Vraag 49

V&A roodVraag: zijn huisdieren toegestaan en hoe dien je met dieren om te gaan?

Antwoord: alle lof is voor Allah.

Er is geen enkel bewijs dat aanduidt dat men geen huisdieren mag hebben, met uitzondering van honden. Het verbod treedt pas op wanneer men de huisdieren die men in bezit heeft niet voedt en er niet goed voor zorgt. De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Allah beloont degene die iets goeds doet voor een levend wezen.”

De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei ook (Nederlandstalige interpretatie): “Wie geen medelijden heeft met anderen, met hem heeft Allah geen medelijden. Wees hen, die op aarde leven, genadig; Allah zal u evenzo behandelen.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie.)

Ibn ‘Oemar (moge Allah tevreden zijn met vader en zoon) verhaalde dat de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Een vrouw werd gestraft vanwege een kat, die zij opgesloten had totdat zij (de kat) doodging. Daarom ging zij naar de Hel. Toen zij haar opsloot, gaf zij haar niet te eten en te drinken, en zij liet haar geen voedsel zoeken tussen de knaagdieren en insecten op de grond.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.)

De boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft het houden van een kat als huisdier niet verboden gesteld, maar heeft het slecht behandelen of verwaarlozen van het huisdier verboden gesteld en heeft direct een bestraffing genoemd voor degene die de dieren slecht behandelt. (Zie het artikel Dierenrechten in de Islam.) (Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven. Gebruik de afbeelding voor da’wah.)

 

Vriendelijkheid wp 02

 

Hetzelfde geldt voor vogels of vissen; er is geen enkel bewijs om het houden van deze dieren als huisdieren verboden te stellen.

Al-Boekhaarie (6203) en Moeslim (2150) leverden over dat Anas (moge Allah tevreden zijn met hem) zei: “De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) was de beste van de mensen in gedrag. Ik had een broeder die Aboe ‘Oemayr genoemd werd. Hij (de overleveraar) zei: ‘Ik denk dat hij zei: hij was een zuigeling.’ Toen de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) kwam en hem zag, zei hij (Nederlandstalige interpretatie): ‘Aboe ‘Oemayr, wat is er gebeurd met de noeghayr (nachtegaal)?’ Hij speelde er mee.”

Al-H’aafidhz Ibn H’adjar (moge Allah hem genadig zijn) zei: “Het duidt aan dat het toegestaan is voor kinderen om te spelen met vogels, en het is toegestaan om geld uit te geven aan toegestane dingen die kinderen zullen vermaken, en het is toegestaan om vogels in kooien en dergelijke te houden en om de vleugels van vogels te knippen, omdat het een of het ander heeft moeten geschieden in het geval van Aboe ‘Oemayrs vogel, en wat dan ook het geval is, het andere valt onder dezelfde regelgeving.” Einde citaat. [Fath’ al-Baarie (10/584).]

De vraagstelling van de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) in de hierboven vermelde overlevering, is een bevestiging dat de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) op de hoogte was van dit dier, en hij sprak altijd wanneer de grenzen van Allah de Verhevene werden overtreden. Het feit dat hij hierover niets zei en op deze manier zijn vraag stelde, is een bewijs dat het niet verboden is om deze dieren als huisdieren te hebben. Men dient wel te zorgen dat het huis schoon blijft en niet verontreinigd raakt door uitwerpselen etc. van huisdieren.

Aldus kunnen we concluderen dat het houden en het grootbrengen van huisdieren toegestaan is in de Islaam en er is niets mis mee. Met betrekking tot de voorwaarden en richtlijnen betreffende het houden van dieren, deze omvatten de volgende:

1.) Het dier dat gehouden wordt dient geen hond te zijn, omdat de Islaam verboden heeft om honden te houden behalve waakhonden en jachthonden. Al-Boekhaarie (2145) leverde over dat Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) zei: “De boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): ‘Eenieder die een hond houdt (als huisdier), elke dag zal er een qiraat van zijn goede daden verminderd worden, behalve een hond voor het boeren of het hoeden van vee.’

De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “De engelen gaan niet een huis binnen waarin een hond is.” [Overgeleverd door al-Boekhaarie (3225) en Moeslim (2106).] Zal een moslim blij zijn als de engelen van genade hem niet vergezellen in zijn huis vanwege een dier dat hij er houdt? Andere soortgelijke ah’aadieth zijn overgeleverd.

2.) Het niet zo ver hier in gaan zodat dit het niveau van laakbare buitensporigheid bereikt. Je ziet sommige mensen die duizenden euro’s uitgeven om te wedijveren om een bepaald dier te kopen of om het overbodige diensten aan te bieden. In sommige landen worden tentoonstellingen en andere festiviteiten gehouden waaraan enorm veel geld wordt besteed. Dit alles is verspilling en gebrek aan verstand.

3.) Het dier moet goed behandeld worden. Als een moslim een huisdier houdt, dient hij het te voorzien van gepast eten en drinken en het geen enkele schade of verwonding toe te brengen door het te mishandelen of het te gebruiken als doel om op te schieten of door dieren met elkaar te laten vechten of het bloot te stellen aan hitte of kou. Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Terwijl een man liep over de weg, werd hij zeer dorstig. Hij vond een waterput dus ging hij erin naar beneden en dronk, vervolgens ging hij er uit. Daar zag hij een hond die hijgde en beet op de grond vanwege de dorst. De man zei: ‘Deze hond voelt dezelfde dorst welke ik voel.’ Dus ging hij terug naar beneden in de waterput en vulde zijn schoen met water, hield het vervolgens in zijn mond totdat hij weer naar boven klom, en hij gaf het water aan de hond. Allah waardeerde (deze daad) en vergaf hem.” Zij zeiden: “O boodschapper van Allah! Zullen wij een beloning krijgen met betrekking tot deze dieren?” Hij zei: “In elk levend wezen is een beloning.”

Kijk eens hoe de gelovige beloond zal worden voor het zorgen voor dieren; hij kan zelfs het Paradijs binnentreden vanwege deze vriendelijke behandeling van één enkel dier, zoals gebeurde met de man genoemd in bovenstaande h’adieth. Allah, moge Hij geprezen en verheven worden, houdt van degenen die goed doen.

En de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft ons verteld over een vrouw die naar de Hel ging vanwege haar onachtzaamheid jegens een kat die zij opgesloten had en het stierf van de honger; zij gaf het geen eten noch gaf zij het de kans om te eten van het ongedierte van de aarde. (Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven. Gebruik de afbeelding voor da’wah.)

 

Vriendelijkheid wp 04

 

Dieren zijn in de ogen van de moslim schepselen die respect en medelijden verdienen. Hij heeft medelijden met hen, want Allah geeft blijk van goedheid jegens hen. Hij neemt ten opzichte van hen het volgende gedrag in acht:

Ze te eten en te drinken geven wanneer zij daar behoefte aan hebben. De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Allah beloont degene die iets goeds doet voor een levend wezen.”“Wie geen medelijden heeft met anderen, met hem heeft Allah geen medelijden. Wees hen die op aarde leven genadig, Allah zal u evenzo behandelen.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie.)

De moslim heeft medelijden met dieren, want de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft het hem aanbevolen. Toen hij op een dag mensen zag die pijlen afschoten op een vastgebonden vogel, zei hij (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) (Nederlandstalige interpretatie): “Vervloekt is hij, die een levend wezen tot doelwit neemt.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.)

Hij (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) verbood eveneens om dieren gevangen te houden en ze te laten sterven door uitputting. Bij het zien rondcirkelen van een vogel op zoek naar zijn jongen die uit het nest waren gehaald, zei de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) (Nederlandstalige interpretatie): “Wie heeft deze vogel doen lijden en zijn jongen weggenomen? Zet ze terug in het nest!” (Overgeleverd door Aboe Daawoed.)

Wanneer de moslim een dier slacht, dan moet hij hem voldoende tijd geven om te sterven (alvorens de huid van het dier af te stropen). De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Allah beloont iedere goede daad. Wanneer je een dier doodt of slacht, doe het humaan en op de beste wijze. Je moet je mes vlijmscherp maken en het dier de tijd geven om rustig te sterven, alvorens de huid ervan af te stropen.” (Overgeleverd door Moeslim.)

Een moslim moet vermijden het dier te laten lijden, zoals het verstoken te laten zijn van voedsel, het te slaan, het boven zijn vermogen te belasten, het te verminken of het zich te laten branden. De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Een vrouw heeft de Hel verdiend doordat zij een kat had opgesloten tot haar dood. Zij had haar noch gevoed, noch vrijgelaten zodat deze een paar velddieren kon eten.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie.) Toen hij (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) langs een brandende mierenhoop kwam (die door iemand in brand was gestoken), zei de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) (Nederlandstalige interpretatie): “Slechts de Schepper van het vuur heeft het recht met vuur te straffen.” (Overgeleverd door Aboe Daawoed.)

Het is echter toegestaan om gevaarlijke dieren te doden, bijvoorbeeld honden die aan hondsdolheid lijden, wolven, adders, schorpioenen, ratten en andere dergelijke dieren. De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Vijf dieren kunnen in Mekkah of elders gedood worden. Dat zijn: de adder, de gespikkelde raaf, de rat, de hondsdolle hond en de wouw.” (Sah’ieh’ Moeslim.) Men leverde ook over dat hij heeft bevolen de schorpioen te doden en dat hij hen vervloekte. Zie ook vraag 11: Is het toegestaan om schadelijke insecten te doden?.

Het is mogelijk, uit noodzaak, om vee aan het oor te (brand-) merken. Men zag de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) met zijn edele hand de kamelen van de zakaah (verplichte aalmoes) brandmerken. Behalve deze dieren (kamelen, schapen en runderen) mag geen enkel ander dier gebrandmerkt worden. Eens bij het zien van een ezel met een brandmerk in het gezicht, zei de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) (Nederlandstalige interpretatie): “Vervloekt is degene die hem in zijn gezicht heeft gebrandmerkt!” (Overgeleverd door Moeslim.)

Van bovenvermelde dieren (kamelen, runderen en schapen) moet de moslim, wanneer zij het vereiste aantal bereiken, het deel van de zakaah nemen voor de armen. (Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven. Gebruik de afbeelding voor da’wah.)

 

Jagen 2

 

Al deze dieren mogen voor een moslim geen aanleiding zijn om zijn religieuze verplichtingen te verwaarlozen, noch een bron van vermaak vormen, waardoor hij wordt afgeleid van de gedachte aan Allah, Die zegt (Nederlandstalige interpretatie): “O degenen die geloven! Laat jullie eigendommen en jullie kinderen jullie niet afleiden van het gedenken van Allah. En wie dat doen, zij zijn dan de verliezers (#1).” [Soerat al-Moenaafiqoen (63), aayah 9.]

<<< (#1) D.w.z. dat je je niet overmatig moet bezighouden met je bezittingen en kinderen etc., ten koste van religieuze verplichtingen. Voor je het weet is de tijd voorbij en verlies je jezelf en je familie op de Dag der Opstanding. (Tefsier Ibn Kethier.)>>>

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van goed gedrag waarvan een moslim dient blijk te geven t.o.v. dieren om bij Allah de Verhevene in de gunst te komen, om het voorbeeld van de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) te volgen en zich aan de voorschriften van de Islaam te houden, die geheel vervuld is van goedheid en medelijden jegens mensen, dieren en planten.

Natuur behoort tot de schepping van Allah de Verhevene, Die de mensheid heeft geschapen om na te denken over datgene wat geschapen is en vervolgens te denken over de Schepper van al deze schepping.

Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Degenen die Allah gedenken, staand en zittend en (liggend) op hun zij (tijdens en buiten de gebeden) en nadenken over de schepping van de hemelen en de aarde, (zeggende): ‘Onze Heer! U schiep dit (alles) niet doelloos, glorieus bent U (verheven boven wat zij allemaal aan U als deelgenoten toekennen)! Bescherm ons daarom tegen de kwelling van het Vuur.’” [Soerat Aal ‘Imraan (3), aayah 191.]

Wat betreft verontreiniging van de natuur, een moslim dient de natuur te beschermen zodat hij zichzelf beschermt tegen verontreinigingen en ziektes. De moslim dient ook mensen aan te raden om goed om te gaan met de natuur en degenen die daar misbruik van maken te vermanen.

En Allah weet het beste.

Overzicht Vraag & Antwoord

 

Relevante artikelen:

Dierenrechten in de Islam

Vraag 11. Is het toegestaan om schadelijke insecten te doden?

 

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan