Vraag 41

V&A zwart 5Vraag: waarom lijden onschuldige kinderen aan ziektes etc.?

Op www.moslima.nl vonden we het volgende antwoord:

Antwoord: alle lof behoort toe aan Allah, de Heer der werelden, de Meest Genadevolle, de Meest Meedogende, de Heer van de Dag des Oordeels. Ik getuig dat er geen God is dan Hij, de Heer van de vroegere en de latere generaties en Onderhouder van de hemel en aarde. Moge vrede en zegeningen neerdalen over degene die als Genade voor de werelden is gezonden. Ik getuig dat hij de boodschapper van Allah is (moge de vrede en zegeningen van Allah op hem rusten). Moge vrede en zegeningen neerdalen op hem, zijn familie metgezellen en op hen die in zijn leiding geloven en zijn voetstappen volgen tot de Dag des Oordeels.
Waarom laat Allah toe dat kinderen lijden?

Van: Islam Q&A (www.islam-qa.com)
Door: sheikh Muhammed Salih Al-Munajjid
Vertaald door: team moslima.nl
(Zie ook de artikelen Ziekte, een vermomde zegen en Gaan kinderen die jong sterven naar het Paradijs of de Hel? op www.uwkeuze.net.)

Allah zij geprezen

Geprezen zij Allah, Hij wordt geprezen in alle talen, aanbeden in alle tijden. Hij, Wiens kennis alle plaatsen omvat, Wiens aandacht nooit van iets afdwaalt. Verheerlijkt is Hij, verheven boven het hebben van enige gelijke of rivaal, en verheven is Hij boven het hebben van een vrouw of kind. Zijn heerschappij heeft betrekking op al Zijn dienaren.

“…Er is niets aan Hem gelijk en Hij is de Alhorende, de Alziende.” 42:11

En zegeningen en vrede met degene die gezonden is als een genade voor de werelden en als bewijs voor de gehele mensheid. Hij verspreidde de boodschap en vervulde het vertrouwen, en streed voor Allah’s doel in de ware zin, totdat hij ons achterliet met een duidelijk pad, waar de nacht zo duidelijk is als de dag en waarvan niemand afdwaalt, behalve om verdoemd te zijn.

Iemand die gelooft in het bestaan van Allah en dat Hij de Heer is en de Schepper (zelfs wanneer deze gelovige geen moslim is), weet dat Zijn creatie in alle aspecten ongelijk is aan deze Heer. Men kan in geen opzicht Zijn schepping met Hem vergelijken. Vandaar dat Allah zegt: “…Er is niets aan Hem gelijk en Hij is de Alhorende, de Alziende.” 42:11 En: “…En niemand is Hem in enig opzicht gelijk.” 112:4

Wanneer iemand een voorwerp bezit en hierover kan beschikken zoals hij dat zelf wenst, zonder dat iemand hem hiervoor ter verantwoording kan roepen, dan kan Allah de Schepper (niets is in enig opzicht Zijn gelijke) zeker beschikken over Zijn “eigendom” zoals Hij dat wenst.

Wij moslims geloven zeer zeker dat onze Heer (Hij Die ons schiep) de ultieme wijsheid bezit, welke niet de kleinste tekortkoming toelaat. Eerder nog, iedereen die gelooft in het bestaan van de Heer en die Hem als zijn Heer accepteert, moet dit wel geloven, anders zou hij geloven in een onvolmaakte Heer. En hij die ook maar een beetje verstand en geloof bezit, weet dat er slechts één Heer kan zijn Die perfect is en Die ver verwijderd is van welke onvolkomenheid dan ook. Anders zou Hij geen Heer zijn in de werkelijke betekenis van het woord.

Wij echter (omdat wij een deel zijn van de schepping van Allah) kunnen niets van Zijn wijsheid begrijpen, behalve wanneer Hij het ons verteld heeft.

De redenen achter Zijn handelingen die Hij ons heeft uitgelegd, begrijpen en accepteren wij. Maar wat Hij voor ons heeft verborgen en waarvan Hij de kennis voor Zichzelf heeft gehouden, daarin geloven wij.

Wij weten dat Hij niets doet tenzij er grote wijsheid achter zit, omdat Hij de Alwijze en de Alwetende is.

Het zou nooit, onder geen enkele omstandigheid, in onze gedachten moeten opkomen om te denken dat we Hem ooit ter verantwoording kunnen roepen voor wat Hij doet in Zijn Rijk en met Zijn Schepping, anders zondigen we tegenover wat is voorbehouden aan de Heerser.

Wij overschrijden de grens wanneer we beweren dat we kunnen weten wat Hij weet.

Niemand kan zulke woorden uitten behalve een ongelovige die van het begin af aan al niet gelooft in het bestaan van een Heer. Wij zoeken hiertegen bescherming bij Allah.

Wij twijfelen niet aan de woorden van menselijke specialisten (zoals doktoren en ingenieurs). We gaan niet met hen in discussie, omdat ons opleidingsniveau ons niet in staat stelt om alles te begrijpen wat zij weten.

Is het dan niet des te meer gepast, dat we aannemen dat de wijze waarop de Alwetende (voor Wie niets verborgen is) omgaat met de zaken van Zijn schepping, ongetwijfeld correct en wijs is?

Wij mensen denken soms dat het wijs is om dingen te doen die wij niet leuk vinden, of die ons tegenstaan omdat we er uiteindelijk beter van worden. Wanneer we deze dingen niet zouden doen, zouden we beschuldigd worden van domheid en onverantwoordelijk gedrag.

Bijvoorbeeld, iemand is ernstig ziek en er bestaat de vrees dat hij zal sterven. Er is echter bekend dat hij kan genezen (wanneer Allah dat wil) wanneer hij een bepaald medicijn zou innemen. Dan zou de beste beslissing voor hem zijn om dat medicijn in te nemen, zelfs wanneer het bitter smaakt. Wanneer hij het niet inneemt, wordt hij beschouwd als onverstandig en dom.

Er zijn meerdere dingen in ons leven die we doen terwijl we ze niet prettig vinden, alleen omdat we weten dat het uiteindelijk goed voor ons is.

“…Gods kenmerken zijn de beste…” (16:60), en op geen enkele manier kan Hij worden vergeleken met Zijn schepping. Hij laat het toe dat er dingen gebeuren in Zijn Rijk, die Hij haat, omdat ze een grotere wijsheid dienen die wij, of in ieder geval de meeste van ons, niet kunnen begrijpen.

Soms wordt er iets van Zijn wijsheid aan ons duidelijk gemaakt. Het is slechts door de genade van Allah voor Zijn gelovige dienaren, wanneer Hij hen iets van Zijn wijsheid in deze wereld laat zien, zodat zij gemoedsrust zullen vinden.

Bijvoorbeeld, waarom Allah een kind schept en hem vervolgens laat sterven.

De achterliggende reden kan zijn dat, wanneer dit kind zou zijn blijven leven, het zoveel moeilijkheden in zijn leven tegen zou zijn gekomen, dat zijn dood een genade van Allah is.

Bovendien, wanneer Allah hem gehandicapt zou maken, zou deze handicap hem kunnen beschermen voor het plegen van zonden.

Een andere mogelijkheid zou kunnen zijn, dat hij anderen, zoals zijn ouders, zou hebben afgeleid van het pad van Allah, zoals vermeld is in het verhaal van de jongen die gedood werd door al-Khidr, in het verhaal van al-Khidr en Moses (vrede zij met hem) in Soerat al-Kahf – 18:80-81:

80. “En wat de jongeling betreft, zijn ouders waren gelovigen en wij vreesden dat hij schande over hen zou brengen door zijn opstandigheid en ongeloof.”

81. “Derhalve wensten wij dat hun Heer hen in zijn plaats een ander kind zou schenken dat reiner en zachtmoediger zou zijn (dan hij).”

Niet iedere ziekte of handicap is noodzakelijkerwijs een straf: in veel gevallen is het een test voor de ouders van het kind, waardoor Allah hen (indien zij deze test met geduld dragen) boete laat doen voor hun slechte daden, of hun status in het Paradijs laat stijgen.

Want Allah heeft voor de geduldigen een beloning bereid die niet kan worden overtroffen. Allah zegt (interpretatie van de betekenis): “…Voorwaar, aan de standvastigen zal hun beloning zonder berekening worden uitbetaald.” 39:10

Voor de mens (en wij moslims beseffen dit heel goed) eindigt het leven niet wanneer we sterven! Wij moslims geloven dat voorbij de dood er een Paradijs en een Hel is, welke het werkelijke (en eeuwige) leven vertegenwoordigt. Diegenen die goed deden in deze wereld, zullen daarvoor een beloning vinden bij Allah. Diegenen die slecht deden zullen daarvoor straf ontvangen. Goed en slecht kan niet gelijk aan elkaar zijn.

Het geduld van degene die getest werd en de wijze waarop hij deze test doorstond, zal bij Allah niet onopgemerkt blijven.

Werkelijk, degenen die niet getest zijn in deze wereld zullen wensen dat hen gelijkwaardige rampspoed was overkomen, wanneer zij de hoge status zien welke is toebedeeld aan hen die de ongelukken met geduld droegen. Er is veel bewijs voor deze beweringen in de Koran en de Soennah te vinden. Bijvoorbeeld, Allah zegt (interpretatie van de betekenis): “En Wij zullen u een weinig beproeven door vrees, honger, verlies van bezittingen, levens en vruchten; maar verkondig blijde tijdingen aan de geduldigen.” 2:155

De boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah met hem) zei: “Hoe mooi zijn de zaken van de gelovige, voor hem is alles goed, en dat geldt slechts voor de gelovige. Wanneer hem iets goeds overkomt, dankt hij God, en dat is goed voor hem; wanneer hem iets slechts overkomt, draagt hij het met geduld, en dat is goed voor hem.”

De boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah met hem) heeft gezegd: “De eersten die naar het Paradijs geroepen zullen worden, zijn zij die Allah de Verhevene, de Majestueuze, lofprijzen in voorspoed en in tegenspoed.” (Thabrani)

De profeet (vrede en zegeningen van Allah met hem) heeft gezegd: “Geen moslim lijdt aan iets, een prik van een doorn of erger, of God wist daardoor zonden van hem uit, en zijn zonden vallen van hem af zoals de bladeren van de bomen vallen.” (al-Bukhari en Moeslim)

Hieruit maken we op, dat het duidelijk zou moeten zijn dat de rampspoed die diegenen overkomt (die in onze ogen onschuldig zijn), die werkelijk iedereen kan overkomen, niet noodzakelijkerwijs een straf is. Zij kan een genade van Allah zijn, maar onze gedachten en ons verstand zijn onvolkomen en we zijn vaak niet in staat in deze gevallen de wijsheid van Allah te begrijpen.

Of, we geloven dat Allah meer rechtvaardig, wijzer en meer genadig is ten opzichte van Zijn schepping, dus onderwerpen wij ons aan Hem en accepteren (Zijn wil). Terwijl we gelijktijdig onze onkunde erkennen om de ware aard van onszelf te begrijpen.

Of, we pochen over onze onvolkomen ratio en zijn trots op onze zwakke ego’s en volharden in het ter verantwoording roepen van Allah en maken bezwaar tegen Zijn wil.

Dit laatste kan nooit in iemands hoofd komen die gelooft in het bestaan van een wijze Heer, Schepper en Heerser, Die in alle gevallen perfect is.

Wanneer we dat wel doen, stellen wij ons zelf bloot aan de boosheid en wraak van Allah, maar niets kan Allah ooit raken.

Allah richtte hierop de aandacht toen Hij zei (interpretatie van de betekenis): “Hij kan niet worden ondervraagd betreffende hetgeen Hij doet, doch zij zullen worden ondervraagd.” 21:23

Een teken van de mens zijn zwakheid en zijn korte termijn zicht is, dat hij zich slechts richt op de rampspoed zonder aandacht te besteden aan de voordelen die het kan brengen. Niet te kijken naar andere zegeningen die hij geniet en om hem heen ziet.

Want Allah heeft de mensheid met vele goede dingen gezegend, die in geen vergelijk staan tot de ellende die hem overkomt.

Wanneer iemand veel goede dingen doet en af en toe niet, dan zou het vergeten van de goede dingen beschouwd kunnen worden als ondankbaarheid en ontkenning.

Dus, in welk licht stelt dat onze houding tegenover Allah, aan Wie de hoogste lofprijzingen toekomen en Die in al Zijn handelingen betreffende Zijn schepping goed is en op geen enkele manier slecht kan zijn.

Bovendien waren de profeten en boodschappers de meest geliefde schepselen van Allah, maar ondanks dat zijn zij het meest zwaar getest van alle mensen en leden zij de meeste rampspoed. Waarom? Het was geen straf voor hen en het is niet omdat ze onbetekenend zijn voor hun Heer.

Het is echter omdat Allah van hen houdt en voor hen een perfecte beloning achter de hand houdt die ze zullen genieten in het Paradijs. Hij heeft verordend dat deze rampen hen zullen overkomen, zodat Hij ze kan verheffen in status.

Hij doet wat Hij wil, hoe Hij wil en wanneer Hij wil. Niemand kan Zijn rechtspraak terugdraaien, niemand kan Zijn bevel afslaan en Hij is de meest Verstandige, de Alwetende.

Allah is de Verhevene en de meest Wijze.

 

Overzicht Vraag & Antwoord

 

Relevante artikelen:

Gaan kinderen die jong sterven naar het Paradijs of de Hel?

De dood

Ziekte, een vermomde zegen

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan