Vraag 15

V&A groen 2Vraag: Asalaamoe ‘alaykoum. Mijn nicht van vader’s kant heeft melk gedronken van mijn moeders borst samen met mijn broer. Is het broertje van deze nicht (d.w.z.) mijn neef, mijn mahram of niet? Bij voorbaat dank. Wa salaamoe ‘alaykoum.

Antwoord: Bismillaah.

Wa ‘alaykoem as-alaam wa rah’matoellaahi wa barakaatoehoe,

Djazaakoem Allaahoe khayran voor het indienen van uw vraag en al-h’amdoelillaah dat u bezig bent met het zoeken van kennis.

Op onze webpagina waar u de mogelijkheid heeft om een vraag te stellen, verwijzen wij eenieder die een fatwah wil, naar de meertalige website www.islamqa.info. Op deze website vindt u een groot aantal fataawaa van betrouwbare geleerden. We hebben al voor u gezocht op www.islamqa.info en de volgende informatie (beantwoord door sheikh Muhammed Salih’ Al-Munajjid) gevonden en voor u vertaald.

Voordat borstvoeding een effect heeft op het maken van een kind tot een familielid (mah’ram), dient aan twee voorwaarden voldaan te worden:

1.) Het aantal borstvoedingen dient 5 of meer te zijn, vanwege de h’adieth van ‘Aa-ieshah (moge Allah tevreden zijn met haar), die zei: “Toen de Qor-aan voor het eerst geopenbaard werd, was het aantal borstvoedingen dat een kind een familielid (mah’ram) maakt, tien. Vervolgens werd dit afgeschaft en vervangen door het aantal vijf, wat alom bekend is.” (Overgeleverd door Moeslim.)

2.) Dit dient te gebeuren in de eerste twee jaren van het leven van het kind, vanwege de h’adieth: “Harmalah ibn Yah’yaa zei tegen ons dat ‘Abdoellaah ibn Wahb tegen ons zei dat Ibn Lahimah ons informeerde van Aboe al-Aswad van ‘Oerwah van ‘Abdoellaah ibn al-Zoebayr dat de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met ons) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): ‘Er is geen borstvoeding behalve wat de maag vult tot het punt dat hij vol is.’” (Overgeleverd door Ibn Maadjah; zie ook Sah’ieh’ al-Djaami’, nr. 7495.)

Al-Boekhaarie voegde een hoofdstuk toe aan zijn Sah’ieh’ met de titel: “Het hoofdstuk van degene die zegt dat er geen borstvoeding is na twee jaar vanwege de Woorden van Allah (Nederlandstalige interpretatie): ‘…twee volle jaren borstvoeding te geven. (Dit is) voor hen die wensen de zoogperiode te vervolledigen…’ [soerat al-Baqarah (2), aayah 233].”

De definitie van rad’ah (een borstvoeding) is dat het kind de borst dient te nemen en melk er van dient te drinken, en dan het vervolgens los te laten uit eigen beweging om te ademen of van positie te veranderen enz.

Als dit het geval is, dan wordt de regelgeving betreffende borstvoeding toegepast, d.w.z. het kind zal beschouwd worden als een familielid en een huwelijk zal verboden zijn etc.

Verder vonden wij op www.islamqa.info bij vraag 12297 het volgende:

Vraag: mijn broer die twee jaar jonger is dan mij, kreeg borstvoeding van de vrouw van mijn oom van moederszijde, samen met haar eigen zoon. Is het voor mij toegestaan om mijzelf zonder h’idjaab te vertonen tegenover de zonen van deze oom?

Antwoord:

Alle lof is voor Allah.

Als het bewezen is dat er borstvoeding heeft plaats gevonden en hij heeft vijf volledige borstvoedingen of meer gehad binnen de eerste twee jaar van zijn leven, dan is uw broer (als) een zoon voor uw oom van moederszijde door borstvoeding, en hij is (als) een zoon voor de vrouw van uw oom die hem borstvoeding gaf. Hun kinderen zijn (als) zijn broers en de broers van de oom zijn (als) zijn ooms van moederszijde en zijn zussen zijn (als) zijn tantes van moederszijde. De broers van de vrouw die hem borstvoeding gaf, zijn (als) zijn ooms van moederszijde en haar zussen zijn (als) zijn tantes van moederszijde, omdat de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): “Wat mah’ram wordt door borstvoeding is (als) dat wat mah’ram wordt door bloedbanden.” (Sah’ieh’ – al-Boekhaarie en Moeslim.)

Maar u (de vragenstelster) heeft geen verband met de borstvoeding die genoemd is, en het is niet toegestaan voor u of uw zussen om u zonder juiste h’idjaab te vertonen tegenover de zonen van uw oom van moederszijde op grond dat uw broer borstvoeding kreeg van de vrouw van uw oom van moederszijde, omdat zij geen mah’aariem zijn voor u.

Moge Allah ons allemaal helpen om Zijn religie te begrijpen en om ons er aan vast te houden.

(Fataawaa al-Shaykh Ibn Baaz.)

Uit bovenstaande blijkt dus dat uw neef geen mah’ram is voor u.

En Allah weet het best.

Overzicht Vraag & Antwoord

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan