Vijanden in het hart: khoeshoo’ en laghw

Khoeshoo’ en laghw in het tijdperk van sociale media en de smartphone.

Geschreven door Olivia Kompier, voor AlJumuah Magazine.
Vertaald door ‘Abdoellaah Bekx, voor www.uwkeuze.net.

Alle lof is voor Allah, Heer der werelden, en moge de vrede en de zegeningen van Allah neerdalen op onze geliefde profeet Moh’ammed, alsook op zijn familie, al zijn metgezellen en iedereen die hun voorbeeld volgt. Voorts:

Imaan (geloof) is het gevolg van onze ‘ibaadah (aanbidding). Maar zoals de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) waarschuwde, ‘ibaadah kan vruchteloos zijn. Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden over hem zijn) verhaalde dat de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Vele mensen die vasten krijgen niets voor hun vasten behalve honger en dorst, en vele mensen die ‘s nachts bidden krijgen er niets voor behalve slapeloosheid.” (Overgeleverd door Daariemie.)

Khoeshoo’ is wat een religieuze bevredigende handeling onderscheidt van een lege. Khoeshoo’ is essentieel voor ons om door onze aanbidding de helderheid van imaan in onze harten te verkrijgen. Khoeshoo’ is in tegenstelling tot de algemene veronderstelling niet louter iets dat gevoeld wordt tijdens het gebed, maar het is voortdurend in het hart aanwezig. Telkens wanneer een gelovige aan Allah Ta’aalaa (Verheven is Hij) herinnert wordt, om welke reden dan ook, dan wordt dit gevoel van khoeshoo’ aangewakkerd; ook al is het iets eenvoudigs zoals het nadenken over de schepping van Allah tijdens een ochtendwandeling.  Allah Ta’aalaa zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Waarlijk, in de schepping van de hemelen en de aarde, en de opeenvolging van de nacht en de dag, en het schip dat op de zee vaart met wat nuttig is voor de mensen, en hetgeen Allah neerzendt uit de hemel aan water waarmee Hij de aarde tot leven brengt na haar dood, en dat Hij allerhande bewegende wezens daarop heeft verspreid, en het bestuur van de winden en de wolken die dienstbaar gemaakt zijn tussen de hemel en de aarde, zijn zeker tekenen voor mensen die nadenken.” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 164.]

Bovendien kunnen bepaalde handelingen de duisternis in het hart laten toenemen. Natuurlijk zijn zonden de voornaamste oorzaak van deze duisternis. Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden over hem zijn) verhaalde dat de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Wanneer een dienaar (een persoon) een zonde (slechte daad) begaat, wordt er een zwarte stip gestippeld op zijn hart. Als die persoon dan die slechte daad (zonde) opgeeft, Allah smeekt om hem te vergeven en berouw toont, dan wordt zijn hart gereinigd (van die stip op het hart); maar als hij de slechte daad (zonde) herhaald, dan zal de bedekking toenemen totdat zijn hart volledig ermee bedekt is. En dat is ar-raan wat Allah noemde (in de Qor-aan): ‘Integendeel! Er is zelfs raan (een bedekking – van zonden) op hun harten vanwege wat zij verwierven.’ (Overgeleverd door at-Tirmidzie en al-H’aakim.)

Maar er is ook een gevaar voor onze imaan dat verscholen zit in hetgeen twijfelachtig is of zelfs toegestaan: laghw, vaak vertaald als zinloze, triviale of nutteloze woorden (en daden). Khoeshoo’ en laghw zijn net zoals licht en duisternis, of positief en negatief, tegenwerkende krachten: des te meer khoeshoo’ een moslim in zijn hart draagt, des te meer hij laghw zal mijden; en des te meer een moslim zich bezighoudt met laghw, des te meer hij zal worstelen om khoeshoo’ te ontwikkelen.

(Lees verder onder de afbeelding.)

Vermaak en alledaagse gesprekken zijn belangrijk om een gebalanceerde levensstijl te ontwikkelen. De profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) was speels met de sah’aabah en zijn vrouwen (moge Allah tevreden over hen zijn). Maar in verhouding tot de hoeveelheid tijd die de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) spendeerde aan het gebed of het reciteren van de Qor-aan waren deze speelse momenten slechts een druppel in een emmer. Het was de soennah van de vooraanstaande sah’aabah (moge Allah tevreden over hen zijn) om de volledige Qor-aan te reciteren in slechts drie dagen. Wellicht dat wij niet in staat zijn ons niveau van ‘ibaadah (aanbidding) tot dergelijke hoogten te brengen, maar wij dienen te kijken naar de verhouding van tijd die wij spenderen aan vermaak en sociale activiteiten versus de hoeveelheid tijd die wij spenderen aan ‘ibaadah. Als we merken dat we worstelen om khoeshoo’ te hebben in onze connectie met Allah Ta’aalaa, dan moeten we de hoeveelheid tijd die we spenderen aan laghw onderzoeken; deze verhouding zal hoogstwaarschijnlijk de zwakte in imaan verklaren voor de praktiserende moslim. De profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Lach niet te veel, want overdadig lachen doodt het hart.” (Overgeleverd door Ibn Maadjah.)

Voordat we verder gaan, dienen we zowel khoeshoo’ (خشوع) als laghw (لغو) accuraat te definiëren.

 

Laghw

Laghw komt van het woord laghiya of laghya, wat ‘onzin vertellen’, ‘in de rede vallen’, ‘spreken over iemand anders’, ‘nutteloze spraak’ of ‘zinloze spraak’ betekent. Het typische kenmerk van laghw is dat het geen nut heeft wat betreft dien en doenyaa (wat betreft religie en het wereldse). Dus het spelen met je kinderen, tijd doorbrengen met je echtgenoot of echtgenote, of zelfs een vriend, is geen laghw. Echter, laghw is hetgeen vele vrienden uiteindelijk gaan doen (vooral facebookvrienden). Het is niet noodzakelijkerwijs op zichzelf slechte spraak.

Allah Ta’aalaa zegt in Zijn Nobele Qor-aan (Nederlandstalige interpretatie): “Zij horen daarin (in het Paradijs) geen nutteloos of zondig gepraat.” [Soerat al-Waaqi’ah (56), aayah 25.]

Merk op dat laghw (in dit vers vertaald als ‘nutteloos gepraat’) apart van zondig gepraat vermeld wordt.

Allah Ta’aalaa zegt ook in soerat al-Baqarah (Nederlandstalige interpretatie): “Allah zal jullie niet bestraffen voor wat laghw is in jullie eden, maar Hij zal jullie bestraffen vanwege hetgeen jullie harten hebben verworven. (#1) En Allah is Vergevensgezind, Meest Verdraagzaam.” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 225.]

<<<(#1) Noot van de vertaler: Hij bestraft jullie in het Hiernamaals voor datgene wat jullie harten opzettelijk hebben gepleegd en waarbij jullie opzettelijk hebben gelogen. (At-Tefsier al-Wasiet lil Qor-aanie l-Kariem van Moh’ammed Sayyid Tantaawie.)>>>

Ibn Kethier zegt dat deze aayah het volgende beduidt: “Allah bestraft of houdt jou niet verantwoordelijk voor de laghw eden die jij maakt. De laghw eden zijn onbedoeld en zijn zoals de gebruikelijke uitingen die de tong gemakkelijk (haast automatisch) herhaald, zonder ze echt te bedoelen.” Helaas horen we dat deze valse eden van “wallah” en “wallaahie” afgelegd worden voor de meest alledaagse zaken in de meest onbelangrijke gesprekken. Ook worden zij vaak geuit bij grapjes en kletsen om tijd te verspillen. (Lees ook het artikel Wat erger is dan de dood – wat imam Ibn al-Qayyim erger vindt dan de dood…)

(Lees verder onder de afbeelding.)

 

Khoeshoo’

Khoeshoo’ komt van het woord khasha’a, en het betekent ‘onderdanig en nederig zijn’, ‘je blik neerslaan’, ‘zelfbeheersing/ingetogenheid toepassen’ en ‘je volledig overgeven aan de Genade van Allah’. Een verwant woord is khaashie’a, wat ‘vrezen met een eerbiedige vrees’ betekent, alsook ‘het hebben van ontzag en vrees’. Soerat al-H’ashr bevat een mooie aayah die beide termen combineert (Nederlandstalige interpretatie): “Als Wij deze Koran tot een berg hadden neergezonden, zou jij deze zeker onderworpen (khoeshoo’) gezien hebben, gebarsten uit vrees (khaashie’a) voor Allah. En dat zijn de gelijkenissen die Wij aan de mensheid geven, opdat zij zullen nadenken.” [Soerat al-H’ashr (59), aayah 21.]

Denk nu eens als volgt na over khoeshoo’: jouw hart is de berg die Allah Ta’aalaa noemt in deze aayah, barst jouw hart wanneer het de Qor-aan hoort? Word je in beroering gebracht door de Qor-aan of de aanmaningen van Allah Ta’aalaa of Zijn boodschapper (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem)?

Gedurende de dag zijn we als bergen, bolwerken die het gebeuk van de fitnah en ontbering van het dagelijks leven in deze doenyaa incasseren. Maar wanneer we in gebed staan, dan dienen we als deze berg te zijn, plotseling nederig en zacht geworden door ontzag en eerbied voor Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke).

Khoeshoo’ en laghw worden gecombineerd genoemd in soerat al-Moe-eminoen. De verwerving van de een en het mijden van de ander zijn in feite cruciaal om de titel moe-emin (gelovige) te verdienen. Allah Ta’aalaa zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Werkelijk, de gelovigen zijn succesvol. Degenen die ootmoedig (khaashi’oen) in hun gebed zijn (#2). En degenen die al-laghw (nutteloze woorden en daden) mijden (#3).” [Soerat al-Moe-eminoen (23), aayah 1-3.]

<<<(#2) Noot van de vertaler: het Arabische woord voor ootmoed (nederige onderdanigheid) is khoeshoo’, zowel uiterlijk als innerlijk. Wat betreft het uiterlijk, dit heeft betrekking op het hoofd door deze nederig te buigen; de ootmoed van de ogen geschiedt door ze te weerhouden van het wegkijken (tijdens het gebed dien je niet omhoog of om je heen te kijken); de ootmoed van de oren geschiedt door nederig te luisteren; de ootmoed van de tong geschiedt door (alleen Qor-aan en dzikr) te reciteren en waakzaam en kalm te zijn; de ootmoed van de handen geschiedt door de rechterhand op de linkerhand te plaatsen en het besef van onderdanigheid te hebben, zoals een dienaar in deze houding dat heeft; de ootmoed van de rug geschiedt door deze recht te houden tijdens de roekoe’ (buiging); de ootmoed van de geslachtsdelen geschiedt door afstand te nemen van begerige gedachten; de ootmoed van de voeten geschiedt door te blijven staan op de plaats van het gebed en ze niet te bewegen. Wat het innerlijk betreft: de ootmoed van het ego is het vinden van kalmte en rust, vrij van alle gedachten (die afleiden van het gebed); de ootmoed van het hart geschiedt door het constant gedenken van Allah Ta’aalaa en voortdurend besef van Zijn aanwezigheid (met Zijn Kennis en Macht); de ootmoed van de ziel geschiedt door deze te dompelen in de zee van liefde en te laten smelten bij het besef van Allahs perfecte Eigenschappen en Zijn Grootheid. (Tefsier H’adaa-ieq ar-Rawh’ wa ar-Rayh’aan fie Rawaabie ‘Oeloemie al-Qor-aan van Moh’ammed al-Amien ibn ‘Abdiellaah al-Oeramie al-‘Alawie al-Hararie as-Shaafi’ie.) Zie het artikel Khoeshoo’ tijdens het gebed, alsook het boek 33 Manieren om khoeshoo’ tijdens het gebed te ontwikkelen, van sheikh Moh’ammed Saalih’ al-Moenadjied, uitgegeven door Uitgeverij Momtazah, te bestellen in onze islamwinkel.>>>

<<<(#3) Noot van de vertaler: de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Profiteer van vijf zaken vóór vijf anderen: jouw jeugd vóór jouw ouderdom, jouw gezondheid vóór jouw ziekte, jouw rijkdom vóór jouw armoede, jouw vrije tijd vóór jouw bezigheid en jouw leven vóór jouw dood.” (Sah’ieh’ al-Djaami’.) Een gelovige is iemand die te allen tijde de last van verantwoordelijkheid voelt; hij beschouwt deze wereld als een plaats van toetsing, en het leven als de beperkte tijd toegestaan voor die test. Door dit gevoel gedraagt hij zich zijn hele leven lang serieus en verantwoordelijk, zoals een student die met al zijn gedachten in een examenformulier verzonken is. Net zoals de student weet dat elk moment van de beperkte tot zijn beschikking staande tijd belangrijk is en beslissend voor zijn toekomstige leven, en dus wil hij dit niet verkwisten, zo spendeert de gelovige ook elk moment van zijn leven aan daden die nuttig en vruchtbaar zijn betreffende hun uiteindelijke resultaten. Zozeer dat hij zelfs met betrekking tot recreatie en sport kiest voor die dingen die hem voorbereiden voor hogere doelen in het leven en niet resulteren in louter vulling van tijd. Voor hem is tijd niet iets dat gedood moet worden, maar iets dat profijtvol en productief gebruikt dient te worden. De gelovige is een persoon die spreekt over goede en nuttige dingen en die een goed gevoel voor humor heeft, en hij houdt zich niet bezig met onfatsoenlijke en onzinnige dingen. Een samenleving waarin de oren nooit immuun zijn voor beledigend taalgebruik, roddels en laster, leugens, obscene grappen en liedjes en onfatsoenlijk geklets is voor hem een bron van marteling en kwelling. (Tafheem-ul-Qur’an van Sayyid Aboe al-A’laa Mawdoedie.)>>>

(Lees verder onder de afbeelding.)

 

Het tijdperk van sociale media en de smartphone

Laten we vooropstellen dat technologie ons vele voordelen gebracht heeft, zowel wat betreft hardware en software, waardoor we in staat gesteld worden te communiceren op manieren die voorheen niet mogelijk waren. Instant messaging tussen mensen door middel van berichten/e-mail op smartphones heeft de mensen in staat gesteld om veiliger te reizen en om met gemak met elkaar in contact te blijven, het heeft mensen in staat gesteld om de familiebanden wereldwijd en vaker te onderhouden. Technologie heeft het voor moslims ook mogelijk gemaakt om vanuit hun huizen lessen te volgen en da’wah te verrichten, waardoor voor velen de deur van islamitisch onderwijs geopend is. Informatie over de Islaam is nu beschikbaar door een druk op een knop. Sociale media staat toe dat de stem van moslims gehoord wordt, en het heeft het bewustzijn verhoogd betreffende vele kwesties die onze oemmah treffen en die de heersende media neigt te negeren. Er is geen twijfel dat moderne technologie een zegening van Allah Ta’aalaa is, en de creatieve genialiteit van de menselijke intelligentie is een testament voor de Uitspraak van Allah tegen de engelen (Nederlandstalige interpretatie): “…Ik weet wat jullie niet weten.” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 30.] Mensen zijn zoals de djinn in staat om bloed te vergieten en verwoesting op aarde aan te richten, maar wij zijn uitzonderlijk omdat wij ook tot grote uitvindingen, beschavingen en ontdekkingen in staat zijn, al-h’amdoelillaah.

De voordelen terzijde, we moeten ook eerlijk zijn jegens onszelf, want deze zegening van technologie en communicatie is voor de grote meerderheid van ons ook een fitnah (wat de aard is van zegeningen in het algemeen). (Zie het artikel Regelgeving aangaande Facebook.) Wegens een beperkt aanbod aan h’alaal entertainment opties, zeker in een westers land, is het geen wonder dat moslims veel te veel tijd doorbrengen op het internet. De shaytaan (satan) probeert ons te allen tijde te misleiden, en als hij ons niet kan laten zondigen, dan zal hij ons laten bezighouden met nutteloze zaken, of minder belangrijke zaken prioriteit laten geven boven belangrijkere zaken, of onze ‘ibaadah (aanbidding) laten talmen, oftewel steeds laten uitstellen. (Zie het artikel De vallen van Iblies.)

Het is zo veel gemakkelijker om op de Facebook app te drukken, of een social hub met een hoog drama gehalte en veel foto’s, dan op een Qor-aan app. Zelfs als je een moesh’af app op je telefoon hebt, dan kunnen velen van ons slechts enkele pagina’s lezen voordat we zwichten voor de notificaties van Whatsapp of Facebook. Na het lezen van “Forty-two Reasons You’re Really a 90s Kid” op Buzzfeed, of het doen van een quiz om te ontdekken welk Disneyfiguur je bent, lijkt het bidden van twee raka’aat voor salaat ad-dhoh’aa saai, Allaahoe l-Moesta’aan (Allah is Degene Wiens Hulp gezocht wordt). Als je er in slaagt het te verrichten, dan zul je veel afleidingen bemerken. Zelfs de verplichte gebeden worden door de shaytaan weggegrist omdat we de wal van khoeshoo’ verzwakt hebben door de grote hoeveelheid tijd die we gespendeerd hebben aan laghw.

(Lees verder onder de afbeelding.)

 

De meeste van ons brengen meer tijd dan gezond is door op het internet of onze smartphones, hetzij surfen op het web, texten of het browsen door Facebook of Twitter. Echter, het overgrote deel van informatie op het internet en social media is laghw. En omdat het heel gemakkelijk is om iemand een berichtje te sturen, zijn vele van onze individuele gesprekken laghw. Er zijn volledige websites die louter en alleen toegewijd zijn aan laghw. Zelfs als het op moslims aankomt, vele blogs, Twitteraccounts en Facebookpagina’s en -groepen zijn amper meer dan laghw. Velen van ons maken zichzelf wijs dat ze da’wah verrichten, en misschien doen ze dat ook wel, maar welk percentage van de tijd?

<<<Noot van de vertaler: we dienen op te merken dat als men serieus islamitische kennis wenst op te doen, dat men zich dan niet dient te beperken tot het doorbladeren van Facebookpagina’s en surfen op internet. Dit is niet de manier om islamitische kennis op te doen. Je kunt op die manier misschien wel meer informatie verkrijgen over een bepaald onderwerp, maar dat is geen synoniem voor het opdoen van kennis. Heb jij ooit iemand geneeskunde zien studeren via Facebook? Heb jij ooit iemand zien specialiseren in een tak binnen de rechtswetenschappen door middel van het raadplegen van enkele websites? Je zou een dergelijke persoon zeker niet als arts raadplegen of als advocaat in de arm nemen! Maar waarom vragen wij dezelfde categorie mensen wel om een fatwaa en nemen wij hen als imams en geleerden?

Kennis opdoen geschied door het memoriseren van de Qor-aan, de moetoen (basisteksten) te leren en een gekwalificeerde imam te zoeken door wie ze onderwezen en uitgelegd kunnen worden. Dat is kennis opdoen. Moge Allah de Verhevene alle moslims leiden op Zijn pad met een diepe kennis waar we naar handelen oprecht en alleen voor Hem. Zie o.a. de artikelen Het zoeken naar kennis en Valkuilen tijdens het zoeken van kennis.>>>

 

Wat is de verhouding tussen werkelijk nuttige berichten ten opzichte van geklets?

Zelfs de tijd die we spenderen aan het spreken met andere moslims is tijd die niet besteed wordt aan belangrijkere activiteiten. Het zeggen van salaam tegen (oftewel een praatje maken met) een andere moslim eens per week op djoemoe’ah (vrijdag) was altijd de norm. Dus laten we onszelf niet voor de gek houden dat we elkaar dagelijks op social media moeten ontmoeten en begroeten, vooral wanneer er tegelijkertijd zo veel laghw op ons afkomt.

Het liefst dienen we te smachten naar meer tijd alleen; de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) genoot nachtelijks van afzondering tijdens qiyaam al-layl na een dag vol nuttige communicatie, en hij omschreef de salaah als de “koelheid van zijn oog.” We zouden meer tijd door moeten brengen met persoonlijke daden van aanbidding dan met social media da’wah. De sah’aabah (moge Allah tevreden over hen zijn) spendeerden veel tijd aan het helpen van hun gemeenschap, maar we kunnen ons twitteren en facebooken echt niet zien als “vrijwillige dienstverlening” (hoewel er enkele uitzonderingen zijn). En laat ons onze eigen families niet vergeten; hoeveel van ons kunnen zeggen dat zij dezelfde tijd en zorg besteden aan het onderwijzen van hun eigen kinderen ten opzichte van de tijd en zorg die zij besteden aan het onderwijzen van een Facebook- of Twitterpubliek!? We willen niet zeggen dat het bereiken van een publiek via social media onbelangrijk is, maar voor velen van ons heeft deze da’wah belangrijkere islamitische prioriteiten in onze levens overschaduwd.

Laghw duwt, zoals eerder is aangegeven, khoeshoo’ weg. Oftewel, een hart dat verdoofd is door laghw kan niet levendig zijn met khoeshoo’. Khoeshoo’ is een vorm van nederigheid, een besef van je werkelijke positie met betrekking tot jouw Heer, wat een ‘abd is, oftewel een dienaar jegens jouw Meester. Zijn ondermaanse (aardse) tijd kan elk moment tot een einde komen en hij zal door zijn Heer ter verantwoording geroepen worden. Wanneer men dit werkelijk voelt, zal men een afkeer voelen van activiteiten waarmee tijd verspilt wordt alsook oneerbiedigheid wordt getoond jegens de tijd die Allah Ta’aalaa hem geschonken heeft. (Zie #3 hierboven.) Allah Ta’aalaa zegt in soerat al-Asr (Nederlandstalige interpretatie): “Bij de tijd. Waarlijk, de mens verkeert zeker in een staat van verlies. Behalve degenen die geloven en rechtschapen daden verrichten (#4) en elkaar aansporen tot de waarheid en elkaar aansporen tot geduld (#5).” [Soerat al-Asr (103), aayah 1-3.]

<<<(#4) Noot van de vertaler: rechtschapen daden omvatten twee belangrijke zaken, namelijk; het zuiver aanbidden van Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) en het opvolgen van het voorbeeld van de boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) in zijn doen en laten. (Tefsier al-Qor-aan al-Kariem van Moh’ammed ibn Saalih’ al-‘Oethaymien.) Zie het artikel De voorwaarden voor acceptabele ‘ibaadah (aanbidding).>>>

<<<(#5) Noot van de vertaler: geduld betreffende het leed, kwaad en verwondingen die men kan ondervinden op de weg van Allah tijdens het prediken/praktiseren van Zijn religie of tijdens de djihaad (jihad). Het Arabische woord sabr (صبر) is veelomvattend qua betekenis en het beduidt: houd je gevoelens en passies onder controle; mijd overhaastheid, onbesuisdheid, onbezonnenheid, wanhoop en hebzuchtigheid; blijf koel en kalm en maak weloverwogen beslissingen; blijf geduldig en standvastig wanneer je geconfronteerd wordt met gevaren en moeilijkheden; neem geen verkeerde beslissing, ook al onderga je ernstige provocatie; verlies niet je gezonde verstand, ook al heb je te kampen met kwellingen en verkeer je in een benarde toestand; onderneem geen haastige stappen door je ergernis en ongeduldigheid om je doel te bereiken zonder gebruik te maken van doeltreffende maatregelen en laat je niet verleiden door de misleiding van een of ander werelds belang, winst of verlangen. Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke) helpt degenen die sabr praktiseren in overeenstemming met deze implicaties. (Tafheem-ul-Qur’an van Sayyid Aboe al-A’laa Mawdoedie.) Geduld gaat dus niet over hoe lang men kan wachten, maar hoe goed men zich gedraagt tijdens het wachten!!>>>

 

Laghw en de nefs

De nefs is de roeh’ (ziel) verenigt met het lichaam dat geschapen is van deze doenyaa (wereld). (Zie het artikel De schepping van Adam van aarde.) Het heeft spirituele voeding nodig, zoals religieuze kennis en aanbidding, alsook voeding van deze doenyaa, zoals voedsel, drinken, vermaak enzovoort. Laghw is als een val gezet door de shaytaan; het brengt vaak spraak met zich mee dat lichtzinnig, grappig of frivool aanvoelt, maar het kan heel gemakkelijk grof, vulgair of schaamteloos worden. (Zie het artikel Letten wij op ons taalgebruik?) Het herinnert mij aan het spel “truth or dare” uit mijn kinderjaren (waarbij de opdrachten en vragen extremer en seksueler getint worden naarmate de leeftijd toeneemt). Met laghw leidt het ene vaak naar het andere en de shaytaan laat de bescherming van taqwaa en khoeshoo’ afbrokkelen totdat onze harten verdoofd zijn en de roeh’ verstikt door het goed gevoel gevende vermaak waar de nefs zich aan te goed doet.

Laghw lijkt veel op de domme, onbehouwen spraak van een dronkaard (dat door de dronkaard zelf niet wordt opgemerkt, maar wel door omstanders). Allah Ta’aalaa zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Daarin laten zij bekers (met wijn) rondgaan, die niet leiden tot nutteloos gepraat noch tot zonde.” [Soerat at-Toor (52), aayah 23.]

Het internet is een platform geworden voor iedereen om een publiek te hebben en het kan ervoor zorgen dat we ons belangrijker gaan voelen dan dat we in werkelijkheid zijn. Op sociale media zijn we gefixeerd op wat anderen van ons denken en maken ons meer zorgen over hun mening dan de Mening van Allah over ons. [Noot van de vertaler: er is ook het gevaar dat we indruk op andere gebruikers proberen te maken, wat een vorm van shirk is. Zie het artikel Riyaa-e, te koop lopen met je daden.] We wedijveren met elkaar niet alleen aangaande aspecten van de doenyaa, maar zelfs aangaande aspecten van de dien; we wedijveren zodat onze “stem” die van anderen overschreeuwt, om diegene te worden wiens pagina of blog het meest bezocht wordt, om diegene te zijn die de meeste likes en shares heeft. [Noot van de vertaler: en daarbij vergeten we vaak de verantwoordelijkheid die het verspreiden van informatie met zich meebrengt. Zie het artikel Het spreken namens de wetgeving zonder kennis.] Sociale media en het internet zijn een plaats geworden die het ego verheft, en het is vaak de persoon met het meest schaamteloze of omstreden gedrag die populair is, in plaats van degene die gevuld is met nederigheid jegens zijn Heer. Er zijn enkele uitzonderingen, mensen die het internet gebruiken als een middel voor hun doel of als middel voor onderwijs, maar zij zijn de uitzondering en je zult hen niet meer tijd op het internet zien spenderen dan minimaal noodzakelijk is om hun boodschap over te brengen.

Het internet is een plaats van valse koningen en koninginnen. Maar degene die khoeshoo’ in zijn hart heeft kan zijn intenties niet vermengd laten raken met riyaa-e, oftewel indruk willen maken / te koop lopen met je daden.

<<<Noot van de vertaler: de belangrijkheid van kennis kan niet genoeg benadrukt worden! Imaam Ah’med heeft gezegd: “De mensen hebben meer behoefte aan kennis dan dat zij behoefte hebben aan voedsel! Want zij hebben maar twee of drie keer per dag behoefte aan voedsel, maar zij hebben op elk moment behoefte aan kennis!” (Siyar an-Noebala, 2/256.) Maalik ibn Anas zei: “Het is niet de kennis die naar jou toe moet komen, het is jij die naar de kennis toe moet komen.” (‘Adaab Shar’iyyah 2/144.) Zie de rubriek Kennis is licht voor diverse leerzame artikelen en motiverende afbeeldingen.>>>

(Lees verder onder de afbeelding.)

 

Oplossingen

Er is goed nieuws voor degenen van ons die worstelen met khoeshoo’. De eerste stap is gemakkelijk; het is een stap terug van laghw, wat voor velen van ons betekent een stap terug van het internet, sociale media en onze smartphones. Een eenvoudige manier om onze khoeshoo’ te verbeteren is dezelfde tijd doorbrengen met het lezen van de Qor-aan dan dat we online doorbrengen. Ga na hoeveel minuten/uren je vandaag aan het internet of texten spendeert en spendeer dezelfde hoeveelheid tijd aan het lezen van de Qor-aan, adzkaar of een islamitisch boek. Laat de verhouding geleidelijk aan omslaan ten gunste van khoeshoo’; verplicht jezelf dat je voor elke minuut die je online doorbrengt, je twee minuten zult spenderen aan ‘ibaadah enzovoort.

Voor velen van ons is Arabisch niet onze moedertaal. We dienen er voor te zorgen dat onze harten in beroering gebracht worden door het gedenken van Allah Ta’aalaa (Verheven is Hij). Dit kan bereikt worden door het leren van Arabisch en het te begrijpen, of ondertussen een vertaling van de betekenissen en tefsier (uitleg) van de Qor-aan bestuderen in een taal die we begrijpen.

Men ontwikkelt khoeshoo’ niet louter door middel van ‘ibaadah, maar ook door middel van het kijken naar de schepping van Allah Ta’aalaa in de natuur; de lucht, bomen, heuvels, wolken, sterren enzovoort wijzen onze harten naar de Majesteitelijkheid van Degene Die ze geschapen heeft. (Lees eens onze artikelen De Grootheid van Allah en De hemelen, een uitnodiging om na te denken en Wonderen in ons en rondom ons.) Allah Ta’aalaa moedigt ons Zelf keer op keer in de Qor-aan aan om Hem vis-à-vis Zijn schepping te gedenken. Al deze activiteiten, hetzij lezen of eenvoudig enige tijd doorbrengen in onze achtertuin, vereisen dat we ons losmaken van laghw. Deze scheiding van laghw opent voor ons automatisch een mogelijkheid dat khoeshoo’ toeneemt.

Tenslotte, goed gezelschap is cruciaal om laghw te verwijderen uit je leven, en met Facebookberichten en tweets die meerdere malen per dag in ons gezicht geduwd worden wanneer we op social media gaan, hebben we allerlei soorten “vrienden” die niet eens echte vrienden zijn, laat staan goede vrienden.

We worden overstelpt met de stemmen van mensen of links die zij plaatsen die rechtstreeks leiden naar laghw. Werkelijk, de shaytaan hoeft bijna niet meer te werken om vallen van laghw te plaatsen, mensen doen dit werk voor hem op Facebook of Twitter of tijdverspillende websites.

We dienen onze interactie met deze mensen zo veel als mogelijk te beperken, hetzij door minder online te gaan, of door minder van dergelijke apps op onze telefoons te plaatsen, of door zeer sterke filters op onze social media accounts te plaatsen.

En natuurlijk is Allah Ta’aalaa Degene met Wie we de meeste tijd zouden moeten converseren, hetzij door middel van het lezen van de Qor-aan, of door middel van tasbieh’ [het zeggen van “Soebh’aan Allaah (Glorieus is Allah)” (#6)] (of andere dzikr), of door smeekbeden tot Hem te verrichten.

<<<(#6) Noot van de vertaler: zie H’adieth 25 – De deugd van het gedenken van Allah (van De veertig ah’aadieth van an-Nawawie), waar onder andere te lezen is dat de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Heeft Allah jullie niet in staat gesteld liefdadigheid (sadaqah) te geven? Waarlijk, elke tesbieh’ah is liefdadigheid, elke takbierah is liefdadigheid, elke tah’miedah is liefdadigheid, elke tahlielah is liefdadigheid. Het aansporen tot het goede (al-ma’roef) is liefdadigheid, het verbieden van het verwerpelijke (al-moenkar) is liefdadigheid en de geslachtsdaad van eenieder van jullie (binnen het huwelijk) is liefdadigheid.”>>>

Ik wil dit artikel graag afsluiten met de volgende h’adieth:

“Allah, de Glorieuze en Verhevene, zei: ‘Ik heb het gebed (soerat al-Faatih’ah) tussen Mijzelf en Mijn dienaar gedeeld in twee delen en Mijn dienaar zal krijgen wat hij gevraagd heeft.’ Als de dienaar zegt (tijdens het gebed): ‘Alle lof is voor Allah, de Heer van al-‘aalamien (de gehele schepping),’ dan zegt Allah: ‘Mijn dienaar heeft Mij geprezen.’ En wanneer hij zegt: ‘Ar-Rah’maan (de Meest Barmhartige), ar-Rah’iem (de Meest Genadevolle),’ dan zegt Allah: ‘Mijn dienaar heeft Mij verheerlijkt.’ En wanneer hij zegt: ‘De Bezitter van de Dag des Oordeels,’ dan zegt Allah: ‘Mijn dienaar heeft Mij vereerd.’ (En Hij zei een andere keer: ‘Mijn dienaar heeft zijn zaak aan mij toevertrouwd.’) En wanneer hij zegt: ‘U alleen aanbidden wij en U alleen vragen wij om hulp,’ dan zegt Allah: ‘Dit is tussen Mij en Mijn dienaar, en Mijn dienaar zal krijgen wat hij gevraagd heeft.’ En wanneer hij zegt: ‘Leid ons op het rechte pad. Het pad van degenen aan wie U Uw gunst geschonken hebt, niet (het pad) van degenen waarop de Toorn rust, noch dat van de dwalenden,’ dan zegt Allah: ‘Dit alles is voor Mijn dienaar, en Mijn dienaar zal krijgen wat hij gevraagd heeft.’” (Sah’ieh’ Moeslim.)

En tot Allah keren wij allemaal terug.

(Zie ook de afbeeldingen onder aan deze pagina, die gebruikt mogen worden voor da’wah.)

 

Relevante artikelen:

Wat erger is dan de dood – wat imam Ibn al-Qayyim erger vindt dan de dood…

Allahs Boek of Facebook? (Welke open jij het meest?)

Regelgeving aangaande Facebook

Het omschrijven van het weer en/of de tijd als slecht

Soorten moslims die misleid zijn

Durf jouw dromen waar te maken

Voor moslims die succes willen

De voldoening van een iPhone

Sociale media en vriendschap (Profetische vriendschapsprincipes voor het tijdperk van de sociale media)

Khoeshoo’ tijdens het gebed

Tijd is geen geld

Vraag 69. Mag een vrouw haar foto op Facebook plaatsen?

 

(Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan