Vraag 37

V&A groenEen vraag over de zogenaamde kruisiging van Jezus (vrede zij met hem)

Vraag (een christen vroeg zich het volgende af): stel dat Jezus, vrede zij met hem, niet is gekruisigd, hoe kan het dan zo zijn dat de mensen meer dan 600 jaar ‘voor de gek’ zijn gehouden? Immers de mensen dachten dat Jezus, vrede zij met hem, werd gekruisigd.

Antwoord: alle lof is voor Allah.

Voor uitgebreide informatie over de vermeende ‘kruisiging’ van ‘Iesaa (Jezus – vrede zij met hem) verwijzen wij je naar ons artikel Stierf Jezus aan het kruis?, geschreven door Ahmad Deedat.

De gevolgen van het knoeien met de ware leringen van onze geliefde profeet Jezus (vrede zij met hem) zijn: “…Immers, hoewel zij God kenden, hebben zij Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar hun overleggingen zijn op niets uitgelopen, en het is duister geworden in hun onverstandig hart. Bewerend wijs te zijn, zijn zij dwaas geworden, en zij hebben de majesteit van de onvergankelijke God vervangen door hetgeen gelijkt op het beeld van een vergankelijk mens…” (Romeinen 1:21-23.)

De Bijbel geeft in 1 Korintiërs 15:14-15 aan: “…En indien Christus niet is opgewekt, dan is immers onze prediking zonder inhoud, en zonder inhoud is ook uw geloof…”

De Bijbel zegt nog meer in 1 Korintiërs 15 vers 17-19: “…en indien Christus niet is opgewekt, dan is uw geloof zonder vrucht … Indien wij alleen voor dit leven onze hoop op Christus gebouwd hebben, zijn wij de beklagenswaardigste van alle mensen…”

Dat men 600 jaar ‘voor de gek’ is gehouden, komt door het feit dat de satan vanaf het begin van de mensheid een vijand voor hen is geweest die hen probeert te misleiden. Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Hij (Allah) zei: ‘Wat belette jou (O Iblies – de satan) om neer te knielen toen Ik jou dit opdroeg?’ Hij (Iblies) zei (arrogant): ‘Ik ben beter dan hem (Adam), U schiep mij van vuur, terwijl U hem van klei schiep.’ Hij (Allah) zei: ‘(O Iblies!) Daal daaruit af (het Paradijs), jij hebt het recht niet daar arrogant te zijn. Ga weg, jij behoort werkelijk tot de vernederden.’ Hij (Iblies) zei: ‘Verleen mij uitstel tot de Dag dat zij opgewekt zullen worden.’ Hij (Allah) zei: ‘Jij behoort tot degenen die uitstel verleend is.’ (#1) Hij (Iblies) zei: ‘Omdat U mij hebt doen dwalen, zal ik zeker voor hen (de mensen) op de loer liggen op Uw rechte pad. Vervolgens zal ik tot hen komen, van voor hen en van achter hen en van hun rechterkant en van hun linkerkant (#2) en U zult de meeste van hen niet als dankbaren aantreffen (#3) (zij zullen U niet gehoorzamen).’ Hij (Allah) zei (tegen Iblies): ‘Ga daaruit (het Paradijs) weg, veracht en verstoten. Eenieder van hen (de mensen) die jou vervolgens volgt, waarlijk, Ik zal de Hel met jullie allemaal vullen.’” [Soerat al-A’raaf (7), aayah 12-18.]

<<< (#1) Dit en andere verzen (zoals 15:36-37 en 38:79-80) weerleggen het idee dat God en satan gelijkwaardig zouden zijn en dat er een soort tweestrijd aan de gang is tussen een “macht van het goede” en een tegengestelde “macht van het kwade”.>>>

<<< (#2) Ik zal hen doen afwenden van de waarheid, de valsheid voor hen schoonschijnend maken en hen aansporen tot het zich bedelven in de geneugten van het wereldse leven en hen laten verwarren en twijfel veroorzaken over het Hiernamaals. (Tefsier al-Moeyassar.)>>>

<<< (#3) Toen de shaytaan (satan) dit zei, was dit een veronderstelling van hem. Maar zijn vermoeden bleek overeen te komen met de werkelijkheid, want Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En bij Allah! Iblies (satan) heeft werkelijk zijn veronderstelling over hen waargemaakt (#A) en zij volgden hem, behalve een groep van de gelovigen.” [Soerat Saba-e (34), aayah 20.]

(#A) Iblies had een veronderstelling die niet zeker was, namelijk dat hij de kinderen van Aadam zou laten dwalen en dat zij hem zouden gehoorzamen in het ongehoorzaam zijn tegenover Allah de Almachtige. Hij realiseerde zijn veronderstelling t.o.v. hen. (At-Tefsieroe al-Moeyassar.)

Allah de Verhevene zegt ook (Nederlandstalige interpretatie): “En bij Allah, hij (de satan) liet werkelijk een grote groep (#B) van jullie afdwalen. Begrepen jullie dan niet!?” [Soerat Yaa Sien (36), aayah 62.]

(#B) Er is overgeleverd door Aboe Sa’ied al-Khoedrie (een metgezel – moge Allah tevreden zijn met hem) dat de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Allah zegt op de Dag der Opstanding: ‘O Aadam!’ Waarop hij zegt: ‘Hier ben ik, mijn Heer, U gehoorzamend en U tevredenstellend.’ Hij zal zeggen: ‘Breng uit je nakomelingen de bewoners van het Vuur naar voren,’ waarop hij (Aadam) zal zeggen: ‘O mijn Heer! Wie zijn de bewoners van het Vuur?’ Hij (Allah) zal zeggen: ‘Van elke duizend 999.’” De metgezellen (moge Allah tevreden zijn met hen) konden deze h’adieth moeilijk verduren en zeiden: “En wie van ons is die ene persoon, O boodschapper van Allah?” Waarop hij zei: “Wees verheugd, jullie zullen tussen twee volkeren zijn, zij zullen de meerderheid van alles vormen: Ya-edjoedj (Gog) en Ma-edjoedj (Magog).” (Overgeleverd door al-Boekhaarie.)>>>

Allah de Alwetende zegt in Zijn Nobele Koran (Nederlandstalige interpretatie): “En zo stelden Wij voor elke profeet een vijand aan, satans (duivels) van onder de mensen en de djinn; zij inspireren elkaar met verfraaide woorden als een misleiding . En als jouw Heer gewild had, hadden zij dat niet gedaan. Dus laat hen en hetgeen zij verzinnen.” [Soerat al-An’aam (6), aayah 112.]

<<< (#4) De satan is een djinn, geen gevallen engel. Zie het artikel De wereld van de djinn.>>>

De satans onder de mensen en de djinn zijn altijd actief en misleiden anderen door gebruik te maken van zeer mooie woorden en plausibele excuses en bezwaren. Daarom is het opdoen van kennis zo belangrijk om niet in de vallen van de satans te trappen. Imaam Ah’mad heeft gezegd: “De mensen hebben meer behoefte aan kennis dan dat zij behoefte hebben aan eten en drinken! Want zij hebben maar twee of drie keer per dag behoefte aan water, maar zij hebben op elk moment behoefte aan kennis!” (Siyar an-Noebala, 2/256.) Zie o.a. het artikel Het zoeken naar kennis.

Velen volgen niet meer de ware leringen van Jezus (vrede zij met hem), maar zij volgen hun begeerten en dat wat de duivel hen wil laten geloven waardoor hij hen misleidt.

Moge Allah de Verhevene ons leiden op Zijn pad en ons beschermen tegen dwaling.

 

Relevante artikelen:

Stierf Jezus aan het kruis?

De vallen van Iblies (satan)

Kennis is licht (diverse artikelen)

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan