Vrouwenrechten in de islam

Gelijkwaardig, niet hetzelfde.

Vrouwenrechten kl2Vertaald en samengesteld door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah.
Dit artikel is gebaseerd op een folder van Dar ut Tawheed Publications en uitgebreid door de vertaler.

Alle lof is voor Allah, en moge Zijn zegeningen en vrede neerdalen op Moh’ammed, zijn familie, metgezellen en eenieder die hun voorbeeld volgt. Voorts:

Allah de Meest Barmhartige zegt (Nederlandstalige interpretatie): “…ga met hen (vrouwen) om volgens al-ma’roef [het goede (#1)]…” [Soerat an-Nisaa-e (4), aayah 19.]

<<<(#1) Noot van vertaler: door lieve woorden tegen hen te zeggen, hen vriendelijk te behandelen en je mooi te maken voor hen, zo goed als je kunt, net zoals je dat van hen verlangt. (Tefsier Ibn Kethier.) Zie het artikel Gouden adviezen voor de echtgenoot en echtgenote.>>>

Vrouwen in de westerse samenleving zijn door verschillende sociale veranderingen gegaan. Om er enkele te noemen; zij is door de fase gegaan dat ze misbruikt werd, behandeld werd als bezit, dat haar meest eenvoudige rechten werden ontkend en zelfs dat ze werd beschouwd als bron van alle kwaad. Als we kijken naar de hedendaagse maatschappij, dan zien de dingen er heel anders uit. Vooral in het geval van de westerse vrouw. De vrouwen van tegenwoordig lijken te denken dat zij “geëmancipeerd” zijn, “onafhankelijk”, “vrij” enzovoort. Zij hebben zich om verschillende redenen enorm ingespannen om de positie te bereiken waarop zij zich nu bevinden. Ongeacht waar zij nu staat, is zij werkelijk geëmancipeerd en onafhankelijk? Voor de meeste mensen is de enige onderdrukte vrouw die zij zien en waar zij van horen, de gesluierde vrouw. Zij lijken de enige vrouwen wier rechten en “vrijheid” ontzegd worden. Het is van wezenlijk belang om deze twee te vergelijken zonder het vertekende beeld van de islam die de media en de samenleving maar al te graag tonen.

<<<Noot van vertaler: sommige ‘islamitische’ culturen onderdrukken inderdaad vrouwen, maar zij weerspiegelen vaak lokale gewoonten die in strijd zijn met de islamitische leerstellingen.>>>

Vrouwen van het Westen hebben door heel de geschiedenis heen geworsteld om een stem te krijgen en om beschouwd te worden als individuen in plaats van de ondergeschikten van de man. Zij werden als zodanig beschouwd vanwege het beeld dat de christelijke priesters en joodse rabbijnen van hen schetsten. Het beeld van Eva in de joods-christelijke traditie was dat van een verleidster, aldus had dit een negatief effect op alle vrouwen.

“Van alle in het wild levende dieren die God, de HEER, gemaakt had, was de slang het sluwst. Dit dier vroeg aan de vrouw: ‘Is het waar dat God gezegd heeft dat jullie van geen enkele boom in de tuin mogen eten?’ ‘We mogen de vruchten van alle bomen eten,’ antwoordde de vrouw, ‘behalve die van de boom in het midden van de tuin. God heeft ons verboden van de vruchten van die boom te eten of ze zelfs maar aan te raken; doen we dat toch, dan zullen we sterven.’ ‘Jullie zullen helemaal niet sterven,’ zei de slang. ‘Integendeel, God weet dat jullie ogen zullen opengaan zodra je daarvan eet, dat jullie dan als goden zullen zijn en kennis zullen hebben van goed en kwaad.’ De vrouw keek naar de boom. Zijn vruchten zagen er heerlijk uit, ze waren een lust voor het oog, en ze vond het aanlokkelijk dat de boom haar wijsheid zou schenken. Ze plukte een paar vruchten en at ervan. Ze gaf ook wat aan haar man, die bij haar was, en ook hij at ervan. Toen gingen de ogen van hen beide open en merkten ze dat ze naakt waren. Daarom regen ze vijgenbladeren aan elkaar en maakten er lendenschorten van. Toen de mens en zijn vrouw God, de HEER, in de koelte van de avondwind door de tuin hoorden wandelen, verborgen zij zich voor hem tussen de bomen. Maar God, de HEER, riep de mens: ‘Waar ben je?’ Hij antwoordde: ‘Ik hoorde u in de tuin en werd bang omdat ik naakt ben; daarom verborg ik me.’ ‘Wie heeft je verteld dat je naakt bent? Heb je soms gegeten van de boom waarvan ik je verboden had te eten?’ De mens antwoordde: ‘De vrouw die u hebt gemaakt om mij terzijde te staan, heeft mij vruchten van de boom gegeven en toen heb ik ervan gegeten.’ ‘Waarom heb je dat gedaan?’ vroeg God, de HEER, aan de vrouw. En zij antwoordde: ‘De slang heeft me misleid en toen heb ik ervan gegeten.’” (Genesis 3:1-13.)

In de Katholieke Bijbel lezen we onder andere over vrouwen: “Bij een vrouw is de zonde begonnen (zie Genesis 3:1-13), door haar moeten wij allen sterven.” (Sirach 25:24. Sirach is een deuterocanoniek boek, dus protestantse kerken beschouwen het niet als gezaghebbend.)

Paulus verklaart in het Nieuwe Testament: “Een vrouw dient zich gehoorzaam en bescheiden te laten onderwijzen; ik sta haar dus niet toe dat ze zelf onderwijst of gezag over mannen heeft; ze moet bescheiden zijn. Want Adam werd als eerste geschapen, pas daarna Eva. En niet Adam werd misleid, maar de vrouw (zie Genesis 3:1-13); zij overtrad Gods gebod.” (1 Timoteüs 2:11-15.)

Het zijn teksten zoals deze die er voor zorgden dat de status van de vrouw degradeerde en dat zij als eerloos beschouwd werd. Aldus hadden vrouwen niet het recht om te stemmen, noch werd zij om haar mening gevraagd.

Door hun constante inspanningen verwierven vrouwen pas rond 1920 het recht om te stemmen (protestantse en katholieke partijen hadden zich lang tegen het vrouwenkiesrecht verzet) en enkele wetten werden aangenomen in het voordeel van vrouwen. Hun emancipatiebeweging maakte eindelijk enige vooruitgang. Maar wat opgemerkt dient te worden is dat het niet de vrouwen waren die begonnen met hun “emancipatiebeweging” en dat vrouwen lang vóór de jaren ‘20 bevrijd waren door God door middel van een man in de zevende eeuw met de naam Moh’ammed, de laatste profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem). De islam gaf vrouwen rechten die zij nooit gehad had onder enig ander religieus of wettelijk systeem.

(Lees verder onder de afbeelding.)

 

Wanneer we het hebben over gelijkheid en eerlijkheid, dan dient men te begrijpen dat mannen en vrouwen twee verschillende scheppingen zijn; en twee verschillende scheppingen hebben verschillende rollen in de samenleving. Als twee verschillende scheppingen zijn zij gelijkwaardig maar niet hetzelfde. Vrouwen zijn in de islam niet ondergeschikt aan de man. Haar rechten zijn alleen niet precies hetzelfde als die van hem. Maar dit maakt haar niet minder belangrijk.

Terwijl westerse vrouwen worstelden om hun plaats in de samenleving te vinden, werden moslimvrouwen geaccepteerd, erkend als onafhankelijke persoonlijkheden en er werd met hen rekening gehouden in alle aspecten van het leven. De islam stigmatiseerde vrouwen nooit als het zaad van het kwaad. Integendeel, het toonde de status van de vrouw en haar wezen als een onafhankelijk wezen zoals elke man.

In de Koran wordt Eva niet alleen verweten voor de eerste zonde, maar Adam en Eva hadden beide gezondigd en zij werden beide vergeven nadat zij berouw toonden. Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En o Adam! Verblijf in het Paradijs, jij en jouw echtgenote. Eet dan van waar jullie willen, maar nader deze boom (#1) niet, anders behoren jullie tot de onrechtplegers. Vervolgens fluisterde de satan (de duivel) hen beide in om hetgeen te onthullen wat voor hen beide van hun schaamdelen verborgen was (#2), en hij zei: ‘Jullie Heer verbood jullie beide niet van deze boom te eten behalve dat jullie anders twee engelen zouden worden of tot de onsterfelijken gaan behoren.’ (#3) En hij (satan) bezwoer hen beide: ‘Waarlijk, ik behoor zeker tot de raadgevers voor jullie beide (want ik was hier eerder dan jullie en ken de plaats dus beter).’ Vervolgens moedigde hij hen beide aan door misleiding. Toen zij dan proefden van de boom, werden hun schaamdelen zichtbaar voor hen beide (de ongehoorzaamheid deed hen hun onschuld verliezen)… En hun Heer riep tot hen: ‘Heb Ik jullie die boom niet verboden en tegen jullie gezegd: waarlijk, satan (de duivel) is een openlijke vijand voor jullie?’ Zij (Adam en Eva) zeiden beide: ‘Onze Heer! Wij hebben onszelf onrecht aangedaan en als U ons niet vergeeft en begenadigt – bij Allah – wij zullen dan zeker behoren tot de verliezers.’” [Soerat al-A’raaf (7), aayah 19-23.]

<<<(#1) Noot van vertaler: imaam Aboe Dja’far ibn Djarier zei: “We weten niet wat voor boom dit was, omdat Allah aan zijn dienaren geen bewijs daarvoor vermeld heeft in de Koran of authentieke Soennah.” (Tefsier Ibn Kethier.)>>>

<<<(#2) Noot van vertaler: het seksuele instinct is de grootste zwakte van de mens. Daarom koos satan heel geniepig deze zwakke plek voor zijn eerste aanval om zo de deur naar onfatsoenlijkheid te openen (waarna andere slechtheden gemakkelijk kunnen volgen). Zelfs tegenwoordig maken satan en zijn discipelen gebruik van hetzelfde snode plan, door vrouwen te beroven van hun gevoelens van schaamte en ingetogenheid (zie het artikel H’ayaa-e – verlegenheid, schaamte…), en zij denken dat er geen enkele manier is om ‘vooruitgang’ te boeken dan door de vrouw aan iedereen tentoon te stellen. Overigens weerlegt de Koran hier de algemeen bekende (Bijbelse) interpretatie dat de satan eerst H’awwaa-e (Eva) verleidde om haar vervolgens te gebruiken om Aadam (Adam – vrede zij met hem) te misleiden (zie Genesis 3). De Koran geeft aan dat de satan beide verleidde en dat beide misleid werden. Hoewel het verschil in eerste instantie wellicht triviaal lijkt, zal een zorgvuldige evaluatie aantonen dat het verstrekkende implicaties heeft. De eerste interpretatie speelde een grote rol bij het degraderen van de vrouw, zowel moreel, wettelijk als sociaal (want zij was de reden van al het kwaad), terwijl de Koranische versie hielp de status van vrouwen te verhogen naar een hoog niveau. (Tefhiem al-Qor-aan, Sayyid Aboe al-A’laa Mawdoedie.)>>>

<<<(#3) Noot van vertaler: de suggestie van Iblies (de satan) was sluw, zoals dat altijd is: het is vals en tegelijkertijd plausibel. Het was arglistig omdat zij al in de eeuwige tuinen van gelukzaligheid waren, dus zij bevonden zich al in het koninkrijk die de satan voor hun ogen liet bengelen; en het was geloofwaardig omdat er tegen hen niets gezegd was over eeuwigheid waardoor het instinct van zelfbehoud de kop opstak, wat aanlokkelijk is als valse bekoring de wil misleidt. (Naar A. Yusuf Ali Quran Commentary, de herziene versie.)>>>

Een vrouw wordt in de islam erkend als een volledige en gelijkwaardige partner van de man in de schepping van de mensheid. De man is de vader, terwijl de vrouw de moeder is; verschillende rollen, maar beide onontbeerlijk voor leven. Zij heeft partnerschap en recht op overeenkomstige rechten en plichten. Allah de Meest Barmhartige zegt (Nederlandstalige interpretatie): “O mensheid! Waarlijk, Wij schiepen jullie uit een man (Adam) en een vrouw (Eva) (#4)…” [Soerat al-H’oedjoeraat (49), aayah 13. Zie ook vers 4:1.]

<<<(#4) Noot van vertaler: dit beduidt dat deze gelijkheid van biologische oorsprong weerspiegeld wordt in de gelijkheid van menselijke waardigheid, aldus wordt alle raciale, nationalistische of tribale vooringenomenheid (‘asabiyyah) veroordeeld. (Naar The Message of the Qur’aan van Moh’ammed Asad.) Zie het artikel Nationalisme, een vreemd concept in de Islaam.>>>

Vrouwen werden erkend als onafhankelijke persoonlijkheden, niet ondergeschikt aan, noch afwijkend van die van de man. Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Vervolgens verhoorde hun Heer hen (hun smeekbede): ‘Ik laat geen enkel werk van jullie verloren gaan, hetzij man of vrouw, jullie zijn gelijk met betrekking tot het verwerven van Mijn beloning…’” [Soerat Aal ‘Imraan (3), aayah 195.]

En Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En de gelovige mannen en de gelovige vrouwen zijn elkaars awliyaa-e (helpers, verdedigers, vrienden)…” [Soerat at-Taqwaa (9), aayah 71. Zie ook vers 33:35-36 en 66:19-21.]

<<<Noot van vertaler: er is overgeleverd in de authentieke verzameling van al-Boekhaarie dat de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Een gelovige jegens een gelovige is als de bakstenen van een muur, elkaar versterkend.” Terwijl (hij dit zei) greep de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) zijn handen door zijn vingers ineen te strengelen. Zie de artikelen in de rubriek Broeder- & zusterschap in de Islaam.>>>

(Lees verder onder de afbeelding.)

 

Wat betreft onderwijs, het grootste gedeelte van de westerse wereld heeft de misvatting dat moslimvrouwen ongeschoold en analfabeet dienen te zijn, dat hun religie hen geen opleiding laat nastreven. Het is zeer ironisch, want zo’n veertien eeuwen geleden gaf Moh’ammed (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) aan dat het nastreven van kennis verplicht is voor elke moslim, man en vrouw. Terwijl “de Heilige” Paulus in het Nieuwe Testament aangeeft: “Vrouwen moeten gedurende uw samenkomsten zwijgen. Ze mogen niet spreken, maar moeten ondergeschikt blijven, zoals ook in de wet staat. Als ze iets willen leren, moeten ze het thuis aan hun man vragen, want het is een schande voor een vrouw als ze tijdens een samenkomst spreekt.” (1 Korintiërs 14:34-35.)

Hoe kan een vrouw leren en groeien als het voor haar niet toegestaan is te spreken!? Volgens dit vers is haar man thuis de enige bron van informatie die zij heeft.

‘Aa-ieshah (moge Allah tevreden over haar zijn) heeft gezegd: “Hoe voortreffelijk waren de vrouwen van de ansaar (de bewoners van al-Medienah) dat zij niet terugschrokken voor het leren en begrijpen van religieuze kwesties.” (Moeslim, Kitaab al-H’ayd.)

<<<Zie o.a. de artikelen Waarom zou ik studeren? en “De islam … de religie van onderontwikkeling”.>>>

In de islam had en heeft de vrouw het recht op vrijheid van meningsuiting, terwijl de westerse vrouw pas rond de jaren ‘20 het recht verwierf om te stemmen, of om iets in de melk te brokkelen te hebben (haar zegje te doen).

Er wordt rekening gehouden met de correcte meningen van een moslimvrouw en ze worden niet genegeerd louter omdat zij van het andere geslacht is. De geschiedenis getuigt van het feit dat de moslimvrouw haar meningen vrij uitte en argumenteerde en deelnam aan discussies met de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) zelf, alsook moslimleiders.

Een mooi voorbeeld van dat vrouwen in de islam zelfs de moslimleiders ter verantwoording kunnen roepen, vinden we in de biografie van ‘Oemar ibn al-Khattaab (moge Allah tevreden over hem zijn), de tweede khalief (leider van de moslimgemeenschap) na de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem). Een vrouw luisterde eens naar zijn toespraak over de bruidschat en had de moed om bezwaar te maken ten aanzien van een bepaald punt. De amier al-moe-eminien (de leider der gelovigen – ‘Oemar) gaf vanaf zijn preekstoel toe dat zelfs de vrouwen van al-Medienah hem konden informeren over zijn fout en hem konden corrigeren. (Zie het boek De Geschiedenis van de Islaam, deel 1, “Inleiding – Autocratisch bestuur”, geschreven door Akbar Shah Najeebabadi, uitgegeven door Uitgeverij Momtazah. Te bestellen via onze webshop.)

Deze grote moslimleider, ‘Oemar ibn al-Khattaab (moge Allah tevreden over hem zijn), heeft ook gezegd: “Vrouwen zijn geen kleren die je draagt of uittrekt zoals je wilt. Zij zijn geëerd en zij hebben hun rechten.” (Al-Liqaa-e as-Shahrie 80.)

Het is ook duidelijk dat moslimvrouwen het recht hebben om deel te nemen aan het publieke leven, want vroegere verslagen tonen aan dat vrouwen de moslimlegers vergezelden en zich bezighielden met het verzorgen van de gewonden, het voorbereiden van bevoorrading enzovoort. Zij werden niet als waardeloos beschouwd, of als achtergestelde zielen.

Het idee dat de islam vrouwen behandelt als tweederangs burgers, als de helft van een man, is niets anders dan een mythe. De islam verhief de status van vrouwen zo’n 1400 jaar geleden door hen de zusters van mannen te verklaren, hen de rechten op onderwijs op het hoogste niveau gevend, het recht om een echtgenoot te kiezen (zie Vraag 21. Is het toegestaan in de islam om een vrouw uit te huwelijken?), het recht om een ongelukkig huwelijk te beëindigen (scheiden), het recht om te erven, over het algemeen, de rechten van een volwaardig burger van een staat. Niet alleen materiële en lichamelijke rechten worden gelijkwaardig gespecificeerd in de islamitische wet, maar ook die van vriendelijkheid en aandacht.

(Lees verder onder de afbeelding.)

Vrouwen wp1

 

Mannen en vrouwen zijn twee gelijkwaardig belangrijke onderdelen van de mensheid, en de rechten en verantwoordelijkheden van beide geslachten zijn in hun totaliteit gelijkwaardig en gebalanceerd. De rollen van mannen en vrouwen zijn aanvullend en ondersteunend. Hoewel hun verplichtingen enigszins kunnen verschillen op bepaalde gebieden van het leven, in overeenstemming met hun algemene lichamelijke en psychologische verschillen, toch is elk gelijkwaardig verantwoordelijk voor hun bepaalde verplichtingen. Het negeren van deze verschillen is zeker onrealistisch, maar er is geen reden om te veronderstellen dat het ene geslacht op de een of andere manier ofwel superieur of inferieur is.

Volgens de islamitische wet geeft een moslimvrouw bij een huwelijk haar meisjesnaam niet op, maar behoudt haar ware identiteit. In een islamitisch huwelijk geeft de bruidegom een bruidschat aan de bruid zelf, en niet aan haar vader. Dit wordt haar persoonlijk eigendom wat ze kan houden of investeren, en niemand van haar mannelijke familieleden heeft er enige zeggenschap over. De Koran plaatst de verantwoordelijkheid op mannen om hun vrouwelijke familieleden te beschermen en onderhouden. Dit betekent ook dat een man zijn vrouw en familie moet onderhouden, ook al heeft zij eigen bezit. Zij is niet verplicht om ook maar iets van haar geld uit te geven aan onderhoud van haar familieleden. Dit ontlast een vrouw van de noodzaak om een inkomen te verdienen, maar ze mag werken als ze daar voor kiest en als haar omstandigheden dat toestaan. (Zie Vraag 39. Is het toegestaan voor een vrouw om te werken?)

De familie behoeft, zoals elke andere organisatie, orde en leiderschap. De Koran verklaart dat de echtgenoot een “graad” van autoriteit heeft boven zijn vrouw, wat verantwoordelijkheid en bescherming inhoudt. Het is echter belangrijk op te merken dat het voogdijschap op geen enkele manier een toestemming is om een tiran te zijn binnen het gezin. Integendeel, het is een last van verantwoordelijkheid op de echtgenoot om volledig voor zijn vrouw en kinderen te zorgen.

De islam maakte ook een einde aan de vroegere praktijk waarbij de erfenis alleen naar de oudste mannelijke erfgenaam ging. Volgens de Koran erft een vrouw automatisch van haar vader, haar echtgenoot, haar zoon en haar kinderloze broer.

In de meeste gevallen erft een vrouw de helft van wat een man erft. Dit is echter niet altijd zo. Er zijn bepaalde situaties waarin zij evenveel erven, en in sommige gevallen kan een vrouw zelfs meer erven dan een man. Maar zelfs als de man meer erft dan de vrouw, er schuilt een perfecte en logische reden achter. In de islam heeft een vrouw geen financiële verplichtingen tegenover haar familie, ook al is zij rijk of heeft zij haar eigen inkomen; de economische verantwoordelijkheid rust altijd op de man. Zolang een vrouw ongetrouwd blijft, is het verplicht voor haar vader, broer of andere voogd, om haar te voorzien van voedsel, kleding, medicijnen, onderdak en andere financiële behoeften. Nadat zij getrouwd is, wordt dit de verplichting van haar man of volwassen zoon. De islam houdt de man financieel verantwoordelijk voor het vervullen van alle behoeften van zijn familie.

Dus het verschil in erfenis betekent niet dat het ene geslacht de voorkeur krijgt boven het andere, het staat voor een rechtvaardige balans tussen de rollen en verantwoordelijkheden van familieleden volgens hun natuurlijke, lichamelijke en emotionele aard.

Een vrouw kan doen met haar deel wat zij wil. Niemand kan aanspraak maken op haar deel. In tegenstelling wordt het deel van de man zijn eigendom waarvan hij verplicht is om zijn vrouw, kinderen en alle andere vrouwelijke leden van zijn gezin te onderhouden, aldus wordt het voortdurend geconsumeerd.

 

Vrouwen en onderdrukking

 

Het is ook belangrijk om enig licht te werpen op de sluier. Volgens het Westen is dit het grootste symbool van vrouwenonderdrukking.

Volgens rabbijn dr. Menachem M. Brayer (#5), in zijn boek The Jewish Woman in Rabbinic Literature, was het de gewoonte van joodse vrouwen om zich in het openbaar te vertonen met hoofdbedekking die, soms, zelfs hun hele gezicht bedekte en maar één oog vrij liet. Hij citeert enkele bekende rabbijnen van vroeger, zeggende: “Het past de dochters van Israël niet om buiten te lopen met het hoofd onbedekt.” En: “Vervloekt is de man die het haar van zijn vrouw zichtbaar laat…een vrouw die haar haar laat zien wegens het mooi willen zijn, zorgt voor armoede.”

<<<(#5) Noot van vertaler: rabbijn dr. Menachem M. Brayer is een professor Bijbelse Literatuur aan de Yeshiva Universiteit, een privé universiteit in New York, met zes campussen in New York en één in Israël.>>>

In de christelijke traditie wordt door St. Paulus in het Nieuwe testament aangegeven: “…Christus is het hoofd van de man, de man het hoofd van de vrouw en God het hoofd van Christus. Iedere man die met bedekt hoofd bidt of profeteert, maakt zijn hoofd te schande. Maar een vrouw maakt haar hoofd te schande wanneer ze met onbedekt hoofd bidt of profeteert, want ze is in dat geval precies hetzelfde als een kaalgeschoren vrouw. Een vrouw die haar hoofd niet bedekt, kan zich maar beter laten kaalknippen. Wanneer ze dat een schande vindt, moet ze haar hoofd bedekken. Een man mag zijn hoofd niet bedekken omdat hij Gods beeld en luister is. De vrouw is echter de luister van de man. (De man is immers niet uit de vrouw voortgekomen, maar de vrouw uit de man; en de man is niet omwille van de vrouw geschapen, maar de vrouw omwille van de man.) Daarom, en omwille van de engelen, moet een vrouw zeggenschap over haar hoofd hebben.” (1 Korintiërs 11:3-10.)

Het is duidelijk dat de gewoonte van het sluieren van vrouwen niet “bedacht” is door de islam. (#6) De sluier is in de islam bedoeld voor bescheidenheid en het beschermen van de kuisheid. (#7) Bescheidenheid is voorgeschreven om vrouwen te beschermen tegen overlast. (#8) In de christelijke traditie is het echter een teken van het gezag van de man over vrouwen, en in de joodse traditie is het een teken van luxe en onderscheid (#9).

<<<(#6) Noot van vertaler: het sluieren van vrouwen kan terug getraceerd worden tot de vroegste beschavingen. De Assyrische wetgeving in haar bloeitijd (zo rond de 7de eeuw v.C.), legde de bedekking op van getrouwde vrouwen en verbood het bedekken van slavinnen en vrouwen met een slechte reputatie (waaronder prostituees). Zie Cambridge Ancient History, 111. 107.>>>

Vrouwenrechten kl1<<<(#7) Noot van vertaler: dit is wellicht niet de gemakkelijkste manier van kleden, maar minder erg dan de resultaten van het niet opvolgen van deze kledingstijl. Niet-moslims kunnen de islamitische kledingvoorschriften voor de vrouw als ondraaglijk en zeer oncomfortabel zien, terwijl een praktiserende zuster die de niqaab (gezichtssluier) draagt het juist met liefde en plezier draagt omdat zij weet dat zij de Tevredenheid van haar Heer ermee verkrijgt. Het enige wat voor haar wellicht ondraaglijk en zeer oncomfortabel is, zijn de vele beschimpingen en beledigingen die mensen die niet begrijpen naar haar hoofd slingeren.>>>

<<<(#8) Noot van vertaler: de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Ik heb geen fitnah (verlokking, beproeving) na mij achtergelaten die schadelijker is voor mannen dan vrouwen (omdat de man zwak is met betrekking tot vrouwen).” (Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.) De profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) zei ook (Nederlandstalige interpretatie): “Een man is niet alleen met een vrouw of de derde van hen is shaytaan (satan) (die hen zal aansporen tot onzedelijkheid).” [Sah’ieh’ (authenthiek): overgeleverd door at-Tirmidzie (nr. 1181) en Ibn Hibbaan (nr. 282), van Djaabir (moge Allah tevreden over hem zijn). Sheikh al-Albaanee classificeerde het sah’ieh’ in as-Sah’ieh’ah (nr. 430).] Zie o.a. de artikelen De Handdruk en Overspel en steniging – Waarom legt de Islam zulke harde bestraffingen op voor seks buiten het huwelijk?>>>

<<<(#9) Noot van vertaler: dit komt omdat de joden zeer materialistisch werden tijdens de periode van hun degeneratie en daardoor kregen religieuze zaken een wereldse invulling en betekenis.>>>

De Koran geeft aan (Nederlandstalige interpretatie): “Zeg (O Moh’ammed) tegen de gelovige mannen om hun ogen neer te slaan (niet te kijken naar verboden dingen) en hun geslachtsdelen te beschermen (tegen onwettige seksuele handelingen). Dat is reiner voor hen [voor hun harten en religieuze toewijding (#10)]. Waarlijk, Allah is Khabier (Alwetend omtrent subtiele zaken) aangaande hetgeen zij doen. En zeg tegen de gelovige vrouwen om hun ogen neer te slaan (niet te kijken naar verboden dingen) en hun geslachtsdelen te beschermen (tegen onwettige seksuele handelingen) en hun versiering niet te tonen (aan mannen voor wie het verboden is om dit te zien) – behalve wat duidelijk is van haar (wat onmogelijk te verbergen is) – en hun sluiers over hun djoeyoeb (nekken en borstkassen) te laten vallen en hun versiering niet te tonen behalve aan hun echtgenoten (#11)…” [Soerat an-Noer (24), aayah 30-31.]

<<<(#10) Noot van vertaler: al-Boekhaarie leverde in zijn Sah’ieh’ (6474) over van Sahl ibn Sa’d (moge Allah tevreden over hem zijn), dat de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Wie mij verzekert van hetgeen zich tussen zijn kaken bevindt (zijn tong) en hetgeen zich tussen zijn benen bevindt (zijn schaamdeel), ik zal hem verzekeren van al-Djennah (het Paradijs).” Zie o.a. de artikelen Zinaa, een gruweldaad en een slechte weg, De jihad van de ogen en De grote deugd van het neerslaan van de ogen, alsook Roddelen – je hebt je broeders vlees gegeten.>>>

<<<(#11) Noot van vertaler: zie de artikelen De boodschap van de h’idjaab en Waarom ik mijn h’idjaab draag en Tien excuses om de hoofddoek niet te dragen en hun overduidelijke zwakte.>>>

De sluier is in de islam dus niet om vrouwen te onderdrukken, noch om haar te bestempelen als onderdrukt. In plaats daarvan is het voor haar eigen bestwil.

 

bedek jezelf

 

En kijk nu eens naar de hedendaagse westerse samenleving, waar vrouwen zo veel vrijer lijken te zijn dan moslimvrouwen. Maar laten we eens enkele feiten op een rijtje zetten. In Canada wordt elke zes minuten een vrouw seksueel lastiggevallen. Eén op de drie vrouwen in Canada zal ooit eens in haar leven seksueel lastiggevallen worden. Eén op de vier vrouwen loopt het risico verkracht te worden of bijna verkracht worden tijdens haar leven. Eén op de acht vrouwen zal op hogere beroepsscholen of de universiteit seksueel lastiggevallen worden. Een onderzoek toonde aan dat 60% van Canadese mannen met een universiteitsleeftijd zei seksuele intimidatie te zullen plegen als zij er zeker van zouden zijn niet gepakt te zullen worden.

Volgens een FBI rapport uit het jaar 1990, vonden er in de V.S. gemiddeld 1756 verkrachtingen per dag plaats! Volgens een overzicht van het Nederlandse Centraal Bureau voor de Statistiek, Onderzoek- en Beleidsdatabase Justitiële Documentatie blijkt dat er in 2002 15.000 tot 16.000 door slachtoffers gemelde delicten (verkrachting en aanranding) zijn geweest. Daarvan zijn er maar 751 door de rechter bewezen geacht.

‘Mannenhersenen zien halfnaakte vrouw als object’ op http://www.nu.nl/wetenschap/1918158/mannenhersenen-zien-halfnaakte-vrouw-als-object.html geeft aan: Het mannelijk brein beschouwt schaars geklede vrouwen daadwerkelijk meer als ‘objecten’ dan als mensen. Dat hebben Amerikaanse psychologen ontdekt met een hersenonderzoek. De onderzoekers van Princeton University lieten mannelijke proefpersonen verschillende foto’s van mannen en vrouwen bekijken. Al snel stuitten ze op een opmerkelijk verschijnsel in de hersenen van de mannen. Als de deelnemers aan het experiment naar schaars geklede vrouwen keken, lichtten er delen van hun brein op die over het algemeen worden geassocieerd met kijken naar objecten. Ook werd er een verminderde activiteit gemeten in hersendelen, die normaal gesproken betrokken zijn bij sociale interacties. Volgens hoofdonderzoekster Susan Fiske bewijst het experiment dat mannen een halfnaakte vrouw ‘depersonaliseren’ en meer zien als object dan als mens. (Einde citaat.)

Op https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/4508381/perceptie-over-nederland-klopt-vaak-niet-immigratie-en wordt over seksuele intimidatie aangegeven: “De grootste uitschieter voor Nederland zijn de cijfers over seksuele intimidatie. Na Denemarken zitten Nederlanders hier van de onderzochte landen het verst naast de daadwerkelijke cijfers. Gevraagd werd om in te schatten hoeveel vrouwen in Nederland sinds hun vijftiende last hebben gehad van seksuele intimidatie. Het werkelijke antwoord is 73 procent, maar Nederlanders gokken gemiddeld maar op 38 procent. Overigens wordt dit in elk onderzocht land te laag ingeschat.” (Einde citaat.)

Dus zijn de westerse vrouwen werkelijk bevrijd?

Vrouwen in de islam zijn de dienaressen van God de Almachtige, en technisch gezien zijn westerse vrouwen dienaressen van de man. Zij sloven zich uit betreffende hun uiterlijk en geven grote hoeveelheden geld uit aan operaties en speciale verf om hun gezichten te beschilderen. Voor wat? Voor de man. Vaak ook nog eens voor vreemde mannen buiten haar huis. En als de getrouwde vrouw thuis komt, gaat de verf van haar gezicht en de krulspelden in haar haar, zodat haar eigen man niet eens van haar schoonheid kan genieten. De moslimvrouw reserveert echter haar schoonheid alleen voor haar echtgenoot.

De man bedriegt haar, misbruikt haar en verlaat haar. Zij wordt beoordeeld volgens haar lichamelijke verschijning en wat zij lichamelijk te bieden heeft. In veel gevallen worden haar verstandelijke vermogens niet erkend, noch haar karakter. Zij is louter een seksspeeltje geworden, een lustobject, misbruikt in videoclips en reclames. Zij heeft geen andere status dan dat.

Uit een rapport van Coördinatiecentrum Mensenhandel (Comensha) blijkt dat het aantal gevallen van mensenhandel in Nederland fors is toegenomen. Volgens dit rapport zou het aantal slachtoffers van mensenhandel al jaren stijgen. In 2009 waren het er nog ruim 900, een jaar later bijna duizend. Vorig jaar waren het er ruim 1200: een stijging van 23 procent. Mensenhandel is in de meeste gevallen seksuele uitbuiting. In 2011 waren daar 716 vrouwen en 66 mannen het slachtoffer van.

Vele onderzoeken tonen aan dat vrouwen vaak minder betaald krijgen dan mannen voor het zelfde werk. Wat is dan de werkelijke realiteit van de tegenwoordige westerse vrouw?

Al met al zijn de rechten die de vrouwen van de moderne tijden hebben, vrijwillig en uit goedheid toegekend. Zij hebben hun positie niet door middel van goddelijke leerstellingen verworven. De islam heeft reeds bevestigd wat past bij haar aard. Met andere woorden: de regelgevingen van de islam zijn zeer gebalanceerd en gematigd, terwijl de westerse normen doorgeslagen zijn naar het extreme.

 

Hidjaab 5

 

Zij is een hoge positie gegeven in de maatschappij (#12) en in haar huis (#13). Wanneer we al deze aspecten begrijpen, zal het duidelijk zijn dat moslimvrouwen de meest bevrijde en gerespecteerde vrouwen waren en zijn (mits de islam correct wordt toegepast). Zij worden verre van onderdrukt. Het zijn juist de vrouwen die beweren dat ze “geëmancipeerd” en “onafhankelijk” zijn die werkelijk lijden. (#14) De islam voorziet de samenleving van een sterke, rationele en natuurlijke structuur, aangezien het de rollen voor mannen en vrouwen duidelijk gedefinieerd heeft met gelijkwaardigheid in plaats van gelijkheid.

<<<(#12) Noot van vertaler: bijvoorbeeld: ‘Aa-ieshah (moge Allah tevreden over haar zijn), oemm al-moe-eminien (moeder der gelovigen: een titel voor de vrouwen van de profeet), was een bron voor religieuze vraagstukken en oordelen, en de mannelijke metgezellen raadpleegden haar vaak over religieuze kwesties. Via haar zijn er 2210 ah’aadieth (profetische overleveringen) overgeleverd. Zie al-Isaabah, vol. 13, p. 38; al-A’laam, vol. 3, p. 240.>>>

<<<(#13) Noot van vertaler: Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden over hem zijn) verhaalde dat de boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “De meest volmaakte gelovigen zijn degenen met het beste karakter; en de beste van jullie zijn degenen die het beste gedrag tonen tegenover hun vrouwen.” (Overgeleverd door at-Tirmidzie.) (Zie het artikel De belangrijkheid van akhlaaq – goed gedrag.) Mannen worden aangemoedigd om hun vrouwen te helpen in het huishouden. ‘Aa-ieshah (moge Allah tevreden over haar zijn) werd gevraagd: “Wat deed de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) in zijn huis?” Zij zei: “Hij diende zijn gezin, en wanneer de tijd om te bidden was aangebroken, ging hij weg (naar de moskee) om te bidden.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie.)>>>

<<<(#14) Noot van vertaler: denk ook maar eens aan al die minderwaardigheidscomplexen waar vrouwen aan lijden omdat ze een paar kilootjes “te zwaar” zijn volgens het zeer onnatuurlijke en ongezonde westerse ideaal. Of Anorexia nervosa, een eetstoornis, waarbij iemand een vervormd beeld van het eigen lichaam heeft en een grote angst heeft om dik te worden. Door de complexe en onnatuurlijke samenleving kan een innerlijk conflict ontstaan dat tot een ernstige identiteitscrisis kan leiden. Dit zijn allemaal psychologische kwalen veroorzaakt door een afwijkende maatschappij.>>>

En tot Allah keren wij allemaal terug.

 

Relevante artikelen:

De moslimvrouw

Wie wordt er nou werkelijk onderdrukt?

Wat is er voor vrouwen in het Paradijs?

De boodschap van de h’idjaab

Tien excuses om de hoofddoek niet te dragen en hun overduidelijke zwakte

Waarom ik mijn h’idjaab draag

A Voice Behind a Veil (Engelstalig)

Regels met betrekking tot de verzorging van de moslimah

De vrouw in de islam (diverse artikelen en afbeeldingen)

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan