Vraag 20

V&A blauwZijn er enige tekortkomingen in de Islam die de ongelovigen de gelegenheid geven om de Islam aan te vallen?

Vraag: Zoals je weet krijgen moslims vele uitdagingen, druk en kritiek van niet-moslims over de hele wereld. In het kader hiervan, zouden wij moslims dan niet open en eerlijk moeten zijn over onze gebreken en proberen een poging te doen om hen onderuit te halen als verzet tegen het overdreven verdedigen van de Islaam en schijnbaar excuses te verzinnen of het bedekken van onze fouten? De reden voor deze vraag is dat wanneer het lijkt alsof we ontkennen of spreken over duidelijke gebreken, zal het ons niet helpen om hen te verslaan. Misschien denken sommige moslims dat wanneer ze openlijk hun problemen aanpakken, dat dit de ongelovigen zal helpen om de Islaam aan te vallen. Alstublieft, kunt u mij adviseren?

Antwoord: Alle lof is voor Allah.

Ten eerste:

Er zijn geen zwakke punten in de Islaam – alle lof is voor Allah – waar de moslim zich zorgen over hoeft te maken. De Islaam is de perfecte godsdienst van Allah, en Allah zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En het Woord van jouw Heer is vervolledigd met waarachtigheid en rechtvaardigheid…” [Soerat al-An’aam (6), aayah 115.]

Een van de geleerden zegt over dit vers (aayah) dat het betekent, dat het in zijn berichten de waarheid vertelt en rechtvaardig is in zijn wetten.

Allah de Verhevene heeft ons gezegend door Zijn geloof en zegeningen te vervolmaken, zoals Hij zegt (Nederlandstalige interpretatie): “…Vandaag heb Ik jullie religie vervolmaakt voor jullie, Mijn gunsten voor jullie volledig gemaakt en de Islaam voor jullie gekozen als jullie religie…” [Soerat al-Maa-idah (5), aayah 3.]

Als een islamitische wet een zwaktepunt lijkt voor een persoon, dan zou hij zich moeten realiseren dat de fout ligt in zijn manier van denken en gebrek aan kennis, want sommige regels in de sharie’ah (islamitische wetgeving) die absoluut wijsheid bevatten, kunnen voor sommige mensen het tegengestelde lijken, ofwel wegens hun lusten en begeertes, ofwel omdat het tegen de manier van het leven indruist waarin die persoon gewend is om in te leven. Bijvoorbeeld, sommigen denken dat als een man de beschermer is van een vrouw, dat dat een zwak punt is in de Islaam, omdat zij gewend zijn aan iets dat in tegenstelling is tot dat en ook nog eens tegen de fitrah gaat (natuurlijke aanleg van de mens).

Ten tweede:

Een belangrijke kwestie dat hier besproken moet worden is dat het niet toegestaan is voor eenieder om (zonder voldoende kennis) te spreken over de islamitische wetgeving of de tefsier (uitleg) van de Qor-aan of de betekenis van de ah’aadieth (overleveringen). Het zou beter zijn om door te verwijzen naar geleerden die goed bedreven zijn in kennis.

Het gebeurt vaak dat er een vraag gesteld wordt aan een gewone moslim waarop hij geen antwoord kan vinden, of hij geeft een fout antwoord, of het kan twijfel teweegbrengen in zijn hart dat hij niet kan verwijderen bij zichzelf.

Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En als zij het maar hadden voorgelegd aan de boodschapper en aan degenen met gezag onder hen, dan zouden degenen die het interpreteren (die wijs en onderzoeksbekwaam zijn) onder hen het zeker begrepen hebben. (#1) En zonder de gunsten van Allah en Zijn goedgunstigheid voor jullie, zouden jullie de satan (de duivel) gevolgd hebben, behalve weinigen.” [Soerat an-Nisaa-e (4), aayah 83.]

<<< (#1) Deze aayah verwijst naar correct onderzoek, of het bepalen van zaken en hun juiste bronnen. Imaam Moeslim leverde over dat Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) zei dat de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Het doorvertellen van alles wat men hoort is voldoende om een persoon een leugenaar te maken.”>>>

Daarom zeggen we dat Allah de Verhevene deze godsdienst beschermt heeft door middel van geleerden en Hij heeft hen bekwaam gemaakt om het juist te begrijpen om vijandige ideeën te weerleggen en zijn wijsheid aan mensen uit te leggen. En dat is niet weggelegd voor de normale mensen, maar voor de elite, namelijk de geleerden.

Sommige geleerden daagden anderen uit om met een vers te komen die een ander vers tegenspreekt, of een h’adieth die een andere h’adieth of vers van de Qor-aan tegenspreekt, en zij zouden hen dan alles wat lijkt op een tegenstrijdigheid uitleggen, en zij waren gewoon om iedereen openlijk uit te dagen betreffende deze kwestie.

Al-Daaraqoetni – een imaam van de ah’aadieth (een h’adieth-geleerde) – was in Bagdad als khatieb [iemand die de khoetbah (preek) geeft] en zei: “O mensen van Bagdad! Niemand kan leugens vertellen over de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zolang ik leef.” Deze woorden duiden op hun grote kennis en begrip betreffende de Islaam, dat zo groot was dat de mensen van de leugen de Islaam niet konden aanvallen of dingen konden introduceren die er geen deel van uitmaakten.

Ons advies aan degene die deze vraag stelde en andere moslims, vooral degenen die zich mengen met ongelovigen vanwege hun werk of omdat ze in hun landen wonen, is om te streven om op zoek te gaan naar kennis en om de juiste regels van de Islaam te leren die gebaseerd zijn op de Qor-aan en de (authentieke) Soennah, terwijl ze er op letten dat men de redenen achter deze regelgevingen leren, zodat zij kennis zullen vergaren waarmee zij de misleidende argumenten kunnen weerleggen van degenen die de Islaam willen aanvallen, en zo kunnen zij mensen uitnodigen naar Allah, de Heer van Eer van Glorie, met het juiste inzicht en begrip.

En Allah weet het beste.

(Vertaald van de website www.islamqa.com – vraag 32492 )

Overzicht Vraag & Antwoord.

Relevante artikelen:

Kennis is licht (enkele artikelen over het zoeken van kennis)

Imaam Ah’med heeft gezegd: “De mensen hebben meer behoefte aan kennis dan dat zij behoefte hebben aan voedsel! Want zij hebben maar twee of drie keer per dag behoefte aan voedsel, maar zij hebben op elk moment behoefte aan kennis!” (Siyar an-Noebala, 2/256.)

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan