Vier basisregels voor het pure monotheïsme

Zuiver jouw aanbidding!

Vier basisregelsDoor Shaykh oel-Islaam Moh’ammed ibn ‘Abdel-Wahhaab.

Allah de Almachtige, Heer van de Glorieuze Troon. Ik bid dat Hij jou, beste lezer, zal leiden in deze wereld en de volgende; dat Hij jou altijd zal zegenen, waar je ook bent; dat Hij jou één van degenen maakt die Zijn gunsten herkennen, die standvastig blijven wanneer ze moeilijkheden treffen en berouw tonen en Zijn vergiffenis zoeken wanneer ze ongehoorzaam zijn of zondigen. Deze drie eigenschappen zijn de kenmerken van succes.

Weet dat zuivere aanbidding en monotheïsme, wat de religie van Abraham (vrede zij met hem) is, bestaat uit het aanbidden van Allah alleen, en je volledig toewijden aan Zijn aanbidding. Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En Ik (Allah) schiep de djinn (#1) en de mensheid enkel om Mij (alleen) te aanbidden (#2).” [Soerat ad-Dzaariyaat (51), aayah 56.]

<<<(#1) Noot van uwkeuze.net: djinn zijn schepsels geschapen van rookloos vuur. Zie het artikel De wereld van de djinn.>>>

<<<(#2) Noot van uwkeuze.net: de schepping is niet voor zinloos spel en vermaak (zie aayah 21:16). Allah de Verhevene heeft een serieus doel erachter, wat we, in onze onvolmaakte toestand, alleen kunnen uitdrukken door te zeggen dat elk schepsel (onder de mensheid en de djinn) de kans gegeven wordt om zich te ontwikkelen en vooruit te gaan richting het doel, d.w.z. Allah. Allah de Verhevene is de Bron en Kern van alle macht en alle goedheid, en onze vooruitgang hangt af van het in overeenstemming brengen van onszelf met Zijn Wil: dit is het aanbidden van Hem. Het is van geen enkel voordeel voor Hem, het is voor ons eigen voordeel. (A. Yusuf Ali Quran Commentary, de herziene versie.)>>>

Zodra je weet dat Allah jou geschapen heeft om Hem te aanbidden, zul je je realiseren dat er geen dienaarschap kan zijn zonder zuiver monotheïsme [Arabisch: tawh’ied, of tawhied, tawheed – het toeschrijven (van Allah) aan Eenheid]. Net zoals dat het gebed niet geaccepteerd wordt zonder reinheid en er geen sprake kan zijn van reinheid als men onrein is, is er geen aanbidding van Allah wanneer men anderen met Hem vereenzelvigt (Arabisch: shirk). Door anderen naast Allah te stellen, bevuilt men de aanbidding en zo worden daden vruchteloos en wordt men verdoemd tot het eeuwige Hellevuur (moge Allah alle moslims hiertegen beschermen). [Zie het artikel De voorwaarden voor acceptabele ‘ibaadah (aanbidding).] Wanneer je dit erkent, beste lezer, dan zul jij je realiseren dat jouw grootste zorg moet zijn dat je over deze kennis beschikt, zodat Allah jou redt van de afschuwelijke bestemming van de Hel. Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Waarlijk, Allah vergeeft niet dat er deelgenoten aan Hem toegekend worden [d.w.z. shirk – polytheïsme, tenzij men vóór de dood er berouw voor toont (#3)], maar Hij vergeeft behalve dat (alle andere zonden), aan wie Hij wil (#4); en wie deelgenoten aan Allah toekent, hij heeft dan werkelijk een geweldige zonde verzonnen.” (#5) [Soerat an-Nisaa-e (4), aayah 48.]

<<<(#3) Noot van uwkeuze.net: oprecht berouw wist de zonde uit. Aldus is er geen reden voor Allah at-Tawwaab (de Berouwaanvaardende) om “Zijn enige zoon” te offeren. Waar berouw dient oprecht omwille van Allah te zijn. Men dient zich tot Allah de Verhevene te richten met een oprecht gevoel van schuld en spijt en een serieuze vastbeslotenheid om de zonde niet te herhalen (zie aayah 20:82). Bovendien dient de zondaar meer goede daden te verrichten zodat Allah de Meest Barmhartige daarmee het kwaad dat hij heeft aangericht zal uitwissen (zie aayah 11:114). Onderdeel van oprecht berouw is ook dat als men anderen onrecht heeft aangedaan, men dat recht herstelt door b.v. gestolen goederen terug te geven en vergeving te vragen aan degenen waarover men geroddeld heeft etc.>>>

<<<(#4) Noot van uwkeuze.net: dit betekent dus niet dat als men shirk mijdt, zich dan vrij kan overgeven aan andere zonden.>>>

<<<(#5) Noot van uwkeuze.net: dus de angst van oprechte gelovigen voor shirk dient groot te zijn, alsook hun verlangen dat hun Heer hen er van weg houdt. De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) onderwees zijn metgezellen (moge Allah tevreden zijn met hen) toen hij tegen hen zei (Nederlandstalige interpretatie): “O mensen! Bescherm jullie tegen shirk. Voorwaar, het is minder merkbaar dan de voetstappen van een mier.” Er werd tegen hem gezegd: “En hoe kunnen wij ons daartegen beschermen terwijl het minder merkbaar is dan de voetstappen van een mier, O boodschapper van Allah?” Waarop hij zei: “Zeg: Allaahoemma ienna na’oedzoe bieka mien an noeshrika bieka shay-an na’lemoeh, wa nastaghfieroeka liemaa laa na’lem (O Allah! Wij zoeken toevlucht bij U, tegen het met kennis toekennen van deelgenoten aan U, en wij vragen Uw vergeving als wij het uit onwetendheid doen).” (Overgeleverd door Ah’med.)>>>

Deze essentiële kennis bestaat uit vier basisregels, die Allah de Verhevene heeft genoemd in Zijn Boek.

 

Eerste regel:

Nummer 1De eerste regel is het hebben van de kennis dat de ongelovige heidenen, die de tegenstanders waren van de profeet Mohammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) die hij bestreden had, erkenden dat Allah de Verhevene inderdaad de Schepper, Voorziener en de Maker van deze wereld is. Dit maakte hen echter niet tot moslims. Het bewijs hiervoor vinden we in de aayah (Nederlandstalige interpretatie): “Zeg (O Moh’ammed): ‘Wie voorziet jullie van onderhoud uit de hemel (regen) en de aarde (gewassen etc.)? Of wie bezit het gehoor en het gezichtsvermogen (wie kan dat geven of nemen)? En wie brengt het levende tevoorschijn uit het dode en brengt het dode tevoorschijn uit het levende? (#6) En wie bepaalt de ordening (van alle zaken)?’ Zij zullen dan zeggen: ‘Allah.’ Zeg dan: ‘Zullen jullie (de bestraffing van Allah) dan niet vrezen (#7)?’” [Soerat Yoenoes (10), aayah 31.]

<<<(#6) Noot van uwkeuze.net: aldus schept Hij de plant uit het zaad en het zaad uit de plant; Hij schept het ei uit de kip en de kip uit het ei; Hij schept de mens uit het sperma en het sperma uit de mens… enzovoort. (Tefsier Ibn Kethier.)>>>

<<< (#7) Noot van uwkeuze.net: taqwaa (vroomheid, godsvrees) is het enige anker dat het menselijke morele systeem stevig maakt en bijeenhoudt. Allah vrezen betekent het leiden van een rechtschapen leven en het kwaad mijden. Allah is niet hardvochtig en wreed, en koestert geen vijandigheid jegens Zijn schepselen. Hij verlangt er niet naar om hen te bestraffen in de zin dat Hij plezier beleeft aan hun kwelling. In feite bestraft Hij hen alleen maar als zij alle perken te buiten gaan. En zelfs dat doet Hij voor het welzijn van de mensheid in het algemeen. Dus als iemand spijt heeft van zijn/haar daden en er berouw voor toont, zal hij/zij Hem Vergevensgezind vinden, want Hij houdt heel veel van Zijn schepping. (Zie o.a. het artikel De liefde van Allah.)>>>

 

Tweede regel:

Nummer 2De tweede regel is het weten dat de ongelovigen claimen dat zij niet tot hun afgodsbeelden bidden maar dat ze hen slechts aanroepen om voorspraak te krijgen en om dichterbij tot Allah te komen. Allah de verhevene zegt hierover (Nederlandstalige interpretatie): “…En degenen die naast Hem awliyaa-e (beschermers, helpers, goden) nemen (zeggen): ‘Wij aanbidden hen slechts zodat zij ons zo dicht mogelijk tot Allah brengen.’ (#8) Waarlijk, Allah zal tussen hen rechtspreken (op de Dag der Opstanding) betreffende hetgeen waarover zij van mening verschillen. Waarlijk, Allah leidt niet degene die een ongelovige leugenaar is.” [Soerat az-Zoemar (39), aayah 3.]

<<<(#8) Noot van uwkeuze.net: zij geloofden niet dat hun afgoden almachtig waren, noch dat zij hen konden schenken wat zij nodig hadden. In plaats hiervan gebruikten zij deze afgoden als bemiddelaars om Allah te benaderen. Zij voelden dat Allah de Verhevene te heilig was voor hen om direct te benaderen (of zij dachten dat Hij ver weg van hen is – hoewel Hij dicht bij is met Zijn Kennis) en dus trachtten zij middels deze objecten dichter bij Allah te komen. Zij redeneerden dat deze objecten van aanbidding heilig en gezegend waren en een hoge status hadden bij Allah, terwijl zijzelf zondig waren, afgewezen schepsels waar geen antwoord aan gegeven zou worden als zij Allah direct zouden aanroepen. Precies zoals degene die een machtige koning niet direct benadert, maar juist via iemand die hij kent; zo ook wilden zij Allah niet direct benaderen en zij trachtten dit te doen middels deze afgoden. (Uit het boek Uitleg Van De Vier Principes Betreffende Shirk van sheikh Saalih’ Aal as-Shaykh en sheikh ‘Abdoellaah ibn Djiebrien, uitgegeven door Uitgeverij Momtazah. Te bestellen via onze webshop, en met uw aankoop steunt u de da’wah van www.uwkeuze.net.)>>>

 

Interessante boeken

 

Het bewijs over voorspraak vindt men in de Woorden van Allah, waarbij Hij zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En zij aanbidden naast Allah hetgeen hen niet schaadt noch baat en zij zeggen: ‘Zij zijn onze voorsprekers bij Allah.’…” [Soerat Yoenoes (10), aayah 18.]

Voorspraak wordt onderverdeeld in twee soorten: “Een onwettige en wettige voorspraak.”

De verboden vorm is de voorspraak (shafaa’ah) die gezocht wordt bij anderen dan Allah, naar dingen waar alleen Hij de macht over heeft om ze te kunnen geven. Bewijs hiervoor is de aayah (Nederlandstalige interpretatie): “O degenen die geloven (in de eenheid van Allah – het islamitische monotheïsme)! Geef uit van hetgeen waarmee Wij jullie voorzien hebben, alvorens een Dag komt waarop er geen handel zal zijn, noch vriendschap, noch voorspraak. (#9) En de ongelovigen, zij zijn de onrechtplegers (het grootste onrecht is het onrecht tegenover Allah, d.w.z. het niet in Hem geloven).” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 254.]

<<<(#9) Noot van uwkeuze.net: d.w.z. dat er op die Dag niemand in staat zal zijn te onderhandelen namens zichzelf, of zichzelf kan vrijkopen met iets, ook al zou de aarde gevuld met goud zijn (zie aayah 3:91), noch zal de vriendschap of relatie met iemand hem dan van nut zijn. (Tefsier Ibn Kethier.)>>>

De toegestane vorm van voorspraak is datgene dat van Allah gevraagd wordt, waarbij de bemiddelaar deze gunst van Allah krijgt. Degene voor wie bemiddeld wordt is degene waarover Allah tevreden is. Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “…Wie is degene die bij Hem voorspraak doet behalve met Zijn Toestemming? (#10)…” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 255.]

<<<(#10) Noot van uwkeuze.net: dit weerlegt het onjuiste idee van degenen die in de waan verkeren dat heiligen en engelen etc. grote invloed uitoefenen op Allah de Verhevene en dat zij bij Hem zullen bemiddelen en Hem dwingen om hen te vergeven. (#A) Zij worden gewaarschuwd dat geen schepsel van Hem voorspraak kan doen voor anderen, laat staan Hem dwingen. Geen profeet (waaronder Jezus – vrede zij met hem), engel of heilige zal een woord durven te uiten zonder de Toestemming van de Soeverein van het universum. (Tefhiem al-Qor-aan, Sayyid Aboe al-A’laa Mawdoedie.) (#A) Dit is een ijdele hoop welke zelfs voortleeft onder b.v. de katholieken, onder het mom van verering van heilig verklaarde personen, wier voorspraak zij vragen (zie o.a. Catechismus van de Katholieke Kerk KKK2692). Volgens hen is de heilige tot voorspraak van de gelovigen bij God, wat in feite shirk (afgoderij) is, wat ook de protestanten geloven die dus niet aan heiligverklaring doen.>>>

 

Derde Regel:

Nummer 3Dat de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) kwam van een gemeenschap mensen die verschillende vormen van aanbidding hadden. Sommigen aanbaden engelen, andere aanbaden profeten en vromen, andere aanbaden bomen en stenen, en andere aanbaden de zon en de maan. De boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft hen bestreden en heeft hen niet in verschillende groepen gelaten. Het bewijs hiervoor is dat Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En bestrijd hen (met alle regels van djihaad in acht nemend) totdat er geen fitnah [onderdrukking (#11)] meer is en de religie volledig voor Allah is…” [Soerat al-Anfaal (8), aayah 39.]

<<<(#11) Noot van uwkeuze.net: Moh’ammed ibn Ish’aaq zei dat hij bericht werd van az-Zoehrie, van ‘Oerwah ibn az-Zoebayr en andere geleerden dat de fitnah die hier vermeld is betekent: totdat geen moslim beproefd wordt waardoor hij afstand neemt van zijn religie. Ad-Dhahh’aak leverde over dat Ibn ‘Abbaas (moge Allah tevreden zijn met hem) over deze aayah zei: “Zodat de tawh’ied (het toeschrijven aan Eenheid) van Allah zuiver bewerkstelligd wordt.” (Tefsier Ibn Kethier.)>>>

Het bewijs dat hen verboden is om de zon te aanbidden, is dat Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En tot Zijn tekenen behoren de nacht en de dag en de zon en de maan. Kniel jullie niet neer voor de zon noch voor de maan, maar kniel jullie neer voor Allah, Degene Die hen schiep, indien jullie (werkelijk) Hem (alleen) aanbidden.” [Soerat Foessilat (41), aayah 37.]

Het bewijs dat het verboden is om de engelen te aanbidden, is dat Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Noch beveelt hij jullie om de engelen en de profeten (#12) als heren (goden) te nemen…” [Soerat Aal ‘Imraan (3), aayah 80.]

<<<(#12) Noot van uwkeuze.net: ‘Oemar (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde: “Ik hoorde de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zeggen (Nederlandstalige interpretatie): ‘Overdrijf niet in het vereren van mij zoals de christenen de zoon van Maria vereerden, want ik ben slechts een dienaar. Dus noem mij de dienaar van Allah en Zijn boodschapper.’” (Sah’ieh’ al-Boekhaarie, 4/3445.)>>>

Het bewijs dat het aanbidden van profeten verboden is, daarover zegt Allah (Nederlandstalige interpretatie): “En gedenk wanneer Allah zal zeggen (#13): ‘O ‘Iesaa ibn Maryam (Jezus zoon van Maria)! Heb jij tegen de mensen gezegd: ‘Neem mij en mijn moeder als twee goden naast Allah!?’’ Hij zal zeggen: ‘Glorieus bent U! Het is niet aan mij om te zeggen waar ik geen recht op heb. Als ik dat gezegd had, had U dat zeker geweten. U weet wat er in mij is, terwijl ik niet weet wat er in U is. Waarlijk, U bent de Alwetende over al-ghoeyoeb (de verborgen en onwaarneembare zaken).’” [Soerat al-Maa-idah (5), aayah 116.]

<<<(#13) Noot van uwkeuze.net: in de aanwezigheid van degenen die hem en zijn moeder Maria aanbaden. Dit en het volgende vers (5:117) zijn een enorme waarschuwing voor de christenen van de hele wereld!>>>

Het bewijs dat het verboden is om vromen te aanbidden, is dat Allah zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Zij (de zogenaamde goden) die zij aanroepen wedijveren zelf om het dichtst bij Hem (Allah) te zijn door toenadering tot hun Heer na te streven (#14) en zij hopen op Zijn Barmhartigheid en zij duchten Zijn bestraffing…” [Soerat al-Israa-e (17), aayah 57.]

<<<(#14) Noot van uwkeuze.net: kijk maar eens naar wat Jezus (vrede zij met hem) zei: “Want ook de zoon des mensen is niet gekomen om gediend (aanbeden) te worden, maar om te dienen (aanbidden)…” (Marcus 10:45.)>>>

Het bewijs dat het aanbidden van bomen en stenen verboden is, is dat Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Hebben jullie (O afgodenaanbidders) dan nagedacht over al-Laat (#15) en al-‘Oezzaa (#16) (twee vrouwelijke afgodsbeelden van de heidense Arabieren)? En Manaat (#17) (een ander vrouwelijk afgodsbeeld), de derde, de andere?” [Soerat an-Nadjm (53), aayah 19-20.]

<<<(#15) Noot van uwkeuze.net: al-Laat was een witte steen met inscripties. Er was een huis om al-Laat gebouwd in de stad at-Taa-if, met gordijnen, dienaren en een heilige tuin er om heen. Volgens ‘Abdoellaah ibn ‘Abbaas, Moedjaahid en ar-Rabi’ ibn Anas, was al-Laat een man die sawiq (een soort van gerstepap) mengde met water voor de pelgrims tijdens de periode van djaahiliyyah (onwetendheid). Toen hij overleed, bleven zij bij zijn graf en begonnen hem te aanbidden. (Tefsier Ibn Kethier.)>>>

<<<(#16) Noot van uwkeuze.net: al-‘Oezzaa was een boom waaraan de polytheïsten een gedenkteken en doeken bevestigden, in het gebied van Nakhlah, tussen Mekkah en at-Taa-if. (Tefsier Ibn Kethier.)>>>

<<<(#17) Noot van uwkeuze.net: Manaat was een ander afgodsbeeld in het gebied van Mushallal, vlak bij Qudayd, tussen Mekkah en al-Medienah. Er waren veel meer afgodsbeelden op het Arabische schiereiland die de Arabieren vereerden zoals zij de Ka’bah vereerden. Allah de Verhevene noemt deze drie hier omdat zij meer bekend waren dan de andere. (Tefsier Ibn Kethier.)>>>

En ook de overlevering van Abie Waaqied al-Laythie (moge Allah tevreden met hem zijn), die zei: “Wij vertrokken samen met de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) naar H’oenayn – wij waren pas bekeerd uit ongeloof. De polytheïsten hadden een lotusboom met de naam Daat Anwaath, waar zij zich naar toe wendden en hun wapens er bij neerlegden. Wij kwamen voorbij de lotusboom en zeiden: ‘O boodschapper van Allah! Maak voor ons een Daat Anwaath zoals zij ook Daat Anwaath hebben.’ Toen zei de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) (Nederlandstalige interpretatie): ‘Glorieus is Allah! Dit is hetzelfde wat het volk van Moesaa (Mozes – vrede zij met hem) heeft gezegd tegen Moesaa: ‘Maak voor ons een god zoals zij ook een god hebben.’ Bij Degene Die mijn ziel in Zijn Handen heeft, jullie zullen de weg volgen van degenen vóór jullie.’” (Soenan at-Tirmidzie.)

 

Vierde regel:

Nummer 4De polytheïsten van onze tijd begaan een groter polytheïsme dan degenen vóór hen, omdat degenen die toen leefden polytheïst waren in aangename tijden en zuiver in monotheïsme waren in moeilijke tijden. De polytheïsten van onze tijd passen hun polytheïsme in aangename en moeilijke tijden toe: “En wanneer zij aan boord van een schip gaan (en in gevaar zijn), roepen zij Allah aan met oprechtheid in Zijn religie. Wanneer Hij hen redt en aan land brengt, dan kennen zij (wederom) deelgenoten toe (aan Allah).” [Soerat al-‘Ankaboet (29), aayah 65.]

En Allahs zegeningen en vrede zijn met onze profeet, zijn familieleden en metgezellen.

 

Toevoeging van uwkeuze.net:

De polytheïsten van tegenwoordig gaan nog verder door het bestaan van Allah volledig te ontkennen. Maar iedereen heeft geloof in zijn/haar hart, dit behoort namelijk tot de fitrah (de natuurlijke aanleg). Dit geloof is echter bij velen bedekt door begeerten en arrogantie. Grote angst (door een oorlog, ziekte, storm etc.) kan dit geloof weer blootleggen waardoor men God aanroept, zonder deelgenoten aan Hem toe te kennen. Maar als de angst voorbij is, zal het geloof vaak weer bedolven raken onder die enorme berg van onwetendheid, begeerten en hoogmoed.

Tijdens Nieuwjaar of een vallende ster, bijvoorbeeld, zie je ‘toegewijde’ atheïsten wensen doen alsof zij toegewijde ‘theïsten’ zijn wier fitrah begint te werken waardoor zij, bewust of onbewust, realiseren dat zij afhankelijk, onmachtig en beperkt zijn. Iyyaadh ibn H’imaar (moge Allah tevreden met hem zijn) verhaalde dat de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) verhaalde van zijn Heer (Nederlandstalige interpretatie): “Ik schiep al Mijn dienaren op het pure monotheïsme. Vervolgens kwamen de satans (duivels) naar hen toe en lieten hen zich van hun religie afkeren.” (Overgeleverd door Moeslim.)

Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En wanneer de tegenslag de mens (#18) treft, roept hij Ons aan, (liggend) op zijn zijde of zittend of staand. Maar als Wij dan zijn tegenslag van hem verwijderd hebben, gaat hij verder (in onachtzaamheid) alsof hij Ons niet heeft aangeroepen om een tegenslag te verwijderen die hem trof! Zo is voor de buitensporigen (#19) hetgeen zij plachten te doen schoonschijnend gemaakt.” [Soerat Yoenoes (12), aayah 12.]

(#18) De algemene term “mens” verwijst hier (alsook op vele andere plaatsen in de Qor-aan) voornamelijk naar de agnostici die ofwel niet overtuigd zijn aangaande het bestaan van God, of die geneigd zijn naar het ontkennen van de waarheid. In bredere zin beduidt het ook diegenen die, hoewel zij wel geloven in God, zwak zijn in hun geloof en daarom gemakkelijk beïnvloed worden door externe omstandigheden, vooral door hetgeen hen persoonlijk overkomt. Daardoor schrijven zij hun voorbijgegane voorspoed toe aan een toevallige reeks oorzaken en gevolgen – wat men gewoonlijk beschouwt als “geluk” – en niet aan Gods Genade. (Uit The Message of the Qur’aan, Moh’ammed Asad.)

(#19) Moesrifien: buitensporigen, degenen die Allah de Verhevene en Zijn profeten loochenen en die de grenzen van Allah overtreden door allerlei zonden en slechte daden te verrichten. (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 

De Qor-aan geeft aan (Nederlandstalige interpretatie): “En wanneer Wij de mens begunstigen, wendt hij zich af en neemt arrogant afstand (van het rechte pad). En wanneer het kwade hem treft, verkeert hij in grote wanhoop.” [Soerat al-Israa-e (17), aayah 83.]

De waarheid redt ons van twee extremen: wanneer we blij zijn, worden we gered van het verwaand en arrogant zijn, want we realiseren ons dat alles komt van Allah de Almachtige; en wanneer we lijden aan tegenspoed, zijn we niet wanhopig, want we weten dat Allah de Meest Genadevolle onze ware toevlucht en Bron van hulp is. (A. Yusuf Ali Quran Commentary, de herziene versie.)

Verlies nooit de moed: soms gaat de deur pas open met de laatste sleutel van de bos.

Doorn priktAboe Sa’ied al-Khoedrie en Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hen beide) verhaalden: “De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): ‘Geen vermoeidheid treft een moslim, noch ziekte, noch leed, noch verdriet, noch letsel, noch zorg, zelfs het prikken van een doorn, of Allah vergeeft daardoor enkelen van zijn zonden.’” (Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.)

En tot Allah keren wij allemaal terug.

 

Relevante artikelen:

Artikelen over tawh’ied (monotheïsme)

De voorwaarden voor acceptabele ‘ibaadah (aanbidding)

De voorwaarden van as-shahaadah

 

 

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan