Vraag 7

V&A rood 2Indien het waar is dat de Islaam vrede brengt, hoe is het dan mogelijk dat juist in de Arabische wereld zoveel onrecht heerst?

Vraag: Indien het waar is dat de Islam vrede brengt hoe is het dan mogelijk dat juist in de Arabische wereld zoveel onrecht heerst (groot verschil armoede en rijkdom, veel schendingen van de mensenrechten etc.). Uit ervaring weet ik dat minderheidsgroepen in de Arabische wereld het erg moeilijk hebben. Na iemand in Egypte te hebben bezocht heb ik zelf kunnen waarnemen hoe de overheid het leven van de Kopten zo zuur mogelijk probeert te maken. In Indonesië worden christenen ernstig vervolgd. In Iran zijn leden van de Bahai bijvoorbeeld ernstig vervolgd en zo kan ik nog wel even doorgaan. In Saoedi-Arabië/Afghanistan ben je je leven als christen/hindoe niet zeker. Zo ontkennen de Turken de Holocaust op de Armeniërs begin 19de eeuw, terwijl de bewijzen hiervoor overweldigend zijn. Ondanks vele slechte zaken in het Westen mogen moslims gewoon openlijk hun geloof belijden zonder dat zij worden vervolgd. Een goede zaak overigens die vrijheid. Wellicht ten overvloede bovenstaande zaken heb ik niet van horen zeggen (ik ken mensen die daar leven en werken). Ik weet dat onze media niet altijd betrouwbaar is, daar wil ik niet op afgaan (welke media in de wereld overigens wel?). Hoe verklaart u het bovenstaande?

Antwoord: Bismillaah ar-Rah’maan ar-Rah’iem (in de Naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle).

Alle lof is voor Allah.

Wij willen u bedanken voor uw vraag en wij zijn blij dat u onbevooroordeeld op zoek bent naar kennis over o.a. de Islaam.

Ten eerste willen wij verduidelijken dat de groep die het meest vervolgd wordt, en niet alleen in de Arabische wereld, de moslims zijn die de Islaam in de zuivere vorm willen praktiseren. We zijn blij dat u het heeft over de “Arabische wereld” in plaats van de “Islamitische wereld”, want we dienen hier onderscheid tussen te maken en helaas is er op dit moment geen echte “Islamitische wereld”. Verder zijn we het met u eens dat het inderdaad heel verwarrend is dat er in de Arabische wereld zoveel onrecht heerst, terwijl men beweert dat de Islaam juist voor vrede staat. Het antwoord is eigenlijk heel eenvoudig: dit komt omdat het overgrote deel van de ‘moslims’ de Islaam niet praktiseert zo als het eigenlijk gepraktiseerd dient te worden, en dat is volgens de Koran en de Soennah (de weg, het voorbeeld) van de profeet Mohammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem).

Dit antwoord is eigenlijk al voldoende, maar toch is het belangrijk om dit te verduidelijken en enige toelichting is misschien gewenst.

De bouwers van een auto zijn het best op de hoogte hoe die auto werkt. Zij maken een handleiding en als we die bestuderen en volgen, dan kunnen we het beste uit die auto halen. Zo weet God, die de mensheid en alles in het universum geschapen heeft, het beste hoe de mensheid ‘werkt’. We dienen Zijn ‘handleiding’ te bestuderen en toe te passen zodat alles goed verloopt. We moeten ook weten dat niet iedereen met de naam Mohammed en met een bruine huidskleur en kroeshaar, ook automatisch moslim is. Ook degenen die geboren worden in een islamitisch gezin, zijn niet automatisch ook moslims. Er zijn bepaalde handelingen die iemand buiten de Islaam kunnen plaatsen. Helaas kijken veel niet-moslims naar de moslims die zich vaak niet islamitisch gedragen en veroordelen dan de Islaam. De media en de personen die daar achter zitten, spelen daar een grote rol bij. Herinnert u zich nog die uitspraak van een van de ministers dat als meer dan de helft van de Nederlandse bevolking zou willen dat de islamitische sharie’ah (wetgeving) ingevoerd zou worden, dat dit dan zou moeten kunnen? Hij kreeg meteen een hele storm kritiek over zich heen en Geert Wilders diende zelfs een motie van wantrouwen in. Zij pleiten voor democratie, maar deze dictatoriale toestanden zijn totaal geen democratie. Ook de VN met o.a. zijn veto is absoluut geen democratie terwijl zij wel voor democratie pleiten en democratie met bommen verspreiden. Kunnen we door o.a. deze voorbeelden zeggen dat het systeem “democratie” niet deugt, of zijn degenen die zich democratisch noemen toch niet zo democratisch als ze willen lijken? Als een persoon zonder rijbewijs met een auto tegen een muur rijdt, kunnen we dan concluderen dat de auto een slechte auto was, of dat de chauffeur een slechte chauffeur was? Waarom wordt de Islaam dan als iets vreselijks gezien terwijl de Islaam zelf niet bestudeerd wordt, maar men trekt conclusies door te kijken naar mensen die de Islaam niet goed praktiseren? Begrijpt u wat wij bedoelen? Als een chauffeur 100 km/uur rijdt op een weg waar maar 80 km/uur gereden mag worden, deugen de verkeersregels (de Nederlandse wetgeving) dan niet of is die chauffeur een overtreder? Misschien heeft deze goede man het verkeersbord niet gezien waar op stond dat hij maar 80 km/uur mocht rijden en hij was dus onwetend over de juiste regelgeving, maar misschien reed hij ook wel bewust te hard en dient hij bestraft te worden.

Wij zijn er van overtuigd dat ieder verstandig persoon deze voorbeelden als logisch zal zien, maar waarom geldt dit dan niet voor de Islaam en moslims? De Islaam is werkelijk een volwaardig systeem, niet alleen een religie, dat als het in de zuivere vorm wordt toegepast, dat het voor iedereen, moslims en niet-moslims, vrede en welvaart zal brengen. De geschiedenis is hier getuige van, bijvoorbeeld het islamitisch Spanje. (Zie bijvoorbeeld het artikel Religieuze tolerantie in de Islam.)

Vervolgens vragen wij ons af of het werkelijk waar is of er juist in de Arabische wereld zoveel onrecht heerst. Er zijn meerdere vormen van onrecht en volgens onze mening is het in de Arabische wereld over het algemeen veiliger dan in het westen. Denk maar eens aan het alcoholmisbruik, prostitutie en de daarmee gepaard gaande vrouwenhandel, discriminatie, overspel, pedofilie, criminaliteit etc., dat in het westen volgens onze ervaring en mening veel meer voorkomt dan in de Arabische wereld. Daarnaast komt nog dat veel ellende in de “Arabische wereld” veroorzaakt wordt door de westerse politiek, of specifieker de Amerikaanse politiek of die van de vrijmetselaars etc. Ook wordt er veel ellende veroorzaakt door de media en leugens van mensen. U hebt het al gehad over Egypte en dat volgens u de overheid het leven van de kopten zo zuur mogelijk probeert te maken. Helaas hebt u niet verteld waarop u uw mening baseert. Er zullen best wel incidenten zijn, maar onze ervaring is anders en met de volgende voorbeelden zullen wij dat proberen te verduidelijken.

In Egypte, bijvoorbeeld, worden met grote regelmaat praktiserende moslims opgepakt en gemarteld in de gevangenissen. Bovendien is het bekend dat de Egyptische regering zelf achter sommige aanslagen zit – soms met medeweten van de kopten – zodat zij een “geldige” reden en excuus hebben om praktiserende moslims aan te pakken.

Als je in Egypte een winkel binnenloopt waar ze goud verkopen, is die winkel meestal van een christen. Zo hebben zij vele goede zakelijke projecten in handen en over het algemeen een goede financiële positie. Ongeveer een jaar geleden wilde een vrouw van een van de hogere koptische priesters moslim worden, maar zij werd tegen haar wil vastgehouden. Om te voorkomen dat zij door moslims bevrijd zou worden, werden er vele politieagenten (jongens met stokken) ingezet om de kopten die haar vasthielden te beschermen, terwijl een echte islamitische regering haar juist dient te bevrijden omdat zij tegen haar wil wordt vastgehouden om te voorkomen dat zij moslim wordt. Wij denken nu ook aan die zielige verhalen op o.a. de EO over ‘moslims’ die christen willen worden en dan vertellen dat hun leven niet meer zeker is omdat die ‘barbaarse’ moslims hen willen vermoorden. Maar een Egyptische kopt die moslim wil worden is zijn leven ook niet zeker en de kopten zijn misschien nog wel fanatieker hierin dan de moslims. En daar kennen wij enkele voorbeelden van. Bovendien is het bekend dat bijvoorbeeld de kopten in Egypte een enorme haat hebben tegenover de moslims. Dit schijnt ook de reden te zijn dat de koptische priesters vanaf het moment dat de moslims in Egypte aan de macht waren alleen maar zwarte kleding dragen, als een teken van rouw. Dit is ook te zien aan de geschiedenis, dat telkens wanneer de christenen aan de macht waren, joden en moslims (en anderen) zwaar vervolgd werden en nu nog steeds, maar nu in een minder duidelijke vorm. Kijk maar eens naar Palestina en wat de joden daar allemaal voor ellende veroorzaken. Dit is trouwens ook een erfenis van de christelijke kolonisatie. Kijk ook naar de indianen in Amerika en de westerse slavenhandel die tot de 19de eeuw voortduurde, terwijl de Islaam hier al eeuwen geleden een einde aan maakte.

Maar dit zijn allemaal ‘persoonlijke’ verhalen en ervaringen, en verhalen die misschien waar zijn en misschien niet waar zijn. We zouden hier eindeloos mee kunnen doorgaan en zowel verhalen aanhalen die uw standpunt als ook ons standpunt bevestigen. We zouden dit allemaal eigenlijk veel nauwkeuriger moeten bespreken en de voorbeelden met meer details moeten weergeven, maar dan wordt dit antwoord een heel dik boek van waarschijnlijk meerdere delen.

Beeld u zich eens in dat een moslim of Arabier naar Nederland zou komen met het idee dat Nederland een christelijk land is omdat de meeste mensen ‘christenen’ zijn. Wat voor beeld zou deze man krijgen van het Christendom? Beeld u zich eens in dat hij naar Nederland komt met het idee dat Nederland een democratisch land is omdat de meeste mensen pleiten voor democratie. Vervolgens leest hij in de krant of hoort verhalen van mensen dat er in Nederland bejaarde mensen op het kerkhof in elkaar worden geslagen en beroofd. Hij krijgt te horen dat er jonge meisjes van 12 jaar in stukken worden gesneden en in de rivier worden gedumpt. Hij leest regelmatig in de krant dat ouders hun eigen kinderen vermoorden en vervolgens zelfmoord plegen. Hij hoort dat er moslims ontslagen worden om de eenvoudige reden dat zij moslim zijn (dit is mij overkomen!). Hij hoort verhalen dat vrouwen achter een raam goedkoper worden aangeboden dan schoenen. Hij hoort verhalen… Wat voor beeld zou deze man krijgen van het systeem democratie? Als hij een verstandig persoon is wiens ogen, oren en hart niet gesloten zijn, veroordeelt hij niet het Christendom of de democratie, maar de mensen die deze misdaden en dit onrecht verrichten. Om een oordeel te vellen over het Christendom en de democratie (bijvoorbeeld), zal een verstandig persoon kijken wat die systemen inhouden zodat hij onderscheid kan maken tussen het systeem en de volgelingen er van.

We hopen dat we ons standpunt hebben verduidelijkt en dat de Islaam niet de reden is voor het onrecht in de “Islamitische” of “Arabische” wereld, maar de werkelijke reden zijn mensen die de Islaam niet volgen en toepassen zoals het eigenlijk hoort. Misschien volgen zij de Islaam helemaal niet en passen zij de Islaam helemaal niet toe. We dienen de Islaam goed en onbevooroordeeld te bestuderen om te zien of de Islaam een goed of slecht systeem is, we dienen niet naar de mensen te kijken. Dit doet ons denken aan een uitspraak van de bekende ex-zanger Cat Stevens, nu Yusuf Islam, die heeft gezegd: “Al-Hamdoelillaah (alle lof is voor Allah) dat ik eerst de Islaam heb leren kennen voordat ik de moslims heb leren kennen.” Dit is helaas de trieste realiteit. Maar dit geld niet alleen voor de Islaam en moslims.

Davenport verhaalde hoe de profeet Mohammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) in de vroegere periode van de Islaam een boodschapper naar de gouverneur van Bossa, vlakbij Damascus, stuurde die gevangen genomen en vermoord werd door de christelijke leider. Drieduizend moslims werden prompt uitgerust voor vergelding. De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) maande hen aan om hun dapperheid voor de zaak van Allah de Verhevene te laten zien. Maar op datzelfde moment verbood hij hen om hun oorlogsbuit van de gewone mensen te verzamelen, maar van de openbare schatkisten van de veroverde staat: “Bij het wreken van dit onrecht,” zei hij, “val de onschuldige burgers die in hun huizen blijven niet lastig; spaar het zwakkere geslacht, de zuigeling aan de borst, en diegenen die niet deelnemen aan de strijd. Weerhoud jullie van het vernielen van de woningen van de inwoners die geen weerstand bieden en vernietig de middelen voor levensonderhoud niet; respecteer hun fruitbomen, beschadig de palmbomen niet, zo nuttig voor Syrië door zijn schaduw en zo zalig door zijn gebladerte.” (Nederlandstalige interpretatie van de betekenis van de uitspraak van de profeet – Allahs zegeningen en vrede zijn met hem.)

Als dit het geval is tijdens een oorlogssituatie, wat dan ten tijde van vrede!?

Allah de Verhevene zegt in de Koran (Nederlandstalige interpretatie): “Werkelijk, Wij zonden Onze boodschappers met de duidelijke bewijzen (wonderen) en Wij zonden met (d.m.v.) hen het Boek en de balans [der rechtvaardigheid (#1)] neer om de mensheid met de rechtvaardigheid in orde te brengen (zodat zij rechtvaardig zullen handelen)…” [Soerat al-H’adied (57), aayah 25.]

<<< (#1) Waarmee de mens het goede en het kwade kan afwegen.>>>

Het doel achter het zenden van de boodschappers en profeten (Adam, Noah, Abraham, Mozes, Jezus, Mohammed en alle anderen – vrede zij met hen allen) en het openbaren van de Boeken (o.a. de Thora, het Evangelie en de Koran) is zodat de mensheid rechtvaardig kan zijn met betrekking tot de rechten van God (Allah) en de rechten van Zijn schepping, niet alleen mensen, maar ook dieren en planten etc.

Er is hier nog heel veel over te vertellen en we zouden nu heel veel verzen van de Koran en ah’aadieth (overleveringen) van de profeet Mohammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) kunnen aanhalen. We zouden een boek, nee, boeken kunnen schrijven om aan te tonen dat de Islaam werkelijk een religie is die vrede brengt mits het correct wordt toegepast. Dit correct toepassen is niet altijd even gemakkelijk, maar iemand die ziek is moet soms geopereerd worden en dat is ook niet gemakkelijk en kost pijn en moeite. Daarnaast moeten we weten dat niemand vrij is van zonden, dus de beste moslim zal ook zijn tekortkomingen hebben, geen moslim is perfect behalve onze geliefde profeet Mohammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) die de boodschap (“handleiding”) van God aan ons heeft medegedeeld.

En Allah de Meest Barmhartige weet het best.

Overzicht Vraag & Antwoord

Relevante artikelen:

Stop Terrorisme (diverse artikelen)
Islamofobie
Vraag 1. Volgens moslims is de Islaam de beste religie, maar waarom zijn er dan zo veel moslims oneerlijk, gewelddadig, en houden veel moslims zich bezig met criminele activiteiten en terroristische aanslagen?
Vraag 5. Hoe kan de Islaam de religie van vrede genoemd worden terwijl het door het zwaard verspreid werd?
Vraag 6. Waarom zijn er zo veel moslims fundamentalisten en terroristen?

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan