Verricht de h’adj voordat je dat niet meer kunt!

De h’adj, één van de vijf zuilen van de Islam!

Hadj de tijd is voorbijAlle lof is voor Allah, de Heer der werelden, vrede en zegeningen zijn met de beste der profeten en boodschappers, onze profeet Moh’ammed. Vrede en zegeningen zijn met zijn familieleden en metgezellen… voorts:

Beste broeders en zusters, betuig je lof aan de Almachtige Schepper, dat Hij jouw levensperiode verlengd heeft zodat je vele dagen en maanden hebt meegemaakt. Een groot seizoen nadert ons allen, en wel het h’adj-seizoen, die al haar stralingen heeft verspreid. Wederom wachten er grote aantallen pelgrims op de h’adj, een menigte die de aarde van Allah zal vullen met hun talbieyyah en takbier. Zij komen van alle hoeken van de aarde, van het westen en het oosten, noorden en zuiden. Velen van hen waren jarenlang bezig om geld te sparen dat zij van hun onderhoud achter hielden, zodat zij voldoende middelen bij elkaar verzamelden om deze grote verplichting te verrichten.

De boodschap is aan jou, beste broeder/zuster, is dat de middelen voor ons vergemakkelijkt zijn. Wij hebben het goed in dit land, al-h’amdoelillaah. Beste broeder of zuster, waarom kom je een verplichte zuil niet na en tot wanneer zul je dat blijven uitstellen?

Heeft u de Woorden van Allah de Verhevene niet gelezen waarbij Hij zegt (Nederlandstalige interpretatie): “…En Allah heeft de mensen h’adj (de uitgebreide verplichte bedevaart) naar het Huis (de Ka’bah in Mekkah) opgelegd voor degenen die in staat zijn daarheen op weg te gaan (m.b.t. gezondheid en financiën)…” [Soerat Aal ‘Imraan (3), aayah 97.]

En Hij zegt ook (Nederlandstalige interpretatie): “En vervolledig (alle rituelen van) de h’adj en ‘oemrah (#1) (zuiver) voor Allah…” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 196.]

<<< (#1) Al-H’adj: de tijdgebonden bedevaart naar Mekkah (vindt één keer per jaar plaats tijdens de twaalfde islamitische maand Dzoel-H’idjah) die iedere moslim tenminste een keer in zijn/haar leven dient te verrichten, mits hij/zij daartoe in staat is (lichamelijk, financieel). De h’adj naar Mekkah behoort tot de vijf zuilen van de Islaam en een aanbidding die tot de religieuze gezindheid van de profeet Ibraahiem (Abraham – vrede zij met hem) behoort, maar de rituelen daarvan waren in de loop der eeuwen door het toedoen van de Arabische afgodenaanbidders veranderd. De profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) onderwees zijn metgezellen (moge Allah tevreden zijn met hen) de nieuwe, monotheïstische rituelen. Al-‘Oemrah: de niet tijdgebonden, vrijwillige bedevaart naar Mekkah. De rituelen van de ‘oemrah verschillen in bepaalde opzichten van die van de h’adj en zijn minder uitgebreid.>>>

En Hij, de Almachtige, zegt ook (Nederlandstalige interpretatie): “En verkondig de h’adj (bedevaart) onder de mensen. Zij zullen te voet tot jou komen en op elke magere kameel (door de vermoeiende reis). Zij zullen van elke verafgelegen bergpas komen.” [Soerat al-H’adj (22), aayah 27.]

Beste moslimbroeder/zuster: de h’adj behoort tot de vijf zuilen van de Islaam. De boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “De Islaam is gebouwd op vijf (zuilen): het getuigen dat er geen god is die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah en dat Moh’ammed de boodschapper van Allah is, het onderhouden van het gebed, het betalen van de zakaat, het vasten in Ramadhaan en het verrichten van de h’adj naar het Huis van Allah voor degenen die daartoe in staat zijn.” (Moettafaqoen ‘alayh – letterlijk: zij tweeën zijn het hiermee eens, d.w.z. dat deze h’adieth terug te vinden is in zowel Sah’ieh’ al-Boekhaarie als Sah’ieh’ Moeslim.)

Het is een plicht voor elke moslim die in staat is om de h’adj te verrichten, zich te haasten om de h’adj te verrichten, zodat hij door zijn uitstel geen zonde begaat. De boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Haast jullie tot (het verrichten van) de h’adj, eenieder van jullie weet niet wat hem zal gebeuren (wanneer hij/zij overlijdt of door ziekte/armoede niet meer kan).” (Overgeleverd door Ah’mad.)

Het is overgeleverd door ‘Abdoer-Rah’maan ibn Saabieth dat de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): “Degene die sterft en hij heeft niet één keer de h’adj verricht, waarbij hij niet belemmert was door een ziekte; of een onrechtvaardig staatshoofd; of een noodzakelijke duidelijke vereiste, hij mag kiezen hoe hij wil sterven, als jood of als christen.”

‘Oemar ibn al-Khattaab (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft gezegd: “Ik heb besloten om een aantal mannen naar alle plekken te laten gaan, zodat zij zullen zoeken naar mensen die in staat zijn om de h’adj te verrichten; en als zij dit niet doen, wordt er op hen djizyah (een soort belasting die niet-moslims die in een islamitische staat verblijven betalen) toegepast. Zij behoren niet tot de moslims! Zij behoren niet tot de moslims!” (Overgeleverd door al-Bayhaqie.)

Het is verplicht, beste moslimbroeder of zuster, om je te haasten om deze grote plicht na te komen. De middelen zijn al-h’amdoelillaah in deze tijden makkelijk te verkrijgen. Laat de shaytaan (satan) jou niet overhalen om tot de achterblijvers te behoren. Laat je niet misleiden door de lusten, wensen en de hoop op een lang leven… en stel jezelf de vraag… vanaf wanneer ben je bezig met het vertragen van de h’adj? Het is een bekende smoes om de h’adj steeds naar het volgende jaar uit te stellen! Wie weet waar je het komende jaar zult zijn! En tref leringen uit de situatie van je voorouders, hoe zij vertrokken om de h’adj te voet te verrichten, zij liepen dagen, nachten en maanden om tot de Heilige Huis te komen!

Beste broeder/zuster, de voortreffelijkheden van de h’adj zijn enorm en de beloning is omvangrijk. Het bevat zowel lichamelijke als materiële aanbidding; door uitputting, reizen en allerlei vormen van inspanning, en door grote uitgaven die de bedevaartganger uitgeeft voor de h’adj.

De boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Degene die dit Huis bezoekt en geen slechte woorden uitspreekt en niet zondigt, zal terugkeren (naar zijn huis) zoals (de toestand) waarin zijn moeder van hem bevallen is (d.w.z. zonder zondes).” (Moettafaqoen ‘alayh.)

De boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) kreeg de vraag gesteld: “Wat is de beste daad?” Hij zei (Nederlandstalige interpretatie): “Het geloof in Allah en Zijn boodschapper.” Er werd gezegd: “En daarna?” Hij zei: “Strijden op de weg van Allah.” En er werd gezegd: “En daarna?” Hij zei: “Een h’adj mabroer.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie.) [H’adj Mabroer: een door Allah geaccepteerde h’adj omdat de h’adj perfect is verricht volgens de Soennah van de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) en met wettig verdiend geld.]

De boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft het volgende aanbevolen (Nederlandstalige interpretatie): “Je voeden met goede daden en het laten opvolgen van de h’adj en ‘oemrah, deze wissen armoede en zondes uit, zoals het vuur ijzer, goud en zilver vernietigd. Er is geen betere beloning voor de h’adj al-mabroer behalve het Paradijs.” (Overgeleverd door at-Tirmidzie.)

Hij (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) vertelde in een overlevering die de gevoelens laat ontroeren en de mensen uitnodigt naar het wedijveren (Nederlandstalige interpretatie): “De ‘oemrah tot een andere ‘oemrah maken de zondes die er tussen worden verricht ongeldig, en de h’adj al-mabroer heeft geen betere beloning dan het Paradijs.” (Overgeleverd door Moeslim.)

De beloning van de h’adj is groot, in verhouding tot het aantal dagen van de h’adj, dat niet reikt boven een week en voor degenen die in Mekkah en de omliggende steden wonen, voor hen is het niet meer dan vier dagen!! Is dit, mijn beste moslimbroeders en zusters, geen grote gunst?

Aarzel niet en wees niet lui, de wegen zijn vergemakkelijkt; comfortabel; veiligheid overheerst de wegen en de middelen om te overleven zijn ontelbaar. Gunsten die grote dank en lofprijzing van de dienaar verdienen, in een leven waar je geschapen bent om Allah te aanbidden. Aarzel niet en vertraag het niet en laat jezelf behoren tot de gasten van de Barmhartige. Hij heeft hen uitgenodigd en zij aanvaardden de uitnodiging en zij vroegen Hem om dingen te vervullen en Hij heeft hen datgene gegeven wat zij wensten.

En wees blij met een grote dag waar de fouten opgeheven worden en de zondes vergeven worden. De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Er is geen dag waarop Allah veel dienaren van het Hellevuur verlost, dan de dag van ‘Arafah.” (Overgeleverd door Moeslim.)

Laat jouw ziel voorspoedige tijden doormaken en bereid je voor om Allah de Verhevene tegemoet te komen en profiteer van je tijden in zaken die je voordeel brengen voor de Dag des Oordeels. Deze zullen jou gelukkig maken op een Dag waar noch geld, noch kinderen je zullen baten. Een Dag waarop de schriften zullen rondvliegen en de harten zullen beven en de hersenen zullen draaien en dat je de mensen krankzinnig ziet en zij zijn niet bedwelmd… maar de straf van Allah is zwaar.

Beste broeder/zuster: werk voor het leven, voor de levensduur dat je erin zult blijven; en werk voor het Hiernamaals, voor de levensduur dat je daar zult verblijven. Heb geen grote hoop in het leven, de dood staat voor je en de ziekte kan op ieder moment op je huisdeur komen aankloppen en de bezigheden en verantwoordelijkheden zullen je achtervolgen. Zoek dan toevlucht en hulp bij Allah en heb vertrouwen in Hem en zorg dat je behoort tot degenen die de oproep van Allah accepteren en Hem verheerlijken dit jaar.

Broeder/zuster: als je hart verruimd is en je bent klaar voor de h’adj terwijl je dit alleen voor Zijn Aangezicht doet en vrees hebt voor de Dag des Oordeels, dan zal ik je een aantal dingen adviseren:

1.) Verricht salaat al-istikhaarah en vraag raad aan Allah: geen dienaar zal bedroefd raken door het vragen van raad, of spijt krijgen van het vragen van adviezen. Verricht al-istikhaarah te allen tijde. De wijze van salaat al-istikhaarah is het bidden van twee raka’aat en de doe’aa-e van al-istikhaarah verrichten. (Zie het artikel Salaat al-Istikhaarah voor meer informatie hierover.)

2.) Het zuiveren van de intentie (niyah) voor Allah de Almachtige: de bedevaartganger dient in zijn daad ikhlaas (oprechtheid, zuiverheid in aanbidding) te hebben en de Tevredenheid van Allah te zoeken, met als uiteindelijk doel het betreden van het Paradijs in het Hiernamaals. Zodat de verrichte daden, uitspraken en zijn giften als offer dienend voor Allah. De boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Handelingen worden alleen door hun intentie bepaald.” (Moettafaqoen ‘alayh.)

3.) Bestudeer en leer de regels die betrekking hebben op de h’adj/‘oemrah en wat erbij hoort, bestudeer/leer de voorwaarden, verplichtingen, zuilen en vrijwillige zaken ervan zodat je Allah aanbid op de juiste wijze en met de juiste kennis, en zodat je geen fouten begaat die je aanbidding ongeldig kunnen maken. Boeken over de wijze en regels van de h’adj en ‘oemrah zijn al-h’amdoelillaah ook in het Nederlands verkrijgbaar, zowel in islamitische boekhandels als op websites.

4.) Laat voor je naasten en degenen die je onderhoud, genoeg onderhoudskosten na en spoor hen aan om Allah te vrezen: het is verplicht voor degene die op h’adj wil om genoeg onderhoudskosten aan degenen waar hij de verplichting over heeft om ze te onderhouden, zoals voldoende geld, levensmiddelen en dat hij ze achterlaat in een omgeving zonder kwellingen en gevaren.

5.) Berouw tonen aan Allah de Verhevene van alle zondes en fouten: Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “…En toon allemaal berouw tegenover Allah, O gelovigen, opdat jullie succesvol zullen zijn.” [Soerat an-Noer (24), aayah 31.]

Berouw tonen houdt in: het volledig afstand nemen van alle zondes en fouten en deze achterwege laten, spijt betuigen over de verkeerde daden die men in het verleden verrichtte, de vastbeslotenheid hebben om er niet naar terug te keren, en als men mensen onrecht aandeed dan moeten hun rechten teruggegeven worden. Dit heeft zowel te maken met geld dat teruggegeven dient te worden, als vergeving vragen voor roddels of ander materieel onrecht… etc.

Zijne eminentie sheikh ‘Abdoel-‘Aziez ibn Baaz (moge Allah hem genadig zijn) heeft gezegd: “Degene die de h’adj verricht en hij heeft de verplichting van het gebed ontkent, dan treedt zo’n persoon in ongeloof, dit gebaseerd op de unanimiteit van alle geleerden, zijn h’adj is dan niet geldig. En degene die het gebed nalaat uit luiheid en gemakzuchtigheid, over deze persoon is er meningsverschil tussen de geleerden: er is een groep geleerden die van mening is dat zijn h’adj geldig is, en een ander groep die van mening is dat zijn h’adj ongeldig is. De juiste mening is dat zijn h’adj niet geldig is, dit gebaseerd op wat de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “De belofte tussen ons en hen is het gebed, degene die het nalaat is in ongeloof getreden.” En hij (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei ook (Nederlandstalige interpretatie): “Hetgeen dat een man naar ongeloof en polytheïsme leidt, is het nalaten van het gebed.” Dit geldt voor degene die de verplichting van het gebed ontkent en voor degene die het uit luiheid en laksheid niet verricht. En Allah is de Bron van succes. (Zie het artikel Het islamitische oordeel over degene die het gebed nalaat.)

6.) Het gebruiken van financiële middelen die eerlijk zijn verdient en niet uit een niet-toegestane (h’araam) bron komen, zodat men geen zonde daarmee begaat tijdens de h’adj. Degene die op h’adj gaat en zijn inkomen is niet helemaal eerlijk verdient, zijn h’adj zal niet aanvaard worden. In een overlevering zegt de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) (Nederlandstalige interpretatie): “Als de bedevaartganger met een goed (h’alaal) onderhoud naar de h’adj gaat, zodra hij zijn voeten in de steigerbeugel zet (van het rijdier) en roept: ‘Labbayka laahoemma labbayk (mijn Heer, ik accepteer Uw oproep),’ tot hem zal een oproeper uit de hemel roepen: ‘Jouw oproep en smeekbeden zijn aanvaard, jouw onderhoud is h’alaal en jouw reis is (van het) h’alaal (betaald), jouw h’adj is mabroer en bevat geen gebreken.’ Maar als hij middels een slecht (h’araam) onderhoud naar de h’adj gaat, als hij zijn voeten in de steigerbeugel zet en zegt: ‘Labbayka llaahoemma labbayk (mijn Heer, ik accepteer Uw oproep),’ hem zal er een oproeper uit de hemel antwoorden, zeggende: ‘Jouw oproep en smeekbeden zijn niet aanvaard, jouw inkomsten zijn h’araam en jouw reis is (van het) h’araam (betaald), jouw h’adj is gebrekkig en zal als zonde op je gerekend worden en het zal niet van je geaccepteerd worden.’” (Overgeleverd door at-Tabaraanie.)

7.) Het kiezen van oprecht gezelschap: zij zijn degenen die je zullen steunen tijdens de reis, zij zullen je laten herinneren als je iets vergeet en je onderwijzen als je onwetend bent en zullen je omringen met goede zorg en broederlijke/zusterlijke liefde. Zij zien dit als een soort aanbidding tot Allah, Verheven en Glorieus is Hij.

8.) Zich strikt houden aan de ethiek van een reiziger en gebruikelijke smeekbedes die tijdens het reizen worden gereciteerd opnoemen, o.a. smeekbedes van de reis en de takbier als men iets hoogs begaat en tasbieh’ wanneer men een daling meemaakt, daarnaast smeekbedes wanneer er gestopt wordt om ergens te verblijven of logeren.

9.) De ziel en het lichaam voorbereiden op de moeilijkheden en allerlei inspanningen: sommige mensen worden het zat en beu wegens de warmte, te weinig eten of de lange afstand (je hebt soms veel geduld nodig). Je gaat er niet heen om op te luchten of om jezelf te vermaken. Weet dat de hoogste rang van geduld en het beste ervan is het geduld hebben tijdens aanbidding… ook al zijn er in deze tijden middelen verfijnd en vervoermiddelen beschikbaar gemaakt, dient men altijd zich in te spannen en blijven er moeilijkheden en vermoeidheid… Beste bedevaartganger (h’adji), maak je daden niet ongeldig door anderen lastig te vallen, zowel met je lichaamsdelen, door bijvoorbeeld je broeders en zusters te duwen, of slechte woorden tot hen te spreken en ongeduldig te zijn, zorg dat je geduldig en kalm blijft.

10.) Je ogen neerslaan tegenover zaken die Allah verboden heeft om te zien. Vrees Allah en neem afstand van hetgeen wat Allah jou verboden heeft verklaard. Je bevindt je op een grote machtige plaats en bent bezig met een grote en belangrijke aanbidding. Bescherm je tong tegen slechte woorden en je lichaamsdelen tegen handelingen die h’araam zijn. Laat jouw h’adj geen zonde voor je zijn die op de Dag des Oordeels zwaarder zal tellen dan zondes die men buiten deze gelegenheid begaat.

11.) Praat met mensen die al op h’adj zijn geweest om te leren van hun ervaringen. Wat moet je meenemen, waar moet je voor opletten. Bereid jezelf goed voor…

Moge Allaah Ta’aalaa onze aanbidding aanvaarden en onze fouten vergeven. Moge Allah onze (moslim)ouders laten behoren tot degenen wier zondes zijn vergeven, en ons laten behoren tot degenen die de oproep van Allah accepteren en streven om dit jaar de h’adj te verrichten als zij de middelen daarvoor hebben.

Relevante artikelen:

H’adj & ‘Oemrah (diverse artikelen en foto’s aangaande de grote en kleine bedevaart)

De vijf zuilen van de Islam

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan