Wanneer vrienden elkaar pijn doen

Verspil geen tijd aan discussies over hoe een moslim moet zijn, wees er één!

Vrienden pijnDoor Moh’ammed ash-Shareef. Vertaald door Aboe ‘Abdoellaah.

In de Naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle.

Al-Imaam Maalik kwam op een dag na salaat al-‘asr de masdjid binnen. Hij nam vooraan plaats in Masdjid an-Nabawie. De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) beval iedereen die een moskee betreedt, twee rak’aat te bidden als begroeting van de moskee (tah’iyyat al-masdjid). Al-Imaam Maalik was echter van mening dat het verbod om na salaat al-‘asr tah’iyyatoe l-masdjid te bidden voorrang had. Zo leerde hij dus zijn studenten om niet tah’iyyatoe l-masdjid te bidden, indien zij tussen salaat al-‘asr en salaat al-maghrib de masdjid betraden.

Op het moment dat al-Imaam Maalik ging zitten, sprak een jongeman hem aan en zei: “Sta op en bid twee rak’aat!”

Al-Imaam Maalik stond plichtsgetrouw op en begon twee rak’aat te bidden. De student stond perplex over hetgeen zich afspeelde: wat was hier aan de hand? Was de mening van al-Imaam Maalik veranderd?

Nadat al-Imaam Maalik zijn gebed had verricht, verzamelden de studenten zich om hem heen en stelden vragen over zijn daad. Al-Imaam Maalik zei: “Mijn mening is niet veranderd, noch ben ik teruggekomen op hetgeen ik jullie heb geleerd. Ik vreesde alleen dat, in geval ik niet de twee rak’aat bad zoals de jongeman mij beval, Allah mij zou scharen onder het volgende vers (Nederlandstalige interpretatie): ‘En wanneer er tegen hen gezegd wordt: ‘Buig (voor Allah),’ buigen zij niet’ [soerat al-Moersalaat (77), aayah 48].”

Al-Imaam Ah’mad was van mening dat het eten van kamelenvlees de woedhoe-e zou verbreken. Dit was een mening waar vele geleerden met hem over verschilden. Sommige studenten vroegen hem: “Als jij een imaam kamelenvlees ziet eten, waarna hij geen woedhoe-e verricht en vervolgens het gebed leidt, zou jij dan achter hem bidden?” Al-Imaam Ah’mad zei: “Denk jij dat ik niet zal bidden achter mensen zoals al-Imaam Maalik en Sa’ied ibn al-Moesayyieb?”

Allah de Verhevene heeft mensen geschapen met allerlei verschillen. Dat is de wet van de schepping. Verschillende tongen, verschillende kleuren, verschillende culturen… al het uiterlijke. Dit is ook het geval bij het innerlijke: zo zijn mensen geschapen met verschillende niveaus van kennis, intellect etc. Dit zijn allemaal tekenen van Allah dat Hij de macht bezit om te doen en laten wat Hij wil. Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En tot Zijn tekenen behoort de schepping van de hemelen en de aarde en het variëren van jullie talen en jullie kleuren (#1). Waarlijk, daarin zijn zeker tekenen voor degenen met kennis.” [Soerat ar-Room (30), aayah 22.]

<<< Toevoeging uwkeuze.net. (#1) Imaam Ah’med leverde over dat Aboe Moesaa (moge Allah tevreden zijn met hem) zei: “De boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): ‘Allah schiep Aadam van een handvol (aarde) genomen van over de gehele aarde. Vandaar variëren de zonen van Aadam zoals de aarde varieert; dus zijn zij wit en rood en zwart en (kleuren) daartussen, slecht en goed, gemakkelijk of moeilijk – of iets daartussen.’” Dit is ook overgeleverd door Aboe Daawoed en at-Tirmidzie, die zei: “Deze h’adieth is h’asan sah’ieh’.”>>>

Dat mensen zullen verschillen staat vast, maar dat is ook niet het probleem. Waar het omdraait is hoe ik als moslim om moet gaan met de verschillende meningen en wat mijn relatie is met de personen waarmee ik van mening verschil.

Allah de Verhevene beveelt ons om mensen naar de dien (religie) op te roepen en te adviseren. Vele moslims staren blindelings op deze nobele doelstelling, zonder zich te realiseren dat de “wegwijzer” ook in de Qor-aan staat. In feite legt het vers, waarin Allah de Verhevene ons aanspoort om de mensen naar de dien te roepen, ook uit hoe we dat moeten doen (Nederlandstalige interpretatie): “Nodig (O Moh’ammed) uit tot de weg van jouw Heer, met wijsheid en goede vermaning, en debatteer met hen op de beste manier (#2)…” [Soerat an-Nah’l (16), aayah 25.]

<<< Toevoeging uwkeuze.net. (#2) Nodig uit met doorslaggevende argumenten die leiden naar de juiste geloofsovertuigingen en die twijfelachtigheden, waarnaar uitgenodigd wordt, tenietdoen. Gebruik het speciaal voor degenen die naar de waarheid zoeken. De goede vermaning impliceert overtuigende bewijzen en nuttige verhalen die gebruikt kunnen worden bij de doorsnee mensen. En debatteer met hun hardnekkigen op de beste manieren van debatvoering, door zacht en vriendelijk te zijn tegenover hen, het kiezen van de makkelijkste wegen en het gebruiken van bekende introducties, om hun opstandigheid tot rust te brengen en hun vuur te blussen. (Uit Tefsier H’adaa-ieq ar-Rawh’ wa ar-Rayh’aan fie Rawaabie ‘Oeloemie al-Qor-aan.)>>>

Er is geen noodzaak om te filosoferen. Het staat zwart op wit, duidelijk en simpel voor iemand die luisteren wil. In bovengenoemd vers zijn drie ingrediënten te vinden die we kunnen toepassen wanneer wij met iemand van mening verschillen.

1. H’ikmah (wijsheid)
2. Goede vermaning, en
3. Op de beste manier discussiëren

(Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven. Gebruik de afbeelding voor da’wah.)

 

Spreken of zwijgen

 

Wat betekent h’ikmah bezitten, wanneer we met iemand verschillen?

De kleinzonen van de profeet (Allahs en vrede zegeningen zijn met hem) hebben één van de mooiste voorbeelden van h’ikmah voor ons achtergelaten. Al-H’asan en al-H’oesayn (moge Allah tevreden zijn met hen) zagen – in hun tienerjaren – eens een oudere man op incorrecte wijze de woedhoe-e verrichten. Samen hadden zij een plan opgesteld om de man de correcte manier van woedhoe-e te leren, zonder hem daarbij te beledigen, maar hem eerder te adviseren op een manier die voor zijn leeftijd op zijn plaats is.

Samen gingen zij naar de oudere man en zeiden tegen hem: “Mijn broer en ik verschillen van mening over wie van ons het beste de woedhoe-e kan verrichten. Wilt u alstublieft als rechter optreden om vast te stellen wie van ons de woedhoe-e het meest correct verricht?”

De man keek aandachtig terwijl de twee kleinzonen van de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) de woedhoe-e op een juiste manier uitvoerden. Nadat zij klaar waren, bedankte hij hen en zei: “Bij Allah, voorheen wist ik niet hoe ik de woedhoe-e moest verrichten. Jullie beiden hebben mij geleerd hoe ik het correct moet verrichten.”

Wij moeten begrijpen dat er twee dimensies zijn van h’ikmah:

1. Al-H’ikmah al-‘ilmiyyah (h’ikmah van kennis)
2. Al-H’ikmah al-‘amaliyyah (h’ikmah van daden)

Sommige mensen kunnen de h’ikmah van kennis bezitten, maar we zien dan dat het hen bij het corrigeren van anderen aan h’ikmah van daden ontbreekt. Dit veroorzaakt bij velen onder het gewone volk dat zij de h’ikmah van kennis afwijzen.

Om een goed voorbeeld van h’ikmah van kennis zonder h’ikmah van daden te geven: een broeder had in een lokale moskee zijn gebed verricht en ging vervolgens de handen schudden van mensen die aan zijn linker- en rechterkant zaten. De broeder die aan zijn rechterkant zat sloeg op zijn hand en snauwde: “Dit is geen onderdeel van de Soennah!” De man reageerde zeer correct: “O, is geen respect tonen en beledigen wel een onderdeel van de Soennah!?”

 

H’ikmah tonen wanneer we verschillen, daarbij hebben we het volgende nodig:

a.) Oprechtheid

Als we verschillen, moeten onze intenties oprecht zijn en hopen dat we de waarheid achterhalen. Ook moeten we niet slechts verschillen vanwege haat of jaloezie dat zich in onze harten bevindt.

De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Degene die kennis opdoet – kennis van datgene wat in Naam van Allah wordt gedaan – om alleen maar voordeel te ontvangen van de materialistische wereld, zal op de Dag des Oordeels de geur van al-Djennah niet ruiken.” (Een authentieke h’adieth overgeleverd door Aboe Daawoed in Kitaab al-‘Ilm.)

b.) Compassie en zachtaardigheid

H’ikmah bezitten wanneer we van mening verschillen, betekent dat we zeldzaam de atmosfeer van compassie en zachtaardigheid moeten verlaten. Wij moeten ons behoeden om kwaad te worden en onze stemmen te verhogen.

Fir’awn (Farao) was één van de meest kwaadaardige mensen die ooit heeft geleefd. Moesaa (Mozes – vrede zij met hem) was één van de nobelste. Kijk dan hoe Allah de Verhevene Moesaa (vrede zij met hem) vertelde hoe hij Fir’awn moest adviseren (Nederlandstalige interpretatie): “Ga beide naar Fir’awn (de Egyptische farao)! Waarlijk, hij overschreed (de grenzen). Spreek beide dan tot hem milde woorden (#3), misschien zal hij zich laten vermanen of (Allah) vrezen.” [Soerat Taa Haa (20), aayah 43-44.]

<<< Toevoeging uwkeuze.net. (#3) Deze aayah bevat een zeer belangrijke les. Ook al was Fir’awn de meest schaamteloze en arrogante der mensen en Moesaa (vrede zij met hem) de uitverkorene van Allah de Verhevene onder de schepping van die tijd, toch werd Moesaa (vrede zij met hem) bevolen om tot Fir’awn te spreken met mildheid en zachtheid. Daarom was hun uitnodiging voor hem met vriendelijke, rustige en gemakkelijke spraak wat gewoonlijk gebruikt wordt door iemand die een nabije vriend is, zodat de boodschap mogelijkerwijs meer effect heeft op de zielen waardoor het diepere en voordeligere resultaten zal hebben. (Tefsier Ibn Kethier.)>>>

Er kwam eens een man bij de khaliefah en sprak hem op een slechte manier aan over bepaalde beleidsregels die hij had opgesteld. De khaliefah zei: “Bij Allah, Fir’awn was kwaadaardiger dan ik, en Moesaa was vromer dan ik. Toch beval Allah hem (Nederlandstalige interpretatie): ‘Spreek beide dan tot hem milde woorden, misschien zal hij zich laten vermanen of (Allah) vrezen’ [soerat Taa Haa (20), aayah 44].” (Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven. Gebruik de afbeelding voor da’wah.)

 

Broederschap 2

 

c.) Neem de tijd en verduidelijk

Wees geduldig met anderen en verduidelijk dingen voordat men conclusies gaat trekken.

Al-Imaam Ah’mad leverde over met een keten van overleveraars die naar Ibn ‘Abbaas (moge Allah tevreden zijn met hem) leidt, dat hij zei: “Een man van Banie Saaliem passeerde een groep metgezellen van de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) (ten tijde van een veldslag). De man zei tegen hen: ‘As-Salaamoe ‘alaykoem.’ De metgezellen concludeerden dat hij alleen as-salaamoe ‘alaykoem zei om niet gevangen genomen te worden. Zij omsingelden hem en Malham ibn Djoethaamah vermoordde hem. Hierop openbaarde Allah de Verhevene het volgende vers (Nederlandstalige interpretatie): ‘O degenen die geloven! Indien jullie oprukken (om te strijden) op de weg van Allah, verifieer dan (de juistheid van iemands geloof) en zeg niet tegen iemand die jullie groet met de vredesgroet (als blijk van zijn geloof in de Islaam): ‘Jij bent geen gelovige,’ het vergankelijke van het wereldse leven daarmee wensend. Bij Allah is immers buit in overvloed. Zo waren jullie zelf (ook ongelovigen) voordat Allah Zijn gunsten aan jullie schonk (d.w.z. jullie leidde naar de Islaam), verifieer daarom (de juistheid van iemands geloof). Waarlijk, Allah is Khabier (Alwetend omtrent subtiele zaken) aangaande hetgeen jullie doen’ [soerat an-Nisaa-e (4), aayah 94].”

d.) Spreek vriendelijk

Verruil nooit vriendelijke woorden voor ruwheid, met name wanneer we met andere moslims praten. Kijk naar de kracht van een oprecht en een beleefd gesprek:

Moes’ab ibn ‘Oemayr (moge Allah tevreden zijn met hem) was de eerste ambassadeur van de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) in al-Medienah, voordat de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) in al-Medienah arriveerde. Moes’ab (moge Allah tevreden zijn met hem) leerde de inwoners van al-Medienah over de Islaam en zij traden vervolgens de dien binnen.

Dit maakte Sa’d ibn ‘Oebaadah, één van de leiders van al-Medienah, woedend. Hij trok zijn zwaard en ging op zoek naar het hoofd van Moes’ab ibn ‘Oemayr (moge Allah tevreden zijn met hem). Toen hij hem confronteerde, bedreigde hij Moes’ab: “Stop met de onzin waarover jij praat, of je zult jezelf dood vinden!” Moes’ab antwoordde op een manier die een les voor ons allen dient te zijn, want deze man (Sa’d ibn ‘Oebaadah) stopte niet met zijn grofheid en arrogantie, terwijl hij zijn keel wilde doorsnijden. Moes’ab (moge Allah tevreden zijn met hem) zei: “Wilt u niet zitten en een paar momenten luisteren. Wanneer jij instemt met hetgeen ik zeg, neem het dan. Zo niet, dan zal ik het gesprek beëindigen.” Sa’d ging vervolgens zitten.

Moes’ab (moge Allah tevreden zijn met hem) sprak over Allah en Zijn boodschapper (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) totdat het gezicht van Sa’d ibn ‘Oebaadah als een maan begon te schijnen en zei: “Wat moet een persoon doen om deze dien binnen te treden?” Nadat Moes’ab (moge Allah tevreden zijn met hem) hem dit vertelde, zei hij: “Er is een man, wanneer hij deze religie zal accepteren, dan zal er geen enkel huis(houden) in al-Medienah blijven die zich niet tot de Islaam zou bekeren; dit is Sa’d ibn Moe’aadz.”

Kijk wat zachtaardige woorden kunnen bereiken. Sa’d ibn Moe’aadz ging die nacht naar zijn stam en verkondigde hen: “Alles van jullie is h’araam voor mij, totdat jullie de Islaam binnentreden.”

Die nacht ging elk huis(houden) in al-Medienah naar bed met laa ilaaha ill-Allaah… Dit alles vanwege die zachtaardige woorden. (Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven. Gebruik de afbeelding voor da’wah.)

 

Broederschap 1

 

Wie wint?

Toen Moe’aawiyah ibnoe l-H’akam as-Salamie vanuit de woestijn naar al-Medienah kwam, wist hij niet dat het verboden was om tijdens het gebed te praten. Hij leverde het volgende over: “Terwijl ik achter de profeet (Allahs en zegeningen vrede zijn met hem) aan het bidden was, nieste een man waarop ik yarh’amoekoellaah zei. De mensen staarden mij aan. Dus zei ik: ‘Mag mijn moeder mij verliezen! Waarom kijken jullie mij zo aan?’ Zij begonnen met hun handen op hun dijen te slaan. Toen ik zag dat zij probeerden aan te geven dat ik stil moest zijn, stopte ik met praten. Toen de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) klaar was met bidden – moge mijn moeder en vader voor hem opgeofferd worden – heb ik nooit een betere leraar dan hij gezien, ook niet sindsdien. Hij schold me niet uit, noch sloeg hij mij of beledigde mij. Hij zei gewoon (Nederlandstalige interpretatie): ‘Het gebed moet niet de spraak van mensen bevatten; het is alleen tasbieh’, takbier en de recitatie van de Qor-aan.’” (Overgeleverd in Sah’ieh’ Moeslim, ‘Abd al-Baaqi edn., nr. 537.)

De Islaam leert ons hoe we dienen om te gaan met verschillende meningen. Sommige mensen denken dat we nooit met elkaar mogen verschillen en alle onenigheid moeten mijden. Dit is echter een incorrecte aanname, want de Qor-aan en de Soennah laten duidelijk zien dat wanneer er een fout gemaakt wordt, deze gecorrigeerd moet worden. Inderdaad, het helpen van anderen door te doen wat juist is, is een vereiste van de dien, oprechte nasieh’ah (advies).

<<< Toevoeging van uwkeuze.net. Er is overgeleverd in Sah’ieh’ Moeslim op het gezag van Aboe Roeqayyah Tamiem ad-Daariey (moge Allah tevreden zijn met hem), dat de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “De religie is oprechtheid.” Wij zeiden: “Aan wie, O boodschapper van Allah?” Hij zei: “Aan Allah (d.w.z. gehoorzaam Hem), Zijn boodschapper (d.w.z. geloof, respecteer en volg hem), Zijn Boek (d.w.z. volg het), de leiders van de moslims (d.w.z. help hen met hun werk) en het gewone volk [d.w.z. beveel hen al-ma’roef (het goede) en verbied hen al-moenkar (het verwerpelijke, het slechte)].”>>>

We zien dat de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zich afwendde van ‘Abdoellaah ibn Oemm Maktoem, de blinde. Hierdoor corrigeerde Allah de Verhevene hem in de Qor-aan (Nederlandstalige interpretatie): “Hij (de profeet) fronste en wendde zich af. Omdat de blinde tot hem kwam. En wat laat jou weten (waarom hij kwam)? Wellicht kwam hij om zich te reinigen (van zonden). Of dat hij zich laat vermanen, waarna de vermaning hem zal baten.” (#4) [Soerat ‘Abasa (80), aayah 1-4.]

<<< (#4) Naast het leren van de juiste methode van prediken, wordt de fout die hij beging in het begin van zijn missie naar voren gebracht. De oriëntalist Leathner zei: “Soms openbaarde God een openbaring aan Moh’ammed waarin een strenge berisping zit, zoals de gebeurtenis waarin Moh’ammed zijn gezicht afwendde van de blinde arme om een rijke man met aanzien te spreken. Daarna heeft Moh’ammed deze openbaring openbaar gemaakt aan de mensen. Als Moh’ammed een leugenaar zou zijn, zoals achteloze christenen beweren, zou hij deze openbaring nooit openbaar hebben gemaakt.” (Dien al-Islaam, blz. 132.) [Dit is genoemd door Dr. Abdul Mohsin ibn Zabn al-Moetayrie in zijn boek Logische argumenten voor het bevestigen van de waarheid van de beste der mensen: Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem), uitgegeven door Uitgeverij Momtazah – www.momtazah.net.] Zo verliep volgens de Bijbel Jezus’ missie in het begin ook niet geheel vlekkeloos: “En hij maakte een gesel van touwen, en verjoeg iedereen uit de tempel, zowel de schapen als de runderen; en hij smeet het geld van de wisselaars weg en wierp hun tafels omver.” (Johannes 2:15.) Dit vers omschrijft hem als een tornado die door de tempel raasde. Daar gaat zijn reputatie als zachtmoedige en lankmoedige leraar. Maar dit was in het begin van zijn missie, dus wellicht moest hij nog leren hoe om te gaan met dit soort situaties.>>> (Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven. Gebruik de afbeelding voor da’wah.)

 

Broederschap 3

 

Toen H’aateb ibn Abie Balta’ah (moge Allah tevreden zijn met hem) de fout maakte, waarbij hij naar de koeffaar van de Qoeraysh schreef en hen informeerde over welke richting de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) opging, openbaarde Allah de Verhevene de volgende woorden (Nederlandstalige interpretatie): “O degenen die geloven! Neem Mijn vijanden en jullie vijanden (strijdende ongelovigen en polytheïsten) niet tot awliyaa-e (helpers, vrienden)…” [Soerat al-Moemthah’ienah (60), aayah 1.]

Aldus leren we dat wanneer een fout zich voordoet, deze gecorrigeerd moet worden. Echter, de wijze van correctie heeft onze aandacht nodig.

Wanneer moslims discussiëren, is het alsof elke partij een bannier draagt met de tekst: “Ik moet winnen en jij moet verliezen.” Een aandachtige bestudering van de Soennah laat ons zien dat dat niet altijd het geval was met de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem). Kijk maar naar de volgende voorbeelden.

 

“Ik verlies en jij wint!”

Een bedoeïen kwam naar de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) en vertelde hem: “Geef me van hetgeen Allah jou heeft gegeven. Niet van de rijkdommen van jouw moeder, noch van de rijkdommen van jouw vader.” De sah’aabah werden razend op de man en liepen op hem af om hem te disciplineren. De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) beval iedereen hem met rust te laten.

Toen pakte de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) hem bij zijn hand en nam hem mee naar zijn huis, opende zijn deur en zei (Nederlandstalige interpretatie): “Neem wat jij wenst en laat wat jij wilt.” De man deed wat hij nodig achtte, en nadat hij klaar was vroeg de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) hem: “Heb ik jou geëerd?” “Ja, bij Allah,” zei de bedoeïen, die daarna zei: “Ash-hadoe allaa ilaaha ill-Allaah, wa ash-hadoe anna Moeh’ammadan r-Rasoeloellaah (ik getuig dat er geen god is die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah, en ik getuig dat Moh’ammed Zijn boodschapper is).”

Toen de sah’aabah dit hoorde, leerde de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) hen (Nederlandstalige interpretatie): “Waarlijk, het voorbeeld van mijzelf, jullie en deze bedoeïen is dat van een man bij wie zijn kameel was weggelopen. De mensen probeerden de kameel te pakken door hem achterna te lopen en te schreeuwen, waardoor de kameel nog verder wegliep. De man schreeuwde: ‘Laat mij en mijn kameel, ik ken mijn kameel beter.’ Toen nam hij wat gras in zijn handen en schudde het totdat de kameel gewillig kwam. Bij Allah, had ik hem bij jullie achtergelaten, dan hadden jullie hem geslagen en pijn gedaan. Hij zou dan zijn weggegaan zonder de Islaam en uiteindelijk het Hellevuur binnen zijn gegaan.”

 

“Ik win en jij verliest!”

Een moslim dient zich niet altijd te verontschuldigen voor alles waarmee hij geconfronteerd wordt. Er zijn momenten dat de waarheid gezegd moet worden en er geen ruimte is voor bescheidenheid.

Toen de Makhzoemie vrouw – een vrouw uit een invloedrijke familie – stal, benaderden de mensen de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) om haar bestraffing te annuleren. De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) werd zeer kwaad en stond op zijn preekstoel en zei (Nederlandstalige interpretatie): “Bij Allah, had Faatimah de dochter van Moh’ammed (zijn eigen dochter dus) gestolen, dan had ik haar hand laten amputeren.”

Er is geen ruimte voor bescheidenheid, want voor de waarheid moet opgekomen worden. Het is hier waar de etiquette betreft meningsverschillen, waar wij het eerder over hadden, in volle glorie moet schijnen.

 

“Ik win en jij wint!”

Er hoeft niet altijd een verliezer te zijn. We zien in vele gevallen dat de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) een uitweg verschafte voor degenen die met hem verschilden.

Toen hij een brief stuurde naar Caesar, zei hij (Nederlandstalige interpretatie): “Word moslim en jij zult veilig zijn, en Allah zal jouw beloning verdubbelen!” Hij zij niet dat hij zich moest overgeven of dat hij anders zou sterven. Word moslim en jij zult winnen, echter jouw overwinning zal dubbel zijn.

Ik wil graag eindigen met een prachtig voorbeeld van hoe moslims met elkaar moeten omgaan:

Aboe Bakr (moge Allah tevreden zijn met hem) was aan het discussiëren met een andere metgezel over een boom. Tijdens de discussie zei Aboe Bakr (moge Allah tevreden zijn met hem) iets dat hij liever niet had gezegd. Hij vloekte niet, viel niet de eer van iemand aan, noch zocht hij een fout bij iemand. Hij zei alleen iets waarbij hij dacht dat hij mogelijkerwijs de gevoelens van de andere metgezel pijn had gedaan.

Toen Aboe Bakr (moge Allah tevreden zijn met hem) zijn fout inzag, beval hij hem: “Zeg het terug!” De metgezel zei: “Ik zal het niet terug zeggen.” “Zeg het terug,” zei Aboe Bakr, “of ik zal mijn beklag doen bij de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem).” De metgezel weigerde het terug te zeggen en liep vervolgens weg.

Aboe Bakr (moge Allah tevreden zijn met hem) liep naar de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) en vertelde hem wat er was gebeurd. De boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) riep de metgezel bij zich en vroeg hem (Nederlandstalige interpretatie): “Heeft Aboe Bakr dit en dit gezegd?” Hij zei: “Ja.” De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei: “Wat was jouw reactie.” Hij zei: “Ik heb hem niets teruggezegd.” De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei: “Goed zo, zeg niets terug (doe Aboe Bakr geen pijn). Zeg echter: ‘Moge Allah jou vergeven, O Aboe Bakr!’”

De metgezel wendde zich naar Aboe Bakr en zei: “Moge Allah jou vergeven, O Aboe Bakr!” Aboe Bakr draaide zich om, begon te huilen en liep weg.

Laten we nu weggaan met de intentie om de lucht die de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) en zijn metgezellen inademden te doen laten herleven, een lucht van genade, liefde en broederschap.

En Allah weet het beste.

<<<Toevoeging van uwkeuze.net. ‘Oemar ibn al-Khattaab (moge Allah tevreden zijn met hem), zei: “Denk nooit slecht over het woord dat komt uit de mond van jouw gelovige broeder, zolang je er een goed excuus voor kunt bedenken.”>>>

Kaft De ontwikkeling van fiqh klZie ook het 227 pagina’s tellende belangrijke en leerzame boek van Dr. Abu Ameenah Bilal Philips, De Ontwikkeling van Fiqh – De islamitische wet & de madzaahib, vertaald door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah, uitgegeven door Uitgeverij Momtazah (te bestellen via onze webshop).

 

Relevante artikelen:

Het beoordelen van anderen en het gevaar van zelfrechtvaardiging

De belangrijkheid van akhlaaq – goed gedrag

al-walaa-e wa al-baraa-e – loyaliteit en distantiëring

Nationalisme, een vreemd concept in de Islaam

Da’wah (diverse artikelen)

Ontwikkeling van fiqh – de islamitische wet: bronnen, wetscholen (madzaahib) en meningsverschillen

Hoe om te gaan met meningsverschillen en het bekritiseren van anderen

Vergevensgezindheid: het kenmerk van een moslim

Zusterschap (ook voor broeders)

Kun jij een geheim bewaren?

Roddelen – je hebt je broeders vlees gegeten

De drievoudige filtertest

Help elkaar!

Zijn karakter was de Koran

 

Broederschap 4

 

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan