Vraag 69

V&A roodZie ook het artikel Regelgeving aangaande Facebook.

Mag een vrouw haar foto op Facebook plaatsen?

Vraag: wat is de regelgeving voor een vrouw betreffende het plaatsen van haar foto op haar Facebookpagina, vooral aangezien sommige zusters die de h’idjaab dragen denken dat het plaatsen van foto’s van haarzelf met h’idjaab niet verboden is in de sharie’ah? Kunt u dit uitleggen zodat ik hen kan adviseren?

Antwoord: alle lof is voor Allah.

Er zijn enkele redenen waarom het h’araam is voor een vrouw om een foto van haarzelf op Facebook of chat rooms of op andere websites te plaatsen, waaronder:

 

1.

Dit is in strijd met de bedekking en verschuiling die in de Qor-aan en de Soennah zijn opgelegd aan vrouwen. Allah, moge Hij verheven en geprezen worden, zegt betreffende de meest nobele vrouwen, namelijk de vrouwen van de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) (Nederlandstalige interpretatie): “…En wanneer jullie hen (zijn vrouwen) iets vragen, vraag hen dan van achter een afscherming. Dat is reiner voor jullie harten en hun harten (#1)…” [Soerat al-Ah’zaab (33), aayah 53.]

<<< (#1) Toevoeging uwkeuze.net: eenieder die door Allah de Verhevene gezegend is met goed begrip kan nu zelf zien dat het Boek, dat verbiedt dat mannen en vrouwen face to face met elkaar spreken en hen opdraagt om van achter een scherm te spreken omdat “dit reiner is voor ieders hart”, onmogelijk kan toestaan dat mannen en vrouwen elkaar vrij (zonder geldige reden) ontmoeten in gemengde bijeenkomsten. (Tefhiem al-Qor-aan, Sayyid Aboe al-A’laa Mawdoedie.) Zie het artikel Bewijs voor het verbod op het mengen van mannen en vrouwen.>>>

Allah de Verhevene zegt ook (Nederlandstalige interpretatie): “O profeet (Moh’ammed)! Zeg tegen jouw echtgenotes en jouw dochters en de vrouwen van de gelovigen om hun djalaabib (#2) over zich heen te dragen. Dat is gepaster, zodat zij onderscheiden worden (als respectabele vrouwen), en niet lastig worden gevallen. En Allah is Vergevensgezind, Barmhartig.” [Soerat al-Ah’zaab (33), aayah 59.]

<<< (#2) Toevoeging uwkeuze.net: djalaabib is de meervoudsvorm van djilbaab, een kledingstuk dat het gehele lichaam bedekt (en buitenshuis gedragen dient te worden).>>>

[Toevoeging uwkeuze.net:]

Djilbaab is een grote doek en ‘adnaa’ is het aantrekken en goed inpakken; maar wanneer dit woord gebruikt wordt met het bijgevoegd deelwoord ‘alaa, dan geeft het de betekenis “iets van boven naar beneden laten gaan”. Sommige moderne vertalers hebben onder invloed van het Westen dit woord vertaald als “aankleden, goed inpakken” om op de een of andere manier het bevel om het gezicht te bedekken te ontwijken. Maar als Allah de Verhevene bedoelde wat deze meneren willen interpreteren, dan had Hij yoednina ilay-hinna gezegd en niet yoednina ‘alay-hinna. Iedereen die Arabisch kent, weet dat yoednina ‘alay-hinna niet louter “aankleden, goed inpakken” betekent…

Deze mening werd ook begrepen door de grote uitleggers die dicht bij de tijd van de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) leefden…

Bijvoorbeeld, imaam Ibn Djarier at-Tabarie zei in zijn commentaar op dit vers: “De respectabele vrouwen dienen er niet uit te zien als de slavinnen, wat betreft hun kleding wanneer zij uit hun huizen gaan, met onbedekte gezichten en hun losse haren. Zij dienen in plaats daarvan hun doeken of buitenste kleding aan te trekken en een deel daarvan over hen heen te laten hangen zodat geen enkele kwaadaardige persoon hen durft lastig te vallen.” (Djaami’ al-Bayaan, vol. XXII, p. 33.) (Tefhiem al-Qor-aan, Sayyid Aboe al-A’laa Mawdoedie.)

Dit is wellicht niet de gemakkelijkste manier van kleden, maar minder erg dan de resultaten van het niet opvolgen van deze kledingstijl. Het doel is niet om de vrijheid van vrouwen te beperken, maar om hen te beschermen tegen intimidatie. De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Ik heb geen fitnah (verlokking, beproeving) na mij achtergelaten die schadelijker is voor mannen dan vrouwen (omdat de man zwak is m.b.t. vrouwen).” (Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.) Hij (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei ook (Nederlandstalige interpretatie): “Een man is niet alleen met een vrouw of de derde van hen is shaytaan (satan) (die hen zal aansporen tot onzedelijkheid).” [Sah’ieh’: overgeleverd door at-Tirmidzie (nr. 1181) en Ibn Hibbaan (nr. 282), van Djaabir (moge Allah tevreden zijn met hem). Sheikh al-Albaanee classificeerde het sah’ieh’ (authentiek) in as-Sah’ieh’ah (nr. 430).] (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

[Einde toevoeging.]

En Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) verbood vrouwen om met een zachte toon te spreken, zoals Hij zegt in Zijn Nobele Qor-aan (Nederlandstalige interpretatie): “O vrouwen van de profeet (Moh’ammed)! Jullie zijn niet zoals andere vrouwen. Als jullie (Allah) vrezen, spreek dan niet zacht, waarna degene in wiens hart een ziekte is zal begeren, en spreek op een passende manier (#3).” [Soerat al-Ah’zaab (33), aayah 32.]

<<< (#3) Toevoeging uwkeuze.net: spreek niet op een manier waardoor de huichelaar of de onzedelijke begrijpt dat jullie hem wensen; het is de vrouwen aangeraden wanneer zij vreemde (niet-mah’ram) mannen spreken, dat zij streng (zakelijk) zouden moeten spreken om afstand te houden van de begeerte naar een twijfelachtige zaak. (Zaad al-Masier fie ‘ielmie t-Tefsier van Ibn al-Djawziey.)>>>

Dus Allah, moge Hij verheven en geprezen worden, legde de vrouwen van de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) – en de gelovige vrouwen over het algemeen – op om de h’idjaab in acht te nemen om de harten van de gelovige vrouwen te reinigen en om hen te beschermen tegen enige vorm van verleiding of verdenking en om hun kuisheid te behoeden, alsook die van Zijn gelovige dienaren (mannen).

Als dit eenmaal begrepen wordt, dan zal het duidelijk worden dat het plaatsen van een foto van een vrouw, die gezien kan worden door zowel rechtschapen mensen als zondaars (die slechte dingen kunnen doen met zo’n foto – denk maar eens aan Photoshop), in strijd is met de leringen van Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke).

 

2.

Dit opent deuren naar fitnah (verleiding) en kwaad voor de vrouw en voor degenen die haar zien. We horen en lezen vaak pijnlijke verhalen die door zulk gedrag veroorzaakt worden. Met grote regelmaat valt een kuise vrouw ten prooi aan degenen die Allah niet vrezen, zondaars die hen verleid hebben met zoete woorden en beloftes totdat zij hun zin kregen en deden met hen wat zij wilden doen, waarna zij hen lieten vallen en in de steek lieten met slechts spijt en verlies en wellicht schande in deze wereld en in het Hiernamaals – Allah verhoede.

Hoeveel zondaars hebben geknoeid met die foto’s door ze te bewerken met moderne middelen, door het hoofd van een fatsoenlijke vrouw te plakken op het lichaam van een onzedelijke vrouw. Dan zal er enorme spijt zijn voor hetgeen zij haarzelf en haar familie heeft aangedaan, hoewel spijt dan nutteloos zal zijn (want het kwaad is al geschied).

 

3.

Met betrekking tot wat u noemde over sommige vrouwen die de h’idjaab dragen en denken dat het plaatsen van hun foto met h’idjaab niet verboden is in de Islaam: als u met de h’idjaab de correcte shar’ie h’idjaab bedoelt die het gezicht bedekt en het gezicht van de vrouw niet toont, zo iets is niet verboden in de Islaam vooral als daar een goede reden voor is. Maar dit is niet wat zij bedoelen, want er is geen voordeel om dit te doen. Wat is de reden om een foto van een zwarte vorm te plaatsen waarin niets te zien is? (Denk aan je intentie! Niemand hoeft te weten dat jij de niqaab draagt!)

Maar als er bedoeld wordt dat een vrouw een foto van haarzelf plaatst met haar gezicht onbedekt, ook al bedekt ze de rest van haar lichaam: we hebben hierboven uitgelegd dat dit iets is dat kan leiden naar slechte gevolgen die voldoende zijn om het verboden te beschouwen, ook al zouden we zeggen dat het niet verplicht is voor de vrouw om haar gezicht te bedekken. Dus wat is het geval dan als het wel verplicht is om haar gezicht te bedekken!? De zonde in dit geval is vermeerderd en het gevaar groter. Door dit te doen overtreedt zij hetgeen de gelovige vrouwen eeuwenlang gewend zijn en gepraktiseerd hebben.

Al-Ghazaalie (moge Allah hem genadig zijn) zei in Ihya’ ‘Oeloom ad-Dien (2/53): “Mannen lieten door de eeuwen heen hun gezichten onbedekt en vrouwen gingen altijd naar buiten met hun gezichten bedekt.” (Einde citaat.) Iets vergelijkbaars wordt aangegeven in Fath’ al-Baarie, 9/337.

Al-H’aadidhz Ibn H’adjar (moge Allah hem genadig zijn) zei in Fath’ al-Baarie (9/424): “De gewoonte van vrouwen in het verleden en meer recentelijk is dat zij hun gezichten bedekken in aanwezigheid van niet-mah’ram (#4) mannen.” (Einde citaat.)

<<< (#4) Toevoeging uwkeuze.net: een mah’ram is een man die nooit kan trouwen met een bepaalde vrouw, vanwege de bloedverwantschap – zowel van vaderskant als van moederskant – of verwantschap die tot stand is gekomen door borstvoeding, huwelijk of stiefrelatie. Een man is voor al deze vrouwen een mah’ram, bij wie een vrouw zich ongesluierd mag vertonen, de hand mee mag schudden en mee mag reizen etc.>>>

Als iemand met gezond verstand zich realiseert dat het gezicht de focus van schoonheid en fitnah van vrouwen is, en dit is wat mannen willen zien en op basis van het gezicht wordt geoordeeld of een vrouw aantrekkelijk is of niet, dan opent het plaatsen van foto’s op de genoemde manier de deur voor vrouwen om verleid te worden om een bron van verleiding te zijn, alsook dat zij en hun foto’s oneerbiedig behandeld worden, aangezien zij voor iedereen zichtbaar zijn.

En Allah weet het beste.

Islam Q&A
http://islamqa.info/ar/165186 (Arabisch)
http://islamqa.info/en/165186 (Engels)

 

Relevante artikelen:

Regelgeving aangaande Facebook

De boodschap van de h’idjaab

Waarom ik mijn h’idjaab draag

Top Ten Excuses Of Muslim Women Who Don’t Wear Hijaab And Their Obvious Weaknesses (Engelstalig)

Allahs Boek of Facebook?

 

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan