Voorwoord van imaam an-Nawawie

Behorende bij zijn al-Arba’ien an-Nawawieyyah.

40 NawawiehOverzicht “De veertig ah’aadieth van an-Nawawie”.

Alle lof zij Allah, de Heer der werelden, de Beschermer der hemelen en aarde, de Bestuurder van alle schepselen, de Zender van de boodschappers (vrede en zegeningen van Allah zijn met hen) naar de mensen die opgedragen zijn Allah te aanbidden, dit opdat zij leiding zullen vinden en inzicht mogen krijgen in de wetten van het geloof met overweldigende bewijzen en heldere argumenten. Ik prijs Hem voor Zijn gunsten en ik vraag vermeerdering van Zijn gunst en edelmoedigheid.

En ik getuig dat niets of niemand het recht heeft aanbeden te worden, behalve Allah, de Ene, de Onovertreffelijke, de Edelmoedige, de Meest Vergevende. En ik getuig dat onze meester Moh’ammed Zijn dienaar en boodschapper is, Zijn geliefde en boezemvriend. Het beste schepsel die geëerd is met de Nobele Koran: het voortdurende wonder en met de Soennah die als verlichting dient voor de rechtgeaarde mensen. Degene die begiftigd was met de meest voortreffelijke en krachtige spraak en zijn verdraagzaamheid in het geloof. Zegeningen van Allah en Zijn vrede zijn met hem en met alle overige profeten en boodschappers.

Vervolgens:

Het is aan ons overgeleverd door ‘Ali ibn Abie Taalib, ‘Abdoellaah ibnoe Mas’oed, Moe’aadz ibnoe Djabal, Aboe Dardaa-e, Ibnoe ‘Oemar, Ibnoe ‘Abbaas, Anas ibnoe Maalik, Aboe Hoerayrah en Aboe Sa’ied al-Khoedrie via verschillende wegen en diverse versies dat de boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Wie aan mijn gemeenschap veertig overleveringen overdraagt over zaken van hun godsdienst, Allah zal hem op de Dag der Opstanding voortbrengen in een gezelschap van rechtsgeleerden en theologen.”

In een andere overlevering (Nederlandstalige interpretatie): “Allah zal hem als een rechtsgeleerde en theoloog voortbrengen.”

In de overlevering van Aboe Dardaa-e (Nederlandstalige interpretatie): “En op de Dag der Opstanding zal Ik een bemiddelaar en getuige voor hem zijn.”

In de overlevering van Ibnoe Mas’oed (Nederlandstalige interpretatie): “Er zal tegen hem gezegd worden: ‘Treed binnen door welke Poort van het Paradijs jij wenst.’”

In de overlevering van Ibnoe ‘Omar (Nederlandstalige interpretatie): “Hij wordt vermeld in het gezelschap van theologen en zal verzameld worden in het gezelschap van de martelaren.”

Desalniettemin zijn de h’adiethgeleerden het erover eens dat het hier gaat om een zwakke overlevering, ondanks de vele overleveringsketens.

De geleerden hebben wat dit betreft (het samenstellen van verzamelwerken van veertig overleveringen) talloze werken samengesteld. En de eerste, voor zover ik weet, die dit heeft gedaan is ‘Abdoellaah ibnoe Moebaarak, vervolgens Moh’ammed ibnoe Aslam at-Toesie, de geleerde, degene die toegewijd was aan zijn Heer, vervolgens al-H’asan ibnoe Soefyaan an-Nasaa-ie, Aboe Bakr al-Aadjoerie, Aboe Bakr Moh’ammed ibnoe Ibraahiem al-Asfahaanie, ad-Daraqoetnie, al-H’aakim, Aboe Noe’aym, Aboe ‘Abdoer-Rah’maan as-Soelamie, Aboe Sa’ied al-Maalienie, Aboe ‘Oethmaan as-Saaboenie, ‘Abdoellaah ibnoe Moh’ammed al-Ansaarie, Aboe Bakr al-Bayhaqie en talloze anderen, zowel in het verleden als in het heden.

Ik heb Allah de Verhevene om leiding gevraagd bij het verzamelen van veertig overleveringen in navolging van deze weledele a-immah (imams) en hoeders van de Islam (Islaam). En de geleerden zijn het erover eens dat het toegestaan is te handelen naar een zwakke overlevering wanneer het gaat om deugdzame daden. Desondanks heb ik mij niet gebaseerd op deze overlevering, daarentegen ben ik uitgegaan van de volgende uitspraken van de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) die authentiek zijn (Nederlandstalige interpretatie): “Laat degene onder jullie die aanwezig was de afwezige informeren.”

En (Nederlandstalige interpretatie): “Moge Allah degene verlichten, die gehoord heeft wat ik heb gezegd, dit ter harte nam en vervolgens doorgeeft zoals hij het hoorde.”

Er zijn geleerden geweest die veertig overleveringen hebben verzameld inzake de grondslagen van het geloof, anderen weer inzake afgeleide zaken, anderen weer inzake de djihaad (jihad), en weer anderen inzake ascetisme, de gedragsnormen en preken. En dit zijn allen prijzenswaardige inspanningen. Moge Allah de Verhevene tevreden zijn met hen die dit streven hadden.

Ik heb ervoor gekozen deze veertig overleveringen te verzamelen die mijns inziens belangrijker zijn dan al het voorgaande. Deze veertig overleveringen omvatten al deze zaken en elke overlevering van deze verzameling staat voor één van de islamitische basisregels en is door de geleerden beschreven als zijnde de spil van de Islaam, de helft van de Islaam of een derde van de Islaam enzovoort.

Vervolgens heb ik mijn best gedaan om ervoor te zorgen dat deze veertig overleveringen authentiek (sah’ieh’) zijn en de meerderheid van de overleveringen is dan ook afkomstig uit de authentieke verzamelwerken van al-Boekhaarie en Moeslim. Ik zal de overleveringen noemen zonder overleveringsketen om zodoende het memoriseren ervan te vergemakkelijken en om ze in meer algemene zin van nut te laten zijn, als Allah de Verhevene het wil.

En eenieder die verlangt naar het Hiernamaals dient deze overleveringen te kennen, vanwege de gewichtige zaken die zij bevatten, alsmede de aanwijzingen die daarin gegeven worden over alle daden van gehoorzaamheid. En dit is voor eenieder die hierover nadenkt overduidelijk.

En in Allah stel ik mijn vertrouwen, van Hem ben ik afhankelijk en aan Hem vertrouw ik me toe. Aan hem behoort alle lof, van Hem zijn de gunsten afkomstig en van Hem komt het succes en de bescherming.

Overzicht “De veertig ah’aadieth van an-Nawawie”.

 

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan