Voorwoord van de vertaler

Over al-Arba’ien an-Nawawiyyah.

40 NawawiehOverzicht “De veertig ah’aadieth van an-Nawawie”.

Alle lof zij Allah, wij vragen Hem om hulp, vergeving en leiding. En wij zoeken onze toevlucht bij Allah tegen het slechte in onszelf en in onze daden. Wie door Allah geleid wordt, niemand kan hem laten dwalen; en wie Hij laat dwalen, niemand kan hem leiden. Ik getuig dat niets of niemand het recht heeft aanbeden te worden, behalve Allah, de Ene, zonder enige deelgenoot. En ik getuig dat Moh’ammed Zijn dienaar en boodschapper is.

Waarlijk, de beste woorden zijn de Woorden van Allah en de beste leiding is de leiding van Moh’ammed (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem). De slechtste zaken zijn de religieuze vernieuwingen en elke religieuze vernieuwing is een innovatie en iedere innovatie is een dwaling en iedere dwaling leidt naar het Vuur.

Het boek al-Arba’ien an-Nawawiyyah is tot stand gekomen toen Ibnoe Salaah (moge Allah hem genadig zijn) overleveringen verzamelde omwille van het onderwijzen van de profetische overleveringen (ah’aadieth). De overleveringen die hij verzamelde waren allesomvattende overleveringen die de spil vormden van de islamitische wetgeving en in totaal verzamelde hij zesentwintig overleveringen. Vervolgens bestudeerde de weledele geleerde imam an-Nawawie (moge Allah hem genadig zijn) dit en voegde hier nog eens zestien overleveringen aan toe. Hiermee kwam het totaal aan overleveringen die imam an-Nawawie selecteerde uit op tweeënveertig overleveringen en kreeg het de naam al-Arba’ien an-Nawawiyyah (de veertig van an-Nawawie).

Deze overleveringen zijn bijeengebracht vanwege het feit dat zij de voortreffelijke en krachtige spraak van de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) verduidelijken en omdat zij de spil vormen van de geloofszaken. Hieronder vinden wij overleveringen die de volledige toewijding aan Allah (d.w.z. ikhlaas) behandelen, anderen verduidelijken de betekenis van Islam (Islaam) en zijn zuilen, het geloof (imaan) en zijn pilaren. Weer andere overleveringen verduidelijken de toegestane en verboden zaken, maar ook de algemene gedragsnormen. En zo bestrijken zij de gehele islamitische wetgeving.

Vandaar dat wij iedere moslim, die naar het Paradijs verlangt, aansporen deze overleveringen te kennen en in de praktijk te brengen, want het kennen van deze overleveringen staat gelijk aan het kennen van de grondslagen van het geloof en de islamitische wetgeving.

Verder is de uitleg van de overleveringen door de weledele geleerde sheikh Moh’ammed ibnoe Saalih’ al-‘Oethaymien onmisbaar, aangezien hiermee een verduidelijking wordt geboden van de grondslagen van het geloof en per overlevering wordt aangegeven wat de belangrijkste leerpunten zijn.

Tenslotte, moge vrede en zegeningen van Allah zijn met de boodschapper van Allah, zijn familie en al zijn metgezellen.

Overzicht “De veertig ah’aadieth van an-Nawawie”.

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan