Vraag 70

V&A paars 1Vraag: ik heb twijfels over de islam doordat wetenschappers zeggen dat iets wel uit niets kan ontstaan en doordat oriëntalisten zeggen dat ah’aadieth verzonnen zijn.

Ik heb de laatste tijd twijfels over islam door 2 dingen: – oriëntalisten die zeggen dat hadith en geschiedenis islam onauthentiek en dus verzonnen zijn. Kunt u dit weerleggen? Ten tweede een van de sterkste bewijzen dat Allah bestaat was voor mij dat niets niet iets kan worden en dus heeft Allah alles geschapen. Echter is er een wetenschapper genaamd Lawrence Strauss en hij heeft een sterke theorie dat iets wel uit niets kan ontstaan (er staat een lezing op Internet). Kunt u dit ook weerleggen?

Antwoord: alle lof is voor Allah.

Djazaak Allaahoe khayran voor jouw bericht en al-h’amdoelillaah dat je bezig bent met het zoeken van antwoorden en kennis. Moge Allah de Verhevene jou beschermen en de twijfels uit jouw hart verwijderen.

In dit verband is de uitgebreide verhandeling Wordt evolutie verkeerd begrepen? (Openbaring, wetenschap en zekerheid) zeer relevant.

 

Ten eerste:

Het is ontzettend belangrijk om kennis over de islam op te doen. Met voldoende kennis zul je weerbaarder zijn tegen twijfels die mogelijkerwijs ontstaan als je jezelf bezig houdt met wetenschap of in aanraking komt met andere religies, bijvoorbeeld. Lees regelmatig in de Koran en bestudeer de betekenissen van de verzen met behulp van werken van tefsier (uitleg, exegese). Www.uwkeuze.net bevat o.a. Tefhiem al-Qor-aan (The Meaning of the Qur’an) van Sayyid Aboel ‘Alaa Mawdoedie (in the English Language with Arabic Verses). Dit werk behoort tot de betere hedendaagse uitleggingen van de Koran dat vele actuele vragen beantwoordt.

Lees ook eens onze artikelen over de Koran in de rubriek Artikelen over de Koran.

Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “O mensheid! Werkelijk, er is een vermaning (de Qor-aan – Koran) van jullie Heer tot jullie gekomen en een genezing voor wat in jullie borstkassen (harten) is en een leiding en een barmhartigheid voor de gelovigen.” [Soerat Yoenoes (10), aayah 57.]

Het geneest de ziekte van onwetendheid, twijfel, hypocrisie, meningsverschillen en de onreinheid van shirk (polytheïsme).

Ik ben een “bekeerling”, al-h’amdoelillaah, en ik had in het begin ook wel eens twijfels. Natuurlijk, want shaytaan (satan) probeerde mij weer naar het ongeloof te misleiden. Maar ik verdiepte mij in die kwesties, zocht kennis en telkens vond ik antwoorden, al-h’amdoelillaah. Nu houd ik mij niet eens meer bezig met dit soort zaken, want ik weet en ben overtuigd dat er antwoorden zijn en dat twijfelachtigheden verduidelijkt en uitgelegd kunnen worden.

Een tijdje geleden zag ik een documentaire van Discovery Channel, namelijk Curiosity: Did God Create the Universe?, op basis van meningen van Stephen Hawking. (Zie ook het boek The Grand Design van Stephen Hawking en Leonard Mlodinow.) Op het einde verkondigt deze grote wetenschapper de conclusie: “Met de oerknal begon de tijd en vóór de oerknal was er dus geen tijd voor een Schepper om iets te scheppen.” Iemand die de Schepper – God of Allah – niet kent, zal wellicht jubelend in zijn stoel zitten en denken dat dit de weerlegging is van het creationisme. Maar voor mij was het enerzijds een enorme teleurstelling en ik verwachtte eerlijk gezegd een grotere uitdaging van een man zoals Hawking. De hele documentaire van zo’n 43 minuten is in 10 seconden eenvoudig te weerleggen: Allah, de Schepper van tijd, maakt geen deel uit van de schepping en heeft dus geen tijd nodig om iets te scheppen.

Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat de boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Allah zei: ‘De zoon van Aadam (d.w.z. de mens) ergert Mij, want hij beschimpt ad-dahr (de tijd) hoewel Ik ad-Dahr ben; in Mijn Handen zijn alle dingen en Ik veroorzaak de wenteling van de dag en de nacht.’” (Sah’ieh’ al-Boekhaarie, 6/4826.)

Ibn Kethier zei in zijn tefsier: “‘Ik ben ad-Dahr’ betekent: ‘Ik ben de Schepper van tijd en Ik bestuur de aangelegenheden van de hele schepping, inclusief tijd.’” (Tefsier Ibn Kethier.)

Het is dus ook ontzettend belangrijk om Allah de Meest Barmhartige goed te leren kennen. Lees o.a.:

Allaahoe Akbar
Hoe ziet God er uit?
De Schone Namen van Allah
De verwarring aangaande God

Wellicht dat je in de rubriek God/Allah meerdere artikelen zult vinden die je interessant vindt, waaronder artikelen over de evolutietheorie.

Verdiep je ook eens in de wonderbaarlijke aard van de Koran (i’djaaz al-Qor-aan). Kijk eens op Wonderen in de Koran, of zie Authenticity of the Quran (van Abdul Raheem Green – Engels, pdf, 331 kB). (Wordt in een nieuw tabblad geopend.) (Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven.)

 

Rechte pad bw

 

Ten tweede:

Je vroeg over de betrouwbaarheid van hadith (of h’adieth – profetische overleveringen) en geschiedenis. Natuurlijk beweren oriëntalisten dat zij onauthentiek en dus verzonnen zijn. Van hen valt niets anders te verwachten. De monotheïstische leerstellingen van de islam staan op onwrikbare grond en de Koran is niet te weerleggen. Dus moeten zij zich verlagen tot het verzinnen van leugens en het veroorzaken van twijfels bij moslims die niet beschikken over voldoende kennis en wier imaan (geloof) zwak is. Zie bijvoorbeeld:

De duivelsverzen
Varkens, apen en ezels? – een kritisch antwoord op Hans Jansen
Is de aarde plat? – een reactie op de valse interpretaties van atheïsten

Ja, er zijn inderdaad verzonnen ah’aadieth (profetische overleveringen), maar dit is op zichzelf een bewijs van de waarde van ah’aadieth. Allah de Almachtige zegt (Nederlandstalige interpretatie): “(O Moh’ammed!) Beweeg jouw tong betreffende hem (de Qor-aan) niet om er haast mee te maken. Waarlijk, het is aan Ons om hem (de Qor-aan) te verzamelen (in jouw hart) en om (jou in staat te stellen) hem te reciteren. Wanneer Wij hem dan gereciteerd hebben (aan jou, O Moh’ammed, via de engel Gabriël), volg dan zijn recitatie (gehoorzaam het en reciteer het aan anderen). Vervolgens is aan Ons (Allah) het verduidelijken ervan (aan jou).” [Soerat al-Qiyaamah (75), aayah 16-19.]

Sayyid Aboe al-A’laa Mawdoedie zei in zijn Tefhiem al-Qor-aan: “Dit is een zeer belangrijke aayah waar we even stil bij moeten staan. Dit vers geeft het gevoel, en sommige klassieke uitleggers hebben hetzelfde geuit, dat de boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) in het begin van zijn missie wellicht de engel Djibriel (Gabriël – vrede zij met hem) vroeg over de betekenis van een aayah, woord of een gebod in de Qor-aan tijdens de openbaring ervan. Daarom werd de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) niet alleen opgedragen rustig te luisteren naar de openbaring wanneer die tot hem kwam (75:16) en ook verzekerd dat elk woord exact in zijn geheugen gegrift zou worden en dat hij in staat zou zijn de Qor-aan te reciteren precies zoals die geopenbaard is (75:17), maar tegelijkertijd werd hem beloofd dat hij de betekenissen en bedoelingen zou begrijpen van elk gebod en verbod van de goddelijke openbaring.

Dit toont o.a. aan dat profeet Moh’ammed (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) niet alleen de openbaring ontving die is opgetekend in de Qor-aan, maar dat hij daarnaast ook kennis ontving d.m.v. openbaring die er niet in opgetekend is (d.w.z. de Soennah).

Dit beduidt o.a. dat een persoon die een vers of een woord van de Qor-aan uitlegt volgens zijn persoonlijke bevlieging of begeerte, een brutaliteit begaat die geen ware gelovige ooit zou kunnen begaan.

Het beduidt ook dat de Soennah de sleutel is tot het begrijpen van de Qor-aan. Neem bijvoorbeeld het woord salaah; de handeling waar de Qor-aan de meeste nadruk op legt na de bevestiging van geloof (as-shahaadah – de geloofsbelijdenis) is de handeling van salaah (gebed). Maar er is geen mens die met behulp van slechts een woordenboek de exacte betekenis ervan kan bepalen. Wat men op z’n meest kan begrijpen van de manier waarop het herhaaldelijk in de Qor-aan genoemd is, is dat dit Arabische woord gebruikt is in een of andere bijzondere terminologische zin en dat deze vakterm een of andere bijzondere religieuze handeling beduidt die de gelovigen dienen te verrichten. Maar door louter het lezen van de Qor-aan kan geen enkele lezer bepalen wat voor specifieke handeling het is en hoe het verricht dient te worden.

Aldus zijn de ah’aadieth en de Soennah een bron van wet (zie o.a. het artikel Het volgen van Allahs boodschapper is een verplichting). Tegen degene die stelt dat vele mensen ook ah’aadieth vervalst hebben, zeggen wij dat het verzinnen van ah’aadieth zelf een groot bewijs is voor het feit dat in het begin de volledige oemmah (gemeenschap) de uitspraken en handelingen van de boodschapper (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) de status van wetgeving gaven, want waarom zouden de mensen die dwaling wilden verspreiden anders onjuiste ah’aadieth hebben verzonnen!? Want alleen dat geld dat waarde heeft op de markt wordt vervalst; niemand vervalst geld dat geen waarde heeft op de markt. (Einde citaat uit Tefhiem al-Qor-aan, Sayyid Aboe al-A’laa Mawdoedie.)

Bovendien weten degenen die dit zeggen wellicht niet dat deze oemmah (d.w.z. de moslimgemeenschap) van meet af aan er voor gezorgd heeft dat er geen valsheid toegeschreven werd aan de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem), wiens uitspraken en handelingen de status van wetgevend hadden. En naar mate het gevaar van het toeschrijven van incorrecte dingen aan hem toenam, spanden de sympathisanten van de oemmah zich meer en meer in om het onvervalste te onderscheiden van het vervalste. De wetenschap van het onderscheiden van de authentieke (sah’ieh’) ah’aadieth van de zwakke (dha’ief) en verzonnen (mawdoe’) ah’aadieth (en vele classificaties daartussen) is een unieke wetenschap welke alleen door moslims bedacht en ontwikkeld is. Werkelijk ongelukkig zijn degenen die zich zonder kennis over deze wetenschap (dus onbezonnen) laten misleiden door westerse oriëntalisten om de ah’aadieth en de Soennah te zien als niet rechtsgeldig en onbetrouwbaar.

Zie de artikelen:

Introductie tot de ah’aadieth
Inleiding tot de wetenschap betreffende h’adieth
De Soennah – diverse artikelen over de Soennah

 

Ten derde:

We hebben wetenschap niet nodig om het bestaan van God te bewijzen, noch kan het gebruikt worden om het bestaan van God te ontkennen. Wetenschap dient haar juiste plek gegeven te worden; het is zeer nuttig om dingen te verduidelijken waardoor we wereldse zaken beter begrijpen en tot nut kunnen maken. De Qor-aan spoort dit juist aan. Zie o.a. het artikel Islaam en het verwerven van wereldse kennis en de uitgebreide verhandeling Wordt evolutie verkeerd begrepen? (Openbaring, wetenschap en zekerheid).

Zo is de evolutietheorie voor velen een sterke theorie; sterk genoeg om dienst te doen als “bewijs” dat er geen schepping heeft plaatsgevonden en dat alles berust op toeval. Maar evolutie is niet per definitie een bewijs tegen God, hoewel fanatieke evolutietheorie aanhangers dit blijven volhouden. Hierdoor zijn zij soms even dogmatisch als hun tegenstanders die zij vaak van dogmatisme beschuldigen. Want wat nou als God de Organisator is van (al dan niet beperkte) evolutie!?

Evolutie is een proces zoals velen processen op aarde. Het is geen argument tegen God. Er zijn vele mechanismes in de natuurlijke wereld, zoals de watercyclus. Maar de watercyclus weerlegt niet het bestaan van God. Elk mechanisme is van zichzelf een teken voor een organisator en ordenaar. Evolutie is ook een mechanisme, dus zou het ook een intelligentie moeten hebben die het in gang zette. (Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven.)

 

Voortplanting wonder

 

Ik heb het artikel Hoe kan er nou een compleet heelal uit het niets ontstaan? – waar je naar verwees – gelezen. Ik ben geen wetenschapper, dus verwacht niet op elk detail een reactie. Maar globaal kan er als volgt op gereageerd worden.

Ik vind het een gemakzuchtige conclusie dat God overbodig is indien het heelal uit het niets ontstaan kan zijn. Het zijn immers twee zaken die los van elkaar staan. En als blijkt dat deze theorie niet klopt, zullen zij dan wel in God geloven? Nee, ik denk het niet. Ze zijn gewoon op zoek naar een reden/excuus om hun ongeloof te “rechtvaardigen”.

Het artikel geeft overigens aan dat het heelal niet uit niets ontstaan is. Het verklaart: “Het ‘niets’ is helemaal niet leeg.” Dus wetenschappers zeggen niet dat iets wel uit niets kan ontstaan, zoals je in jouw vraag aangaf.

Het gaat ook niet alleen om het ontstaan van het universum met ontelbare sterren en planeten, maar ook om de ontelbare voorwaarden, aspecten en processen die leven op aarde mogelijk te maken. Om over het leven zelf nog maar te zwijgen. En de ontelbare soorten dieren, planten en eencelligen etc., met ieder hun eigen DNA en unieke manier van voortplanting en complexe structuren en processen etc. Is dit alles louter het product van toeval?

Zoals ik al zei, we hebben wetenschap niet nodig om het bestaan van God te bewijzen, noch kan het gebruikt worden om het bestaan van God te ontkennen. Wetenschap heeft betrekking op deze wereld en God maakt geen onderdeel uit van deze wereld. Wetenschap is een manier om de schepping van God beter te begrijpen.

Wetenschappers moeten regelmatig door nieuwe bevindingen terugkomen op oude overtuigingen. Men gaat er van uit dat wat men nu meet of berekent, dat dat correct is. Maar wellicht dat een ontdekking over 100 jaar nieuw licht werpt op een kwestie waardoor nieuwe conclusies getrokken moeten worden.

Waar komt het ‘oeratoom’ (of virtuele deeltjes en gluonen – of wat dan ook) – waar het artikel over spreekt – dan vandaan? Wat was de oorzaak van het ‘exploderen’ van dat oeratoom? Zorgt een explosie voor orde en opbouw, of voor chaos en vernietiging? Wat is de oorzaak van de balans (ontelbare processen en factoren) die leven op aarde mogelijk maakt? Toeval!? En wat is “leven”? Zie het artikel De ziel – maak kennis met je ware zelf.

Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Degene Die de zeven hemelen in lagen (op elkaar) heeft geschapen. Je ziet in de schepping van ar-Rah’maan (de Meest Barmhartige – Allah) geen inconsistentie. Kijk dan nogmaals (goed)! Zie jij enige scheuren!?” [Soerat al-Moelk (67), aayah 3.]

Dit vers beduidt dat het hele universum zo perfect in elkaar zit en dat alles, van het stofdeeltje op de aarde (dat nodig is voor b.v. regenvorming) tot aan de enorme sterrenstelsels, zo goed coherent is dat de continuïteit van het systeem van het universum nergens lijkt te breken.

Het Melkwegstelsel, het sterrenstelsel waarvan het zonnestelsel deel uitmaakt, bevat – met een diameter van ca. 100.000 lichtjaren (1 lichtjaar komt overeen met 9461 miljard km) – alleen al ca. 200 miljard sterren en diverse nevels (recentere schattingen spreken zelfs van rond de 400 miljard sterren). Daarnaast zijn er nog vele extragalactische stelsels, met elk gemiddeld tussen de 10 en 100 miljard sterren. Allaahoe Akbar! (Allah is groter dan dit alles – zie de artikelen De Grootheid van Allah en Allaahoe Akbar.) In dit alles vinden we een wonderbaarlijke orde, schoonheid en harmonie, met een dermate indrukwekkende grootsheid en pracht die we alleen maar meer gaan waarderen naarmate onze kennis toeneemt.

Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En Hij is Degene Die de nacht en de dag en de zon en de maan schiep, elk zweeft in een baan.” [Soerat al-Anbiyaa-e (21), aayah 33.]

De hemellichamen lijken stil te staan, maar bewegen met enorme snelheden in nauwkeurige banen. Dit hele systeem is zo complex en onvoorstelbaar minutieus, want enige afwijking in snelheid of afstand tot andere hemellichamen kan dit hele systeem doen instorten in verband met de aantrekkingskracht die verschillende hemellichamen op elkaar uitoefenen. Maar het hele systeem is perfect afgestemd om leven op aarde mogelijk te maken; de zwaartekracht is niet te groot waardoor we ons niet kunnen voortbewegen, noch is het te licht waardoor we gaan zweven! Het evenwicht tussen draaiingen en aantrekkingskrachten zijn perfect gebalanceerd waardoor de aarde in zijn baan blijft; de aarde wordt niet door de zon opgeslokt en niet in de ruimte weggeslingerd! Is dit allemaal toeval? Toeval op toeval op toeval? (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven.)

 

 

Allah de Verhevene stuurde vele profeten en boodschappers en met hen vele wonderen om hen te steunen bij het verkondigen van de goddelijke boodschap. Zo kwam profeet Mozes (vrede zij met hem) naar zijn volk met tovenarij. Zijn volk was zeer bedreven in tovenarij, maar wat Mozes (vrede zij met hem) met de Toestemming van zijn Heer kon, overtrof alles. Dit liet vele mensen inzien dat er iets bijzonders aan de hand was en geloofden in de boodschap van Mozes (vrede zij met hem). Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Daarna wierp Moesaa (Mozes) zijn staf, waarna die hetgeen zij vervalsten opslokte! Daarop wierpen de magiërs zich knielend neer. Zij zeiden: ‘Wij geloven in de Heer van al-‘aalamien (de werelden – de volledige schepping)!’” [Soerat as-Shoe’araa-e (26), aayah 45-47.]

Door hetgeen zij aanschouwden, knielden zij zich onmiddellijk en zonder enige twijfel neer, terwijl zij zich niet konden beheersen. Alsof iemand hen in neerknieling deed neervallen, omdat hetgeen zij zagen buiten alle grenzen van magie viel en alsof het een goddelijke bevel was dat getoond werd door hem (Moesaa – vrede zij met hem) om overtuigd in hem te raken. (Uit Tefsier H’adaa-ieq ar-Rawh’ wa ar-Rayh’aan fie Rawaabie ‘Oeloemie al-Qor-aan.)

Profeet Jezus (vrede zij met hem) was een boodschapper voor een volk dat zeer vaardig was in de geneeskunde. Om dit volk te overtuigen, moest er iemand zijn die nog beter de geneeskunde beheerste dan zij. Daarom kon Jezus (vrede zij met hem) met Toestemming van zijn Heer zieken genezen en doden weer tot leven wekken, zoals in de Qor-aan te lezen is (Nederlandstalige interpretatie): “En (hem – Jezus) een boodschapper (maken) voor Banie Israa-iel (de nakomelingen van Israël – Jakob), (zeggende): ‘Ik ben werkelijk tot jullie gekomen met een aayah (teken, bewijs) van jullie Heer, dat ik voor jullie uit klei een gedaante zoals een vogel maak, vervolgens blaas ik erin en het zal dan met de Toestemming van Allah een vogel zijn; en ik genees degene die blind geboren wordt en de melaatse en ik breng de doden tot leven met de Toestemming van Allah. En ik informeer jullie over wat jullie eten en wat jullie opslaan in jullie huizen. Waarlijk, daarin is een aayah (teken, bewijs) voor jullie, indien jullie gelovigen zijn.’” [Soerat Aal ‘Imraan (3), aayah 49.]

Profeet Moh’ammed (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) was een Arabier en de Arabieren waren ontzettend goed in poëzie. Alles wat zij zeiden was in poëzie. Ze hoefden er niet eens moeite voor te doen en het was de mooiste poëzie die men zich kon voorstellen. Totdat Moh’ammed (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) kwam, die als ongeletterde mooiere poëzie vertelde dan de ervaren poëten van de Arabieren. Dit was dan ook voor velen een reden om te geloven in de boodschap die Moh’ammed (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) verkondigde, want waar hij mee kwam was niet menselijk. Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Zeg (O Moh’ammed): ‘Bij Allah! Als de mensen en de djinn (schepsels geschapen van rookloos vuur) samen zouden komen om het gelijke van deze Qor-aan (Koran) voort te brengen, dan kunnen zij het gelijke daarvan niet voortbrengen, zelfs al zouden zij elkaar helpen.’” [Soerat al-Israa-e (17), aayah 88.]

Kaft Logische argumenten klHet bewijs voor de Qor-aan is zijn eigen schoonheid en aard en de omstandigheden waaronder het afgekondigd werd. De wereld werd uitgedaagd om een gelijkwaardig boek te produceren en heeft er geen geproduceerd!! Zie o.a. het boek Logische argumenten voor het bevestigen van de waarheid van de beste der mensen: Moh’ammed ﷺ, hoofdstuk 2: “De bevestiging dat de Qor-aan niet afkomstig is van de profeet Moh’ammed”, van dr. Abdulmuhsen Almutairi, uitgegeven door Uitgeverij Momtazah (te bestellen via onze webshop, en met uw aankoop steunt u de da’wah van www.uwkeuze.net).

Aangezien profeet Moh’ammed (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) de laatste profeet en boodschapper is na wie er geen profeet of boodschapper meer zal komen en aangezien hij gezonden is voor de hele wereld, moet de Qor-aan een tijdloos wonder zijn dat ook een wonder is voor mensen die geen Arabisch spreken en die vele jaren na hem zullen leven en dat alle uitdagingen, waaronder die van de wetenschap, kan weerstaan. Dit is wellicht de reden waarom Allah de Verhevene enkele wetenschappelijke feiten in de Qor-aan geopenbaard heeft waarover men in die tijd absoluut geen kennis had. Zie o.a. Wonderen in de Koran.

Tot die wetenschappelijke feiten behoort het volgende vers (Nederlandstalige interpretatie): “Weten degenen die ongelovig zijn niet dat de hemelen en de aarde verenigd waren (#1), waarna Wij hen kliefden? (#2) En Wij maakten uit het water elk levend ding. Geloven zij dan niet!?” [Soerat al-Anbiyaa-e (21), aayah 30.]

(#1) Wellicht een zogenaamde singulariteit of oeratoom, een punt met een oneindig klein volume en een oneindige grote dichtheid, waar tijd en ruimte niet bestaan; of quantum schuim, of iets dat daar op lijkt.

(#2) Dit verwijst mogelijkerwijs naar de oerknal (de Big Bang), of iets dat daar op lijkt.

Is dit vers (21:30) in tegenspraak met moderne wetenschappelijke bevindingen? Nee, integendeel! Beweert de Qor-aan iets anders dan het artikel Hoe kan er nou een compleet heelal uit het niets ontstaan?? Wederom nee! Laat wetenschappers maar uitzoeken hoe “de hemelen en de aarde verenigd waren”! Laat wetenschappers het maar een naam geven (quantum schuim, virtuele deeltjes, kinetische energie of wat dan ook)! En misschien ontdekken wetenschappers over 100 jaar hoe dat klieven van deze gemengde massa precies geschiedde! Ik hoop het van harte, want dan kunnen wij moslims hun uitleg gebruiken om dit vers beter te begrijpen. Wetenschap is een manier om de schepping van God beter te begrijpen, zoals ik al eerder zei.

Is het toeval dat iemand 1400 jaar geleden meerdere redeloze beweringen deed wier betekenissen 14 eeuwen later duidelijk werden met behulp van moderne technologieën en wetenschappelijke bevindingen? Of zijn het wonderen waardoor men kan inzien dat de Qor-aan niet zo maar een boek is, maar iets bijzonders en van een Alwetende en een Almachtige Schepper afkomstig?

Robert Jastrow sluit zijn boek God and the Astronomers af met: “Voor de wetenschapper die heilig gelooft in de kracht van de rede, eindigt het verhaal als een boze droom. Hij heeft de bergen der onwetendheid beklommen; hij staat op het punt de hoogste top te bedwingen; terwijl hij zichzelf over het laatste rotsblok heen trekt, wordt hij begroet door een gezelschap theologen dat daar al eeuwenlang zit.”

 

Ten vierde:

Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Denken de mensen dat zij met rust worden gelaten wanneer zij zeggen: ‘Wij geloven,’ en dat zij niet beproefd zullen worden?” [Soerat al-‘Ankaboet (29), aayah 2.]

Voor de een is het verlangen naar geld een beproeving, bijvoorbeeld, voor de ander zijn dat seksuele begeerten. De een vindt het moeilijk om niet te liegen of te roddelen, terwijl een ander hevig verlangt naar alcohol of gokken. Beproevingen kunnen ook komen in de vorm van een ziekte of het verlies van goederen of een geliefde enzovoort. Maar ook wetenschap kan een beproeving zijn. Allah de Alwetende zal al Zijn gelovige dienaren testen in overeenstemming met hun niveau van geloof.

We dienen wetenschap niet te aanbidden: door te geloven in hetgeen wetenschap kan verklaren en alles te verwerpen dat wetenschap niet kan verklaren. Zoals ik al zei, we hebben wetenschap niet nodig om het bestaan van God te bewijzen, noch kan het gebruikt worden om het bestaan van God te ontkennen. God – Allah – maakt geen onderdeel uit van de schepping en kan dus ook niet met al onze menselijke tekortkomingen en zwakheden volledig begrepen of gemeten worden. Niet alles wat bestaat is (direct) meetbaar. (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven.)

 

 

Er was eens een tijd dat de meest knappe koppen van die tijd overtuigd waren dat de aarde plat was. Tot aan ± 1920 dachten wetenschappers dat het universum geen begin had en er altijd is geweest, maar geven nu toe dat het universum een begin had. Ook dachten zij dat het universum eeuwig zou blijven bestaan, maar moderne wetenschappelijke bewijzen tonen aan dat het universum stervende is. Nog niet zo heel lang geleden dacht men dat er niets kleiner was dan het atoom, totdat men in staat was het te splitsen en er o.a. elektronen, protonen en neutronen tevoorschijn kwamen; waar men nog later van ontdekte dat deze weer zijn opgebouwd uit quarks.

Een ander nadeel van wetenschap is dat onderzoeken soms niet correct worden uitgevoerd of dat onderzoeksdata vervalst zijn wegens wereldse belangen, louter omwille van materialistische doelen. Ook verschillen wetenschappers soms van mening en moeten zij regelmatig hun meningen bijstellen door nieuwe bevindingen. Professor Martijn Katan, emeritus hoogleraar voedingsleer aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, zei: “Wetenschappelijk onderzoek is verschrikkelijk moeilijk. Tussen de 90 en 99 procent ervan blijkt – na een jaar of tien aan vervolgonderzoek – uiteindelijk fout te zijn.” (Bron: http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/meer-groente-en-fruit-echt-veel-gezonder.)

Ondanks dit alles nemen veel mensen wetenschap toch als hun god die zij blind geloven en volgen!

Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En zo stelden Wij voor elke profeet een vijand aan, satans (duivels) van onder de mensen en de djinn; zij inspireren elkaar met verfraaide woorden als een misleiding. En als jouw Heer gewild had, hadden zij dat niet gedaan. Dus laat hen en hetgeen zij verzinnen.” [Soerat al-An’aam (6), aayah 112.]

De satans onder de mensen en de djinn (zie het artikel De wereld van de djinn) zijn altijd actief en misleiden anderen door gebruik te maken van zeer mooie woorden en plausibele excuses en bezwaren. Suggesties van de satan zijn altijd sluw: ze zijn vals en tegelijkertijd plausibel. Daarom is het opdoen van kennis zo belangrijk om niet in de vallen van de satans te trappen. Imaam Ah’mad heeft gezegd: “De mensen hebben meer behoefte aan kennis dan dat zij behoefte hebben aan eten en drinken! Want zij hebben maar twee of drie keer per dag behoefte aan water, maar zij hebben op elk moment behoefte aan kennis!” (Siyar an-Noebala, 2/256.)

Zie o.a. de artikelen:

Het zoeken naar kennis
Valkuilen tijdens het zoeken van kennis
De vallen van Iblies
Oppervlakkig denken – de vloek van de mens
Kennis is licht (diverse artikelen)

Allah de Alwijze zegt ook (Nederlandstalige interpretatie): “En zij zeiden: ‘Had er geen engel tot hem neergezonden kunnen worden (als duidelijk bewijs voor de waarheid)?’ En als Wij een engel neergezonden zouden hebben, zou de kwestie zeker besloten zijn. Vervolgens zouden zij geen uitstel meer krijgen (en onmiddellijk bestraft worden).” [Soerat al-An’aam (6), aayah 8.]

Sayyid Aboe al-A’laa Mawdoedie zegt: “De mens dient zijn test te ondergaan en de onzichtbare Realiteit te ontdekken zonder het werkelijk te zien, enkel door het correcte gebruik van zijn verstandelijke vermogens waarna hij zichzelf en zijn begeerten onder controle dient te brengen in overeenstemming met de bevelen van die Realiteit. Het is dus zonneklaar dat het onzichtbare onzichtbaar dient te blijven omwille van die test. Als het wereldse leven – de periode van die test – voorbij is, wordt het onzichtbare zichtbaar: dan breekt de tijd aan van het resultaat van die test.” (Tefhiem al-Qor-aan, Sayyid Aboe al-A’laa Mawdoedie.) (Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven.)

 

 

Beste broeder. Je dient te weten met absolute zekerheid dat de islam de enige ware religie is. Overtuiging is een voorwaarde van de shahaadah. Zie het artikel De voorwaarden van as-shahaadah. Doe meer kennis op over de islam, Allah de Verhevene en de Soennah van onze geliefde profeet Moh’ammed (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem), zodat het geloof sterker verankerd raakt in jouw hart en je de aanvallen van de satans onder de mensen en de djinn kunt afslaan. Besteed meer tijd aan zaken die jouw geloof (imaan) versterken in plaats van zaken die twijfels teweeg kunnen brengen. Je gaat ook niet deelnemen aan een kickbokswedstrijd na één kickbokstraining, als je begrijpt wat ik bedoel.

Moge Allah mij, jou en alle moslims standvastig maken in de islam en ons beschermen tegen slechte mensen. Moge Allah de Verhevene Zijn profeet Moh’ammed zegenen, alsook zijn gezin en metgezellen en hen vrede schenken.

 

Overzicht Vraag & antwoord.

 

Relevante artikelen:

Wordt evolutie verkeerd begrepen? (Openbaring, wetenschap en zekerheid)

God/Allah (diverse artikelen)

Atheïsme (diverse artikelen)

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan