Vraag 39

V&A blauw 1Vraag: is het toegestaan voor een vrouw om te werken?

Antwoord: alle lof is voor Allah.

Een vrouw mag werken mits er aan enkele voorwaarden voldaan wordt:

1.) Dat de vrouw haar waarden en normen behoudt: ze moet zich strikt houden aan de kledingvoorschriften die Allah en Zijn boodschapper (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) bekend hebben gemaakt in de Qor-aan en Soennah. Een vrouw mag haar schoonheid niet tentoonstellen aan anderen, ze dient anderen niet in de war te brengen door de schoonheid die Allah haar gegeven heeft. (Zie het artikel De boodschap van de h’idjaab.)

2.) Mannen en vrouwen moeten gescheiden zijn op het werk, omdat het mengen van mannen en vrouwen veel ellende veroorzaakt in de maatschappij. (Zie het artikel Bewijs voor het verbod op het mengen van mannen en vrouwen.)

3.) Ze moet functies vervullen die bij haar aard passen, o.a. het onderwijs, verpleging, zorg, kinderdagverblijven etc.

4.) Ze moet geen belemmering vormen voor mannen die willen werken, waarbij vrouwen de taken van mannen innemen waardoor mannen geen werk kunnen vinden.

5.) Het werk dat ze verricht moet haar niet belemmeren om voor haar kinderen en echtgenoot te zorgen.

<<< Ibn ‘Oemar (moge Allah tevreden zijn met vader en zoon) verhaalde dat de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): “Eenieder van jullie is een herder en eenieder van jullie is verantwoordelijk voor zijn kudde. De amier (leider) die de mensen regeert is een herder en is verantwoordelijk voor zijn kudde. Een man is de herder van de leden van zijn gezin en is verantwoordelijk voor hen. Een vrouw is de herder van het huis en de kinderen van haar man en is verantwoordelijk voor hen (#1). Een slaaf is de herder van de bezittingen van zijn meester en is verantwoordelijk daarover. Eenieder van jullie is een herder en eenieder van jullie is verantwoordelijk voor zijn kudde.” [Overgeleverd door al-Boekhaarie (7138) en Moeslim (1829).] (#1) Vergelijkbaar met het Mexicaanse spreekwoord: het huis rust niet op de grond maar op een vrouw.>>>

Het geld wat de vrouw verdiend is volledig haar eigen bezit. Haar man mag geen aanspraak maken op haar geld. Wanneer de vrouw uit eigen wil een bijdrage wil leveren aan het huishouden dan is dit haar recht. De vrouw is zelf verantwoordelijk om zakaah te betalen over haar geld indien het voor haar verplicht wordt om zakaah te betalen. (Zie het artikel Az-Zakaah voor meer informatie.)

En Allah weet het best.

 

Vraag: is het toegestaan voor een vrouw om te werken door telefonisch producten te verkopen?

Antwoord: alle lof is voor Allah.

Het is niet toegestaan voor een man of een vrouw om te werken op plaatsen waar vrouwen met mannen gemengd zijn. De kwade gevolgen van het mengen van mannen en vrouwen zijn talrijk. Het is een van de meest effectieve manieren die de shaytaan (satan) gebruikt om de moslim te laten zondigen of zich immoreel te laten gedragen. Vandaar dat de Islaam de wegen blokkeert die een moslim kunnen leiden naar iets dat h’araam (verboden) is. (Zie o.a. de artikelen De Handdruk en Zinaa, een gruweldaad en een slechte weg.)

Er is geen reden waarom een vrouw niet zou mogen werken als ze met andere vrouwen zoals haar is, of als ze alleen is en de telefoon beantwoord als er klanten bellen, of om hen te bellen om hen de producten van het bedrijf waar ze voor werkt aan te bieden, zo lang ze de juiste etiquette in acht neemt wanneer ze spreekt, en door niet te spreken op een verleidende manier tegen mannen, omdat Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “O vrouwen van de profeet (Moh’ammed)! Jullie zijn niet zoals andere vrouwen. Als jullie (Allah) vrezen, spreek dan niet zacht, waarna degene in wiens hart een ziekte is zal begeren, en spreek op een passende manier (#2).” [Soerat al-Ah’zaab (33), aayah 32.]

<<< (#2) Spreek niet op een manier waardoor de huichelaar of de onzedelijke begrijpt dat jullie hem wensen; het is de vrouwen aangeraden wanneer zij vreemde (niet-mah’ram) mannen spreken, dat zij streng (zakelijk) zouden moeten spreken om afstand te houden van de begeerte naar een twijfelachtige zaak. (Zaad al-Masier fie ‘ielmie t-Tefsier van Ibn al-Djawziey.) De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Ik heb geen fitnah (verlokking, beproeving) na mij achtergelaten die schadelijker is voor mannen dan vrouwen (omdat de man zwak is m.b.t. vrouwen).” (Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.)>>>

En Allah weet het best.

 

Vraag: ik werk als een secretaresse en er zijn mannen in mijn kantoor en menging van de verschillende seksen. Wat is de regelgeving betreffende mijn werk?

Antwoord: alle lof is voor Allah.

Het mengen van mannen en vrouwen is h’araam. Waarlijk, moderne onderzoeken hebben de gevaren van het mengen van mannen en vrouwen, en de slechte effecten ervan, aangetoond, zelfs op fatsoenlijke en kuise vrouwen/mannen. De verhalen en ware gebeurtenissen die in het verleden plaatsvonden en in het heden nog steeds plaatsvinden, zijn te talrijk om hier te noemen [b.v. ongewenste intimiteiten, verkrachtingen, reden voor echtscheidingen, overspel (van de ogen, het hart – door verboden gedachten, of erger (Allah verhoede!) etc. (#3)]. Ongeacht hoe zeker een persoon is van zichzelf – en men dient niet zeker van jezelf te zijn met betrekking tot zulke zaken – toch men kan de shaytaan niet vertrouwen (#4).

<<< (#3) Zie het artikel De jihad van de ogen.>>>

Hoeveel incidenten van overspel en seksuele intimidatie vinden en hebben plaatsgevonden op de werkplek!? Zelfs de niet-moslims realiseren zich dit feit en hebben onderzoeken uitgevoerd en maatregelen getroffen om dit probleem aan te pakken, zonder enige duidelijke voordelen omdat het basisprincipe, namelijk het toestaan van het mengen van de verschillende seksen, bedorven is. Sommige treinmaatschappijen werden gedwongen om bepaalde wagons alleen voor vrouwen te gebruiken, vooral voor treinen die ‘s avonds laat rijden. Gevallen waarin managers van hun vrouwen moesten scheiden vanwege hun relaties met hun secretaresses zijn talrijk, en gevallen van overspel in gemengde werkplekken zijn ook talrijk. Waarlijk, in sommige bedrijven worden de secretaresses gebruikt door de managers en bazen als een middel van entertainment – we vragen Allah om ons veilig te houden.

Moge Allah ons en u helpen om te doen waarvan Hij houdt en wat Hem tevreden stelt.

En Allah weet het best.

 

Vraag: soms moet ik (als man) met de vrouwen op het werk praten en met hen enkele kwesties bespreken die betrekking hebben op het werk. Is er enige zonde voor mij als ik dat doe? Is het toegestaan voor mij om in dit bedrijf te werken, of dien ik op zoek te gaan naar een andere baan?

Antwoord: alle lof is voor Allah.

Er is geen twijfel dat de fitnah (verleiding, beproeving) van vrouwen groot is. De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Een man is niet alleen met een vrouw of de derde van hen is de shaytaan (satan) (die hen zal aansporen tot onzedelijkheid).” [Sah’ieh’: overgeleverd door at-Tirmidzie (nr. 1181) en Ibn Hibbaan (nr. 282), van Djaabir (moge Allah tevreden zijn met hem). Sheikh al-Albaanee classificeerde het sah’ieh’ (authentiek) in as-Sah’ieh’ah (nr. 430).] Vandaar dat de moslim op zijn hoede dient te zijn van deze fitnah en weg dient te blijven van alles dat kan zorgen dat hij er aan ten prooi zal vallen. Tot de grootste oorzaken van deze fitnah behoren het kijken naar vrouwen (zie het artikel De jihad van de ogen) en het mengen met hen.

Sheikh ‘Abd al-‘Aziez ibn Baaz (moge Allah hem genadig zijn) zei: “Allah zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Zeg (O Moh’ammed) tegen de gelovige mannen om hun ogen neer te slaan (#4) en hun schaamdelen te beschermen (tegen onwettige seksuele handelingen). Dat is reiner voor hen. Waarlijk, Allah is Khabier (Alwetend omtrent subtiele zaken) aangaande hetgeen zij doen. En zeg tegen de gelovige vrouwen om hun ogen neer te slaan en hun schaamdelen te beschermen (tegen onwettige seksuele handelingen) en hun versiering niet te tonen – behalve wat daarvan zichtbaar is – en dat zij hun sluiers over hun djoeyoeb (halzen en borstkassen) laten vallen en hun versiering niet te tonen behalve aan hun echtgenoten, of hun vaders (en grootvaders), of de vaders (en grootvaders) van hun echtgenoten, of hun zonen (en kleinzonen), of de zonen (en kleinzonen) van hun echtgenoten, of hun broers (en stiefbroers), of de zonen (en kleinzonen) van hun broers, of de zonen (en kleinzonen) van hun zussen, (#5) of hun vrouwen, of wat hun rechterhanden bezitten, of de volgers onder de mannen zonder (seksuele) begeerte, of de kinderen – degenen die geen acht slaan op de ‘awraat van vrouwen. En laat hen niet met hun voeten stampen waardoor hetgeen zij verbergen van hun versiering gekend wordt. En toon allemaal berouw tegenover Allah, O gelovigen, opdat jullie succesvol zullen zijn.” [Soerat an-Noer (24), aayah 30-31.]

<<< (#4) De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei eens tegen ‘Aliy (moge Allah tevreden zijn met hem) (Nederlandstalige interpretatie): “Laat een blik niet volgen door een andere, de eerste (de onopzettelijke) is voor jou maar de tweede (de bewuste) is niet voor jou.”>>>

<<< (#5) De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft haar ooms (broers van haar vader en moeder) en stiefooms ook uitgezonderd. (Tefhiem al-Qor-aan, Sayyid Aboe al-A’laa Mawdoedie.) De Islaam maakt onderscheid tussen een bloedverwante oom/tante (de broer/zus van iemands vader en moeder), en een aangetrouwde oom/tante.>>>

Hier beveelt Allah Zijn profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) om tegen de gelovige mannen en vrouwen te zeggen om hun blikken neer te slaan en om hun kuisheid te bewaken, vervolgens legt Hij uit dat dit reiner is voor hen.

Het is bekend dat het beschermen van je kuisheid en het mijden van immorele daden slechts bewerkstelligd wordt door het mijden van de middelen die leiden naar zulke daden. Ongetwijfeld behoren het laten ronddwalen van je blik en het mengen van mannen en vrouwen op een werkplek en elders tot de grootste middelen die leiden naar immoraliteit.

Deze twee dingen die van een gelovige vereist zijn kunnen niet vervuld worden wanneer hij werkt met niet-mah’ram vrouwen als collega’s op het werk.

Het samen werken van hem met haar, of het samen werken van haar met hem, op de werkplaats is ongetwijfeld een situatie waarin het onmogelijk is om zijn of haar blik neer te slaan en zijn of haar kuisheid te beschermen en reinheid van de ziel te bereiken.

Vandaar dat Allah de gelovige vrouwen opdroeg om hun blikken neer te slaan, hun kuisheid te bewaken en hun schoonheid niet te tonen behalve dat wat zichtbaar is, en Allah beval hen om hun sluiers over djoeyoebihinna (d.w.z. hun lichamen, gezichten, nekken en boezems) te trekken, wat het bedekken van het hoofd en gezicht aanduidt, omdat de djayb (meervoud = djoeyoeb) de kant is van het hoofd en gezicht. (Zie het artikel De boodschap van de h’idjaab.)

Dus hoe kan men dan de blik neerslaan, de kuisheid bewaken en het tonen van de schoonheid voorkomen wanneer vrouwen naar de werkplek van mannen gaan en zich met hen mengen!? Het mengen zal onvermijdelijk leiden naar het verzeild raken in deze h’araam daden.

Hoe kan de moslimvrouw haar blik neerslaan wanneer ze voortdurend zit met een niet-mah’ram man, bewerend dat hij haar collega is en dat zij zijn gelijke is met betrekking tot werk.

Khatr Moeshaarikat al-Mar’ah li’l-Radjoel fi Maydaan ‘Amalihi.

 

Conclusie:

Als het werk betekent dat je voortdurend vrouwen ziet en je onder hen bevindt, dan adviseren wij je om dit werk te verlaten en ander werk te zoeken, of om naar een andere afdeling in hetzelfde bedrijf te gaan waar vrouwen en mannen niet gemengd werken.

Als het werk niet met zich meebrengt dat je voortdurend personen van het andere geslacht ziet of met hen gemengd bent, maar dat dit slechts soms gebeurd of op een plek anders dan de eigen werkplek, dan is er niets verkeerds aan om deze baan te houden, zolang men de blik neerslaat en die delen van het werk waarbij contact is met vrouwen in de korst mogelijke tijd verricht, en zo veel mogelijk wegblijft van de oorzaken van fitnah.

We vragen Allah om ons te helpen om zowel de zichtbare als de onzichtbare fitnah (verleiding) te mijden.

En Allah weet het best.

 

Relevante artikelen:

De vrouw in de islam (diverse artikelen)

Bewijs voor het verbod op het mengen van mannen en vrouwen

Zinaa, een gruweldaad en een slechte weg

De Handdruk

De jihad voor de ogen

De boodschap van de h’idjaab

Verboden zakelijke transacties

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan