Vraag 42

V&A zwart 4Waarom vermoord een profeet mensen…waarom is Allah zo streng?

Vraag: waarom vermoord een profeet mensen, hebben alle profeten dat gedaan, is dat normaal? waarom is allah zo streng in het bestraffen? het lijkt alsof de christenen een hele vredevolle en lieve god hebben, waarom is allah dan zo streng?
dit zijn mijn vragen, kunt u die beantwoorden?

Antwoord: alle lof is voor Allah, de Heer der werelden, en Verheven is Hij boven wat velen onjuist aan Hem toeschrijven.

Al uw vragen zijn eigenlijk al beantwoord op onze website.

1.) In het artikel De liefde van Allah kunt u lezen hoe Allah van Zijn schepsels houdt en hoe Hij het gemakkelijk voor ons maakt, en dat Allah de Verhevene helemaal niet streng is en eigenlijk alleen het goede voor ons wil, maar dat de mens het moeilijk voor zichzelf en anderen maakt, en dat de mens streng is tegenover elkaar. Lees ook Wanhoop niet aan de Barmhartigheid van Allah.

2.) Uit o.a. Vraag 4 (Waarom vrezen moslims God? De God van de christenen is een liefdevolle God die van de mensen houdt) blijkt dat het een enorm misverstand is om te denken dat christenen een hele vredevolle en lieve god hebben in tegenstelling tot Allah (Verheven is Allah wat ze Hem toeschrijven!). Lucas 12:4-5 geeft aan: “…Ik zeg u, mijn vrienden, vreest hen niet, die het lichaam doden en daarna niets meer kunnen doen. Ik zal u tonen, wie gij vrezen moet. Vreest Hem, die, nadat Hij gedood heeft, macht heeft om in de Hel te werpen. Voorwaar, Ik zeg u, vreest Hem!…” – Er is maar één God en dat is Allah, en Hij is al-‘Adl (de Rechtvaardige), de God van alle mensen: moslims, christenen, joden, hindoes, ongelovigen… Maar door een gebrek aan kennis en vooroordelen hebben velen deze verkeerde opvatting. Zie Vraag 4 en het artikel De islamitische en christelijke visie aangaande God.

3.) De profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) – een genade voor de mensheid – heeft geen mensen vermoord. Het is niet toegestaan voor moslims om zonder rechtvaardige reden het leven van iemand anders te nemen of om een oorlog te beginnen. De profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) vocht alleen maar als anderen het initiatief namen om tegen hem te vechten. Zie o.a. het artikel Jihad in de Islam. Allah de Verhevene verklaart in de Qor-aan (Nederlandstalige interpretatie): “Toestemming om te strijden is verleend aan degenen (van de gelovigen) waar tegen gevochten werd, omdat hen onrecht werd aangedaan. En waarlijk, Allah is zeker in staat om hen (de gelovigen) overwinning te geven. (#1) Degenen (van de gelovigen) die zonder recht uit hun huizen verjaagd zijn en die slechts zeiden: ‘Onze Heer is Allah.’ (#2)…” [Soerat al-H’adj (22), aayah 39-40.]

<<< (#1) Al-‘Awfie verhaalde dat Ibn ‘Abbaas (moge Allah tevreden zijn met hem) zei: “Dit werd geopenbaard over Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) en zijn metgezellen (moge Allah tevreden zijn met hen), toen zij uit Mekkah verdreven werden (na jaren van vervolging). Moedjaahid, ad-Dhahh’aak en anderen van de selef, zoals Ibn ‘Abbaas, ‘Oerwah ibn az-Zoebayr, Zayd ibn Aslam, Moeqaatil ibn H’ayyaan, Qataadah en anderen zeiden: “Dit vers is de eerste die geopenbaard werd met betrekking op djihaad.” (Tefsier Ibn Kethier.) Maar moslims dienen niet te vechten met de intentie om wraak te nemen, maar omwille van hervorming. Aldus waren de vroegere moslims betreffende de kunst van oorlogsvoering de meest beschaafden van allemaal. Een moslimsoldaat dient zich in te houden en constant in gedachte te houden dat hij onder de controle staat van zijn Heer, Allah de Verhevene. Elke misdaad die hij zal begaan op het slagveld zal bestraft worden op de Dag des Oordeels. Bijvoorbeeld: terwijl Aboe Bakr (moge Allah tevreden zijn met hem), de eerste rechtgeleide khalief, naast het rijdier van bevelhebber Oesaamah (moge Allah tevreden zijn met hem) liep, gaf hij hem instructies inzake tien regels waaraan hij zich strikt diende te houden tijdens de oorlog. Deze waren: (1) houd niets achter, (2) vertel geen leugen, (3) verbreek niet het vertrouwen, (4) dood geen kinderen, vrouwen of ouderen (die niet deelnemen aan de strijd), (5) hak geen bomen met fruit om, (6) slacht (dood) geen kamelen, koeien of geiten voor een andere reden dan eten, (7) roep de mensen die je tegenkomt op tot de Islaam, (8) toon respect tegenover iedereen die je tegenkomt, (9) begin te eten in de Naam van Allah als jullie een maaltijd wordt aangeboden, (10) vecht niet met diegenen van onder de joden en christenen die toevlucht hebben gezocht in hun plaatsen van aanbidding. Vergeving en kwijtschelding behoren tot de meest uitstekende aspecten van de grootmoedigheid van de Islaam met betrekking tot oorlogsvoering. De veroveringen van de profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zijn hier getuige van, alsook de veroveringen door de sah’aabah (metgezellen van de profeet). Zij vertoonden deze grootmoedigheid enorm, omdat hun zielen tot een dergelijk karakter waren gevormd door de onderwijzer par excellence, de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem). (Zie de voorbeelden van deze aard, verzameld in al-Mawsoe’ah fie Samaah’at al-Islaam van Moh’ammed as-Saadiq Ardjoen, vol. 1, p. 433-450.)>>>

<<< (#2) Om enigszins een idee te hebben van de ernstige vervolging van de moslims, zullen we nu een tweetal voorbeelden citeren: (1) de ongelovigen van Mekkah ontnamen Sohayb ar-Roomiey (moge Allah tevreden zijn met hem) al zijn bezittingen toen hij naar al-Medienah migreerde. Toen hij daar arriveerde, had hij niets bij zich behalve de kleren die hij aanhad. (2) Toen Aboe Salamah (moge Allah tevreden zijn met hem) op het punt stond Mekkah te verlaten, samen met zijn vrouw en zuigeling, scheidden zijn schoonouders hem met geweld van zijn vrouw; en de mensen van zijn eigen familie rukten het kind bij hem weg. Aldus moest de arme vrouw een jaar lang haar man missen. Na een jaar lukte het haar om haar kind te bemachtigen en reisde er alleen mee af naar al-Medienah via een gevaarlijke route. (Uit Tefhiem al-Qor-aan van Sayyid Aboe al-A’laa Mawdoedie.)>>>

De Qor-aan verklaart verder (Nederlandstalige interpretatie): “En bestrijd – op de weg van Allah – degenen die jullie bestrijden en overtreed niet (#3) (houd de regels aangaande djihaad in acht). Waarlijk, Allah houdt niet van de overtreders. Als zij dan ophouden, Allah is dan Vergevensgezind, Barmhartig.” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 190-191.]

<<< (#3) Al-H’asan al-Basrie gaf aan dat overtreding inhoudt: het verminken van de doden, diefstal (van de oorlogsbuit), het doden van vrouwen, kinderen en oude mensen die niet deelnemen aan de strijd, het doden van priesters en monniken, het verbranden (vernietigen) van bomen en doden van dieren (vee) zonder noodzaak.” Dit is ook de mening van Ibn ‘Abbaas, ‘Oemar ibn ‘Abdoel-‘Aziez, Moeqaatil ibn H’ayyaan en anderen. (Tefsier Ibn Kethier.)>>>

Degene die de sierah (biografie) van de profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) kent, zal het ongetwijfeld niet in zijn hoofd halen om hem te beschuldigen van moord of andere onrechtvaardige zaken. Zelfs vele niet-moslims erkennen het verheven karakter van de profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem).

Encyclopedia Brittannica (Vol. 12) bevestigt: “…een grote hoeveelheid van details in de wat oudere bronnen tonen aan dat hij een eerlijke en oprechte man was, die het respect en de loyaliteit had gewonnen van anderen, die net als hij oprechte en eerlijke mannen waren.”

Bernard Shaw zei over hem: “Hij moet de redder van de mensheid genoemd worden. Indien een man als hij de alleenheerschappij van de moderne wereld zou bezitten, dan zou hij succesvol zijn in het oplossen van alle problemen op een manier die vrede en geluk zou brengen – dit geloof ik waarlijk.” (The Genuine Islaam, Singapore, Vol. 1, No. X 1936)

Voor meer uitspraken van niet-moslims, zie o.a. “Kent u deze man?” in De Islam samengevat.

4.) Een moslim dient te geloven in alle Namen en Eigenschappen van Allah, zowel de Namen en Eigenschappen die bij ons bekend zijn als de Namen en Eigenschappen die wij niet kennen, omdat dit een onderdeel is van imaan (geloof). Het ontkennen van één van Allahs Schone Namen of Eigenschappen kan leiden naar koefr (ongeloof). Zie het artikel De Schone Namen van Allah. Tot de Schone Namen van Allah behoren ar-Rah’maan (de Meest Barmhartige), ar-Rah’iem (de Meest Genadevolle), as-Salaam (de Bron van Vrede), al-Ghaffaar (de Vergever van de zonden van Zijn dienaren keer op keer), al-‘Adl (de Rechtvaardige), al-Ghafoer (de Meest Vergevingsgezinde), al-Wadoed (de Liefhebbende), al-Barr (de Bron van Alle Goedheid) en al-‘Afoew (de Schenker van Vergiffenis).

Met al het voorgaande voor ogen (inclusief de informatie in de artikelen waar naar verwezen wordt + nog veel meer), hoe kan men dan de uitspraak doen dat Allah de Verhevene niet lief zou zijn, of streng zou zijn, of dat de profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) mensen vermoord zou hebben!?

We adviseren u om meer kennis op te doen, om Allah beter te leren kennen door Zijn Namen en Eigenschappen te bestuderen, lees de sierah (biografie) van de profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem)… etc. etc.

En tot Allah is onze terugkeer.

Overzicht Vraag & Antwoord

 

Relevante artikelen:

Jihad in de Islam

Stop terrorisme

Beknopte Biografie van de profeet Mohammed

De liefde van Allah

Wanhoop niet aan de Barmhartigheid van Allah

De islamitische en christelijke visie aangaande God

Vraag 4. Waarom vrezen moslims God? De God van de christenen is een liefdevolle God die van de mensen houdt

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan