Vraag 56

V&A groen 1Vraag: hoe dient iemand die ziek is te bidden?

Sheikh Moh’ammed ibn Saalih’ al-‘Oethaymien (moge Allah hem genadig zijn) antwoordde:

Antwoord: alle lof is voor Allah.

1.) Het is voor de zieke persoon verplicht om het verplichte gebed staand te verrichten, indien mogelijk, al is het al leunende en zichzelf ondersteunend tegen een muur of met een stok, indien hij iets dergelijks nodig heeft om zichzelf mee te ondersteunen.

2.) Indien hij niet in staat is te staan, en Allah de Verhevene weet waar wij toe in staat zijn, dan mag hij zittend bidden en het is beter voor hem om in kleermakerszit op de plek van het staan en het buigen te zitten.

3.) Indien hij niet in staat is zittend te bidden, dan dient hij liggend op zijn zijde te bidden, met zijn gezicht richting de qiblah (gebedsrichting), en op de rechterzijde is beter. Wanneer hij echter niet in staat is richting de qiblah te staan, dan mag hij bidden in welke richting dan ook waar hij toe in staat is, en zijn gebed zal geldig zijn, en het wordt niet van hem vereist het te herhalen.

4.) Wanneer hij niet in staat is liggend op zijn zijde te bidden, dan mag hij gewoon liggend (op zijn rug) bidden, met zijn voeten richting de qiblah. Het is beter om zijn hoofd licht op te heffen, om zo richting de qiblah te staan, maar wanneer het niet mogelijk is om zijn voeten in de richting van de qiblah te zetten, dan mag hij in elke richting bidden, en het is geen vereiste voor hem om het gebed te herhalen.

5.) Het is voor de zieke persoon verplicht te buigen (roekoo’) en te knielen (soedjoed) in zijn gebed. Wanneer hij echter niet in staat is dit te doen, dan mag hij zijn hoofd buigen, voor de soedjoed lager dan voor de roekoo’. En als hij in staat is te buigen (in de roekoo’), maar niet om de soedjoed te verrichten, dan dient hij de roekoo’ te verrichten en zijn hoofd meer te buigen voor de soedjoed. En wanneer hij in staat is de soedjoed te verrichten, maar niet om te buigen (in roekoo’), dan dient hij te knielen op de plaats van de soedjoed en voor de roekoo’ te buigen.

6.) Wanneer hij niet in staat is zijn hoofd in de roekoo’ en de soedjoed te buigen, dan mag hij het met zijn ogen aanduiden; ze licht sluiten voor de roekoo’, en ze meer sluiten voor de soedjoed. Wat het wijzen met de vingers betreft, zoals sommige zieken doen; het is niet juist, en ik weet van geen basis ervoor in het Boek (van Allah) of de Soennah of de uitspraken van de geleerden.

7.) Als hij niet in staat is zijn hoofd te buigen of de buiging en knieling met zijn ogen aan te duiden, dan mag hij in zijn hart bidden, de takbier verrichten en reciteren, en de intentie te hebben om te buigen, de soedjoed te verrichten, te staan en te zitten in zijn hart (conform de h’adieth) (Nederlandstalige interpretatie): “En eenieder wordt naar gelang zijn intentie beoordeeld.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie.)

8.) Het is voor de zieke persoon verplicht ieder gebed op haar vastgestelde tijd te verrichten en alle verplichtingen die hij kan verrichten zijn verplicht voor hem. Indien het echter moeilijk voor hem is om elk gebed op haar voorgeschreven tijd te verrichten, dan mag hij het dhzohr-gebed met het ‘asr-gebed bidden, en het maghrib-gebed met het ‘ishaa-e-gebed samenvoegen. Of door het tweede gebed te vervroegen, zoals het ‘asr-gebed naar het tijdstip van het dhzohr-gebed, en het ‘ishaa-e-gebed naar het tijdstip van het maghrib-gebed te vervroegen, of door het eerste uit te stellen, zoals bijvoorbeeld het dhzohr-gebed naar het tijdstip van het ‘asr-gebed, en het maghrib-gebed naar het tijdstip van het ‘ishaa-e-gebed uit te stellen, naar gelang het gemakkelijkst voor hem is. Wat betreft het fadjr-gebed; deze mag niet met het gebed ervoor samengevoegd worden, noch met het gebed erna.

9.) Wanneer de zieke een reiziger is die in het buitenland behandeld wordt, dan mag hij de gebeden bestaande uit vier raka’aat inkorten; het dhzohr-, ‘asr– en ‘ishaa-e-gebed elk als twee raka’aat verrichtend, totdat hij naar zijn land terugkeert – ongeacht of de periode lang of kort is.

En Allah weet het best.

Overzicht Vraag & Antwoord

 

Relevante artikelen:

Zittend bidden

Het gebed (diverse artikelen)

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan