Vraag 14

V&A groen 3Een christen is in de veronderstelling dat de Koran veranderd is

Vraag: Jullie stellen de kruisiging van Jezus in vraag en wanneer een christen de betrouwbaarheid van de Koran in vraag stelt worden ze aangevallen. De Bijbel is volgens de moslims totaal onjuist en de Koran is ongewijzigd gebleven. Maar sinds wanneer is de Koran ongewijzigd gebleven? Dat is de vraag.

Het is naar mijn weten zo dat de oudste biografie van Mohammed dateert van rond 750 en dat is meer dan een eeuw na zijn dood. Het is een verzameling van mondelinge overgeleverde uitspraken. Deze informatie kan niet als objectief en verifieerbare geschiedenis worden beschouwd. Er zijn islamologen die die passage over de profeet in de Koran zien als een context die voorzien werd om passage achteraf in de Koran toe te voegen.

Ik versta dan niet dat moslims voortdurend zitten te zeggen dat hun boek nooit is verandert. Er zijn wel sommige passages aan toe gevoegd.

Net als de Bijbel zijn er in de Koran ook passages toegevoegd.

Over het leven van Mohammed is weinig bekend. En zelf dat ontkennen moslims. De hadieths zijn mondelinge overleveringen. Maar iedereen weet mondelinge verhalen vervormen weleens. Er wordt altijd wel iets weggelaten of toegevoegd.

Mvg,…

Antwoord:

Bismillaah ar-Rah’maan ar-Rah’iem (in de Naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle)

Goede dag …,

Alle lof is voor Allah (God), Die ons naar de Islam (Arabisch: Islaam) geleid heeft, want wij zouden niet geleid zijn als Hij ons niet geleid zou hebben. Als eerste willen wij u hartelijk danken voor uw e-mail, en we vragen Allah om u te zegenen met leiding. We hopen dat u even de tijd neemt om onze reactie op uw e-mail goed door te lezen.

Inderdaad ontkennen wij de kruisiging van Jezus (vrede zij met hem) en in het artikel Stierf Jezus aan het kruis?, dat u op onze website kunt lezen, onderbouwen wij onze zienswijze ook. Als u over kennis beschikt waaruit blijkt dat wij het mis hebben, dan hopen wij dat u ons hiervan op de hoogte brengt. Want wij willen niet onze begeertes en verlangens volgen, maar de juiste weg gebaseerd op authentieke bewijzen.

Vervolgens stelt u dat wanneer christenen de betrouwbaarheid van de Koran betwijfelen, ze worden aangevallen. Wij weten niet precies wat u hiermee bedoeld. We kunnen alleen zeggen dat niet iedereen met de naam Mohammed, of niet iedereen die zich moslim noemt, ook daadwerkelijk een moslim is. Een persoon is geen moslim omdat zijn ouders dat zijn, een persoon is geen moslim omdat hij Mohammed heet etc. We zullen nu, voor een goede beeldvorming, eens kijken naar de definitie van “moslim”.

De naam moslim (Arabisch: moeslim) wordt vaak gegeven aan degenen die geloven in de Islaam en de profeet Mohammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem), maar in feite is dit niet juist. Dit wordt duidelijk als we kijken naar de betekenis van moslim. Een moslim is iemand die zich overgeeft aan God, aan Allah. Dus alle volgelingen van de waarheid, zoals die door verschillende profeten en boodschappers is verkondigd, zijn moslims. Dus de profeet ‘Iesaa (Jezus – vrede zij met hem) en zijn ware volgelingen zijn moslims, de profeet Moesaa (Mozes – vrede zij met hem) en zijn ware volgelingen zijn moslims etc., en de religie/boodschap waar de profeten en boodschappers mee kwamen was altijd de Islaam: overgave aan Allah, zoals dat bijvoorbeeld ook in de Bijbel staat: “…Onderwerpt u aan God (=Islaam), maar biedt weerstand aan de duivel (die oproept tot dwaling)…” (Jacobus 4:7.) Alle profeten riepen de mensen op tot tawh’ied (de eenheid van God) en verwierpen shirk (polytheïsme, afgoderij). Bijvoorbeeld de naam jood (Jodendom) en christen (Christendom) zijn later onterecht door mensen (vaak door de ongelovigen en tegenstanders van de ware gelovigen) ingevoerd, en nu hebben zij ook de naam Mohammedaan (Mohammedanisme) geïntroduceerd, wat verworpen dient te worden. Zo werden volgens de Bijbel de volgelingen van Jezus (vrede zij met hem) voor het eerst door de bevolking van Antiochië christenen genoemd: “…en dat de discipelen het eerst te Antiochië christenen genoemd werden…” (Handelingen 11:2.) De bevolking van Antiochië was ongelovig en zij noemden de discipelen voor het eerst “christenen” (in feite een scheldwoord), volgelingen van Christus, van Jezus (vrede zij met hem). (Zie o.a. Islam en Christendom in de Bijbel.)

Een moslim dient zich over te geven aan de Wil van God en niet aan zijn begeerten of wensen. Allah de Verhevene zegt in de Koran (Nederlandstalige interpretatie): “Nodig uit tot de weg van jouw Heer, met wijsheid en goede vermaning, en debatteer met hen op de beste manier…” [Soerat an-Nah’l (16), aayah 125.]

Hier worden moslims opgedragen om op de beste wijze met niet-moslims van gedachten te wisselen, niet om hen aan te vallen. Maar weet, iedereen begaat fouten/zonden, we dienen die fouten/zonden niet aan de Islaam toe te schrijven. Beoordeel een voertuig niet aan de hand van de bestuurder.

Van moslims wordt geëist dat zij handelen in overeenstemming met de sharie’ah (de wetgeving van God) en omwille van God, en niet in overeenstemming met hun begeerten en omwille van het zoeken van wraak, persoonlijke haat enzovoort. Moslims kunnen niet toestaan dat zij door hun emoties overmand worden. Dit is wat hen leidt naar het verrichten van vele daden die, op zijn minst, twijfelachtig zijn in het licht van de sharie’ah. Dit is ook een van de belangrijkste redenen van het negatieve beeld van de Islaam op dit moment.

Als u met “worden ze aangevallen” een pennenstrijd bedoelt, dat doen christenen ook. De kunst is om dit op een beschaafde manier te doen, zoals aayah 16:125 aangeeft.

Vervolgens zegt u dat volgens de moslims “de Bijbel totaal onjuist is.” Wij willen u graag op de hoogte brengen dat deze zienswijze niet klopt. Wij moslims kunnen de Bijbel niet als “totaal onjuist” beschouwen. Wij moslims geloven dat de oorspronkelijke Bijbel een Openbaring is van God, van Allah, maar mensen hebben dit Heilige Boek, dat regelmatig in de Koran wordt genoemd, veranderd en aangepast volgens hun begeerten. Ook dit zeggen we niet zo maar, maar we onderbouwen deze zienswijze ook met talrijke bewijzen en voorbeelden; zie de verschillende artikelen in de rubriek Christendom. Het Synoptisch vraagstuk is daar één voorbeeld van. Ook de Bijbel geeft dit zelf aan: “Hoe durven jullie te zeggen: ‘Wij zijn wijs, en de wet van Jehovah is bij ons’? Waarlijk, zie, de valse pen van de schrijvers heeft valselijk geschreven. De wijzen zijn beschaamd gemaakt, zij zijn met wanhoop vervuld en verward: zie, ze hebben het woord van Jehovah verworpen; en wat voor wijsheid is er in hen?” (Jeremia 8:8-9.) Hier wordt nadrukkelijk aangegeven dat de Joden knoeiden met het Heilige Schrift!

Maar we kunnen niet zeggen dat de Bijbel volledig fout is, omdat er nog steeds teksten in staan die overeenkomen met de waarheid. Maar omdat de Bijbel niet meer volledig authentiek is, kunnen we de Bijbel niet meer gebruiken als leiding en richtsnoer. Daarom moest er wel een nieuwe goddelijke openbaring komen om de mensheid weer naar het rechte pad te leiden, en dat is de Koran (zie Artikelen over de Koran).

We zijn blij dat u ons een e-mail heeft gestuurd waarin u te kennen geeft dat u de authenticiteit van de Koran in twijfel trekt. We hopen dat u dit gedaan heeft met de intentie om te leren en de waarheid te vinden, en wij zullen u proberen te voorzien van informatie waardoor u uw zienswijze kunt aanpassen.

U zegt in uw e-mail: “Het is naar mijn weten zo dat de oudste biografie van Mohammed dateert van rond 750 en dat is meer dan een eeuw na zijn dood. Het is een verzameling van mondelinge overgeleverde uitspraken. Deze informatie kan niet als objectief en verifieerbare geschiedenis worden beschouwd…”

We willen u duidelijk maken dat de Koran (Arabisch: Qor-aan) en de biografie van de profeet Mohammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) twee verschillende zaken zijn. De Koran is het Woord van God, van Allah, geopenbaard aan de profeet Mohammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) via de engel Gabriël (vrede zij met hem). De biografie van de profeet Mohammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) is inderdaad een verzameling van o.a. mondeling overgeleverde uitspraken. Moslims zijn in staat geweest om deze twee bronnen, namelijk de Koran en de Soennah, uiterst nauwkeurig gescheiden te houden.

Wat islamologen zeggen is op zich helemaal niet belangrijk, moslims volgen slechts dat wat authentiek is. Want iedereen kan zich islamoloog noemen en zeggen wat bij hun begeerten of doelen past. Dit is geen bron om te volgen. Zie bijvoorbeeld Varkens, apen en ezels? (een kritisch antwoord op Hans Jansen).

Dat de Koran onveranderd is gebleven, blijkt o.a. uit de volgende verzen (Arabisch; aayaat):

1.) Allah de Verhevene zegt in de Koran (Nederlandstalige interpretatie): “Waarlijk, Wij zijn het Die ad-Dzikr (de Herinnering, de Vermaning: de Qor-aan) hebben neergezonden. En waarlijk, Wij zijn zeker Wakers daarover.” [Soerat al-H’idjr (15), aayah 9.] Hier belooft God ons dat Hij over de betrouwbaarheid van de Koran waakt en dat Hij het zal beschermen. Het is een absoluut feit dat er meer dan 1400 jaar voorbij zij gegaan en dat er geen enkel woord van deze Qor-aan veranderd is, hoewel de ongelovigen hun uiterste best hebben gedaan om het op de een of andere manier te veranderen. Maar zij faalden ellendig in hun pogingen, zoals in dit vers genoemd is. Bij Allah! Hij heeft het bewaakt en beschermd! Integendeel zijn alle andere heilige boeken [at-Tawraat (de Thora), al-Indjiel (het Evangelie), etc.] (waarvan moslims dienen te geloven dat de originele vorm afkomstig is van Allah) aangetast in de vorm van toevoegingen of weglatingen of verandering in de originele tekst.

2.) De Qor-aan heeft een wonderbaarlijke aard welke niet nagemaakt kan worden. Niemand kan iets voortbrengen dat lijkt op de Qor-aan, noch tien soewaar (hoofdstukken), niet eens één vergelijkbare soerah (hoofdstuk). De eloquentie, klaarheid, precisie en bevalligheid van de Qor-aan kunnen van niemand afkomstig zijn behalve van God. De belangrijke en talrijke principes en betekenissen in de Qor-aan – die van grote waarden zijn voor zowel deze wereld als voor het Hiernamaals – kunnen van niemand afkomstig zijn behalve van God. (Uit Tefsier Ibn Kethier.) Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En als jullie (O Arabische heidenen, joden en christenen) in onzekerheid verkeren betreffende hetgeen Wij op Onze dienaar (Moh’ammed) hebben neergezonden (d.w.z. de Qor-aan), breng dan een soerah (hoofdstuk) voort dat daaraan gelijk is en roep jullie getuigen (aanhangers en helpers) naast Allah op, als jullie oprecht zijn. Maar als jullie dat niet doen, en jullie kunnen dat nooit doen, vrees dan het Vuur (de Hel) wiens brandstof mensen en stenen is, gereedgemaakt voor de ongelovigen.” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 23-24.]

D.w.z. dat zij nooit in staat zullen zijn – alleen of in groepen – om deze uitdaging te beantwoorden. Dit is een ander wonder omdat God duidelijk aangeeft dat de Qor-aan nooit ontkracht of betwist kan worden door iets gelijkwaardigs, zonder twijfel, voor eeuwig. Dit is een waarachtige Uitspraak welke tot op de dag van vandaag niet is veranderd en ook nooit zal veranderen. Hoe kan iemand in staat zijn om iets gelijkwaardigs aan de Qor-aan voort te brengen, terwijl de Qor-aan het Woord van God is, Die alles schiep? Hoe kunnen de woorden van het geschapene ooit gelijkwaardig zijn aan de Woorden van de Schepper? Er zijn nog 4 andere verzen die deze uitdaging afkondigen, namelijk 10:38, 11:13, 17:88 en 52:34. Zie het commentaar van Sayyid Aboe al-A’laa Mawdoedie in zijn Tefhiem al-Qor-aan bij aayah 52:34 (klik hier – wordt in een nieuw tabblad geopend) over wat er bedoeld wordt met iets produceren dat gelijk is aan de Qor-aan en waarom dit niet mogelijk is.

Lees o.a. Wonderen in de Koran.

3.) Allah de Barmhartige zegt ook in de Koran (Nederlandstalige interpretatie): “Overpeinzen zij de Qor-aan (Koran) dan niet? En als het van iemand anders dan Allah geweest zou zijn, dan zouden zij daarin veel tegenstrijdigheden vinden.” [Soerat an-Nisaa-e (4), aayah 82.] Het feit dat de Qor-aan vrij is gebleven van inconsistenties en tegenstrijdigheden ondanks alle aangrijpende veranderingen en turbulente gebeurtenissen in het leven van de profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gedurende de drieëntwintig jaar van het “ontvouwen” van het goddelijke Schrift, had hen moeten overtuigen dat het niet “samengesteld is door Moh’ammed” (een beschuldiging die herhaaldelijk tegen hem werd uitgebracht door niet alleen zijn tijdgenoten, maar ook door ongelovigen van latere tijden), maar dat het alleen van goddelijke oorsprong kon zijn. (Uit The Message of the Qur’aan, Moh’ammed Asad.) In de Bijbel vinden we daarentegen vele duidelijke tegenstrijdigheden en ik wil graag een drietal voorbeelden geven.

(A) Exodus 33:20 geeft aan: “Jij (O Mozes) kunt Mijn Aangezicht niet zien; want geen mens zal Mij zien en leven…” Terwijl we in Genesis 32:30 lezen: “En Jakob gaf de plaats de naam Peniël (het Gezicht van God): want, [zei hij], ik heb God gezien, van aangezicht tot aangezicht, en mijn leven is behouden gebleven…”

(B) De schrijvers van de boeken “Kronieken” en “Samuël” vertellen ons hetzelfde verhaal over David (vrede zij met hem) die een volkstelling houdt onder de Joden. Waar vandaan kreeg David (vrede zij met hem) zijn “inspiratie” om deze ongebruikelijke daad te verrichten? De schrijver van 2 Samuël 24:1 zegt dat het Jehovah (de Heer – God) was Die David (vrede zij met hem) hiertoe bewoog, maar de schrijver van 1 Kronieken 21:1 zegt dat het “satan” was die David (vrede zij met hem) prikkelde om dit te doen!

(C) 2 Samuël 24:13 zegt: “Aldus kwam Gad bij David, en vertelde hem, en zei tegen hem: ‘Zal er zeven jaar hongersnood tot u komen in uw land?…” Deze woorden worden woord voor woord herhaald in 1 Kronieken 21:11, behalve dan dat het overtollige “en vertelde hem” is verwijderd! Maar terwijl de onbruikbare bewoording werd bijgeknipt, heeft de auteur ook de tijdsfactor gesnoeid van “zeven” jaar tot “drie” jaar. Zie o.a. Is de Bijbel Gods Woord? en De Bijbel leidde me naar de Islam.

Ook de volgende artikelen zijn voor u wellicht interessant om te lezen: De openbaring van de Koran en De verzameling van de Koran. Vele metgezellen van de profeet Mohammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) leerden de Koran uit hun hoofd, en de volgelingen van hen volgden hun voorbeeld. Zelfs tegenwoordig zijn er vele moslims, jong en oud, die de hele Koran helemaal uit hun hoofd kennen. Het is dus vanzelfsprekend dat mocht de Koran veranderd zijn door iemand, dat dit dan onmiddellijk door vele mensen ontdekt zou zijn/worden. In dit verband is het belangrijk te weten dat de Koran moetawaatir is. Moetawaatir betekent dat het op een zodanige manier en door zo veel mensen in elke generatie is doorgegeven dat het onmogelijk is dat er een fout is gemaakt of dat zij allemaal overeenkwamen om het te vervalsen.

U zegt verder in uw e-mail: “Over het leven van Mohammed is weinig bekend. En zelf dat ontkennen moslims. De hadieths zijn mondelinge overleveringen. Maar iedereen weet mondelinge verhalen vervormen weleens. Er wordt altijd wel iets weggelaten of toegevoegd.”

Ik weet niet waar u dit, dat er weinig bekend zou zijn over het leven van de profeet Mohammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem), op baseert! Er zijn vele boekwerken geschreven over zijn leven, over zijn eigenschappen, over wat hij gezegd en gedaan heeft, over dat wat hij stilzwijgend goedgekeurd heeft etc. Dit noemt men de Soennah en de Soennah is zeer omvangrijk.

Betreffende de betrouwbaarheid van de Soennah [dit betekent letterlijk de weg of manier, islamitisch duidt de Soennah de woorden, daden en stilzwijgende goedkeuringen van de profeet Mohammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) aan], kan ik u o.a. het volgende melden:

Moslims beschikken over dusdanig onderzochte en betrouwbare informatie over het leven van de profeet Mohammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) en de daden van hun voorgangers en helden, dat deze daden onbetwistbaar zijn en zonder enige twijfel.

Vóór de Islaam was er geen enkel volk of land dat zich bezighield met de geschiedwetenschap van hun volk, of het samenstellen van authentieke gebeurtenissen betreffende hun voorouders. Om de ontwikkeling in de kunst van het beschrijven van geschiedenis vóór de Islaam te bestuderen, is het voldoende om b.v. de geschriften van de Bijbel, Mahabharata en Ramayana te lezen. De behoedzaamheid, vastberadenheid en moed die de moslims toonden bij het bewaren en vertellen van de ah’aadieth, is nimmer geëvenaard door het bewoonde kwart van de wereld.

Ik wil u graag een voorbeeld geven van hoe bijvoorbeeld imaam al-Boekhaarie, samensteller van het meest betrouwbare boek na de Koran, de ah’aadieth verzamelde. Eens ging imaam al-Boekhaarie voor het verkrijgen van een h’adieth naar een man. Toen hij na een lange reis aankwam bij het huis van de man, zag hij dat de man probeerde zijn opstandige paard te vangen door de hoek van zijn mantel op zo’n manier vast te houden, dat het leek alsof er voer in zat. Toen het paard dit zag, kwam hij terug en was de man in staat om hem te vangen. Toen imaam al-Boekhaarie dit zag, vroeg hij: “Zat er werkelijk voer in de hoek van je mantel?” De man antwoordde: “Nee, het was gewoon een list om het paard te vangen.” Daarop antwoordde imaam al-Boekhaarie: “Ik zal niet overleveren van iemand die liegt en paarden bedriegt,” en hij keerde om zonder hem te vragen over de h’adieth.

De theorie van H’adieth en Asmaa-oe r-Ridjaal (tak van wetenschap over de goede en slechte eigenschappen van de overleveraars van de h’adieth) en dergelijke, werd door de moslims als wetenschap ingevoerd, om de betrouwbaarheid van de ah’aadieth van de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) te waarborgen. De krachtige, stevige en onwrikbare principes die de moslims toepasten voor onderzoek en gedetailleerde studie zijn zo weergaloos, dat de wereld deze in haar gehele bestaan nimmer eerder heeft gekend.

Het eerste gedenkwaardige werk van moslims met betrekking tot de kunst van het opschrijven van de geschiedenis, is de regelgeving en samenstelling van de wetenschap van h’adieth. En op dezelfde manier hebben zij de verhalen van hun khaliefen, nobelen, koningen, geleerden en filosofen op papier vastgelegd.

De kunst van het opschrijven van de geschiedenis door de moslims was een nieuw en onbekend fenomeen en een onverwachte zegening en essentiële aanwinst voor de wereld. Terwijl andere volkeren hun boeken, zoals de Bijbel en de Mahabharata, beschouwen als een waardevol bezit waar men trots op is, zal het een persoon die verder kijkt verbazen hoe moslims alles tot in detail hebben vastgelegd en zelfs de ketens en eigenschappen van overleveraars hebben genoteerd. Het is zelfs bekend wie wat zei en wie bekend staat als betrouwbaar of twijfelachtig en over wie bekend is dat hij gelogen heeft of zich regelmatig vergiste.

Europese historici houden zich tegenwoordig bezig met het twisten over kleine en onbenullige zaken en vele moslims hebben veel ontzag en lof voor hun perfectie in deze kunst. Maar zij zijn onwetend over het feit dat het bekende werk “Inleiding tot de geschiedenis” geschreven is door een moslimhistoricus, namelijk Ibn Khaldoen. Hij zorgde ervoor dat Europa en de rest van de wereld de unieke eigenschappen betreffende de kunst van het geschiedschrijven gingen begrijpen. In feite kan men alle inspanningen van Europese historici opdragen aan het historische begrip en inzicht van Ibn Khaldoen.

De geschiedenis van de Islaam is een wetenschap of kunst van permanente aard, welke bestaat uit duizenden omvangrijke boeken die geschreven zijn door zeer ervaren en gewaardeerde schrijvers. De moslimhistorici hebben over het algemeen afzonderlijke geschiedenissen van een dynastie, land, volk, leider, koning of een gebeurtenis van zeer groot belang of waarde geschreven. Sommige van hen hebben biografieën van islamitische geleerden, filosofen of vromen samengesteld, en dan hebben we het over duizenden. Deze voortreffelijke verzameling en schat aan informatie kan gerust worden beschouwd als de geschiedenis van de Islaam en als kunst van de islamitische geschiedenis. En deze schat neemt alleen maar toe naarmate de tijd verstrijkt.

Het aantal islamitische landen en koninkrijken is tevens dermate groot, dat zelfs wanneer we één geschiedenisboek over elk van hen zouden selecteren, dit niet op een paar planken geplaatst zou kunnen worden. Men zou hier een aantal hallen van een bibliotheek voor nodig hebben.

Om terug te komen op de Soennah, de ah’aadieth (overleveringen) worden onderverdeeld in verschillende categorieën. Onze website bevat het artikel Introductie tot de ah’aadieth (overleveringen) waarin men kan lezen dat er bekend is welke overleveringen betrouwbaar zijn, welke zwak, en zelfs welke zijn verzonnen. Er zijn nog vele categorieën die hier tussen zitten. Wat u zegt klopt dus (“… de hadieths zijn mondelinge overleveringen. Maar iedereen weet mondelinge verhalen vervormen weleens. Er wordt altijd wel iets weggelaten of toegevoegd…”), maar wij moslims weten wat er is toegevoegd, veranderd of wat verzonnen is, of wat betrouwbaar en authentiek is. Alle lof is voor Allah.

Ik hoop dat ik het een en ander voor u verduidelijkt heb. Ik vraag Allah de Verhevene ons allemaal te leiden en ons te helpen om de waarheid te volgen. Vrede met degenen die de ware leiding volgen.

Overzicht Vraag & Antwoord

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan