Vraag 6

V&A zwartMoslims zijn fundamentalisten en terroristen!

Vraag: Waarom zijn er zo veel moslims fundamentalisten en terroristen?

Antwoord: Verheven is Allah.

Deze vraag wordt vaak naar het hoofd van de moslims gesmeten, direct of indirect, tijdens discussies over religie of wereldse zaken. Moslim stereotypen zijn vereeuwigd in elke vorm van media, vergezeld door walgelijke misinformatie over de Islaam en moslims. Zulke misinformatie en valse propaganda leiden vaak tot discriminatie en geweldsdaden tegen moslims. Een voorbeeld is de anti-moslimcampagne in de Amerikaanse media na de bomaanslag in Oklahoma toen de pers er gauw bij was om een “Midden-Oosten-samenzwering” achter de aanslag vast te stellen. De schuldige werd later geïdentificeerd als een soldaat van de Amerikaanse Wapentroepen.

We zullen de aanklacht van ‘fundamentalisme’ en ‘terrorisme’ analyseren:

1.) Definitie van het woord ‘fundamentalist’

Een fundamentalist is iemand die de fundamenten van de doctrine of theorie die hij aanhangt volgt en toepast. Om een goede dokter te zijn, moet men de fundamenten van medicijnen kennen, volgen en toepassen. Met andere woorden; hij moet een fundamentalist zijn op het gebied van medicijnen. Om een goede wiskundige te zijn, moet men de fundamenten van wiskunde kennen, volgen en toepassen. Hij moet een fundamentalist zijn op het gebied van wiskunde. Om een goede wetenschapper te zijn, moet men de fundamenten van de wetenschap kennen, volgen en toepassen. Hij moet een fundamentalist zijn op het gebied van wetenschap.

Indien een moslim de fundamenten van de Islaam kent, volgt en toepast, is hij dus een fundamentalist op het gebied van Islaam. Degenen die de Islaam kennen, weten juist dat je voor dit soort mensen, de islamitische fundamentalisten, niet bang hoeft te zijn, omdat de Islaam juist aanspoort tot vrede, verdraagzaamheid, tolerantie, eerlijkheid etc. etc. We kunnen nu niet alle bewijzen aanhalen die dit aantonen, maar hier volgen enkele voorbeelden.

Allah de Verhevene zegt in de Qor-aan (Nederlandstalige interpretatie): “Degenen die uitgeven (omwille van Allah) in voorspoed en in tegenspoed en die woede bedwingen (#1) en mensen vergeven; en Allah houdt van de weldoeners.” [Soerat Aal ‘Imraan (3), aayah 134.]

<<< (#1) Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde: “De boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): ‘De sterke is niet degene die de mensen overmant door zijn kracht, maar de sterke is degene die zichzelf controleert terwijl hij boos is.’” (Sah’ieh’ al-Boekhaarie, 8/6114.) Zie het artikel Word niet boos!>>>

En Allah Ta’aalaa zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En verminder niets van de zaken die aan de mensen toebehoren (door te bedriegen) en veroorzaak geen onheil op aarde als verderfzaaiers.” [Soerat as-Shoe’araa-e (26), aayah 183.]

Allah de Meest Barmhartige zegt ook (Nederlandstalige interpretatie): “…en doe goed zoals Allah goed is geweest voor jou, en streef niet naar verderf op aarde. Waarlijk, Allah houdt niet van de verderfzaaiers!” [Soerat al-Qasas (28), aayah 77.]

Volgens Aboe Sa’ied Sa’d ibn Maalik ibn Sinaan al-Khoedrie (moge Allah tevreden zijn met hem) heeft de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Doe geen kwaad en vergeld geen kwaad met kwaad.” (Een goede h’adieth van Ibn Maadjah, ad-Daaraqotnie en anderen.)

Zo kunnen we nog heel veel bewijzen aanhalen. Het zijn juist degenen die zich niet aan de fundamenten van de Islaam houden die of tekortkomingen hebben of te extreem zijn, waardoor problemen ontstaan.

2.) Niet alle ‘fundamentalisten’ zijn hetzelfde

Men kan niet alle fundamentalisten over een kam scheren. Men kan niet zeggen dat alle fundamentalisten goed of slecht zijn. Zo’n veralgemenisering van fundamentalisten hangt af van het gebied of de activiteit waarin iemand een fundamentalist is. Een fundamentalistische rover of dief schaadt de gemeenschap en is daarom ongewenst. Maar een fundamentalistische dokter brengt voordeel voor de samenleving en verdient respect.

3.) Ik ben trots om een moslimfundamentalist te zijn

Ik ben een fundamentalistische moslim die, door de Genade van Allah, de fundamenten van de Islaam kent, volgt en er naar streeft ze toe te passen. Een ware moslim is niet bang een fundamentalist te zijn. Ik ben er trots op een moslimfundamentalist te zijn omdat ik weet dat de fundamenten van de Islaam voordeel brengen voor de mensheid en aan de hele wereld. Er is geen enkel fundament van de Islaam dat schade berokkent of dat tegen het algemeen voordeel van de mensheid is. Veel mensen koesteren verkeerde opvattingen over de Islaam en beschouwen sommige leringen van de Islaam als oneerlijk of ongepast. Dit is te wijten aan onvoldoende en incorrecte kennis van de Islaam. Wanneer men kritisch en met open vizier de leringen van de Islaam analyseert, kan men niet ontsnappen aan het feit dat de Islaam vol voordeel is voor zowel het individu als de samenleving.

4.) De betekenis van het woord ‘fundamentalist’

Volgens Webster’s woordenboek (Engels equivalent van de Dikke van Dale) was het ‘fundamentalisme’ een beweging in het Amerikaans Protestantisme die verrees aan het begin van de 20ste eeuw. Het was een reactie op het modernisme en benadrukte de onfeilbaarheid van de Bijbel, niet alleen in geloofszaken en normen en waarden, maar ook als een letterlijk historisch verslag. Het legde de nadruk op het geloof in de Bijbel als het letterlijke woord van God. Dus fundamentalisme was aanvankelijk een woord dat gebruikt werd voor een groep christenen die geloofden dat de Bijbel letterlijk het woord van God was zonder fouten of vergissingen.

Volgens het Oxford woordenboek betekent ‘fundamentalisme’ strikt onderhouden van oude of fundamentele doctrines van elke religie, in het bijzonder de Islaam.

Als men vandaag de dag het woord fundamentalist gebruikt, denkt men aan een moslim die een terrorist is.

5.) Verschillende etiketten voor dezelfde individuen voor dezelfde daad, d.w.z. ‘terrorist’ en ‘patriot’

Voordat India onafhankelijk werd van de Britse overheersing, werden sommige vrijheidsstrijders die niet zonder geweld streden, afgeschilderd als terroristen door de Britse regering. Dezelfde individuen werden door de Indiërs geprezen voor dezelfde daden en verwelkomd als ‘patriotten’. Dus twee etiketten werden gegeven aan dezelfde mensen voor dezelfde daden. De ene noemt hem een terrorist terwijl de ander hem een patriot noemt. Degenen die geloofden dat Engeland het recht had om over India te heersen noemden deze mensen terroristen, terwijl degenen die van mening waren dat Engeland niet het recht had om over India te heersen hen patriotten en vrijheidsstrijders noemden.

Zo ook werden de Nederlanders die in de Tweede Wereldoorlog tegen de Duitsers vochten om Nederland te verdedigen en te bevrijden, vrijheidsstrijders genoemd. Het waren helden die nu nog elk jaar herdacht worden. Maar waarom worden bijvoorbeeld de Irakezen die tegen de Amerikaanse agressie in hun land strijden, dan geen vrijheidsstrijders genoemd, maar terroristen of extremisten? Is dat eerlijk?

Ook wordt de benaming “terrorist” tegenwoordig voornamelijk gebruikt voor moslims, maar niet-moslims die zorgen voor angst onder het volk worden vaak met andere namen aangeduid, zoals crimineel, onruststoker, ontspoorde jongere, tbs’er, geestelijk gestoord persoon, onafhankelijkheidsstrijder, rebel etc. Maar als het om een moslim gaat, is het al gauw een terrorist. Is dat eerlijk?

Daarom is het van belang dat iemand eerlijk gehoord wordt voordat hij beoordeeld wordt. Beide kanten van het argument zouden gehoord moeten worden, de situatie moet geanalyseerd worden, er moet rekening gehouden worden met de reden en intentie en dan kan diegene beoordeeld worden.

6.) Zijn er werkelijk zo veel moslims ‘fundamentalist’ of ‘terrorist’?

De media is de grote verantwoordelijke voor dit verkeerde beeld over de Islaam en moslims en door hun manier van berichtgeving zorgen zij voor veel onbegrip en haat en alle problemen die hier door ontstaan. Daarom zijn zij misschien wel de werkelijke ‘terroristen’, want zij zorgen voor veel angst, onnodige angst, en terroriseren op die manier de samenleving.

Als Mohammed iets verkeerds doet, wat zelfs door de Islaam afgekeurd wordt, dan komt dat met grote koppen in het nieuws als zijnde islamitisch fundamentalisme of terrorisme, een bedreiging voor de samenleving. Maar als Ahmed de straat op gaat om hangjongeren te overtuigen dat wat ze doen niet goed is, dan hoort niemand dat. Integendeel, misschien wordt hij wel gezien als iemand die bij hen hoort. En als Ali naar de gevangenis gaat om te praten met moslimcriminelen om te proberen om hen op het rechte pad te krijgen zodat ze als goede burgers in de maatschappij kunnen terugkeren, dan leest niemand daarover. Integendeel, misschien wordt hij wel gezien als iemand die jongeren ronselt voor de djihaad.

We dienen alles goed te relativeren en dan zullen we zien dat het maar om een klein deel van de enorme moslimgemeenschap gaat die in aanmerking zou kunnen komen voor de naam ‘terrorist’, en zelfs voor de naam ‘fundamentalist’, want de Islaam is meer dan alleen maar bidden en vasten.

7.) Islaam betekent vrede

Islaam stamt af van het woord salaam wat vrede betekent. Het is een religie van vrede wiens fundamenten de volgelingen leert om de vrede te bewaren en uit te dragen over de hele wereld.

Overzicht Vraag & Antwoord

Lees ook:

Stop Terrorisme (diverse artikelen)
Fataawaa van enkele grote geleerden over zelfmoordaanslagen
Islamofobie
Vraag 1. Volgens moslims is de Islaam de beste religie, maar waarom zijn er dan zo veel moslims oneerlijk, gewelddadig, en houden veel moslims zich bezig met criminele activiteiten en terroristische aanslagen?
Vraag 5. Hoe kan de Islaam de religie van vrede genoemd worden terwijl het door het zwaard verspreid werd?
Vraag 7. Indien het waar is dat de Islaam vrede brengt, hoe is het dan mogelijk dat juist in de Arabische wereld zoveel onrecht heerst?

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan