Voor moslims die succes willen

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ – Werkelijk, de gelovigen zijn succesvol.

Door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah.

Waarlijk, alle lof is voor Allah. Wij prijzen Hem, zoeken Zijn hulp en vragen Hem om vergeving. Wij zoeken toevlucht bij Allah tegen het slechte in onze zielen en het slechte van onze handelingen. Wie Allah leidt, er is niemand die hem kan misleiden; en wie Allah laat dwalen, er is niemand die hem kan leiden. Ik getuig dat er geen God is Die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah, Hij heeft geen deelgenoten, en ik getuig dat Moh’ammed Zijn dienaar en boodschapper is. Voorts:

O moslims! Willen jullie succes?

Kennen jullie de eerste 11 aayaat van soerat al-Moe-eminoen?

Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) zegt in Zijn Nobele Qor-aan (Nederlandstalige interpretatie): “Werkelijk, de gelovigen zijn succesvol. Degenen die ootmoedig in hun gebed zijn. En degenen die al-laghw (nutteloze woorden en daden) mijden. En degenen die az-zakaah (de verplichte liefdadigheid) geven. En degenen die hun schaamdelen beschermen (tegen onwettige seksuele handelingen). Behalve voor hun echtgenotes of wat hun rechterhanden bezitten (aan slavinnen). Waarlijk, dan zijn zij niet laakbaar. Wie meer dan dat nastreeft, zij zijn dan degenen die de overtreders zijn. En degenen die hetgeen hen toevertrouwd is beschermen en hun beloften nakomen. En degenen die strikt hun gebeden onderhouden. Zij zijn degenen die de erfgenamen zijn. Degenen die al-Firdaws (het hoogste niveau in het Paradijs) zullen erven. Zij zijn daarin onsterfelijk.” [Soerat al-Moe-eminoen (23), aayah 1-11.]

 

1.) “Werkelijk, de gelovigen zijn succesvol.”

Zie de artikelen:

De voorwaarden van as-shahaadah
De voorwaarden voor acceptabele ‘ibaadah (aanbidding)
Algemene principes van Ahloe s-Soennah wa l-Djamaa’ah
Hoe kun je succesvol zijn in het leven?
Soorten moslims die misleid zijn

(Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 

2.) “Degenen die ootmoedig in hun gebed zijn.”

Het Arabische woord voor ootmoed (nederige onderdanigheid) is khoeshoo’, zowel uiterlijk als innerlijk. Wat betreft het uiterlijk, dit heeft betrekking op het hoofd door deze nederig te buigen; de ootmoed van de ogen geschiedt door ze te weerhouden van het wegkijken (tijdens het gebed dien je niet omhoog of om je heen te kijken); de ootmoed van de oren geschiedt door nederig te luisteren; de ootmoed van de tong geschiedt door (alleen Qor-aan en dzikr) te reciteren en waakzaam en kalm te zijn; de ootmoed van de handen geschiedt door de rechterhand op de linkerhand te plaatsen en het besef van onderdanigheid te hebben, zoals een dienaar in deze houding dat heeft; de ootmoed van de rug geschiedt door deze recht te houden tijdens de roekoe’ (buiging); de ootmoed van de geslachtsdelen geschiedt door afstand te nemen van begerige gedachten; de ootmoed van de voeten geschiedt door te blijven staan op de plaats van het gebed en ze niet te bewegen. Wat het innerlijk betreft: de ootmoed van het ego is het vinden van kalmte en rust, vrij van alle gedachten (die afleiden van het gebed); de ootmoed van het hart geschiedt door het constant gedenken van Allah Ta’aalaa en voortdurend besef van Zijn aanwezigheid (met Zijn Kennis en Macht); de ootmoed van de ziel geschiedt door deze te dompelen in de zee van liefde en te laten smelten bij het besef van Allahs perfecte Eigenschappen en Zijn Grootheid. (Tefsier H’adaa-ieq ar-Rawh’ wa ar-Rayh’aan fie Rawaabie ‘Oeloemie al-Qor-aan van Moh’ammed al-Amien ibn ‘Abdiellaah al-Oeramie al-‘Alawie al-Hararie as-Shaafi’ie.) Zie het boek 33 Manieren om khoeshoo’ tijdens het gebed te ontwikkelen, van sheikh Moh’ammed Saalih’ al-Moenadjied, uitgegeven door Uitgeverij Momtazah, te bestellen via onze webshop.

Zie de artikelen:

Khoeshoo’ tijdens het gebed
Beschrijving van het gebed van de profeet ﷺ [Samenvatting van de beschrijving van het gebed van de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) van de takbier tot de tasliem, alsof je het ziet.]
50 Veelvoorkomende fouten in het gebed
Het gebed (diverse artikelen aangaande het gebed)

 

3.) “En degenen die al-laghw (nutteloze woorden en daden) mijden.”

De profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Profiteer van vijf zaken vóór vijf anderen: jouw jeugd vóór jouw ouderdom, jouw gezondheid vóór jouw ziekte, jouw rijkdom vóór jouw armoede, jouw vrije tijd vóór jouw bezigheid en jouw leven vóór jouw dood.” (Zie Sah’ieh’ al-Djaami’, nr. 1077.)

Een gelovige is iemand die te allen tijde de last van verantwoordelijkheid voelt; hij beschouwt deze wereld als een plaats van toetsing, en het leven als de beperkte tijd toegestaan voor die test. Door dit gevoel gedraagt hij zich zijn hele leven lang serieus en verantwoordelijk, zoals een student die met al zijn gedachten in een examenformulier verzonken is. Net zoals de student weet dat elk moment van de beperkte tot zijn beschikking staande tijd belangrijk is en beslissend voor zijn toekomstige leven, en dus wil hij dit niet verkwisten, zo spendeert de gelovige ook elk moment van zijn leven aan daden die nuttig en vruchtbaar zijn betreffende hun uiteindelijke resultaten. Zozeer dat hij zelfs met betrekking tot recreatie en sport kiest voor die dingen die hem voorbereiden voor hogere doelen in het leven en niet resulteren in louter vulling van tijd. Voor hem is tijd niet iets dat gedood moet worden, maar iets dat profijtvol en productief gebruikt dient te worden. De gelovige is een persoon die spreekt over goede en nuttige dingen en die een goed gevoel voor humor heeft, en hij houdt zich niet bezig met onfatsoenlijke en onzinnige dingen. Een samenleving waarin de oren nooit immuun zijn voor beledigend taalgebruik, roddels en laster, leugens, obscene grappen en liedjes en onfatsoenlijk geklets is voor hem een bron van marteling en kwelling. (Tafheem-ul-Qur’an van Sayyid Aboe al-A’laa Mawdoedie.)

Zie de artikelen:

Vijanden in het hart: khoeshoo’ en laghw
Tijd is geen geld

(Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 

4.) “En degenen die az-zakaah (de verplichte liefdadigheid) geven.”

Zie de artikelen:

Az-Zakaah
De voortreffelijkheid van sadaqah (liefdadigheid)

 

5-6.) “En degenen die hun schaamdelen beschermen (tegen onwettige seksuele handelingen). Behalve voor hun echtgenotes of wat hun rechterhanden bezitten (aan slavinnen). Waarlijk, dan zijn zij niet laakbaar.”

Zie de artikelen:

De jihad van de ogen
De grote deugd van het neerslaan van de ogen
Zinaa, een gruweldaad en een slechte weg
Overspel en steniging: waarom legt de Islaam zulke harde bestraffingen op voor seks buiten het huwelijk?
Seksualiteit in de islam (alleen voor gehuwden!)

 

7.) “Wie meer dan dat nastreeft, zij zijn dan degenen die de overtreders zijn.”

Zie de artikelen:

Zonden heroverwegen: zijn kleine zonden echt klein?
De bittere gevolgen van zonden
De boetedoening voor zonden is berouw
Berouw tonen… en weer zondigen
De vallen van Iblies
De zeven vernietigende zonden

 

8.) “En degenen die hetgeen hen toevertrouwd is beschermen en hun beloften nakomen.”

Toevertrouwde zaken (amanaat) zijn die dingen die in vertrouwen (ter bewaring) aan iemand worden gegeven. Deze zaken kunnen in relatie staan tot de Schepper, en dit zijn dan de religieuze toevertrouwde zaken die de rituelen en regels omvatten; of de toevertrouwde zaken die betrekking hebben op de schepping, en dit zijn dingen die in bewaring gegeven worden en dergelijke (bijvoorbeeld geld, goederen, informatie). (Tefsier H’adaa-ieq ar-Rawh’ war-Rayh’aan fie Rawaabie ‘Oeloemie al-Qor-aan van Moh’ammed al-Amien ibn ‘Abdiellaah al-Oeramie al-‘Alawie al-Hararie as-Shaafi’ie.)

 

9.) “En degenen die strikt hun gebeden onderhouden.”

Er is overgeleverd van Ibn Mas’oed (moge Allah tevreden over hem zijn) dat hij zei: “Ik vroeg de boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) en zei: ‘O boodschapper van Allah! Welke daad is het meest geliefd bij Allah?’ Waarop hij zei (Nederlandstalige interpretatie): ‘Het gebed op tijd verrichten.’ Ik zei: ‘Wat daarna?’ Hij zei: ‘Het eren van de ouders.’ Ik zei: ‘Wat daarna?’ Hij zei: ‘Het strijden op de weg van Allah (jihad).’” (Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.) De Glorieuze is deze nobele eigenschappen begonnen met het benoemen van het gebed (in aayah 23:2) en Hij heeft ze afgesloten met het benoemen van het gebed, vanwege haar grote voortreffelijkhed en goedheid. (Tefsier H’adaa-ieq ar-Rawh’ wa ar-Rayh’aan fie Rawaabie ‘Oeloemie al-Qor-aan.)

Zie de artikelen:

Tien tips om je salaat (gebed) te onderhouden
Het islamitische oordeel over degene die het gebed nalaat
De voortreffelijkheid van vrijwillige gebeden

(Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 

10.) “Zij zijn degenen die de erfgenamen zijn.”

Ibn Abie H’aatim leverde over dat Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden over hem zijn) zei: “De boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): ‘Er is niemand onder jullie of hij heeft twee huizen, een huis in het Paradijs en een huis in de Hel. Als hij overlijdt en de Hel binnengaat, erven de mensen van het Paradijs zijn huis, en dit is de Uitspraak van Allah: ‘Zij zijn degenen die de erfgenamen zijn.’” (Tefsier Ibn Kethier.)

 

11.) “Degenen die al-Firdaws (het hoogste niveau in het Paradijs) zullen erven. Zij zijn daarin onsterfelijk.”

Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden over hem zijn) zei: “De boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): ‘…Wanneer jullie aan Allah vragen, vraag Hem voor al-Firdaws, want het is in het midden van het Paradijs en het hoogste deel van het Paradijs, en erboven is de troon van de Meest Barmhartige, en daarvan ontspringen de rivieren van het Paradijs.’” (Overgeleverd door al-Boekhaarie, 2637; Moeslim, 2831.) Wat bedoeld wordt met “het midden van het Paradijs” is het beste ervan.

Zie het artikel De weg naar al-Firdaws al-A’laa.

En Allah is de Bron van succes.

 

Relevante artikelen:

Taqwaa (Godvrezendheid), dat moet je hebben

Zonden heroverwegen: zijn kleine zonden echt klein?

Durf jouw dromen waar te maken

Hoe kun je succesvol zijn in het leven?

Vijanden in het hart: khoeshoo’ en laghw (Khoeshoo’ en laghw in het tijdperk van sociale media en de smartphone.)

Het beste van het beste (een verzameling van 100 ah’aadieth)

 

(Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan