ali Quran Commentary, de herziene versie.) En de hierboven aangehaalde Bijbelverzen tonen aan dat het de Bijbel is binnen geslopen!>>>

16.) God slaapt niet en raakt niet vermoeid.

“Zien zij niet dat Allah, Degene Die de hemelen en de aarde schiep en niet moe werd door hun schepping (#5), bij machte is om de doden tot leven te brengen!? Jazeker! Waarlijk, Hij is over alle zaken Almachtig.” [Soerat al-Ah’qaaf (46), aayah 33.]

<<<(#5) Dit is een weerlegging van de godslastering in Exodus 20:11: “Want in zes dagen maakte Jehovah hemel en aarde, de zee, en alles wat in hen is, en rustte de zevende dag…”, alsook Genesis 2:2: “En op de zevende dag voltooide God Zijn werk dat Hij gemaakt had; en Hij rustte op de zevende dag van al Zijn werk dat Hij gemaakt had.” Sayyid Aboe al-A’laa Mawdoedie gaf in zijn tefsier (Tafheem-ul-Qur’an) aan dat in een Urdu vertaling van de Bijbel “rustte” nu vertaald is als “farigh hua (hield op met werken)”. De vertalers van Groot Nieuws Bijbel voelden deze gêne wellicht ook, waardoor zij deze godslastering in Genesis 2:2 (maar niet in Exodus 20:11!) vertaalden als: “…op de zevende dag hield hij op met al zijn werk”. Maar andere Nederlandstalige vertalingen, alsook de American Standard Version (ASV) en de King James Version (KJV) en vele anderen, bevatten nog steeds deze blasfemie.>>>

17.) God heeft niets nodig om te bestaan.
18.) God is niet behoeftig.

“Een vriendelijk woord en vergeving zijn beter dan liefdadigheid die door kwetsing gevolgd wordt. En Allah is Ghaniyy (#6) (Zelfvoorzienend, Onafhankelijk, Behoefteloos), Meest Verdraagzaam.” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 263.]

<<<(#6) Az-Zaddjaadj zei: “Al-Ghaniyy is Degene Die onafhankelijk is van de schepping door Zijn Macht, Glorierijk is Zijn Heerschap. De gehele schepping is behoeftig aan Zijn voorziening en zorg.” (An-Nahdjoe al-Asmaa-e fie Sharh’ie Asmaa-ie Allaahie al-H’oesnaa, p. 229.)>>>

(Lees verder onder de afbeelding.)

 

19.) God ontgaat niets.
20.) God vergeet niets.

“…En Hij weet wat er op het land en wat in de zee is; en er valt geen blad of Hij weet daarvan. En er is geen zaadkorrel in de duisternissen van de aarde, noch iets vers (levend) noch iets droog (dood), of het is in een duidelijk Boek (al-Lawh’oel-Mah’foedhz).” [Soerat al-An’aam (6), aayah 59.]

“…en jouw Heer is niet vergeetachtig.” [Soerat Maryam (19), aayah 64.]

21.) God is niet onachtzaam wat wij doen.

“Zeg: ‘O mensen van het Boek (joden en christenen)! Waarom houden jullie degene die gelooft af van de weg van Allah en streven jullie ernaar om het afwijkend te laten lijken, hoewel jullie getuigen zijn!? En Allah is niet onachtzaam aangaande hetgeen jullie doen.’” [Soerat Aal ‘Imraan (3), aayah 99.]

22.) God hoeft geen moeite te doen om iets te scheppen; Hij hoeft het maar ter wensen en het komt tot bestaan.

“Waarlijk, Ons Woord tegen iets wanneer Wij dat willen, is slechts dat Wij er tegen zeggen: ‘Wees!’ – waarna het is.” [Soerat an-Nah’l (16), aayah 40.]

“En Ons Bevel (betreffende het scheppen) is slechts één (Woord, namelijk “wees”), als een oogwenk.” [Soerat al-Qamar (54), aayah 50.]

23.) God is niet onrechtvaardig.

“Dat is wegens hetgeen jullie handen voort hebben gebracht (aan zonden). En waarlijk, Allah is absoluut niet onrechtvaardig jegens de dienaren.” [Soerat Aal ‘Imraan (3), aayah 182.]

Zie ook aayah 33:62 bij punt 12-15.

24.) God is geen substantie, noch bestaan er substanties in Hem.
25.) God is niet beperkt door dimensies, noch beperkt binnen bepaalde grenzen.
26.) God wordt niet omgeven door iets, niet door ruimte of kanten.
27.) God maakt geen onderdeel uit van het universum.

“Voelen jullie je veilig dat Hij Die boven (#7) de hemel is (namelijk Allah) jullie niet in de aarde laat verdwijnen (als een bestraffing)!? En dan zal zij (de aarde) plotseling beven.” [Soerat al-Moelk (67), aayah 16.]

<<<(#7) Fie as-samaa-e is hier vertaald als “boven de hemel”. Het wordt echter vaak te letterlijk vertaald als “in de hemel”, wat een problematische vertaling is omdat Allah de Verhevene niet in de hemel (het universum) is maar daarboven. Maar “boven de hemel” is een correcte vertaling en wel om twee redenen. (1) We kunnen stellen dat de betekenis van “hemel” hier meer in de context van “hoogte” is. Dit komt in de (Arabische) taal voor, het draagt deze betekenis en het komt zelfs in de Qor-aan voor. Zo zegt Allah de Verhevene (Nederlandstalige interpretatie): “Hij zond uit de hemel water neer, waarna de valleien stroomden volgens hun capaciteit, vervolgens droeg de vloed toenemend schuim.” [Soerat ar-Ra’d (13), aayah 17.] De betekenis van “hemel” in dit vers is de “hoogte”; omdat het water uit de wolken komt en niet uit de hemel dat een beschermd dak vormt. De wolken zijn in de hoogte tussen de hemel en de aarde, zoals Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En de wolken die dienstbaar gemaakt zijn tussen de hemel en de aarde.” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 164.] De betekenis van “boven de hemel” zal dus in dit opzicht “in de hoogte” zijn. Na dit verduidelijkt te hebben, zal er geen probleem zijn om dit vast te stellen. Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) is in de hoogte en Hij wordt door niets omgeven en niets zal boven Hem zijn (want Allah maakt geen onderdeel uit van de schepping en wordt niet door Zijn schepping omgeven). (2) Het (Arabisch) woord fie (in) – wat in de Arabische tekst staat (fie as-samaa-e) – draagt ook de betekenis van ‘ala (boven of op). Zelfs in de Qor-aan komt dit voor. De Farao zei tegen de tovenaars die geloofden (Nederlandstalige interpretatie): “En bij Allah! Ik zal jullie zeker kruisigen op (fie) stammen van palmbomen.” [Soerat Taa Haa (20), aayah 71.] Aldus draagt “in de hemel (fie as-samaa-e)” de betekenis van “boven de hemel” en hierdoor zal het probleem (om tot de juiste betekenis en vertaling te komen) verdwijnen. (Naar de uitleg van al-‘Aqiedah al-Waasiteyyah van Shayk al-Islaam Ibn Taymiyyah door sheikh Ibn ‘Oethaymien.)>>>

(Lees verder onder de afbeelding.)

 

We weten dat Allah de Verhevene boven Zijn troon is, zoals Hij aangeeft (Nederlandstalige interpretatie): “Waarlijk, jullie Heer is Allah, Degene Die de hemelen en de aarde schiep in zes dagen, vervolgens verhief Hij Zich boven de troon (op de manier die past bij Zijn Majesteitelijkheid)…” [Soerat al-A’raaf (7), aayah 54.]

Ibn al-Qayyiem zei over de troon, in Zaad al-Ma’aad (4/203): “De troon is het dak van de schepping en het grootste van de geschapen dingen.” Hetzelfde is aangegeven door Shaykh al-Islaam Ibn Taymiyyah in Madjmoe’ al-Fataawa, 6/581, 25/1998; Ibn Kethier in al-Bidaayah wan-Nihaayah, 1/9, 11; en door Ibn Abie al-‘Izz in Sharh’ al-‘Aqiedah at-Tah’aawiyyah, 1/311.

Over de betekenis van istawaa (Zich verheffen boven) zijn verschillende meningen gegeven. Maar wij volgen de weg die onze rechtschapen voorgangers namen op dit punt, zoals Maalik, al-Awzaa’ie, at-Thawrie, al-Layth ibn Sa’d, as-Shaafi’ie, Ah’med, Ish’aaq ibn Raahaweyah en de andere geleerden van de moslims, uit het verleden en in het heden. Waarlijk, wij accepteren de duidelijke betekenis van al-istiwaa-e, zonder te discussiëren over de hoedanigheid, zonder het te vergelijken (met de eigenschappen van de schepping), of het op te heffen (op enige manier of vorm). Wij geloven ook dat de betekenis die komt van degenen die Allah de Almachtige vergelijken met de schepping verworpen dient te worden, want niets is vergelijkbaar met Allah (zie aayah 42:11 en 112:4). Waarlijk, wij verklaren en bevestigen wat de a-immah (imams) zeiden, zoals Noe’aym ibn H’ammaad al-Khoezaa’ie, de leraar van imaam al-Boekhaarie, die zei: “Eenieder die Allah vergelijkt met Zijn schepping heeft koefr (ongeloof) begaan. Eenieder die ontkent waar Allah Zichzelf mee beschreven heeft heeft koefr begaan. Voorzeker, er is geen antropomorfisme (gelijkenis van Allah met de schepping) betreffende hetgeen waarmee Allah en Zijn boodschapper Hem hebben beschreven. Eenieder die getuigt van Allahs Eigenschappen die de duidelijke verzen en authentieke overleveringen (sah’ieh’ ah’aadieth) hebben genoemd, op de manier die past bij de Majesteitelijkheid van Allah, terwijl men alle tekortkomingen voor Hem verwerpt en ontkent, heeft het pad van leiding genomen.” (Tefsier Ibn Kethier.)

Hieruit vloeit voort dat Zijn “zitten” niet lijkt op het zitten van een mens, maar op een manier die past bij Zijn Majesteitelijkheid. Zijn “zitten” is zonder enige vorm van contact of rusten op. Zowel de troon als wat het ondersteunt duren voort wegens de goedheid van Zijn Macht en Zijn Wil. Er is niets boven Allah, maar Hij is boven de troon en boven alles.

Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): “Er zijn er zeven die Allah zal beschermen in Zijn schaduw (die Hij geschapen heeft) op de Dag dat er geen schaduw zal zijn behalve de Zijne…” (Moettafaqoen ‘alayh.) (Zie het artikel Hoe word je een vip op de Dag des Oordeels voor de volledige h’adieth en een toelichting daarop.)

Sheikh Ibn al-‘Oethaymien zegt in Sharh’ Riyaadh as-Saalih’ien mien Kalaamie Sayyiedie al-Moersalien, boek 5, blz. 402, over ‘de schaduw van Allah’: “De betekenis van de schaduw in deze h’adieth, is een schaduw die Allah schept op de Dag der Opstanding om de dienaren die Hij wil ermee te beschutten. Hier wordt zeker niet mee bedoeld dat het de schaduw is van Allah Zelf, omdat Allah het Licht is van de hemelen en de aarde en het niet mogelijk is dat Allah een schaduw heeft (veroorzaakt) door de zon, waardoor de zon boven Hem zou zijn, terwijl Hij Zich tussen de zon en Zijn schepselen bevindt. Allah is de Verhevene, Verheven boven alles…”

En tot Allah keren wij allemaal terug.

Ash-hadoe an laa ilaaha iel-Allaah, wa ash-hadoe anna Moh’ammadan rasoeloe-llaah.

Ik getuig dat er geen god is die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah
en ik getuig dat Moh’ammed de boodschapper is van Allah.

 

Het boek Wie is Allah?

Uwkeuze.net recommandeert het zeer interessante en leerzame boek Wie is Allah?, dat bestaat uit diverse artikelen en verhandelingen van deze website. Het is uitgegeven door Uitgeverij Hadieth Benelux, vertaald en samengesteld door ‘Abdoellaah Bekx en te bestellen in onze islamwinkel, waar ook meer informatie over en de inhoudsopgave van dit boek te lezen is.

 

Relevante artikelen:

De Schone Namen van Allah

Waar is Allah?

Hoe ziet God er uit?

De Grootheid van Allah

De Handen van Allah (Hoe dienen de Eigenschappen van Allah begrepen te worden?)

Het behouden van de geloofsleer (‘aqiedah) en het ontstaan van sekten

Algemene principes van Ahloes-Soennah wal-Djamaa’ah (moedjmal oesool Ahloes-Soennah wal-Djamaa’ah fil-‘aqiedah – samenvatting van de fundamentele principes van de mensen van de Soennah en de Djamaa’ah aangaande de geloofsleer)

Allaahoe Akbar

Ons vergeten goud

God/Allah (diverse artikelen)

Monotheïsme – tawh’ied (diverse artikelen)

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan