Vraag 76

V&A groen 2

Vraag: verbreekt het kussen van je vrouw, of het aanraken van je billen of je schaamdeel de woedhoe-e (wudu) en mag het met de rechterhand aangeraakt worden?

Antwoord: alle lof is voor Allah.

 

 

Ten eerste:

De geleerden (moge Allah hen genadig zijn) verschilden van mening of het aanraken van de penis (of vagina) de woedhoe-e verbreekt of niet.

In as-Sharh’ al-Moemti’ wordt aangegeven:

De geleerden (moge Allah hen genadig zijn) verschilden van mening aangaande het aanraken van de penis en de vagina, en of dit de woedhoe-e verbreekt of niet. Er zijn een aantal meningen:

1.) De eerste mening, welke de mening is van de madzhab van imaam Ah’med, is dat het de woedhoe-e verbreekt. Zij citeren het volgende als bewijs:

a.) De h’adieth van Basrah bint Safwaan, die aangeeft dat de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Wie zijn penis aanraakt, laat hem woedhoe-e verrichten.”

b.) De h’adieth van Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden over hem zijn) (Nederlandstalige interpretatie): “Als iemand van jullie zijn hand op zijn penis plaatst zonder een barrière daartussen, dan dient hij woedhoe-e te verrichten.” Een andere overlevering vermeldt “het schaamdeel.”

c.) Iemand kan opgewonden raken wanneer hij/zij de penis of vagina aanraakt, en er kan iets uitkomen zonder dat hij/zij zich dat realiseert. In gevallen waarbij de woedhoe-e hoogstwaarschijnlijk verbroken wordt, is de regelgeving daaraan verbonden (oftewel, men moet woedhoe-e verrichten), zoals het geval is bij slapen.

2.) De tweede mening is dat het aanraken van de penis de woedhoe-e niet verbreekt. Zij citeren het volgende als bewijs:

a.) De h’adieth van Talq ibn ‘Alie, die aangeeft dat hij de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) vroeg over een man die zijn penis aanraakte terwijl hij aan het bidden was: moet hij woedhoe-e verrichten? De profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): “Nee, het is slechts een deel van jou.”

b.) Het basisprincipe is dat reinheid intact blijft en niet verbroken wordt, en we verlaten het basisprincipe niet tenzij er bepaald bewijs is voor het tegenovergestelde. De ah’aadieth van Basrah en Aboe Hoerayrah (die hierboven geciteerd zijn) zijn beide dha’ief (zwak). Ook al zou er een mogelijkheid aanwezig zijn dat zij betrouwbaar zijn, het basisprincipe is nog steeds dat de reinheid geldig blijft. De profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Degene (die denkt dat hij een windje gelaten heeft) dient het gebed niet te verlaten tenzij hij een geluid hoort of een geur opmerkt.” Als dit geldt voor een concrete reden, dan is dit ook van toepassing op een tekstuele reden; we kunnen er geen aandacht aan schenken tenzij men het met zekerheid weet.

3.) De derde mening is dat indien men het met begeerte aanraakt, dat de woedhoe-e dan verbroken wordt, anders niet. Op deze manier kan men de h’adieth van Basrah en de h’adieth van Talq ibn ‘Alie in overeenstemming brengen. En als het mogelijk is om de twee teksten in overeenstemming te brengen met elkaar, dan moeten we dat volgen voordat we gaan kijken welke tekst sterker is en welke de andere mogelijkerwijs heeft afgeschaft. Want het in overeenstemming brengen van teksten betekent handelen naar de teksten, terwijl het kijken naar welke tekst sterker is betekent dat je de andere verwerpt.

Dit wordt ondersteund door de woorden van de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) (Nederlandstalige interpretatie): “…het is slechts een deel van jou.” Dit beduidt dat als je jouw penis aanraakt zonder opwinding te veroorzaken, dan is het alsof je enig ander deel van jouw lichaam aanraakt; in dat geval verbreekt de woedhoe-e niet. Maar als je het met begeerte aanraakt, dan verbreekt dit de woedhoe-e, want de reden voor de regelgeving is in dit geval van toepassing, namelijk de mogelijkheid dat er iets (een onreinheid) afgescheiden wordt dat de woedhoe-e verbreekt zonder dat je het beseft. Dus als iemand het met begeerte aanraakt, dan wordt het verrichten van woedhoe-e noodzakelijk; maar als het zonder begeerte gebeurt, dan is het verrichten van de woedhoe-e niet vereist. Want het aanraken op deze manier (met begeerte) is niet zoals het aanraken van enig ander deel van het lichaam.

Sommige geleerden hebben de twee in overeenstemming gebracht door op te merken dat de instructie om woedhoe-e te verrichten in de h’adieth van Basrah in de zin is van dat het moestahabb (aanbevolen) is, en dat de instructie om het niet te doen in de h’adieth van Talq in de zin is van dat het niet verplicht is, gebaseerd op het feit dat hij vroeg of het vereist was, want hij zei “moet hij…?” en de duidelijke betekenis van het zinsdeel hier vertaald als “moet hij” beduidt dat het verplicht is.

4.) De vierde mening, waar Shaykh al-Islaam Ibn Taymiyyah de voorkeur aangaf, is dat het verrichten van woedhoe-e na het aanraken van de penis in alle gevallen moestahabb (aanbevolen, en niet verplicht) is, ook in het geval van begeerte.

Als we zeggen dat het moestahabb is, betekent dit dat het voorgeschreven is en er een beloning is als men het doet, en het is beter om dit te doen om aan de veilige kant te zijn.

De meest correcte mening is dat de woedhoe-e verbroken wordt wanneer het aanraken gepaard gaat met begeerte. En Allah weet het beste.

Bron: https://islamqa.info/en/82759 (Engels), https://islamqa.info/ar/82759 (Arabisch).

 

Ten tweede:

Als een vrouw de penis van haar man met begeerte aanraakt, dan wordt haar woedhoe-e verbroken. Maar als het zonder begeerte gebeurt, dan wordt het niet verbroken.

‘Oelaysh zei in Minah al-Djaliel Sharh’ Moekhtasar Khaliel (1/113): “De regelgeving aangaande het aanraken van de penis van een andere persoon hangt af van of het opzettelijk gedaan is en of het gepaard gaat met begeerte.” (Einde citaat.)

 

Ten derde:

Als we zeggen dat het de woedhoe-e verbreekt, dan is dat op voorwaarde dat er geen barrière is. Dit is de mening van de meerderheid. Dus als een vrouw de penis van haar echtgenoot aanraakt met een barrière, dan wordt haar woedhoe-e niet verbroken, ook al is het met begeerte. Dit vanwege de h’adieth verhaald door Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden over hem zijn) die aangeeft dat de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Als iemand van jullie zijn schaamdeel aanraakt zonder een barrière daartussen, dan dient hij woedhoe-e te verrichten.” (Overgeleverd door as-Shaafa’ie in zijn Moesnad, 1/12; door sheikh al-Albaanie als sah’ieh’ geclassificeerd in Sah’ieh’ al-Djaami’.)

Zie ook: H’aashiyat ad-Dasoeqie, 1/120; Moeghnie al-Moeh’taadj, 1/1.2); Mataalib Oolie an-Noeha, 1/143.

 

Ten vierde:

Als een man de hand van zijn echtgenote schudt of haar zoent, of zij zoent hem, dat verbreekt de woedhoe-e van beide niet, ook al gebeurt dit met begeerte, zolang er niets afgescheiden wordt. Dit is zo vanwege de overlevering verhaald door ‘Aa-ieshah (moge Allah tevreden over haar zijn) die aangeeft dat de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) een van zijn vrouwen zoende en vervolgens van huis ging om te bidden en hij verrichte geen woedhoe-e. (Overgeleverd door at-Tirmidzie, 86; an-Nasaa-ie, 1/104; Ibn Maadjah, 502.)

Sheikh ‘Abd al-‘Aziez ibn Baaz (moge Allah hem genadig zijn) zei: “…De correcte mening is dat dit de woedhoe-e helemaal niet verbreekt. Als een man zijn vrouw aanraakt of kust, dan wordt zijn woedhoe-e niet verbroken volgens de meest correcte mening. Want de boodschapper (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) kuste een van zijn vrouwen en vervolgens bad hij en verrichtte niet de woedhoe-e. Het basisprincipe is dat de woedhoe-e en reinheid (tahaarah) ongeschonden blijven en het is niet toegestaan te zeggen dat het door iets verbroken wordt tenzij er bewijs is dat daar op neerkomt, zonder tegenbewijs. In dit geval is er helemaal geen bewijs dat beduidt dat de woedhoe-e verbroken wordt door het aanraken van je echtgenote. (Einde citaat uit Madjmoe’ al-Fataawaa, 17/219.)

 

Ten vijfde:

Mag de penis aangeraakt worden met de rechterhand?

Aboe Qataadah (moge Allah tevreden over hem zijn) verhaalde dat de boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Als iemand van jullie drinkt, dient hij niet in het glas te ademen. En wanneer hij zijn behoefte doet (naar het toilet gaat), dient hij zijn penis niet met zijn rechterhand aan te raken of zich met zijn rechterhand af te vegen.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie, 194; Moeslim, 393.)

Volgens een andere overlevering, overgeleverd door Moeslim (392) (Nederlandstalige interpretatie): “Niemand van jullie dient zijn penis aan te raken met zijn rechterhand tijdens het urineren.”

Sheikh ‘Abdoellaah ibn Saalih’ al-Fawzaan (moge Allah hem beschermen) zei: “Deze h’adieth geeft aan dat het niet toegestaan is voor degene die urineert om zijn penis met zijn rechterhand vast te houden tijdens het urineren, want dit gaat tegen het eren van de rechterhand in.

De meerderheid van de geleerden interpreteerden dit verbod als dat het makroeh (afkeurenswaardig) is – zoals aangegeven is door an-Nawawie en anderen – omdat dit valt onder etiquette en goede manieren, alsook omdat het valt onder het beschermen van de eer van de rechterhand. Dit verbod gaat echter niet zo ver dat deze handeling h’araam is (het is eerder makroeh en afgekeurd).

Daawoed az-Zaahirie en Ibn Hazm waren van mening dat het verboden is in de zin van dat het h’araam is, op grond van het principe dat het verbieden van iets betekent dat het h’araam is.

Maar de mening van de meerderheid is hoogstwaarschijnlijk correct, en dat dit verbod te maken heeft met het tonen van etiquette en correcte manieren. Dit wordt ondersteund door, naast andere dingen, de woorden van de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) over de penis (Nederlandstalige interpretatie): ‘Is het iets anders dan een deel van jou…?’” (Einde citaat uit Minh’ah al-‘Allaam Sharh’ Boeloogh al-Maraam, 1/312.)

Al-Khattaabie (moge Allah hem genadig zijn) zei: “Het aanraken van de penis met de rechterhand wordt alleen afgekeurd om het te beschermen tegen het aanraken van een deel van het lichaam dat onrein en vies kan zijn…” (Einde citaat uit Ma’aalim as-Soenan, 1/23.)

In de h’adieth is dit verbod beperkt tot wanneer men aan het urineren is. Men kan dus begrijpen dat het toegestaan is op andere momenten, zoals tijdens seks.

Al-Boekhaarie (moge Allah hem genadig zijn) noemde in zijn Sah’ieh’ een van de hoofdstukken “Hoofdstuk: Men dient de penis niet met de rechterhand vast te houden wanneer men urineert.”

Al-H’aafidhz (moge Allah hem genadig zijn) zei: “In deze titel geeft hij (al-Boekhaarie) aan dat hetgeen in algemene termen overgeleverd is over het niet aanraken van de penis met de rechterhand, zoals in het voorgaande hoofdstuk, begrepen dient te worden in het licht van de overleveringen die meer specifiek zijn en aangeven dat dit van toepassing is wanneer men urineert. Dus in andere situaties is het toegestaan.” (Einde citaat uit Fath’ al-Baarie, 1/254.)

Aboe Daawoed (moge Allah hem genadig zijn) noemde een van de hoofdstukken in zijn Soenan: “Het is makroeh om de penis met de rechterhand aan te raken wanneer je jezelf schoonmaakt.” (Einde citaat.)

In at-Taadj wa l-Ikliel (1/388) wordt aangegeven: “De foeqahaa-e (geleerden op het gebied van fiqh – islamitische jurisprudentie) begrepen dit dat het betekent dat het makroeh (afkeurenswaardig) is, en het verbod op het aanraken ervan in de andere h’adieth is beperkt tot wanneer men zichzelf reinigt.” (Einde citaat.)

Op grond van het bovenstaande kunnen we concluderen dat het toegestaan is om het met de rechterhand aan te raken tijdens seks, tenzij men vreest dat die hand bevuilt wordt met madzie (voorvocht); in dat geval is het makroeh (afkeurenswaardig).

 

Ten zesde:

Verbreekt het aanraken van de billen de woedhoe-e?

Het aanraken van de billen verbreekt de woedhoe-e niet; het meningsverschil onder de geleerden heeft alleen betrekking op het aanraken van de anus, want een versie van de h’adieth van Basrah bint Safwaan zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Wie zijn schaamdelen aanraakt, laat hem woedhoe-e verrichten.” [Overgeleverd door an-Nasaa-ie (444) en Ibn Maadjah (481); door al-Albaanie als sah’ieh’ (authentiek) geclassificeerd in Sah’ieh’ an-Nasaa-ie.]

Het meningsverschil betreffende het aanraken van de anus is zoals het meningsverschil betreffende het aanraken van de penis (wat hierboven besproken is, al-h’amdoelillaah).

Wat betreft de omringende delen, het aanraken daarvan verbreekt de woedhoe-e niet, zoals het aanraken van de testikels of billen.

Imaam as-Shaafa’ie (moge Allah hem genadig zijn) zei in al-Oemm (1/34): “Als hij zijn testikels of billen of knieën aanraakt, maar hij raakt niet zijn penis aan, dan hoeft hij geen woedhoe-e te verrichten.” (Einde citaat.)

An-Nawawie (moge Allah hem genadig zijn) zei in al-Madjmoe’ (2/42): “Onze metgezellen zeiden: ‘Wat bedoeld wordt met het achterwerk is het punt van uitgang (de anus); wat betreft al het andere dan dat, tussen de billen, dat maakt de woedhoe-e niet ongeldig en er is geen meningsverschil onder de geleerden over dat punt.’” (Einde citaat.)

Ibn Qoedaamah (moge Allah hem genadig zijn) zei: “De woedhoe-e wordt niet verbroken door het aanraken van iets van het hele lichaam behalve de schaamdelen, zoals het gebied rondom het schaamdeel of anus, alsook de testikels, volgens de meerderheid van de geleerden, want er is geen tekst die dat suggereert en dit valt niet onder dezelfde regelgeving als wat in de tekst genoemd wordt. Dus de regelgeving kan niet daarop van toepassing zijn.” (Einde citaat uit al-Moeghnie, 1/119.)

En Allah weet het best.

(Verzameld van Islam Q&A, vertaald door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah.)

 

Overzicht Vraag & antwoord

 

Relevante artikelen:

De woedhoe-e, stap voor stap

 Complete vs. acceptabele ghoesl

Toiletbezoek en istindjaa-e

Natte dromen

Seksualiteit in de islam (alleen voor gehuwden!)

 

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan