Vrijwillig vasten

Elke maand drie dagen vasten is (gelijk aan) je hele leven vasten.

Vasten vrijwillig klSamengesteld door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah.

Het vasten in de maand Ramadhaan is een verplichting en het is één van de vijf zuilen van de Islaam. De rubriek Vasten en de maand Ramadhaan bevat diverse artikelen en afbeeldingen aangaande deze belangrijke en bijzondere vorm van ‘ibaadah (aanbidding). Naast het verplichte vasten in Ramadhaan is het ook zeer aanbevolen om vrijwillig te vasten.

Er is overgeleverd dat Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden over hem zijn) zei: “Mijn dierbare vriend (de profeet – Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) adviseerde mij om drie dingen te doen die ik niet op zal geven totdat ik sterf: drie dagen van elke maand vasten, het dhoh’aa gebed bidden en (pas) slapen na witr (het nachtgebed). (Overgeleverd door al-Boekhaarie, 1124; Moeslim, 721.)

Er is overgeleverd van Djarier ibn ‘Abd-Allaah (moge Allah tevreden over hem zijn) dat de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Elke maand drie dagen vasten is (gelijk aan) je hele leven vasten; en ayaam al-biedh (de dagen van volle maan) zijn de dertiende, veertiende en vijftiende.” [Overgeleverd door an-Nasaa-ie, 2420; door al-Albaanie als sah’ieh’ (authentiek) geclassificeerd in Sah’ieh’ at-Targhieb, 1040.] (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah. Nodig jouw broeders/zusters uit om ook vrijwillig te vasten.)

 

 

Een moslim kan op elke dag van het jaar vrijwillig vasten – het is niet beperkt tot een bepaalde tijd of gelegenheid – behalve die dagen waarvan bekend is dat het verboden is te vasten (zie verder in dit artikel). Dit is algemeen vrijwillig vasten. Er zijn ook specifieke tijden of gelegenheden waarop aanbevolen wordt vrijwillig te vasten. Dit is soms wekelijks, soms maandelijks en soms jaarlijks. Specifiek vrijwillig vasten is superieur ten opzichte van algemeen vrijwillig vasten. Tot het specifiek vrijwillig vasten behoort:

1.) De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) vastte zes dagen in de maand Shawwaal (de maand na Ramadhaan). Als men de maand Ramadhaan vast en deze aanvult met de 6 dagen vasten in Shawwaal, zou men de beloning kunnen verkrijgen voor het vasten van een heel jaar, in shaa-a Allaah. (Zie het artikel Het vasten van de zes dagen van Shawwaal.)

2.) De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) vastte ook op elke maandag en donderdag. De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) werd gevraagd over het vasten op elke maandag en donderdag, waarop hij zei (Nederlandstalige interpretatie): “Dit zijn de dagen waarop de daden van mensen worden voorgelegd aan de Heer der werelden, en ik wil dat mijn daden aan Hem voorgelegd worden terwijl ik aan het vasten ben.” [An-Nasaa-ie, 2358; Ibn Maadjah, 1740; Ah’med, 8161; door al-Albaanie als sah’ieh’ (authentiek) geclassificeerd in Sah’ieh’ al-Djaami’, 1583.]

3.) Het vasten tijdens de dagen van volle maan (ayaam al-biedh) – op de drie middelste dagen van de maand (de 13de, 14de en 15de van iedere islamitische maand) – was ook een soennah van de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem). De beloning die men hiervoor kan verkrijgen is dat van een maand vasten, in shaa-a Allaah.

Sheikh Moh’ammed ibn Saalih’ al-‘Oethaymien (moge Allah hem genadig zijn) werd gevraagd: “Wanneer je drie dagen van elke maand vast, is het dan noodzakelijk dat je vast op de ayaam al-biedh? Of is het toegestaan te vasten op drie willekeurige dagen van de maand?” Hij antwoordde: “Het is toegestaan te vasten aan het begin van de maand, in het midden van de maand, aan het einde van de maand of willekeurig. Maar het is beter als dit gebeurt op de drie ayaam al-biedh, namelijk de dertiende, veertiende en vijftiende (dag van de islamitische maand). ‘Aa-ieshah (moge Allah tevreden over haar zijn) zei: ‘De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) vastte op drie dagen van elke maand, en het maakte hem niet uit of hij vaste aan het begin of aan het einde van de maand.’” (Einde citaat.) (Madjmoe’ Fataawaa al-Shaykh Ibn ‘Oethaymien, 20/vraag nr. 376.)

Het vasten op elke maandag en donderdag is beter dan het vasten van drie dagen elke maand. Want als iemand vast op elke maandag en donderdag betekent dit dat hij elke maand acht dagen gevast heeft, dus heeft hij beide gedaan: gevast op elke maandag en donderdag en gevast op drie dagen van de maand. [Bron: https://islamqa.info/en/69781 (Engels), https://islamqa.info/ar/69781 (Arabisch).]

4.) De eerste 10 dagen van de maand Dhzoe l-H’idjjah.

5.) Het vasten op de dag van ‘Arafah, de 9de dag van de maand Dhzoe l-H’idjjah (zie het artikel De 10 dagen van Dzoe l-H’ieddjah, de ‘ied en het offer). Degenen die op h’adj zijn mogen niet vasten, maar voor degenen die achterblijven is het beter wel te vasten. Als men deze dag vast, zal men vergeven worden voor het gehele komende jaar en het hele voorgaande jaar (behalve de grote zonden). De boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) heeft gezegd over het vasten van ‘Arafah (Nederlandstalige interpretatie): “De beloning van Allah (voor het vasten op de dag van ‘Arafah) is dat Hij zondes vergeeft van het afgelopen jaar en het komende jaar.” (Overgeleverd door Moeslim.) (Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven. Gebruik de afbeelding voor da’wah.)

 

 

6.) De dag van ‘Aashoeraa-e, dit is de 10de dag van de maand Moeh’arram, de eerste maand van de islamitische kalender. Als men deze dag vast, dan wordt men vergeven voor het gehele voorgaande jaar (behalve de grote zonden). Het is ook goed om de 9de of de 11de dag te vasten, om anders te zijn dan de joden. De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Het vasten van de dag van ‘Arafah, ik hoop dat Allah daardoor zonden zal vergeven van het jaar ervoor en het jaar erna; en het vasten van de dag van ‘Aashoeraa-e, ik hoop dat Allah daardoor zonden zal vergeven van het jaar ervoor.” (Overgeleverd door Moeslim, 1162.)

7.) Uit een overlevering van ‘Aa-ieshah (moge Allah tevreden met haar zijn) kunnen we opmaken dat de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) ook gewoon was extra te vasten tijdens de maand Sha’baan (de 8ste maand van de islamitische kalender, de maand vóór Ramadhaan). Alleen het vasten op één of twee dagen vóór de Ramadhaan is afgeraden.

8.) Het vasten van Daawoed (om de dag). Het is overgeleverd in al-Sah’ieh’ayn, van ‘Abd-Allaah ibn ‘Amr (moge Allah tevreden over hem zijn), dat de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “De beste (manier om te) vasten is het vasten van Daawoed (profeet David – vrede zij met hem), hij vastte een dag en de volgende niet (dus om de dag).” (Zie het artikel Het beste van het beste, een verzameling van 100 ah’aadieth over het beste van het best.)

Het vasten van Daawoed kan niet gecombineerd worden met het vasten op maandag en donderdag, of de drie middelste dagen van de islamitische maand. De beste manier dient de voorkeur gegeven te worden, indien mogelijk. Een persoon dient altijd rekening te houden met zijn eigen situatie en kracht, en niet aan iets te beginnen dat hij niet vol kan houden (in het geval van vrijwillige daden). Want de meest geliefde daden bij Allah zijn die daden die voortdurend zijn, ook al is het weinig. En Allah is de Bron van succes. [Bron: https://islamqa.info/en/5415 (Engels), https://islamqa.info/ar/5415 (Arabisch).] (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah. Nodig jouw broeders/zusters uit om ook vrijwillig te vasten.)

 

 

Enkele belangrijke punten met betrekking tot het vrijwillig vasten

a.) Het is afkeurenswaardig om zonder specifieke reden op vrijdag te vasten. Alleen als men de dag ervoor of erna vast (donderdag en/of zaterdag) dan is het wel toegestaan, maar alleen op vrijdag vasten is niet toegestaan. Djaabir (moge Allah tevreden met hem zijn) verhaalde: “Ik hoorde dat de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): “Niemand behoort te vasten op vrijdag, tenzij men een dag ervoor of erna vast.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.) Dus als de vrijdag behoort tot de drie middelste dagen van de maand (ayaam al-biedh), dan is het oké om op vrijdag te vasten. Ook als men het vasten van Daawoed (vrede zij met hem) vast (dit wil zeggen om de dag), dan is het toegestaan alleen op vrijdag te vasten omdat dit volgens dit systeem hoort.

b.) Het is niet toegestaan te vasten op de twee feesten, ‘ied al-fitr en ‘ied al-adh’a. Dit zijn feestdagen en we moeten daarom ook dat feestgevoel uiten en voelen, dat is één van de redenen waarom het verboden is om op deze dagen te vasten.

c.) De pelgrim behoort op de dag van ‘Arafah niet te vasten.

d.) Het vasten op het einde van Sha’baan; de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Wanneer het half Sha’baan is, houdt dan op met vasten.” (Overgeleverd door ad-Daarimie en Ah’mad.)

e.) Bij het vrijwillig vasten kan men ook nadat men wakker wordt de intentie maken om die dag te vasten. Sommige geleerden zeggen dat men de intentie alsnog kan maken tot voor het dhzohr gebed. Uiteraard geldt dit alleen als men nog niets heeft gegeten of gedronken en geen zaken verricht heeft die het vasten verbreken. Dit punt geldt alleen voor het vrijwillig vasten en niet voor het verplicht vasten tijdens Ramadhaan. Hier is het erg belangrijk dat de intentie wordt gemaakt vóór de adzaan van salaat al-fadjr.

f.) Als men tijdens het vrijwillig vasten bij iemand op bezoek gaat en diegene vindt het vervelend of jammer dat je vast, b.v. omdat ze uitgebreid voor je hebben gekookt of iets dergelijks, dan is het toegestaan het vasten te verbreken. LET OP! Dit geldt alleen voor het vrijwillig vasten en niet voor het verplicht vasten tijdens Ramadhaan.

g.) Het is niet toegestaan te vasten op de drie dagen van tashrieq (na de dag van ‘ied-al-adh’a in Miena).

h.) Vrijwillig ononderbroken vasten gedurende twee of meer dagen (dus dat je ook in de nachten niets eet en drinkt) is niet toegestaan.

i.) De twijfelachtige dag om te vasten is de 30ste Sha’baan. Men weet niet of die deel uitmaakt van de maand Sha’baan of Ramadhaan. De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Wie gedurende de twijfelachtige dag vast, is ongehoorzaam aan Aboel-Qaasim (d.w.z. de profeet).” (Overgeleverd door al-Boekhaarie.)

j.) Gedurende het hele jaar vasten is niet toegestaan.

k.) Het is niet toegestaan voor een getrouwde vrouw om vrijwillig te vasten zonder de toestemming van haar man wanneer hij aanwezig is.

Moge Allaah Ta’aalaa jouw vasten accepteren en het vergemakkelijken.

(Genomen uit de uitgebreide verhandeling De gezegende maand Ramadhaan.)

 

Relevante artikelen:

Vasten en de maand Ramadhaan (diverse artikelen)

Het vasten van de zes dagen van Shawwaal

Islamitische kalender

De voorwaarden voor acceptabele ‘ibaadah (aanbidding)

 

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan