Vraag 75

V&A groen 3Mijn man kijkt naar erotische dingen op het internet, wat moet ik doen?

Vraag: ik ben bijna een jaar getrouwd en ik ben een paar maanden geleden erachter gekomen dat mijn man naar vieze dingen kijkt op het internet. Insha Allah kan ik advies of hulp krijgen.

Antwoord: al-h’amdoelillaah.

Het spijt me te lezen dat u zich in deze situatie bevindt. Moge Allah Ta’aalaa (Verheven is Hij) u kracht en wijsheid schenken om hier goed mee om te gaan.

Weet dat uw man slachtoffer geworden is van een van de grootste fitan (beproevingen) die er zijn. Onze geliefde profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Ik heb geen fitnah achter mij gelaten meer schadelijk dan vrouwen (omdat de man zwak is m.b.t. vrouwen).” (Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.) Zeker in deze tijd, waarin onzedelijkheid slechts door een druk op een knop te bekijken valt. Het behoort tot de wapens van de shaytaan (satan) om moslims te misleiden en problemen voor hen te veroorzaken. (Zie het artikel De vallen van Iblies.)

Wat u moet doen is uw man op een zachte en vriendelijke manier adviseren om weg te blijven van deze verboden zaken. Vertel hem dat het kijken naar dit soort onzedelijkheden h’araam is en een vorm van zinaa (ontucht/overspel) is en dat hij er op de Dag der Opstanding over gevraagd zal worden.

Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden over hem zijn) verhaalde dat de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Allah heeft voor iedere zoon van Aadam zijn aandeel van zinaa voorbeschikt, en er is geen manier om er aan te ontsnappen. De zinaa van het oog is een blik, de zinaa van de tong is spreken en de zinaa van de gedachte is het wensen en hopen; vervolgens zullen de geslachtsdelen er naar handelen of niet.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.)

Allah de Alwetende zegt in Zijn Nobele Koran (Nederlandstalige interpretatie): “Zeg (O Moh’ammed) tegen de gelovige mannen om hun ogen neer te slaan (#) en hun schaamdelen te beschermen (tegen onwettige seksuele handelingen). Dat is reiner voor hen. Waarlijk, Allah is Khabier (Alwetend omtrent subtiele zaken) aangaande hetgeen zij doen.” [Soerat an-Noer (24), aayah 30.]

(#) Omdat het onmogelijk is om het zicht volledig af te wenden en de ogen voortdurend neer te slaan, wordt in het Arabisch het woord “mien” gebruikt, wat een aanduiding is voor “een deel van”. Wat begrepen wordt uit de tekst is dat hetgeen bevolen wordt om neer te slaan betrekking heeft op het langdurig (en onnodig) kijken naar hetgeen wat niet toegestaan is. … De profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) zei tegen ‘Alie (moge Allah tevreden over hem zijn) (Nederlandstalige interpretatie): “Laat een blik niet volgen door een andere, de eerste is voor jou maar de tweede is niet voor jou.” (Uit Tefsier at-Teh’rier wa t-Tenwier van Moh’ammed at-Taahier ibn ‘Aashoer.)

Adviseer uw man om Allah de Alziende te vrezen, alsook de bestraffing op een Dag waaraan niet te ontsnappen valt.

U kunt de volgende artikelen eerst zelf eens doorlezen en daarna samen met uw man:

De jihad van de ogen
De grote deugd van het neerslaan van de ogen

Probeer de reden te achterhalen waarom hij naar dit soort dingen kijkt. Vraag het hem. Vraag hem ook of u hem kunt helpen om deze begeerte onder controle te houden. Wellicht dat u er voor kunt zorgen, of kunt helpen, dat die reden verdwijnt. Geef aan dat uw man, telkens wanneer hij de behoefte voelt om te kijken, dat aan u kan vertellen en dat u er voor hem bent en dat u hem te allen tijde wilt helpen om zijn behoefte op een toegestane manier te bevredigen. U zult daar voor beloont worden, in shaa-a Allaah. Lees eens de uitgebreide verhandeling Seksualiteit in de islam, waarin wordt aangegeven wat er binnen een huwelijk toegestaan is en wat niet. In deze verhandeling is ook te lezen:

Men dient te weten dat men beloond zal worden voor deze daad, ook al ondervindt hij zelf plezier en genot daardoor. Aboe Dzarr (moge Allah tevreden over hem zijn) verhaalde dat de boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “In de geslachtsgemeenschap van eenieder van jullie (met zijn echtgenote) is een beloning.” Zij (de metgezellen – moge Allah tevreden over hen zijn) zeiden: “O boodschapper van Allah! Is er een beloning voor degene onder ons die zijn begeerte bevredigt (op legitieme wijze)?” Hij (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) zei: “Zien jullie dan niet dat als hij het op een verboden manier zou doen, dat hij dan bestraft zou worden daarvoor!? Dus als hij het op een toegestane manier doet, zal hij beloond worden.” (Overgeleverd door Moeslim, 720.) (Einde citaat.)

Het artikel Gouden adviezen voor de echtgenoot en echtgenote is wellicht ook interessant om eerst zelf en vervolgens samen met uw man door te lezen.

U kunt ook het Engelstalige https://islamqa.info/en/166123 (Her husband watches porn with the excuse of stress at work) (Arabisch: https://islamqa.info/ar/166123) lezen.

Ik hoop dat ik u voldoende informatie heb gegeven waarmee u uw man kunt helpen om te stoppen met het kijken naar verboden zaken. Bespreek het met hem op een rustige manier en geef aan dat u begrijpt dat het een grote fitnah is, waar hij zelf wellicht ook zeer verdrietig om is.

Moge Allah Ta’aalaa (Verheven is Hij) jullie huwelijk zegenen en al het goede voor u en uw man vergemakkelijken en al het slecht bij jullie vandaan houden.

En Allah weet het beste.

Aboe Yoesoef
www.uwkeuze.net

Overzicht Vraag & antwoord

 

Gouden adviezen wp2

 

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan