Waarom is de Islaam zo succesvol gebleven in deze moderne wereld?

Alle lof is voor Allah wegens de gunst van de Islaam.

Islaam is een gunstLees ook het artikel Moet de islam gemoderniseerd worden?

Door sheikh Moh’ammed Saalih’ al-Moenadjid.

Alle lof is voor Allah, de Heer der werelden. Allahs zegeningen en vrede zijn met de profeet Moh’ammed, zijn familie en metgezellen en eenieder die hun voetstappen volgt tot aan de Laatste Dag.

De Islam (Arabisch: al-Islaam) blijft succesvol in deze ontwikkelde wereld, en elders, omdat waar de Islaam naar oproept in overeenstemming is met de fitrah of natuurlijke aanleg van de mens, en het bepleit de beste van de menselijke waarden, zoals tolerantie, liefde, genade, eerlijkheid en oprechtheid.

De Islaam onderwijst de mensen en verheft hen naar een rechtschapen gedrag, goede manieren en deugdzaamheid. Waar het naar oproept is onderscheiden van andere ideologieën door het realisme, de balans en gematigdheid. (Zie o.a. het artikel De islamitische sharia.) De Islaam besteed zowel aandacht aan de ziel als aan het lichaam. Noch onderdrukt het de lichamelijke begeerten, noch staat het buitensporigheid wat betreft de lichamelijke begeerten toe; het maakt onderscheid tussen de natuurlijke neiging om van de geneugten van deze wereld te genieten en de verboden begeerten die tot de categorie van verdorvenheid en perversiteit horen met al hun nadelige gevolgen.

Mensen omarmen de Islaam omdat zij veiligheid, comfort en rust er in vinden, zij zien een geneesmiddel voor hun problemen, en door de Islaam zijn zij in staat om van hun gevoelens van verwarring, bezorgdheid en verlies af te komen. (Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven.)

 

Enkele adviezen

 

De Islaam is de religie van de fitrah, de natuurlijke aanleg of model, zoals Allah de Verhevene de mensheid heeft geschapen. Om deze reden omarmen mensen met een gezond verstand en een oprechte neiging de Islaam, zoals Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft gezegd: “De boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): ‘Ieder kind wordt geboren met de natuurlijke gehoorzaamheid aan Allah (d.w.z. al-fitrah, het geboorterecht, de natuurlijke aanleg), zijn ouders maken van (het kind) vervolgens een jood of een christen, of ze maken een vuuraanbidder van hem. Zoals een vierpotig dier een ander gezond dier voortbrengt; treffen jullie deze aan met geknipte neuzen en oren?’” Vervolgens reciteerde Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden met hem zijn) (Nederlandstalige interpretatie): “…de natuurlijke aanleg (fitrah) van Allah, waarmee Hij de mens geschapen heeft. Er is geen verandering in de schepping van Allah. Dat is de rechte religie…” [Soerat ar-Roem (30), aayah 30.] (Overgeleverd door al-Boekhaarie, 1359.)

Wat hier bedoeld wordt is dat Allah de Verhevene de mensheid geschapen heeft met de mogelijkheid om de waarheid te leren, de tawh’ied [het toeschrijven (van Allah) aan Eenheid – het zuivere monotheïsme] te accepteren en om zich over te geven aan Allah. Hun natuurlijke aanleg is om de Islaam te leren en om er van te houden, maar een slechte opvoeding en slecht onderwijs, een ongelovige omgeving, hun eigen lusten en begeerten en de duivels onder de djinn laten hen zich van de waarheid afkeren. (Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven.)

 

De Islaam is een gunst

 

De mensheid is voornamelijk geneigd tot tawh’ied, zoals de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) verhaalde dat zijn Heer (Allah) zei (Nederlandstalige interpretatie): “Ik schiep al Mijn dienaren als h’oenafaa-e (monotheïsten), maar de duivels laten hen zich afkeren van hun religie.” (Overgeleverd door Moeslim.)

Daarom wordt iemand die moslim wordt nadat hij een ongelovige was, beschreven als iemand die “terugkeert” naar de Islaam, omdat dit correcter is dan te zeggen dat hij “bekeerd” is. Als de Islaam een land binnenkomt waar geen nationalisme, grote erfenis wat betreft gedachtegoed, of djaahiliyyah (onwetendheid) is, dan verspreid de Islaam snel vanwege zijn kracht en de weinige obstakels. Je kunt ook zien dat de Islaam geschikt is voor alle mensen, opgeleid en niet opgeleid, man en vrouw, oud en jong; iedereen vindt wat hij wil en nodig heeft. Degenen die in ontwikkelde landen moslim worden, realiseren zich wat de beschaving en de wetten in hun land, die op basis van lusten en begeerten verzonnen zijn, met hen gedaan heeft, en zij realiseren de mate van de ellende waarin de mensen van ontwikkelde landen leven. Zij zien hoe wijd verspreid psychologische ziekten, zenuwinzinkingen, krankzinnigheid, minderwaardigheidscomplexen, midlifecrisis en zelfmoord zijn, ondanks de technologische ontwikkelingen en groot aantal ontdekkingen en moderne systemen die hun leven juist aangenaam zouden moeten maken. Dit is allemaal om de eenvoudige reden dat dit alles te maken heeft met het lichamelijke en de buitenkant, maar het verwaarloost het inwendige en faalt om het hart en de ziel te voeden en te verzorgen. Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Zij kennen hetgeen zichtbaar is van het wereldse leven terwijl zij onachtzaam zijn jegens het Hiernamaals.” [Soerat ar-Roem (30), aayah 7.]

De Islaam zal doorgaan met het hebben van succes, met de Toestemming van Allah, zo lang degenen die werken voor Zijn zaak oprecht zijn en Zijn volgelingen zich er aan blijven vasthouden, er in blijven geloven en Zijn wetten toepassen. Het feit dat er mensen zijn die niet toegewijd zijn of tekort schieten, zal het succes van de Islaam niet in de weg staan, met de Toestemming van Allah, en niets kan de schoonheid van de Islaam vervormen. Zijn licht zal niet verminderen doordat sommige mensen het verlaten of falen zich er aan vast te houden. Wat de Islaam aan de mensheid gegeven heeft wat betreft vooruitgang en beschaving (bestudeer de islamitische geschiedenis), en het verheffen van hen uit de duisternis van onderdrukking en vijandelijkheid, is eer genoeg.

 

 

Relevante artikelen:

Moet de islam gemoderniseerd worden?

De Islam (diverse artikelen)

Monotheïsme (tawh’ied) (diverse artikelen)

Da’wah (diverse artikelen)

Kennis is licht (diverse artikelen)

Bekeerlingen (diverse artikelen en verhalen)

Zorgen om de moslimwereld

al-Fitrah – de natuurlijke aanleg

Het wonder van de islamitische wetenschappers

De vergeten islamitische beschaving

Hulp nodig?

 

 

Hulp nodig

 

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan