Vrees niet, Allah is met ons!

“…het kan zijn dat jullie een afkeer hebben van iets terwijl het goed is voor jullie…”

Bang klDoor dr. Awadh al-Qarnie, vertaald door Aboe ‘Abdoellaah.
Uit al-Jumuah magazine,volume 15, nummer 06, Jumadah at-Thani 1424 H.

Eén van de lang gevestigde wetten (soenan – manieren) van Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) is de nooit eindigende slag tussen waarheid en valsheid, en tussen goedheid en slechtheid. Dit conflict zal voor altijd doorgaan totdat Allah de aarde terug zal nemen op de Dag des Oordeels. Als gevolg van dit conflict verhoogt Allah de ranken van de rechtschapen gelovigen, scheidt Allah de gewone gelovigen van de standvastigen en de gelovigen van de hypocrieten. De vandaag de dag duidelijke constante tirade van aanvallen tegen de Islaam en moslims zal als resultaat, met de Wil van Allah, de reiniging van de gelovigen zijn en zal het kaf van het koren scheiden.

Dit conflict, met aan de ene kant de aanbidders van Allah en aan de andere kant Zijn vijanden, worden door vele details middels de Qor-aan duidelijk gemaakt. Met name door de verhalen over Banie Israa-iel [nakomelingen van Israël (Ya’qoeb, Jakob – vrede zij met hem)]. De frequente vermelding van Banie Israa-iel is toe te schrijven aan hun fundamentele gelijkenis met de islamitische oemmah (gemeenschap). Nadat zij jarenlang in vernedering en slavernij onder Farao leefden, vergaten zij hetgeen zij van de profeten hadden geleerd en gingen zij zich overmatig aan deze wereld hechten. Met de komst van profeet Moesaa (Mozes – vrede zij met hem) werden zij zelfs met nog meer testen beproefd. Maar zij klaagden (Nederlandstalige interpretatie): “Zij zeiden: ‘Wij leden voordat jij tot ons kwam en nadat jij tot ons kwam.’ Hij zei: ‘Wellicht zal jullie Heer jullie vijand vernietigen en jullie opvolgers op aarde maken waarna Hij zal kijken hoe jullie handelen.’” (#1) [Soerat al-A’raaf (7), aayah 129.] Zij leefden enkele jaren in deze toestand, totdat Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke) voor hen de uittocht door de zee verordende.

<<< (#1) De Israëlieten, veracht en onderworpen, zouden gered worden en heersers in Palestina gemaakt (na de Kanaänieten). Daawoed (David) en Soelaymaan (Salomo) (vrede zij met hen beide) waren grote koningen en speelden een aanzienlijke rol in de geschiedenis. Maar de grootheid van de Israëlieten was voorwaardelijk en zij werden beoordeeld naar hun daden: waren zij dankbaar en gehoorzaam jegens Allah de Verhevene of niet? Toen zij tot zonden vervielen, werd hen de eer en macht ontnomen. Er zijn een aantal verzen in de Qor-aan die gaan over degenen die niet oordelen met wat Allah heeft neergezonden, dat zij zware zondaren zijn. Een aantal leerlingen van Ibn ‘Abbaas (moge Allah tevreden zijn met hem) vroegen hem: “Werden deze niet geopenbaard over de joden en de christenen?” Hij zei: “Soebh’aan-Allaah! Zijn alle blijde tijdingen in de Qor-aan voor ons en alle vermaningen voor hen? Als wij doen wat zij deden, zal ons einde als hun einde zijn.”>>>

In dit verhaal van Banie Israa-iel is een onmiskenbaar bewijs dat de hulp van Allah voor de gelovigen naderende is. Echter, enkel het tijdsbeloop is niet hetzelfde als in het geval van Banie Israa-iel. Onze eigenlijke test moet zijn dat we de hoop in Hem niet moeten verliezen, het “samen vasthouden aan het sterke touw van Allah,” en ons onderwerpen aan het Boek van Allah Ta’aalaa en de Soennah van zijn boodschapper (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem). (Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven. Gebruik de afbeelding voor da’wah.)

 

Touw

 

De recente crisissen en de tragedies die de wereld hebben onthutst, in het bijzonder de moslimoemmah, kunnen er, ironisch gezien, voor zorgen dat de moslimoemmah er vele voordelen en kracht uit put, met de Wil van Allah. Enkele waarneembare voordelen worden hier opgesomd:

 

1. De zekerheid dat wij op het rechte pad zijn

De waarheid en eerlijkheid van de ware moslim is verheven boven elke twijfel. Zij die deze storm hebben doorstaan zijn slechts sterker en zekerder geworden van de hulp van Allah de Verhevene. Daarentegen komen de tirannen dag bij dag dichterbij de bestraffing van Allah, Die zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En dat zijn de steden (zoals de volken van ‘Aad, Thamoed en Lot) die Wij vernietigden toen zij onrecht begingen (niet in Ons geloofden). En Wij stelden een tijdstip vast voor hun vernietiging.” [Soerat al-Kahf (18), aayah 59.]

 

2. Arrogantie leidt tot vernietiging

“Wat betreft ‘Aad, zij waren ten onrechte hoogmoedig in het land en zeiden: ‘Wie is sterker dan wij!?’ Zien zij niet dat Allah – Degene Die hen schiep – sterker is dan zij!? En zij waren gewoon Onze aayaat (bewijzen, verzen, tekenen) te loochenen.” [Nederlandstalige interpretatie van soerat Foessilat (41), aayah 15.] De arrogantie van de vijanden van Allah kent vandaag de dag geen grenzen, en dat is een teken dat hun einde nabij is.

 

3. De hypocrieten scheiden van de gelovigen

Net zoals op de dag van Oeh’oed en Ah’zaab (de veldslag van de greppel), zijn wij getuige van calamiteiten die de oprechte dienaren scheiden van de misleiders. De hypocrieten, de aanbidders van deze wereld en de verkopers van de verzen van Allah, zullen zich scheiden van degenen die standvastig zijn op de weg van Allah, Die zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Allah zal de gelovigen niet in de toestand laten waarin jullie je bevinden totdat Hij de slechte onderscheidt van de goede…” [Soerat Aal ‘Imraan (3), aayah 179.]

 

4. Bewustwording van de moslims

De verergerende slachtofferpositie van de moslims heeft als gevolg dat het bewustzijn om terug te keren naar Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) is vergroot. Nee, het heeft de oemmah zelfs versterkt! Steeds meer moslims lijken te realiseren dat hun toestand niet zal veranderen alvorens zij zichzelf veranderen. Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “…Waarlijk! Allah zal de toestand van een volk niet veranderen totdat zij hun toestand (zelf) veranderen…” [Soerat ar-Ra’d (13), aayah 11.] (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem). (Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven. Gebruik de afbeelding voor da’wah.)

 

Berouw

 

5. Onderscheid tussen de waarheid en valsheid

Terwijl de gebeurtenissen zich dagelijks ontvouwen, worden de plannen van de vijanden van Allah steeds duidelijker en staat de waarheid tegenover valsheid. De moslims staan duidelijk voor de uitdaging van walaa-e (loyaliteit jegens de gelovigen) en baraa-e (afkeer jegens de vijanden van Allah). (Zie het artikel al-walaa-e wa al-baraa-e – loyaliteit en distantiëring.) De vijanden van Allah noemen het bij naam (de Islaam) en roepen openlijk om de vernietiging daarvan. Sommige onfortuinlijke ongelovigen vallen de geliefde en uitverkoren boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) direct aan. Anderen kiezen ervoor om de schijn te wekken dat zij enkel bepaalde radicale groepen aanvallen, terwijl zij in werkelijkheid roepen om de vernietiging van de Islaam. Dit dwingt er zelfs toe dat de ongewillige moslims de duidelijke vijandigheid van de vijanden van Allah zien, in overeenstemming met de Uitspraak van de Verhevene (Nederlandstalige interpretatie): “…Maar (jullie troffen elkaar) zodat Allah een kwestie tot stand zou brengen die reeds geschiedde (in Zijn Kennis), zodat degene die vernietigd zou worden, vernietigd wordt na een duidelijk bewijs; en zodat degene die zou blijven leven, blijft leven na een duidelijk bewijs. En waarlijk, Allah is Alhorend, Alwetend.” [Soerat al-Anfaal (8), aayah 42.]

 

6. De globalisering onder de loep nemen

De recente escalatie tussen de islamitische wereld en de heersende machten heeft de vele moslims, individuen en regeringen, wakker geschud. Momenteel heerst er dan ook een tendens om verscheidene internationale bedrijven, die de oorlog tegen de Islaam en moslims steunen, te boycotten. (Zie Vraag 25 – Mag je voedsel geproduceerd door niet-moslims boycotten?)

 

7. Toename van bekeringen naar de Islaam

Terwijl de arrogante leiders oorlog voeren tegen de Islaam, ontvangen de oprechte, zoekende mensen over de hele wereld de boodschap van hun Heer met open armen en warme harten, in het bijzonder in het Westen. De enorme recente toename van bekeringen naar de Islaam in het Westen is een welbekend feit. Dit is inderdaad de meest positieve uitkomst van de sombere realiteit van onze hedendaagse wereld. De moslims in het Westen moeten hiervan gebruik maken en de mensen onderwijzen over de ware boodschap van de Islaam. (Zie o.a. Da’wah ideeën.) (Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven. Gebruik de afbeelding voor da’wah.)

 

Islam voor Nederland

 

8. Islamitische doelen versterken

Het toenemende bewustzijn dat de Islaam wordt bedreigd heeft er ook voor gezorgd dat de moslims meer zijn gaan hechten aan de oemmah en haar doelen. Moslims over de hele wereld zijn zich meer bewust van elkaar en bezorgd om elkaar. Kijk naar de Palestijnse zaak, het leeft nu onder alle moslims!

 

9. Gezonde dialoog in de oemmah

Er is een toenemende mogelijkheid voor een gezonde dialoog in de moslimoemmah. Zij die aan de macht zijn, beseffen steeds meer dat het niet langer mogelijk is om de bezorgdheden van de islamitische bewustwording te verwaarlozen. Met de Wil van Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke) zal met het juiste en geloofwaardige leiderschap voorzeker een positieve bijdrage worden geleverd aan het welzijn van de oemmah en de wereld. De hedendaagse aanslagen tegen de Islaam laten duidelijk zien dat iedereen die voor de Islaam werkt zich moet verenigen, en dat niemand alleen kan werken. Er is geen vervanging voor de methodologie van de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) omtrent: geduld, genade, da’wah en wijsheid. Wij bidden tot Allah dat deze dialoog zal leiden naar een verenigde weg voor de gehele oemmah. (Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven. Gebruik de afbeelding voor da’wah.)

 

Samenwerken

 

10. Een herinnering van Allah

Wij, de moslimoemmah, leven in een volledige staat van oorlog. De belangrijkste fronten zijn op het gebied van cultuur en intellectualiteit. Deze dodelijke oorlog tegen het ware geloof is uitermate bedrieglijk, zonder enig ultimatum. Deze duidelijke onophoudelijke tragedies van vandaag de dag zijn inderdaad het goddelijke ultimatum voor de moslimoemmah om wakker te worden en vervolgens op te staan en zich de waarheidsgetrouwe belofte van Allah de Verhevene te herinneren (Nederlandstalige interpretatie): “Waarlijk, Wij zullen Onze boodschappers en degenen die geloven zeker bijstaan in het wereldse leven en op de Dag dat de getuigen zullen opstaan.” [Soerat Ghaafir (40), aayah 51.]

“En wees niet zwak en wees niet verdrietig (door wat jullie ondervonden) en jullie zullen superieur (in overwinning) zijn indien jullie (ware) gelovigen zijn.” [Soerat Aal ‘Imraan (3), aayah 139.]

“Waarlijk, degenen die zeggen: ‘Onze Heer is Allah,’ en vervolgens standvastig zijn (#2), op hen zullen de engelen neerdalen [op het moment van hun dood (#3)] (zeggende): ‘Vrees niet en treur niet (#4) en ontvang het goede nieuws over het Paradijs dat aan jullie beloofd werd!’” [Soerat Foessilat (41), aayah 30.]

<<< (#2) Zij zijn standvastig met het nakomen van tawh’ied (de eenheid van Allah erkennen en dienovereenkomstig handelen) en kijken niet om naar een andere (valse) god dan Allah de Verhevene en zij kwamen standvastig het bevel van Allah na. Zij waren gehoorzaam aan Hem en namen afstand van ongehoorzaamheid aan Hem, totdat zij kwamen te overlijden. (Zie Zoebdatoe t-Tefsier mien Fet-h’ie l-Qadier van dr. Moh’ammed ibn Soelaymaan al-Ashqar.)>>>

<<< (#3) Er is ook gezegd dat de engelen op hen neerdalen op de Dag der Opstanding wanneer zij uit hun graven komen. Zayd ibn Aslam zei: “Zij (de engelen) zullen hem goede tijdingen geven wanneer hij overlijdt, in zijn graf en wanneer hij opgewekt wordt.” Dit is overgeleverd door Ibn Abie H’aatim. (Tefsier Ibn Kethier.) De engelen dalen ook neer op de gelovigen tijdens hun leven, vooral tijdens moeilijke tijden wanneer zij vervolgd worden door de vijanden van de waarheid; hun stemmen dringen dan door tot in de diepten van hun harten als kalmte en rust. (Naar Sayyid Aboe al-A’laa Mawdoedie, Tefhiem al-Qor-aan.) Zie het artikel De dood.>>>

<<< (#4) Vrees de dood niet en ook niet datgene wat daarna zal komen en treur niet over hetgeen jullie achterlaten aan wereldse zaken. (At-Tefsieroe al-Moeyassar.)>>> (Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven. Gebruik de afbeelding voor da’wah.)

 

Bang

 

Relevante artikelen:

Vluchten voor de fitnah

De houding van de gelovige jegens moeilijkheden

Da’wah (diverse artikelen)

Jihad in de Islam

Stop terrorisme! (diverse artikelen)

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan