Waarom smeekbeden niet meteen beantwoord worden

De wijsheden en verborgen gunsten die schuilen
achter het uitstel in het beantwoorden van de doe’aa-e.

Dua uitgesteld klDr. Saalih’ as-Saalih’.
Vertaald door Umm Taymiyyah.

Dit artikel is ook als voorlezing te beluisteren op YouTube.

Alle lof is voor Allah, Heer der werelden, en moge de vrede en de zegeningen van Allah neerdalen op de voornaamste van alle boodschappers, Moh’ammed, alsook op zijn familie, al zijn metgezellen en iedereen die hun voorbeeld volgt. Voorts:

Het uitstel in het verhoren van de doe’aa-e (vaak geschreven als dua – smeekbede) behoort tot de beproevingen van de gelovigen. Dit is wanneer de gelovige Allah Ta’aalaa (Verheven is Hij) aanroept en geen antwoord krijgt; dat hij vraagt en vraagt en dat hij geen enkel effect ziet. Herinner eenieder die dit meemaakt eraan dat hier wijsheden achter schuilen, zoals onderstaande wijsheden en geheimen:

1.) Het uitstel in het beantwoorden van de doe’aa-e is één van de beproevingen waarbij geduld (sabr) is vereist. Allah Ta’aalaa (Verheven is Hij) zegt in soerat al-Anbiyaa-e (Nederlandstalige interpretatie): “Elk persoon zal de dood proeven (#1) en Wij zullen jullie testen met het slechte en het goede als een beproeving. En tot Ons zullen jullie teruggebracht worden.” [Soerat al-Anbiyaa-e (21) aayah 35.]

<<<(#1) Noot van uwkeuze.net: de geschapen ziel sterft niet, maar wanneer de ziel gescheiden wordt van het lichaam dat sterft, ervaart de ziel de dood. Zie het artikel De dood over de laatste momenten van een gelovige en een ongelovige. Zie ook De ziel – maak kennis met je ware zelf.>>> (Klik op onderstaande afbeelding om  het vergroot weer te geven.)

 

Geduld gedrag

 

2.) Het kan zijn dat hetgeen wat gevraagd wordt de slechtheid zal vermeerderen, of dat iemand zijn hoge rang zou kunnen verliezen. Of het kan zijn dat wanneer de doe’aa-e beantwoord wordt, dat de dienaar zal gaan zondigen. Dus het uitstel in het beantwoorden van de doe’aa-e is beter voor hem, terwijl hij dat zelf niet weet.

Imaam Ibnoe l-Qayyim (moge Allah hem genadig zijn) heeft gezegd: “Wanneer Allah zijn gelovige dienaar wat geeft, is dit een gunst en zelfs wanneer hem iets niet wordt gegeven (dan is dit ook een gunst).”

Zelfs al wordt het gezien als een beproeving, het kan zijn dat Allah Ta’aalaa (Verheven is Hij) hem dit geeft voor zijn verlichting en welzijn. En het is door de onwetendheid van de dienaar dat hij iets niet ziet als een gunst, verlichting en welzijn, behalve wanneer hij ziet dat iets direct naar hem toe komt en dat het past bij zijn stemming en verlangens.

3.) De keuze van Allah Ta’aalaa (Verheven is Hij) voor de dienaar is beter dan de keuze van de dienaar voor zichzelf. Tot Allah Ta’aalaa (Verheven is Hij) behoort de perfecte wijsheid, Hij geeft niet behalve wanneer daar een wijsheid achter schuilt; en wanneer Hij niet geeft, schuilt daar ook een wijsheid achter. En Hij weet het beste wat het beste is voor Zijn dienaar. En Hij is de Meest Genadevolle en heeft meer genade voor hen dan zij voor zichzelf. (Zie het artikel De liefde van Allah.)

Soefyaan at-Thawrie (moge Allah hem genadig zijn) heeft gezegd: “Wanneer Hij iets niet geeft, is dit een gift.” Omdat, wanneer Hij iets niet geeft, Hij dit niet doet uit ellendigheid, maar Hij ziet wat het beste is voor Zijn dienaar. Dus wanneer Hij niet geeft, is dit een keuze waar een wijsheid achter schuilt.

4.) Wanneer Allah Ta’aalaa (Verheven is Hij) van iemand houdt, dan beproeft Hij hem. En één van de testen is het uitstellen van het antwoord en het beantwoorden van de aanroep. Dus wanneer hij (de dienaar) tevreden is, dan al-h’amdoelillaah (alle lof is voor Allah), dan is hij in een staat van goedheid. En wanneer hij ontevreden en boos is, zal hij de Woede van Allah ontvangen die hij verdient.

5.) Het uitstel in het beantwoorden van de smeekbede is een reden voor de dienaar om zichzelf te onderzoeken, want het kan zijn dat er wat mankeert aan degene die Allah Ta’aalaa (Verheven is Hij) aanroept. Misschien is er een shoebhah, een twijfel in zijn eten. Of is er nalatigheid in zijn hart op het tijdstip dat hij Allah Ta’aalaa (Verheven is Hij) aanroept. Of hij zondigt en zijn deze zondes een reden en barrière dat het antwoord uit wordt gesteld of niet wordt beantwoord. (Zie het artikel Waarom onze smeekbeden niet verhoord worden.)

Dus dit uitstellen van het antwoord kan er toe leiden dat de dienaar zichzelf onderzoekt met betrekking tot zijn positie bij Allah Ta’aalaa (Verheven is Hij) en dit kan leiden naar tawbah (berouw) en dat hij zich keert tot Allah Ta’aalaa (Verheven is Hij) voor vergeving. [Zie het artikel De boetedoening voor zonden is berouw (tawbah).] Dus wanneer zijn doe’aa-e direct verhoord zou zijn, dan zou hij denken dat hij zich, maa shaa-e Allaah, op het goede bevindt en leiding ontvangt en hij zou hierdoor vernietigd worden vanwege zijn trots en al het goede missen. (Klik op onderstaande afbeelding om  het vergroot weer te geven.)

 

10 Redenen dua

 

6.) Het kan zijn dat de doe’aa-e wordt beantwoord zonder dat de dienaar dit weet. Want als de dienaar Allah Ta’aalaa (Verheven is Hij) aanroept, is er één van de drie situaties van toepassing. Het is mogelijk dat zijn doe’aa-e in deze wereld verhoord wordt, of voor het Hiernamaals bewaard wordt, of dat er een kwaad van hem wordt afgeweerd wat van dezelfde waarde is als hetgeen hij vroeg. Waarom zou hij dan geen goede verwachtingen moeten hebben van Allah Ta’aalaa (Verheven is Hij) en zeggen: “Het kan zijn dat Allah mijn doe’aa-e heeft beantwoord, terwijl ik hier niet van op de hoogte ben.”

7.) De doe’aa-e kan zwak zijn en kan daarom de beproeving of ramp niet tegenhouden.

8.) Tijdens het maken van doe’aa-e is er een genieting vanwege het feit dat de dienaar aan het converseren is met Allah Ta’aalaa (Verheven is Hij); hij vraagt Hem en keert zich tot Hem. Hier schuilt een genieting in en dit brengt nederigheid en onderdanigheid teweeg. De dienaar wacht op verlichting en op de beloning en vecht tegen de shaytaan (satan) en zijn verleidingen/influisteringen. Hoe? Door goede verwachtingen te hebben van Allah Ta’aalaa (Verheven is Hij) en de doe’aa-e te blijven voortzetten (#2).

<<<(#2) Imaam Ah’med leverde over dat al-Noe’man ibn Bashir (moge Allah tevreden over hem zijn) zei: “De boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): ‘Werkelijk, het verrichten van smeekbeden is aanbidding.’”>>>

Dit zijn sommige zaken die gerelateerd zijn aan het uitstel in het beantwoorden en de wijsheden en profijten die iemand over het hoofd kan zien, omdat hij zich haast in de doe’aa-e en nalatig is in het inzien van de profijten die uitstel in doe’aa-e kan veroorzaken.

En daarom is hier een les voor ons allen en de grootste les is dat we goede verwachtingen moeten hebben van Allah Ta’aalaa (Verheven is Hij).

 

Relevante artikelen:

Smeekbeden – doe’aa-e

Waarom onze smeekbeden niet verhoord worden

Dua: hoop vs. geloof

Doe’aa-e al-qoenoet

10 Manieren om je imaan (geloof) te vermeerderen

 

(Klik op onderstaande afbeelding om  het vergroot weer te geven.)

 

Dua uitgesteld wp

 

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan