Vraag 32

V&A oranje 1Kijken naar onzedelijke dingen is zeker h’araam (verboden) en is zeker een vorm van zinaa (ontucht, overspel)

Vraag: ik zit ergens mee en zou graag een antwoord willen hebben op mijn vraag. Ik ben een praktiserende zuster en heb een probleem met mijn man. Ik heb mijn man 7 keer betrapt op het kijken naar vieze dingen op internet en tv. Al die keren hebben we er een fikse ruzie door gekregen. Het doet mij echt veel pijn en verdriet dat hij dat doet. Nu zegt hij dat ik gestoord ben dat ik zo boos reageer en dat het helemaal niet tot zinaa behoord. Maar ik zou graag een hadith willen waarin staat dat het kijken naar onzedelijke dingen haraam is en welke straf daarvoor staat.

Antwoord: alle lof is voor Allah.

Het kijken naar onzedelijke dingen is zeker h’araam (verboden) en is zeker een vorm van zinaa (ontucht, overspel). Het is de zinaa van de ogen en dient absoluut vermeden te worden.

In zijn boek Verboden zaken die te licht worden opgevat (uitgegeven door Uitgeverij Momtazah) schrijft sheikh Moh’ammed Saalih’ al-Moenadjid, onder de kop “Opzettelijk naar een niet-mah’ram vrouw kijken”:

Allah zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Zeg (O Moh’ammed) tegen de gelovige mannen om hun ogen neer te slaan (#1) en hun schaamdelen te beschermen (tegen onwettige seksuele handelingen). Dat is reiner voor hen. Waarlijk, Allah is Khabier (Alwetend omtrent subtiele zaken) aangaande hetgeen zij doen.” [Soerat an-Noer (24), aayah 30.]

<<< (#1) Omdat het onmogelijk is om het zicht volledig af te wenden en de ogen neer te slaan, wordt in het Arabisch het woord “mien” gebruikt, wat een aanduiding is voor “een deel van”. Wat begrepen wordt uit de tekst is dat hetgeen bevolen wordt om neer te slaan betrekking heeft op het langdurig kijken naar hetgeen wat niet toegestaan is. … De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei tegen ‘Aliy (moge Allah tevreden zijn met hem) (Nederlandstalige interpretatie): “Laat een blik niet volgen door een andere, de eerste is voor jou maar de tweede is niet voor jou.” (Uit Tefsier at-Teh’rier wa t-Tenwier van Moh’ammed at-Taahier ibn ‘Aashoer.)>>>

De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Het overspel van de ogen is door te kijken (d.w.z. door te kijken naar datgene wat Allah heeft verboden).” (Overgeleverd door al-Boekhaarie, zie Fath’ al-Baarie, 11/26.)

Er zijn uitzonderingen waarbij het wel toegestaan is om te kijken naar de vrouw, zoals het kijken naar een vrouw met het doel om met haar te trouwen, of een dokter die een patiënt onderzoekt voor medische redenen etc. Vrouwen zijn evenzo verboden te kijken naar niet-mah’ram mannen, zoals Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En zeg tegen de gelovige vrouwen om hun ogen neer te slaan en hun schaamdelen te beschermen (tegen onwettige seksuele handelingen)…” [Soerat an-Noer (24), aayah 31.]

Mannen zijn ook verboden om met begeerte te kijken naar een man met een haarloos of mooi gezicht. Mannen zijn verboden te kijken naar de ‘awrah van andere mannen, en vrouwen zijn verboden te kijken naar de ‘awrah van andere vrouwen. Als iets verboden is om naar te kijken, is het verboden om het aan te raken, ook over kleding. Eén van de manieren waarop de shaytaan (satan) mensen misleidt, is door hen te laten denken dat er niets mis is met het kijken naar plaatjes in tijdschriften, films of op internet, omdat wat er te zien is niet ‘echt’ is, ook al veroorzaken zulke beelden duidelijk zoveel schade door begeerten te provoceren. (Einde citaat.)

In het artikel De jihad van de ogen, op deze website, is o.a. de volgende h’adieth vermeld; Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) heeft verhaald dat de profeet (Allahs vrede en zegeningen zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Allah heeft voor iedere zoon van Aadam zijn aandeel van zinaa voorbeschikt, en er is geen manier om er aan te ontsnappen. De zinaa van het oog is een blik, de zinaa van de tong is spreken en de zinaa van de gedachte is het wensen en hopen; vervolgens zullen de geslachtsdelen er naar handelen of niet.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.)

Adviseer uw man. Lees samen met hem b.v. dit antwoord en het artikel De jihad van de ogen om hem er van te overtuigen dat wat hij doet zeker een grote zonde is en zeker een vorm van zinaa is. Laat hem lezen dat hij op deze manier de Woede van Allah de Almachtige op zijn nek haalt en dat hij hier zo snel mogelijk berouw voor dient te tonen, voordat het te laat is. We hopen dat uw man zich laat vermanen en berouw toont voor deze zonde.

Allah de Verhevene beveelt ons om onze ogen neer te slaan, zoals Hij zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Zeg (O Moh’ammed) tegen de gelovige mannen om hun ogen neer te slaan en hun schaamdelen te beschermen (tegen onwettige seksuele handelingen). Dat is reiner voor hen. Waarlijk, Allah is Khabier (Alwetend omtrent subtiele zaken) aangaande hetgeen zij doen. En zeg tegen de gelovige vrouwen om hun ogen neer te slaan en hun schaamdelen te beschermen (tegen onwettige seksuele handelingen)…” [Soerat an-Noer (24), aayah 30-31.]

Aangezien het neerslaan van de ogen de basis is van het beschermen van de kuisheid, is dit als eerste genoemd. Allah de Verhevene heeft de ogen de weerspiegeling van het hart gemaakt: als een persoon zijn ogen neerslaat, zal de begeerte in zijn hart verminderen, maar als een persoon kijkt en staart, dan zal de begeerte in zijn hart geprikkeld worden.

In Sah’ieh’ Moeslim (1218) is overgeleverd dat al-Fadl ibn ‘Abbaas (moge Allah tevreden zijn met hem) op de dag van het offer (Yawm an-Nahr) achter de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) reed van Moezdalifah naar Mina, toen enkele vrouwen op door kamelen gedragen gesloten draagstoelen voorbij kwamen. De boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) draaide zijn hoofd (van al-Fadl) weg. Dit was preventie en een openlijke veroordeling door handelen, want als het kijken toegestaan zou zijn, dan zou hij wat hij deed goedgekeurd hebben.

In Sah’ieh’ al-Boekhaarie (6343) is overgeleverd dat de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Iedere zoon van Aadam heeft zijn aandeel van zinaa voorbeschikt voor hem, en hij zal ongetwijfeld zijn aandeel krijgen. Het oog begaat zinaa en zijn zinaa is kijken, de tong begaat zinaa en zijn zinaa is spreken, de voeten begaan zinaa en hun zinaa is lopen, de handen begaan zinaa en hun zinaa is aanraken, het hart verlangt naar iets en de geslachtsdelen bevestigen dat of ontkennen het.”

De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) begon met het noemen van de ogen, want dit is hoe de zinaa van de handen, voeten, hart en geslachtsdelen begint. Met het noemen van de zinaa van de tong maakte hij kenbaar dat de mond zinaa kan plegen door te spreken (met vrouwen voor wie een man geen mah’ram is). En hij verklaarde dat de geslachtsdelen het kunnen bevestigen als zij de daad laten gebeuren, of het ontkennen als het niet gebeurd.

Deze h’adieth geeft de duidelijkste aanwijzing dat de ogen kunnen zondigen door te kijken en dat dit hun zinaa is. Dit is een weerlegging voor degenen die zeggen dat kijken in alle omstandigheden toegestaan is.

Er is ook overgeleverd dat de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “O ‘Alie! Laat een blik niet volgen door een tweede, want de eerste blik is geoorloofd maar de tweede niet.” (Overgeleverd door Ah’mad en anderen.) (De eerste blik is de blik die je niet opzettelijk deed, maar per ongeluk.)

Een blik heeft hetzelfde effect op het hart dan een pijl op zijn slachtoffer. Als het hem niet dood, dan zal het hem verwonden. Het is als een vonkje vuur in droog gras; als het niet alles verbrand, dan zal het toch nog een gedeelte verbranden. Moge Allah genade hebben met degenen die zei: “Alles begint met een blik en grote vuren beginnen met kleine vonkjes. Hoe vaak heeft een hart te maken met een fatale klap zoals die van een pijl, zonder de behoefte aan een boog. Zo lang de ogen van een man rondkijken, kijkend in de ogen van anderen, is hij in gevaar. Zijn ogen behagen dat wat zijn hart kan vernietigen. Het genot dat leidt tot kwaad is niet welkom.”

De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Kijken is één van de pijlen van de shaytaan (duivel).”

Sheikh Moh’ammed Saalih’ al-Moenadjid werd gevraagd: pornografie is verboden in de Islaam. Hoe grote zonde is het soms “kijken” naar pornografisch materiaal met je vrouw?

Hij antwoordde: alle lof is voor Allah.

Het kijken van pornografie (onzedelijk materiaal) is verboden, of een persoon nou getrouwd is of niet. Degene die dit doet dient berouw te tonen tegenover Allah. Hoe kan een persoon naar zulke dingen kijken met zijn vrouw en kan hij toestaan dat zij dit ook ziet? Waarlijk, het kijken naar zulke dingen kan naar vele problemen tussen man en vrouw veroorzaken wat kan eindigen in een scheiding – Allah verhoede! Als een man zo iets toestaat dan heeft hij ongetwijfeld een gebrek aan ghierah (beschermende jaloezie), en dit is iets wat een moslim onderscheid van anderen, van kaafirien (ongelovigen) en doeyoeths (bedrogen echtgenoten) die obsceniteit en immoraliteit in hun families goedkeuren. Daarnaast zorgt het kijken naar zulk materiaal dat men licht nadenkt over immoraliteit en het moedigt vrij seksueel verkeer aan. We vragen Allah om ons veilig en correct te houden. Laat degene die zo’n zonde begaat zich bewust zijn van de bestraffing van Allah; laat hij zich haasten om berouw te tonen. Hij dient gespitst te zijn op het uitkijken naar dingen die hem en zijn vrouw helpen om kuis te blijven, niet naar dingen die immorele handelingen aanmoedigen. En Allah weet het best. (Einde citaat.)

Geachte vragenstelster, weet dat uw man problemen heeft met een grote fitnah. Onze geliefde profeet Mohammed (Allahs vrede en zegeningen zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Ik heb geen fitnah (verlokking, beproeving) na mij achtergelaten die schadelijker is voor mannen dan vrouwen (omdat de man zwak is m.b.t. vrouwen).” (Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.) (Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven. Gebruik de afbeelding voor da’wah.)

 

Magneet

 

Sheikh Moh’ammed Saalih’ al-Moenadjid antwoordde op een andere vraag met betrekking tot dit onderwerp, waarbij hij een zuster advies gaf.

Vraag: mijn man is gedurende enkele jaren niet intiem met mij geweest. Ik heb het gevoel dat hij niet meer van mij houdt. Hij heeft seksuele problemen, zelfs in het begin van ons huwelijk en ik heb ontdekt dat hij heel veel films kijkt die seks en naaktheid bevatten, maar hij benadert mij nooit en kust mij zelfs nooit. Ik heb kinderen en geloof dat scheiden niet de juiste optie is. Wat is de oplossing? Ik voel me verlegen om iets over deze kwestie te zeggen.

Antwoord: alle lof is voor Allah.

Wees niet te verlegen om met uw man te praten en adviseer hem over deze zaken, want met hem praten kan zeer nuttig zijn en het gemakkelijker maken om een oplossing te vinden. Vermaan hem en spreek op een effectieve manier tegen hem zodat Kaft Een glimp van de binnenkant van de Hel klhet zijn hart zal raken; herinner hem aan de bestraffing en Woede van Allah; beangstig hem met de marteling van het Hellevuur (b.v. door middel van het boek Een Glimp aan de Binnenkant van de Hel, uitgegeven door Uitgeverij Momtazah – te bestellen via onze webshop, en met uw aankoop steunt u de da’wah van www.uwkeuze.net); herinner hem aan de verplichtingen en verantwoordelijkheden die hij heeft tegenover u (zijn vrouw) en eventuele kinderen. [Zoals in de h’adieth (Nederlandstalige interpretatie): “Eenieder van jullie is een herder en eenieder van jullie is verantwoordelijk voor zijn kudde; de man is de herder van zijn gezin en is verantwoordelijk voor hen onder zijn zorg.”]

Een van de rechten die hij over u heeft is dat u hem vertelt dat wat hij doet een zonde is en dat het kijken naar deze walgelijke films hem weghoudt van Allah en van het Hem gedenken. Misschien dat hij zal toegeven en aandacht aan uw woorden zal schenken. Blijf dit aan hem herhalen, met wijsheid en goede manieren, en besteed aandacht aan wat voor u het beste is. Als hij niet reageert, zoek dan hulp van iemand van wie u denkt dat hij wel naar zal luisteren, zoals rechtschapen mensen met kennis, een familielid, vriend of iemand die enige invloed op hem heeft.

Probeer hem te laten luisteren naar treffende bandjes van khoetbahs, toespraken en lessen, direct of indirect, en geef hem islamitische boeken waardoor zijn hart misschien wordt geopend voor de waarheid.

Als dit alles geen effect heeft, wijs dan een bemiddelaar van zijn familie en een bemiddelaar van uw familie aan, van wie u denkt dat zij in staat zullen zijn door hun betrokkenheid om de relatie tussen jullie te verbeteren en hem deze slechte dingen waar hij zich mee bezighoudt op te geven. Deze bemiddelaars dienen rechtschapen mensen te zijn, in overeenstemming met de Woorden van Allah (Nederlandstalige interpretatie): “En als jullie een breuk tussen hen beiden (een man en zijn vrouw) vrezen, zend dan een bemiddelaar van zijn familie en een bemiddelaar van haar familie; indien zij beide (na de bemiddeling) verzoening willen, Allah zal verzoening teweegbrengen tussen hen beide. Waarlijk, Allah is Alwetend, Khabier (Alwetend omtrent subtiele zaken).” [Soerat an-Nisaa-e (4), aayah 35.]

Als deze twee bemiddelaars vrede wensen, dan vragen wij Allah om jullie weer samen te brengen op een goede en correcte manier en om jullie te verzoenen met de beste relatie die er bestaat tussen een man en vrouw.

Als de bemiddelaars geen volledige verzoening kunnen bereiken, doe dan het volgende voorstel aan hem, als u hier geduldig mee kunt zijn en dit kunt verdragen: stel hem voor om een tweede vrouw te trouwen… [als hij hierdoor de zonde opgeeft en berouw er voor toont, en mits hij voor twee vrouwen kan zorgen (zie de informatie over Polygamie in de Islam op deze website)]…

Als u geen overeenkomst met hem kunt bereiken, zelfs niet van deze aard, en u kunt niet geduldig zijn met deze situatie, dan dient u niet te denken aan echtscheiding, of echtscheiding voor te stellen, tenzij u absoluut zeker weet dat de nadelen van het bij deze man blijven groter zijn dan de nadelen van scheiding van hem…

In deze moeilijke situatie dient u zich tot Allah te keren en Zijn hulp te zoeken en vragen om leiding om de juiste beslissing te nemen. Wij willen u herinneren aan het feit dat het uw plicht is om deze man te herinneren en adviseren in alle situaties. Moge Allah u beschermen en voor u zorgen. (Einde citaat.)

Overzicht Vraag & Antwoord

 

Relevante artikelen:

De jihad van de ogen

De grote deugd van het neerslaan van de ogen

Zinaa, een gruweldaad en een slechte weg

Islamitische regelgeving omtrent masturbatie

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan