Vraag 16

V&A groen 1Da’wah verrichten bij niet-moslims.

Vraag:

Salam 3leikom wa Rahmatoelahi wa Baraketoeh,

Beste broeder(s), ik kreeg een vraag van een niet-moslim, en ik vond die moeilijk te beantwoorden. Zouden jullie mij kunnen helpen?

Als volgt: hij zegt namelijk dat je niks klakkeloos en zo moet overnemen. En hij wilt weten waarom wij voelen en geloven dat wij Allah moeten aanbidden, en het gebed moeten verrichten. En hij wou geen antwoord als ‘het staat geschreven’. Djazaakoem Allahoe khairen.

Salam 3leikom wa Rahmatoelahi wa Baraketoeh.

Antwoord:

Bismillaah ar-Rah’maan ar-Rah’iem.

Beste vragensteller,

Wa ‘alaykoem as-salaam wa rah’matoellaahie wa barakatoehoe,

Wa iyaakBarak Allaahoe fiek voor het indienen van uw vraag en al-h’amdoelillaah dat u zich bezig houdt met het zoeken van kennis en verrichten van da’wah.

Het verrichten van da’wah met niet-moslims kan ingewikkeld zijn. Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Waarlijk, degenen tegen wie het Woord (Oordeel) van jouw Heer bewaarheid is, zullen niet geloven. Ook al komt elk teken tot hen, totdat zij de pijnlijke kwelling zien.” [Soerat Yoenoes (10), aayah 96-97.]

En Allah Ta’aalaa zegt ook (Nederlandstalige interpretatie): “En al zouden Wij de engelen tot hen neergezonden hebben (#1) en al zouden de doden tot hen gesproken hebben (#2) en al zouden Wij alle dingen bijeengebracht hebben voor hen [zodat zij het kunnen zien (#3), zij zouden niet geloofd hebben, behalve als Allah dat zou willen, maar de meeste van hen zijn onwetend (en arrogant betreffende de werkelijkheid).” [Soerat al-An’aam (6), aayah 111.]

<<< (#1) Om de boodschap van Allah aan hen mede te delen en ter ondersteuning van de waarheid van de boodschappers.>>>

<<< (#2) Om hen te informeren over de waarheid die de boodschappers verkondigden.>>>

<<< (#3) Ook al zouden alle tekenen voor hen verzameld worden en alle volkeren om te getuigen van de waarheid waarmee de boodschappers tot hen zijn gekomen en zelfs de meest fantastische wonderen – zelfs volgens hun eigen ideeën – dan nog zou dit hen niet overtuigd hebben (of ze zouden het niet accepteren door hun hoogmoed en arrogantie en zij sluiten opzettelijk hun ogen en hun harten).>>>

Dus wij kunnen nog zo goed ons best doen om alle duidelijke bewijzen te verzamelen voor hen en we kunnen de mooiste en waarachtigste woorden spreken tegen hen, toch zullen zij niet geloven, behalve degenen die door Allah geleid worden, wier ogen, oren en harten door Allah geopend worden.

Toch moeten wij ons best doen om iedereen tot de Islaam uit te nodigen, want Allah de Meest Barmhartige zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Jullie (#4) zijn de beste gemeenschap die ooit voor de mensen is voortgebracht; jullie bevelen al-ma’roef (het goede) en verbieden al-moenkar (het verwerpelijke) (#5) en geloven in Allah (#6)…” [Soerat Aal ‘Imraan (3), aayah 110.]

<<< (#4) D.w.z. de ware gelovigen in het islamitische monotheïsme en de ware volgelingen van de profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem).>>>

<<< (#5) Al-Ma’roef: het goede, deugdzame, d.w.z. het islamitische monotheïsme en alles wat de Islaam opdraagt om te doen. Al-Moenkar: het afkeurenswaardige, slechte, verwerpelijke, d.w.z. koefr (ongeloof), shirk (polytheïsme) en alles wat de Islaam verbiedt.>>>

<<< (#6) Deze drie eigenschappen zijn de voorwaarden om de beste gemeenschap van de mensheid te zijn.>>>

Da’wah met niet-moslims bestaat uit een paar stappen, zoals:

1.) We dienen hen eerst aan te tonen dat God bestaat, wie is God, wat wil Hij van ons… Dat kan bereikt worden, in shaa-a Allaah, door hun aandacht te richten op de schepping, het ontstaan van leven, het perfecte systeem in het heelal en in onze lichamen etc. etc. (Zie de rubriek God/Allah op deze website voor diverse artikelen.)

2.) Vervolgens dienen we ze kennis te laten maken met de Koran (Qor-aan) en we moeten hen aantonen dat dit het ware Woord is van God, als een “gebruiksaanwijzing” voor de mensheid. Dat kan bereikt worden, met de Wil van Allah, door hen te vertellen over het taalgebruik en de wonderen in de Koran, over de wetenschappelijke en geschiedkundige feiten die men in de tijd van de Openbaring onmogelijk kon weten, over het perfecte systeem om de mensheid te besturen, over de rechtvaardigheid en goedheid etc. etc. (Zie Wonderen in de Koran.) Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Overpeinzen zij de Qor-aan (Koran) dan niet? En als het van iemand anders dan Allah geweest zou zijn, dan zouden zij daarin veel tegenstrijdigheden vinden (#7).” [Soerat an-Nisaa-e (4), aayah 82.]

<<< (#7) Het feit dat de Qor-aan vrij is gebleven van inconsistenties en tegenstrijdigheden ondanks alle aangrijpende veranderingen en turbulente gebeurtenissen in het leven van de profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gedurende de drieëntwintig jaar van het “ontvouwen” van het goddelijke Schrift, had hen moeten overtuigen dat het niet “samengesteld is door Moh’ammed” (een beschuldiging die herhaaldelijk tegen hem werd uitgebracht door niet alleen zijn tijdgenoten, maar ook door ongelovigen van latere tijden), maar dat het alleen van goddelijke oorsprong kon zijn. (Uit The Message of the Qur’aan, Moh’ammed Asad.)>>>

Ingewikkelde apparaten hebben een gebruiksaanwijzing nodig om ze goed te kunnen gebruiken, en je gebruikt uiteraard de gebruiksaanwijzing van de fabrikant van dat bepaalde apparaat. Hoe kan het dan dat de mensheid, wat een zeer ingewikkeld geheel is, zonder “gebruiksaanwijzing” moet functioneren!? De mensheid kan niet zonder gebruiksaanwijzing en we hebben de gebruiksaanwijzing nodig van Degene Die de mensheid geschapen heeft: namelijk de Koran van God. Eerst waren er andere Boeken (“gebruiksaanwijzingen”), maar elk Boek volgt het Boek op dat door de mensen is veranderd en aangepast naar hun begeertes. Die vorige “gebruiksaanwijzingen” klopten niet meer en er moest dus wel een nieuwe “gebruiksaanwijzing” komen om de mensheid weer op het rechte pad te leiden. (Zie Artikelen over de Koran.)

3.) We dienen hen ook te vertellen over de status van de profeet Mohammed (Allahs zegeningen en vrede zij met hen) binnen de Islaam. We moeten uitleggen dat de Islaam geen nieuwe religie is en dat de Islaam niet door hem is gesticht, maar hersteld, doordat mensen de oorspronkelijke boodschap van andere profeten, zoals Jezus en Mozes (vrede zij met hen) hebben aangepast volgens hun begeerten. Leg uit wat Islaam betekend en wat moslim zijn betekend. Islaam: dit houdt overgave aan God in, door erkenning van Zijn eenheid (tawh’ied), gehoorzaamheid aan Zijn bevelen en het vermijden van shirk (polytheïsme) en haar aanhangers. Moslim: de naam moslim wordt vaak gegeven aan degenen die geloven in de Islaam en de profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zij met hen), maar in feite is dit niet juist. Dit wordt duidelijk als we kijken naar de betekenis van moslim. Een moslim is iemand die zich overgeeft aan God, aan Allah. Dus alle volgelingen van de waarheid, zoals die door verschillende profeten en boodschappers is verkondigd, zijn moslims. Dus de profeet ‘Iesaa (Jezus – vrede zij met hem) en zijn ware volgelingen zijn moslims, de profeet Moesaa (Mozes – vrede zij met hem) en zijn ware volgelingen zijn moslims etc., en de religie/boodschap waar de profeten en boodschappers mee kwamen was altijd de Islaam. Alle profeten riepen de mensen op tot tawh’ied (de eenheid van God) en verwierpen shirk (polytheïsme, afgoderij). Bijvoorbeeld de naam jood (Jodendom) en christen (Christendom) zijn later onterecht door mensen (vaak door de ongelovigen en tegenstanders van de ware gelovigen) ingevoerd, en nu hebben zij ook de naam Mohammedaan (Mohammedanisme) geïntroduceerd, wat verworpen dient te worden.

Dit zijn drie hoofdstappen, heel eenvoudig uiteengezet, maar in werkelijkheid zijn ze zeer uitgebreid.

Wat de niet-moslim die u kent zegt, “dat je niks klakkeloos en zo moet overnemen”, klopt. We dienen bewijzen te volgen en niet dat wat goed in onze oren klinkt of overeenkomt met onze begeerten. Maar vervolgens spreekt hij zichzelf tegen. Hij zegt namelijk dat hij geen antwoord wil als ‘het staat geschreven’. Onze vraag is dan: wat voor antwoord wil hij dan? Moeten wij iets verzinnen wat leuk en overtuigend klinkt!? Een bewijs dat niet geschreven staat, is geen bewijs, maar een gedachte van iemand die juist kan zijn maar ook onjuist. Nee, we dienen bewijzen/feiten te volgen, en dat kan door hem kennis te laten maken met de Koran en de authentieke Soennah [zie o.a. Introductie tot de ah’aadieth (overleveringen)]. En als we dat goed doen, dan zal hij inzien, met de Wil van Allah, dat de Koran niet door mensenhanden geschreven kan zijn en dat de Koran het ware Woord van God is, en dus als bewijs gebruikt kan worden voor hoe we dienen te leven, en dus ook waarom wij Allah moeten aanbidden, en het gebed moeten verrichten, en goed moeten zijn voor onze ouders, en geen verderf moeten zaaien op aarde, en niet mogen liegen, en niet mogen stelen, en niet mogen roddelen, en goed moeten zijn voor mens, dier en plant, en de armen moeten voeden, en eerlijk moeten zijn etc. etc.

Maar, we dienen ons goed te beseffen dat ook al doen wij ons werk uitstekend, dan nog hoeft zo iemand niet te geloven, zoals Allah de Verhevene dat gezegd heeft in o.a. de verzen die we hierboven hebben aangehaald.

En Allah weet het best.

We hopen uw vraag voldoende te hebben beantwoord, en als we nog iets voor u kunnen doen dan horen we dat graag. We willen u ook laten weten dat als de correspondentie met deze niet-moslim te moeilijk voor u is, dan kunt u hem ook naar ons doorverwijzen.

Overzicht Vraag & Antwoord

Relevante artikelen:

Vraag 14: een christen is in de veronderstelling dat de Koran veranderd is

Da’wah met niet-moslims – hoe zouden we tegen hen moeten spreken

Da’wah (diverse artikelen)

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan