Vraag 38

V&A blauw 2Vraag: hoeveel profeten kent de Islam?

Antwoord: alle lof is voor Allah.

Allah de Verhevene en Alwetende zegt in de Koran (Nederlandstalige interpretatie): “En bij Allah! Wij zonden werkelijk vóór jou (O Moh’ammed) boodschappers. Van sommigen van hen hebben Wij hun verhaal aan jou verteld en van sommigen van hen hebben Wij hun verhaal niet aan jou verteld…” [Soerat Ghaafir (40), aayah 78.]

Vanaf het moment dat mensen het dogma van shirk innoveerden (d.w.z. het richten van aanbidding tot anderen naast of i.p.v. Allah – de Enige Ware God), heeft Allah de Verhevene vele profeten en boodschappers gezonden naar Zijn dienaren om hen uit te nodigen tot de aanbidding van Hem en Hem alleen, en om hen uit de duisternissen van polytheïsme te leiden naar het licht van monotheïsme. Alle profeten en boodschappers predikten tawh’ied (d.w.z. monotheïsme, het geloof in de eenheid van Allah): Hij heeft geen deelgenoten, helpers, zonen of dochters: Hij heeft daar geen behoefte aan, en Zijn Wezen is ver verheven boven deze menselijke eigenschappen. Allah zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En werkelijk, Wij zonden onder elke gemeenschap (of volk) een boodschapper (die verkondigde): aanbid (alleen) Allah…” [Soerat an-Nah’l (16), aayah 36.] En ook: “…En er was geen gemeenschap of er was een waarschuwer onder hen (zodat zij geen excuus hebben).” [Soerat Faatir (35), aayah 24.]

Daarnaast is het voor ons onmogelijk om God te aanbidden op de manier die Hem behaagt, behalve door middel van de boodschappers, aangezien zij degenen zijn die ons uitgelegd hebben waar God van houdt en waar Hij tevreden mee is en waarmee we dichter bij Hem kunnen komen.

Er zijn overleveringen die aangeven dat er zo’n 124.000 profeten zijn gezonden, maar al deze overleveringen zijn dha’ief (zwak). Zie https://islamqa.info/en/95747.

Er is een verschil tussen een profeet en een boodschapper. Een profeet (nabiyy) krijgt geen nieuwe boodschap (door een visioen of een engel), maar hij moet handelen naar de vorige boodschap om zo een voorbeeld voor anderen te zijn. Een boodschapper (rasoel) krijgt een bericht (door een visioen, engel of wordt rechtstreeks aangesproken door Allah) en moet dit bericht verkondigen. Een boodschapper is daarom meer bijzonder dan een profeet, want iedere boodschapper is een profeet, maar het omgekeerde geldt niet. De eerste profeet was Aadam (Adam – vrede zij met hem) en de eerste boodschapper was Noeh’ (Noah – vrede zij met hem).

Er zijn 25 profeten/boodschappers genoemd in de Qor-aan. Degenen die genoemd zijn, zijn:

Aadam (Adam)
Noeh’ (Noah of Noach)
Iedries (Idris of Henoch)
Saalih’ (Shelah)
Ibraahiem (Abraham)
Hoed (Eber of Heber)
Loet (Lot)
Yoenoes (Jona)
Ismaa’iel (Ismaël)
Ish’aaq (Izaak)
Ya’qoeb (Jakob of Israël)
Yoesoef (Jozef)
Ayyoeb (Job)
Shoe’ayb (Jetro)
Moesaa (Mozes)
Haaroen (Aäron)
al-Yasa’ (Elisa)
Dzoel-Kifl (Ezechiël)
Daawoed (David)
Zakariyyaa (Zacharias)
Soelaymaan (Salomo)
Ilyaas (Elia)
Yah’yaa (Johannes)
‘Iesaa (Jezus)
en Moh’ammed (Mohammed)

Allah zegeningen en vrede zijn met hen allen.

Het is verplicht om in de (originele) boodschap en het profeetschap van al deze boodschappers en profeten te geloven. Met andere woorden, men dient het profeetschap van ieder van hen niet te ontkennen, noch zijn boodschap indien hij een boodschapper is. Degene die het profeetschap of de boodschap van één van hen ontkent, treedt in ongeloof.

Echter, de doorsnee persoon wordt niet als ongelovige bestempeld, tenzij zijn ontkenning plaatsvindt nadat hij kennis heeft opgedaan en volhoudt aan zijn standpunt (zie Sharh’ al-Baydjoerie ‘alal-Djawharah, blz. 37). (Zie ook het artikel Het gevaar van het ongelovig verklaren van individuen.)

 

Relevante artikelen:

Voor meer informatie over het geloof in de boodschappers, zie punt 4 – “Geloof in de boodschappers” in het artikel De 6 pilaren van imaan (geloof).

Diverse stambomen

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan