Vraag 22

V&A zwart 4Is het toegestaan in de Islaam om zwangerschap uit te stellen en voorbehoedsmiddelen te gebruiken?

 

‘Azl (coïtus interruptus) en het gebruik van anticonceptiepillen

Vraag (11885): Djaabir (moge Allah tevreden zijn met hem) zei: “Wij verrichtten ‘azl (coïtus interruptus) terwijl de Qor-aan geopenbaard werd en de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) verbood ons dat niet. Mijn vraag luidt als volgt:

1 – Is het toegestaan om een condoom/pil te gebruiken?
2 – Zo ja, wat zijn de voorwaarden?
3 – Welk soort nieyyah (intentie) dienen we te hebben bij het gebruik van zowel condoom/pil/‘azl?
4 – Waarom deden de metgezellen dit?

Antwoord: Alle lof is voor Allah.

Ten eerste, wat de moslims dienen te doen is te proberen om zo veel mogelijk kinderen te krijgen als mogelijk is, omdat dit opgedragen is door de profeet Allahs zegeningen en vrede zijn met hem), die zei (Nederlandstalige interpretatie): “Trouw degene die liefdevol en vruchtbaar is, want ik zal trots zijn op jullie grote aantallen voor de volkeren.” (Overgeleverd door Aboe Daawoed, 2050; als sah’ieh’ (authentiek) geclassificeerd door al-Albaanie in Sah’ieh’ Abie Daawoed, 1850.)

Door het hebben van veel kinderen neemt het aantal van de oemmah toe, en het toenemen van het aantal van de oemmah is een bron voor de glorie ervan, aangezien Allah de Verhevene zegt, waarmee Hij de Kinderen van Israa-iel herinnerde aan Zijn zegeningen (Nederlandstalige interpretatie): “…en Wij maakten jullie talrijker in mankracht.” [Soerat al-Israa-e (17), aayah 6.]

En Shoe’ayb zei tegen zijn volk (Nederlandstalige interpretatie): “…En gedenk toen jullie gering in aantal waren en Hij jullie vermeerderde…” [Soerat al-A’raaf (7), aayah 86.]

Niemand kan ontkennen dat het hebben van een groot aantal een bron van trots en kracht is voor de oemmah, in tegenstelling tot wat de pessimisten denken die zeggen dat grote aantallen armoede en verhongering veroorzaken voor een volk.

Als de oemmah toeneemt in aantal, het vertrouwen in Allah stelt en gelooft in Zijn Belofte, zoals die vermeld is in de aayah (Nederlandstalige interpretatie): “En er is geen bewegend wezen op aarde, of aan Allah is de voorziening ervan…” [soerat Hoed (11), aayah 6], dan zal Allah de dingen gemakkelijk voor hen maken en hen onafhankelijkheid schenken betreffende middelen van Zijn Gulheid. Hierop baserend is het antwoord op uw vraag als volgt:

Anticonceptie pillen:

Een vrouw dient geen anticonceptie pillen te gebruiken, tenzij aan de volgende voorwaarden voldaan wordt:

1.) Het dient noodzakelijk te zijn voor haar om ze te gebruiken, bijvoorbeeld als zij ziek is en niet elk jaar een zwangerschap kan verdragen, of ze is lichamelijk niet fit, of er is een andere reden dat het elk jaar zwanger worden haar kan schaden.

2.) Haar echtgenoot dient haar toestemming te geven, omdat de echtgenoot het recht heeft om kinderen te hebben.

3.) Men dient ook de dokter te raadplegen om uit te vinden of die pillen schadelijk zijn of niet.

Als aan deze drie voorwaarden voldaan wordt, is er niets mis met het gebruik van deze pillen, maar dat dient niet op een permanente basis te zijn, omdat dit betekent het voorkomen van het hebben van kinderen.

‘Azl (coïtus interruptus):

Met betrekking tot ‘azl, of het terugtrekken tijdens geslachtsgemeenschap, de correcte mening is dat er niets mis mee is vanwege de h’adieth van Djaabir (moge Allah tevreden zijn met hem): “Wij verrichtten ‘azl in de tijd dat de Qor-aan geopenbaard werd” – d.w.z. in de tijd van de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem). Als deze daad h’araam (verboden) geweest zou zijn, dan zou de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) het verboden hebben. Maar de geleerden zeggen dat men geen ‘azl dient te verrichten bij een vrije vrouw behalve met haar toestemming, omdat zij het recht heeft op het hebben van kinderen. Bovendien vermindert het terugtrekken zonder haar toestemming haar plezier. Dus het niet vragen om haar toestemming veroorzaakt dat ze tekort komt betreffende genot en het vermindert de kans op het hebben van kinderen. Vandaar dat we de voorwaarde aangeven dat dit alleen gedaan mag worden met haar toestemming.

Van Fataawa al-Shaykh Moh’ammad ibn ‘Oethaymien.

Van Fataawa Islaamiyyah, vol. 3, p. 190.

Ten tweede: Aboe Daawoed leverde over dat een man zei: “O boodschapper van Allah! Ik heb een vrouwelijke slaaf en ik verricht ‘azl met haar omdat ik niet wil dat ze zwanger wordt, maar ik wil wat mannen willen. Maar de joden zeggen dat ‘azl een kleine vorm is van kindermoord.” Hij zei (Nederlandstalige interpretatie): “De joden liegen. Als Allah (een kind) wil scheppen, dan kun je dat niet voorkomen.” (Overgeleverd door Aboe Daawoed, Kitaab al-Nikaah, 1856; als sah’ieh’ geclassificeerd door al-Albaanie in Sah’ieh’ Abie Daawoed, 1903.)

Islam Q&A
Sheikh Muhammed Salih al-Munajjid

 

Is het toegestaan om anticonceptiemiddelen te gebruiken uit angst om kinderen te hebben vanwege de corruptie van de maatschappij?

Vraag (7205): Is het toegestaan om anticonceptiemiddelen te gebruiken zodat een persoon elke vijf jaar een kind heeft, omdat hij de corruptie in de maatschappij ziet en niet in staat zal zijn om veel kinderen op te voeden in deze verdorven samenleving?

Antwoord: Alle lof is voor Allah.

We leggen deze vraag voor aan sheikh Moh’ammed ibn Saalih’ al-‘Oethaymien (moge Allah hem genadig zijn), die antwoordde:

Zo lang als dit de intentie is, is het niet toegestaan om dit te doen, omdat het een gebrek aan vertrouwen in Allah weerspiegelt met betrekking tot de h’adieth van de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) die zei (Nederlandstalige interpretatie): “Trouw degene die liefdevol en vruchtbaar is…”

Maar als de geboortebeperking te maken heeft met de omstandigheid van de vrouw – omdat zij herhaaldelijke zwangerschappen niet kan verdragen – dan kan dit toegestaan zijn, maar het is beter om het niet te doen.

Vraag: Bedoelt u dat het belangrijker is om aandacht te schenken aan de toestand van de vrouw dan aan de verdorven aard van de samenleving?

Antwoord: Natuurlijk, omdat er geen zekerheid is dat jouw kinderen verdorven zullen zijn; zij kunnen rechtschapen mensen zijn die voordeel voor de maatschappij kunnen brengen. En Allah weet het best.

Sheikh Moh’ammed ibn Saalih’ al-‘Oethaymien.

 

Het gebruik van anticonceptiepillen in het geval het huwelijk faalt

Vraag (5196): Is het toegestaan voor een vrouw om de pil (vrouwelijke anticonceptie) te gebruiken voorafgaand aan haar huwelijk, om zwangerschap te voorkomen in het geval het huwelijk niet blijkt te lukken (d.w.z. ze wordt zwanger en dan scheiden zij en zij blijft achter met het kind)? Dient ze haar echtgenoot te informeren tijdens de huwelijksnacht of vóór de niekah (huwelijksvoltrekking) dat zij de pil gebruikt? In het licht van het hierboven staande, is het toegestaan om anticonceptiemiddelen te gebruiken om zwangerschap te voorkomen met het oog op dat het huwelijk misschien geen succes is (d.w.z. gedurende de eerste vijf jaar van het huwelijk)?

Antwoord: Alle lof is voor Allah.

Als het medisch aangetoond is dat de anticonceptiepillen schadelijk zijn voor vrouwen, dan is het niet toegestaan om ze te gebruiken, niet vóór het huwelijk, noch tijdens het huwelijk, op basis van de regelgeving dat men geen schade moet veroorzaken. Deze regelgeving is gebaseerd op de aayaat (Nederlandstalige interpretatie):

“…En dood jullie zelf niet (noch elkander)…” [Soerat an-Nisaa-e (4), aayah 29.]

“…en werp je door eigen toedoen niet in de ondergang…” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 195.]

Men dient dit soort pillen dus niet te gebruiken, tenzij het mogelijk is om pillen te produceren die vrij zijn van schadelijke bijeffecten.

Wat betreft het gebruik van onschadelijke middelen voor geboortebeperking aan het begin van een huwelijk, vrezend dat een huwelijk niet zal slagen, er zijn een aantal beperkingen betreffende dit, zoals:

– Het kan een vorm van pessimisme zijn, omdat je verwacht dat het huwelijk zal falen.

– Het kan leiden naar een ongelukkig huwelijksleven en beide partners verwachten het slechte van elkaar, omdat het bekend is dat het hebben van kinderen een van de meest belangrijke doelen van een huwelijk is, en als dit uitgesteld wordt vanwege een bepaalde reden, dan kan de relatie bekoelen. Als de man ontdekt wat zijn vrouw doet, kan dit de relatie tussen hen verslechteren.

Zwangerschap is een van de meest belangrijke functies van vrouwen waardoor gevoelens van liefde en medeleven kunnen ontwikkelen. Als zwangerschap voorkomen wordt, kan het tegenovergestelde zich ontwikkelen.

De foeqahaa-e [fiqh (jurisprudentie) geleerden] bepaalden de voorwaarde voor ‘azl (coïtus interruptus) of andere vormen van geboortebeperking die gebruikt worden door de vrouw, dat het alleen verricht dient te worden met de toestemming van beide partners, omdat beide partners het recht hebben om kinderen te hebben. Dus is het niet toegestaan voor de vrouw om anticonceptiepillen te gebruiken zonder de toestemming en goedkeuring van haar man.

De angst dat het huwelijk geen stand houdt en het feit dat er een hoog percentage huwelijken stranden, kunnen niet op deze manier behandeld worden. De manier hoe men hier mee om dient te gaan is het zoeken van een juiste partner (volgens de islamitische richtlijnen en binnen de islamitische wetten).

We vragen Allah om ons allen te leiden. Moge Allah onze profeet Moh’ammed zegenen.

Islam Q&A
Sheikh Muhammed Saalih’ al-Munajjid

 

Is het toegestaan om geslachtsgemeenschap uit te stellen na het voltrekken van het huwelijk?

Vraag: Mijn ouders hebben voor mij een man uitgekozen voor mijn huwelijk. Hij is in staat om voor mij te zorgen, maar hij en ik wensen op dit moment geen kinderen te krijgen. Zijn inkomen is niet genoeg om de kosten te kunnen dekken als er een kind bij zou komen en ik zou graag mijn studie af willen maken. We zijn beiden tot de conclusie gekomen dat we zullen trouwen om de wensen van mijn ouders te vervullen, maar we zullen geen geslachtsgemeenschap hebben de komende 2 jaar totdat we onze doelen bereikt hebben. Maken wij nu fouten in de Islaam door dit te doen?

Antwoord (beantwoord door sheikh Naayif al-Hamad):

Een van de hoofddoelen van het huwelijk in de Islaam is dat de man en de vrouw hun natuurlijke lusten op een legale manier kunnen bevredigen. Onze profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “O jongeren! Eenieder die in staat is om te trouwen laat hem trouwen, omdat dit hem zal helpen bij het neerslaan van zijn blik en het bewaren van zijn kuisheid.” [Sah’ieh’ al-Boekhaarie (1905) en Sah’ieh’ Moeslim (10/171).]

Het is echter niet verplicht om geslachtsgemeenschap te hebben nadat jullie het huwelijkscontract hebben afgesloten. Jullie hebben het recht om geslachtsgemeenschap uit te stellen mits beiden het er mee eens zijn, hoewel ik jullie beiden aanraad om wel geslachtsgemeenschap te hebben.

Jullie hebben ook het recht om voorbehoedsmiddelen te gebruiken als jullie beiden het er mee eens zijn. Djaabir zei: “Wij verrichtten coïtus interruptus toen de Qor-aan nog steeds aan het neerdalen was.”

Daarom mogen jullie voor een bepaalde tijd de zwangerschap uitstellen door middel van modernere middelen totdat jullie kinderen willen hebben.

 

Anticonceptie m.b.t. vroegtijdige zwangerschap

Vraag: Is het verboden om anticonceptie te gebruiken in de eerste 2 jaren van het huwelijk, ook als beiden er mee instemmen, totdat je meer zekerheid hebt dat het huwelijk zal blijven voortduren?

Antwoord: Alle lof is voor Allah.

Deze vraag is gesteld aan sheikh Moh’ammed ibn Saalih’ al-‘Oethaymien, die als volgt antwoordde: “Dit is niet verboden, maar het is beter om het niet te doen en om optimistisch te zijn en positief over Allah te denken (d.w.z. vertrouwen op Allah dat het huwelijk zal slagen).”

Een kind hebben zal het paar dichter bij elkaar brengen en een hechtere band creëren tussen de twee en het zal hen beide veel vreugde brengen (in shaa-a Allaah). En Allah is de Bron van Kracht.

 

Is het toegestaan om condooms te gebruiken?

Vraag: Ik zou graag willen weten of je condooms mag gebruiken? Of wat betekent het voorkomen van een zwangerschap? Wat schrijft de Islaam als advies voor?

Antwoord: Alle lof is voor Allah.

Het is toegestaan om condooms te gebruiken zolang dat geen schade veroorzaakt en zowel de vrouw en de man dit wensen, want dit is gelijk aan ‘azl (coïtus interruptus). Maar het vermindert het seksuele plezier wat het recht van beide partners is en het vermindert de kans op een bevruchting wat ook het recht is van beide partners. Het is voor beide partners niet toegestaan om de andere partner dat recht te ontnemen. En Allah is de Bron van Kracht.

Islam Q&A
Sheikh Muhammed Saalih’ al-Munajjid

 

Is het toegestaan om coïtus interruptus te verrichten of een condoom te gebruiken?

Vraag: Kan iemand op de eerste huwelijksnacht een anticonceptiemiddel (d.w.z. een condoom) gebruiken? Want het kan zijn dat de vrouw al zwanger raakt tijdens de eerste nacht en wij willen niet zo vroeg in het huwelijk al kinderen krijgen. Geef ons advies a.u.b.

Antwoord: Alle lof is voor Allah.

Het is toegestaan om coïtus interruptus te verrichten als beide partners nog geen kind willen, en het is ook toegestaan om een condoom te gebruiken, maar het is onderworpen aan de wil van de vrouw, want zij heeft ook het recht om een kind te krijgen en ook het recht om volledig te kunnen genieten van de geslachtsgemeenschap. Het bewijs daarvoor is de h’adieth van Djaabir ibn ‘Abdoellaah (moge Allah tevreden met hem zijn) die zei: “We waren gewoon om coïtus interruptus te verrichten in de tijd van de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem). Het nieuws bereikte hem en hij heeft het ons niet verboden.” [Overgeleverd door al-Boekhaarie (250) en Moeslim (160).]

Hoewel het toegestaan is, is het niettemin makroeh en sterk afkeurenswaardig. Moeslim (1442) leverde over dat de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) werd gevraagd over coïtus interruptus en hij zei (Nederlandstalige interpretatie): “Dat is het heimelijk levend begraven van kleine kinderen.” Dit duidt aan dat het sterk is afgeraden.

An-Nawawie heeft gezegd: “Coïtus interruptus betekent dat wanneer de man en de vrouw geslachtsgemeenschap hebben en wanneer de climax nadert, de man zijn penis uit de vagina haalt en buiten de vagina ejaculeert. Dit is in ons opzicht onder alle omstandigheden en met alle vrouwen makroeh, of de vrouw daar nou mee instemt of niet, want het betekent het voorkomen van nakomelingen. Daarom heet het in de h’adieth ‘het heimelijk levend begraven van kleine kinderen,’ want het voorkomt het krijgen van nakomelingen, net als het doden van pasgeboren baby’s door hen levend te begraven. Met betrekking tot of het h’araam (verboden) is, onze metgezellen zeiden dat het niet verboden is…”

Deze h’adieth en de anderen, wanneer ze gecombineerd bekeken worden, kunnen begrepen worden dat het makroeh is, maar niet zo sterk, en de overleveringen waarin toestemming daarvoor is gegeven kunnen begrepen worden dat het niet verboden is, maar zij betekenen niet dat het niet makroeh is.

Het is beter voor de moslim om het niet te doen, tenzij er een goede reden voor is, zoals wanneer de vrouw ziek is en de zwangerschap niet aan kan, of het zou te moeilijk voor haar worden of het zou haar schaden. Ook heft coïtus interruptus een van de doelen van het huwelijk op, namelijk het krijgen van veel kinderen, en het zorgt er ook voor dat het plezier van de vrouw niet compleet is.

Islam Q&A

En Allah weet het best.

Overzicht Vraag & Antwoord

Relevante artikelen:

Op de tandem (over het huwelijk)
Gouden adviezen voor de echtgenoot en echtgenote
Huwelijk/Familie (diverse artikelen)

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan