Verboden zakelijke transacties

Verruil de handel van het Hiernamaals niet voor de handel van het wereldse leven.

ZakelijkSheikh Saalih’ ibn Fawzaan al-Fawzaan.
Vertaald door ‘Abdoellaah Bekx.
Zie ook Multi-level marketing (MLM) en piramidespellen.

Alle lof is voor Allah, Heer der werelden, en moge Allahs zegeningen en vrede neerdalen op de voornaamste van alle boodschappers, Moh’ammed, alsook op zijn familie, al zijn metgezellen en iedereen die hun voorbeeld volgt. Voorts:

Dit is een korte verhandeling over het onderwerp al-boeyoo’ al-moenh’ee ‘anhaa fil-islaam (verboden zakelijke transacties in de islam), dat samengesteld is zodat de moslim ze kan mijden in zijn dagelijkse aangelegenheden. Hierdoor kan zijn inkomen van het wettige zijn, waarmee Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke) hem zal zegenen zowel in dit leven als in het volgende. De bron van deze verhandeling was een lezing die ik gegeven heb in masdjid Sumoo Walee al-‘Ahd al-Ameer ‘Abdullaah bin ‘Abdil-‘Azeez Aali Su’ood in Riyadh, Saoedi-Arabië, in de maand Djoemaada al-Oelaa 1411 H.

Na de inleiding volgen de volgende hoofdstukken:

(1) Als het zaken doen iemand geheel in beslag neemt waardoor hij zijn aanbidding van Allah verwaarloost
(2) Het verkopen van verboden producten
(3) Het verkopen van muziekinstrumenten
(4) Het verkopen van afbeeldingen [d.w.z. plaatjes en beelden (van levende wezens)]
(5) Het verkopen van geluidsdragers met immorele liedjes
(6) Het verkopen van iets dat de koper gaat gebruiken om h’araam mee te begaan
(7) Het verkopen van iets dat je niet bezit
(8) Tot de verboden zakelijke transacties behoort de ‘aynah transactie
(9) An-Nadjash behoort ook tot de verboden zakelijke transacties
(10) Wanneer een moslim een verkoop boven op een verkoop van zijn broeder uitvoert
(11) De misleidende verkoop

 

Inleiding

O broeders! Er is geen twijfel dat handel en zaken doen twee dingen zijn die vereist en noodzakelijk zijn, omdat Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) ons bevolen heeft te zoeken naar levensonderhoud voor onszelf volgens de correcte manieren. Allah de Verhevene zegt betreffende handel (oftewel kopen en verkopen) (Nederlandstalige interpretatie): “…Allah heeft handel toegestaan en rente verboden (#1)…” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 275.]

<<<(#1) Noot van vertaler: er is geen handel in de hele wereld waarbij er een vaste en gegarandeerde winst is zonder enig risico. Men dient arbeid en geld te investeren en risico’s onder ogen te zien. De woekeraar daarentegen, die slechts zijn geld uitleent, blijft een vaste hoeveelheid winst ontvangen zonder enige inspanning en zonder enig risico of wat dan ook. Arbeid en risico rusten uitsluitend op de debiteur, hoewel de crediteur wel deelt in de winst! Op grond van welke redenering en welke principes van logica, rechtvaardigheid en economie is het gerechtvaardigd voor hem om een vaste winst te ontvangen? Zelfs vanuit een economisch oogpunt zal handel helpen een maatschappij op te bouwen, terwijl rente leidt tot ruïnering. (Uit Tafheem-ul-Qur’an.) Zie het artikel Analyse van de financiële crisis in het licht van de sharie’ah.>>>

En Hij, de Meest Barmhartige, zegt ook (Nederlandstalige interpretatie): “O degenen die geloven! Wanneer er wordt opgeroepen tot het vrijdaggebed (salaat al-djoemoe’ah), haast (#2) jullie dan naar het gedenken van Allah en laat de handel. Dat is beter voor jullie, als jullie maar wisten! (#3) Wanneer het gebed afgelopen is, verspreid jullie dan op aarde en zoek de gunst van Allah (door te werken etc.) en gedenk Allah veelvuldig [en laat dit terugkomen in jullie gedrag (#4)], opdat jullie succesvol zullen zijn.” [Soerat al-Djoemoe’ah (62), aayah 9-10.]

<<<(#2) Noot van vertaler: de betekenis van ‘haasten’ verwijst hier niet naar het snel lopen, maar naar het belang van het gebed… Want het snel lopen naar de moskee is afgeraden. (Tefsier Ibn Kethier.)>>>

<<<(#3) Noot van vertaler: dit omvat alle transacties (of werkzaamheden). Wanneer de oproeper tot het vrijdaggebed oproept, dan is het niet toegestaan om handel te drijven. (Zoebdatoe t-Tefsier mien Fet-h’ie l-Qadier.)>>>

<<<(#4) Noot van vertaler: want wat heeft het voor zin om Allah de Verhevene veel te gedenken terwijl dit vergezeld gaat met slecht gedrag of oneerlijk zaken doen etc.?>>>

En Allah de Alwijze zegt, degenen die het zoeken naar levensonderhoud (rizq) combineren met het verrichting van aanbidding (Nederlandstalige interpretatie): “In huizen (#5) welke Allah gebood te verheffen (#6) en dat daarin Zijn Naam genoemd wordt (door Hem te gedenken); zij verheerlijken Hem (Allah) daarin in de ochtenden en de avonden. Mannen die niet door handel noch verkoop afgeleid worden van het gedenken van Allah en het onderhouden van het gebed en het geven van az-zakaah (de verplichte aalmoes)…” [Soerat an-Noer (24), aayah 36-37.]

<<<(#5) Noot van vertaler: Sayyid Aboe al-A’laa Mawdoedie gaf in zijn Tafheem-ul-Qur’an aan dat dit kan verwijzen naar moskeeën, maar ook naar de huizen van de gelovigen: “verheffen” beduidt dan het verheffen van hun morele status.>>>

<<<(#6) Noot van vertaler: Allah de Verhevene gebood om de moskeeën te onderhouden en te reinigen van onreinheden alsook van ijdele spraak en handelingen die niet daarin gepast zijn. … Er zijn verschillende ah’aadieth overgeleverd over het bouwen van moskeeën en het respecteren, waarderen en parfumeren ervan en het daarin gebruiken van wierook. (Tefsier Ibn Kethier.)>>>

(Lees verder onder de afbeelding.)

Rijk en arm

 

Allah de Verhevene geeft in deze aayah aan dat het kopen en verkopen (oftewel zaken doen) behoort tot de eigenschappen van de moslims. Maar als het tijd is om te bidden, stoppen zij met het kopen en verkopen en gaan naar het gebed, zij zijn: “…Mannen die niet door handel noch verkoop afgeleid worden van het gedenken van Allah…” [Soerat an-Noer (24), aayah 37.]

Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) beveelt ons op zoek te gaan naar middelen van levensonderhoud (rizq) samen met het bevel om Hem te aanbidden, zoals Hij zegt (Nederlandstalige interpretatie): “…dus zoek de voorziening bij Allah en aanbid Hem en betuig dank jegens Hem. Tot Hem zullen jullie terugkeren (op de Dag der Opstanding).” [Soerat al-‘Ankaboet (29), aayah 17.]

<<<Noot van vertaler: zie het artikel De voorwaarden voor acceptabele ‘ibaadah (aanbidding).>>>

Je bezighouden met kopen en verkopen, of enige andere vorm van toegestane manier om levensonderhoud te verdienen, is iets wat dus nodig is volgens de religie (#7), aangezien dit voor enorme voordelen zal zorgen voor zowel het individu als de samenleving.

<<<(#7) Noot van vertaler: de Islam (al-Islaam) moedigt mensen aan om te werken. Al-Miqdaam (moge Allah tevreden over hem zijn) verhaalde dat de boodschapper van Allah (salallaahoe ‘alayhie wa sellem – Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): “Niemand eet ooit beter voedsel dan dat wat hij met zijn eigen handen verdiend heeft. De profeet van Allah Daawoed (David – vrede zij met hem) at dat wat hij met zijn eigen handen verdiende.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie, 1966). Al-Zoebayr ibn al-‘Awwaam (moge Allah tevreden over hem zijn) verhaalde dat de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) zei (Nederlandstalige interpretatie): “Als iemand van jullie een touw zou nemen en brandhout zou brengen op zijn rug en het verkopen, aldus zijn waardigheid beschermend, dat is beter voor hem dan het vragen aan mensen die mogelijkerwijs geven aan hem of niet geven aan hem.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie, 1402.)>>>

Handel is op zichzelf prijzenswaardig en nodig, zolang het niet nadelig is voor iemands aanbidding en niet zorgt voor verwaarlozing van het verrichten van het gebed in gemeenschap in de masaadjid (moskeeën). De profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem – Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “De eerlijke en betrouwbare zakenman zal bij de profeten, martelaren en rechtschapen mensen zijn.” Dit betekent dat de (gelovige) zakenman die koopt en verkoopt terwijl hij eerlijk is, bij deze groepen mensen zal zijn op de Dag des Oordeels. (#8) Dit is een grote positie en een aanduiding voor de verhevenheid van een dergelijk beroep.

<<<(#8) Noot van vertaler: in tegenstelling tot de oplichter. Wellicht is een dief of oplichter blij met wat hij nu in ad-doenyaa (deze wereld) op onrechtmatige wijze verkrijgt, maar in al-Aakhirah (het Hiernamaals) zal hij aan iedereen hun rechten terug moeten geven. De profeet Moh’ammed (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) zei eens tegen zijn metgezellen (moge Allah tevreden over hen zijn) (Nederlandstalige interpretatie): “Weten jullie wie moeflis (failliet/blut) is?” Zij zeiden: “Onder ons, degene die failliet is, is degene die geen dirhams (geld) en geen goederen heeft.” Hij zei: “Degene die failliet is onder mijn oemmah (gemeenschap) is degene die op de Dag der Opstanding komt met het gebed, vasten en zakaah, maar hij zal komen terwijl hij die-en-die beledigd heeft, die-en-die belasterd heeft, de eigendommen van die-en-die (onrechtmatig) verbruikt heeft, het bloed van die-en-die heeft doen vloeien en die-en-die geslagen heeft. Ieder van hen zal wat van zijn h’asanaat (goede daden) gegeven worden, en als zijn h’asanaat opraken voordat de rekening vereffend is, zullen wat van hun sayyie-aat (zonden) genomen worden en op hem geworpen worden, vervolgens zal hij in de Hel geworpen worden.” (Overgeleverd door Moeslim.)>>>

De profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) werd eens gevraagd welk soort inkomen het meest puur was. Hij (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) antwoordde (Nederlandstalige interpretatie): “Een gezegende handel (geaccepteerd door Allah) en de arbeid die een man met zijn handen doet.” (Overgeleverd door at-Tabaraanie.)

De profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) heeft ook gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “De twee personen die een handelsovereenkomst aangaan zijn in een toestand van goedheid totdat zij van elkaar weggaan. Als zij beide eerlijk en open zijn jegens elkaar, dan zijn zij gezegend in hun transactie. Maar als zij liegen en (de waarheid) verbergen, dan zal de zegening van hun transactie uitgewist worden.”

Zaken doen terwijl men eerlijk en rechtschapen is, behoort dus tot de beste manieren om levensonderhoud te verwerven. Wat betreft het zaken doen met leugens, bedrog, oplichterij en misleiding, dit behoort tot de slechtste manieren om levensonderhoud te verdienen. De profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) passeerde eens een groep moslims die kochten en verkochten op de marktplaats van al-Medienah. De profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) zei toen (Nederlandstalige interpretatie): “O groep handelaren!” Daarop verhieven zij hun hoofden en wachtten om te horen wat hij zou zeggen. Hij (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) zei: “Werkelijk, de handelaren zullen opgewekt worden als zondige boosdoeners (foedjaar) behalve degenen die Allah vrezen (Hem gehoorzamen) en rechtschapen en eerlijk zijn.” (Overgeleverd door at-Tirmidzie die zei dat het h’asan sah’ieh’ is.)

De profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) hield zich ook bezig met handel tijdens het eerste deel van zijn leven, toen hij het geld van Khadiedjah (moge Allah tevreden over haar zijn) beheerde (alsook haar handelskaravanen leidde). Dit was vóór zijn aanstelling als profeet. En hij kocht en verkocht en maakte winst.

Hetzelfde geldt voor zijn sah’aabah (metgezellen – moge Allah tevreden over hen zijn); zij kochten en verkochten en lieten zich in met handel. En er waren rijke mensen onder hen die hun rijkdom gebruikten om de djihaad op de weg van Allah te steunen, zoals ‘Oethmaan ibn ‘Affaan (moge Allah tevreden over hem zijn) die de armen in het leger voorzag van uitrusting. Zo ook ‘Abdoer-Rah’maan ibn ‘Awf (moge Allah tevreden over hem zijn), die geld doneerde aan de moslims ten tijde van nood en ten tijde van djihaad. En zo was Aboe Bakr as-Siddheeq (moge Allah tevreden over hem zijn) ook, want hij kocht en verkocht en offerde zijn rijkdom op om de Islaam en de moslims te steunen, zowel tijdens de periode in Mekkah als na de hidjrah (emigratie) naar al-Medienah. Hij gaf veel van zijn bezittingen weg omwille van Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke).

Het zoeken naar levensonderhoud volgens de toegestane manieren – met handel als de meest belangrijke – bevat dus veel goeds.

Maar er zijn religieuze richtlijnen aangaande dit kopen en verkopen zodat de moslim kan voorkomen dat hij zich bezighoudt met verboden transacties en onwettige vormen van geld verdienen. De profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) heeft ons bepaalde vormen van zakelijke transacties verboden, wegens hetgeen zij bevatten aan zondige manieren om geld te verdienen en wat er aan gevaren voor de mensheid (individueel of maatschappelijk) in wordt aangetroffen en het op onrechtmatige wijze nemen van bezit.

Tot deze verboden zakelijke transacties behoort:

 


(1) Als het zaken doen iemand geheel in beslag neemt waardoor hij zijn aanbidding van Allah verwaarloost

Dit wil zeggen dat de zakelijke transacties de tijd voor aanbidding in beslag nemen, zoals wanneer een persoon bezig is met kopen en verkopen waardoor hij het gezamenlijk bidden in de moskee verwaarloost, zo zeer dat hij het geheel of gedeeltelijk mist. Dit is verboden. Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke) zegt (Nederlandstalige interpretatie): “O degenen die geloven! Wanneer er wordt opgeroepen tot het vrijdaggebed (salaat al-djoemoe’ah), haast jullie dan naar het gedenken van Allah en laat de handel. Dat is beter voor jullie, als jullie maar wisten! Wanneer het gebed afgelopen is, verspreid jullie dan op aarde en zoek de gunst van Allah (door te werken etc.) en gedenk Allah veelvuldig (en laat dit terugkomen in jullie gedrag), opdat jullie succesvol zullen zijn.” [Soerat al-Djoemoe’ah (62), aayah 9-10.]

En Allah de Verhevene zegt in een andere aayah (Nederlandstalige interpretatie): “O degenen die geloven! Laat jullie bezittingen en jullie kinderen jullie niet afleiden van het gedenken van Allah. En wie dat doen, zij zijn dan de verliezers.” [Soerat al-Moenaafiqoen (63), aayah 9.]

<<<Noot van vertaler: d.w.z. dat je je niet overmatig moet bezighouden met je bezittingen en kinderen etc., ten koste van religieuze verplichtingen. Voor je het weet is de tijd voorbij en verlies je jezelf en je familie op de Dag der Opstanding. (Tefsier Ibn Kethier.)>>>

Schenk aandacht aan de Uitspraak van Allah de Almachtige: “…zij zijn dan de verliezers.” Hij verklaart hen verliezers, ook al zijn zij rijk en hebben zij enorme hoeveelheden geld – en zelfs al hebben zij heel veel kinderen.

Dit is zo omdat hun rijkdom en kinderen hetgeen zij gemist hebben aan aanbidding van Allah niet kunnen vervangen. Dus ook al verwerven zij winst of inkomen in deze wereld, toch zullen zij verliezers zijn in elke betekenis van het woord.

Zij kunnen in werkelijkheid alleen maar profiteren als zij deze twee goede dingen combineren. Als zij het zoeken naar levensonderhoud en de aanbidding van Allah zouden verenigen, door te kopen en verkopen wanneer het tijd is om te kopen en verkopen en aanwezig zijn bij het gebed als het tijd is om aanwezig te zijn bij het gebed, dan hebben zij het goede van dit leven en het goede van het Hiernamaals verenigd. Zij zouden dan gehandeld hebben naar de Uitspraak van Allah (Nederlandstalige interpretatie): “…dus zoek de voorziening bij Allah en aanbid Hem…” [soerat al-‘Ankaboet (29), aayah 17.], alsook Zijn Uitspraak (Nederlandstalige interpretatie): “…Wanneer het gebed afgelopen is, verspreid jullie dan op aarde en zoek de gunst van Allah (door te werken etc.)…” [Soerat al-Djoemoe’ah (62), aayah 9-10.]

Handel bestaat dus uit wee soorten: de handel van het wereldse leven en de handel van het volgende leven (in het Hiernamaals). De handel van dit leven gaat gepaard met bezit en verdiensten, terwijl de handel van het volgende leven gepaard gaat met rechtschapen daden. Allah de Meest Barmhartige zegt (Nederlandstalige interpretatie): “O degenen die geloven! Zal Ik jullie wijzen op een handel die jullie zal redden van een pijnlijke kwelling? Dat jullie in Allah en Zijn boodschapper (Moh’ammed) geloven en dat jullie strijden op de weg van Allah met jullie bezittingen en jullie zielen; dat is beter voor jullie, als jullie het maar wisten! (#9) Hij zal jullie zonden vergeven en jullie binnenlaten in tuinen waar de rivieren onderdoor stromen en jullie binnenlaten in goede woningen in tuinen van eeuwigheid. Dat is het geweldige succes. En iets anders waar jullie van houden, hulp van Allah en een nabije overwinning. En verkondig de gelovigen goed nieuws (o Moh’ammed).” [Soerat as-Saf (61), aayah 10-13.]

<<<(#9) Noot van vertaler: als we de betrekkelijke waarden van dingen maar eens wisten en begrepen – het opofferen van onze vergankelijke, kortstondige voordelen voor de vergeving en liefde van Allah de Verhevene en de eeuwige gelukzaligheid.>>>

(Lees verder onder de afbeelding.)

 

Dit is de onmetelijke handel, welke zeer winstgevend is. (#10) Dus als de toegestane handel van dit wereldse leven hiermee gecombineerd wordt, wordt het goed op goed. Maar als een persoon zijn handel beperkt tot slechts die van dit wereldse leven, terwijl hij de handel van het Hiernamaals verlaat, wordt hij een verliezer, zoals Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “…zij zijn dan de verliezers.” [Soerat al-Moenaafiqoen (63), aayah 9.]

<<<(#10) Noot van vertaler: aangezien de winst zeer hoog is. Ibn ‘Abbaas (moge Allah tevreden over hem zijn) verhaalde: “De profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem), verhalend over zijn Heer, zei (Nederlandstalige interpretatie): ‘Allah laat (de aangewezen engelen over jullie) de goede daden en de slechte daden opschrijven, en Hij verduidelijkte hoe. Als iemand van plan is om een goede daad te verrichten en hij doet het niet, dan zal Allah voor hem een volledige goede daad opschrijven (in zijn verslag bij Hem); en als hij van plan is om een goede daad te verrichten en het werkelijk doet, dan zal Allah schrijven voor hem (in zijn verslag) bij Hem (de beloning gelijk aan) tien tot zevenhonderd keer, tot vele keren meer; en als iemand van plan is om een slechte daad te verrichten en hij doet het niet (uit eigen beweging), dan zal Allah een volledige goede daad opschrijven (in zijn verslag) bij Hem, en als hij van plan is om het (een slechte daad) te verrichten en het werkelijk doet, dan zal Allah één slechte daad opschrijven (in zijn verslag).’” (Sah’ieh’ al-Boekhaarie.)>>>

Dus als een persoon zijn aandacht zou richten op het verrichten van aanbidding, en het gebed naleeft zoals het hoort, en als hij Allah veel gedenkt door te doen wat Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) hem bevolen heeft te doen, dan zal Allah Ta’aalaa zeker de deuren van levensonderhoud voor hem openen. In feite is het gebed een middel om levensonderhoud (rizq) te verwerven, zoals Allah de Almachtige zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En draag jouw familie (volgelingen) op het gebed te verrichten en wees voortdurend standvastig met het verrichten ervan. Wij vragen jou niet om een voorziening – Wij voorzien jou. (#11) En het goede einde (het Paradijs) is voor de bezitters van taqwaa (vroomheid, Godvrezendheid, gehoorzaamheid).” [Soerat Taa Haa (20), aayah 132.]

<<<(#11) Noot van vertaler: dit beduidt: “Wij vragen jou niet om de gebeden te verrichten omdat dit Ons ten goede komt. Wij vragen jou dit te doen voor jouw eigen bestwil, omdat dit zorgt voor vroomheid en zal zorgen voor wezenlijk succes voor jou in deze wereld en in het Hiernamaals.” (Tafheem-ul-Qur’an.)>>>

Dus het gebed, waarvan sommige mensen beweren dat het afbreuk doet aan de tijd om rizq (levensonderhoud) te zoeken en om te kopen en verkopen, is in feite het tegenovergestelde van wat zij beweren. Het opent juist de deur voor levensonderhoud, comfort en zegeningen voor hen. Dit is zo omdat de rizq (levensonderhoud) in de Hand van Allah is. Dus als je aandacht schenkt aan het gedenken en aanbidden van Hem, zal Hij de deur naar levensonderhoud vergemakkelijken en openen voor jou: “…En Allah is de Beste der voorzieners.” [Soerat al-Djoemoe’ah (62), aayah 11.]

Allah de Verhevene zegt, de aanbidding van de gelovigen omschrijvend (Nederlandstalige interpretatie): “In huizen welke Allah gebood te verheffen en dat daarin Zijn Naam genoemd wordt (door Hem te gedenken); zij verheerlijken Hem (Allah) daarin in de ochtenden en de avonden. Mannen die niet door handel noch verkoop afgeleid worden van het gedenken van Allah en het onderhouden van het gebed en het geven van az-zakaah (de verplichte aalmoes). Zij vrezen een Dag waarop de harten en de ogen op en neer zullen gaan (#12).” [Soerat an-Noer (24), aayah 36-37.]

<<<(#12) Noot van vertaler: zij vrezen de Dag der Opstanding, waarop de harten op en neer zullen gaan, tussen hoop op de redding en vrees voor de vernietiging. De ogen zullen daarin op en neer gaan, kijkend naar wat de eindbestemming zal zijn. (At-Tefsieroe al-Moeyassar.)>>>

Sommige van de selef (vrome voorgangers) zeiden als uitleg van deze aayah: “Zij (de sah’aabah – moge Allah tevreden over hen zijn) hielden zich bezig met kopen en verkopen (handel), maar als één van hen de moe’adzin (degene die de adzaan – oproep tot het gebed – verricht) hoorde en de weegschaal was nog in zijn handen, dan liet hij deze vallen en ging meteen naar het gebed.”

Het punt is, zoals al is aangegeven, dat als iemand totaal in beslag genomen wordt door handel waardoor hij het gebed verwaarloosd, dan is deze handel verboden en vruchteloos. Het geld dat verdiend is, is h’araam (onwettig) en niet zuiver.

 


(2) Het verkopen van verboden producten

Als Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) iets verboden verklaart, dan maakt Hij ook het geld nemen daarvoor verboden, zoals wanneer iemand iets verkoopt dat verboden is om te verkopen. De boodschapper van Allah (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) verbood dat dode dieren, khamr (oftewel wijn – alcoholische dranken), varkensvlees en beelden (van levende wezens) verkocht worden. Dus als iemand dode dieren verkoopt, d.w.z. vlees waarover niet de voorgeschreven zakaat betaald is (want over vee dient men zakaah te betalen – zie het artikel az-Zakaah), dan heeft hij een dood dier verkocht en onwettig geld verdiend.

Dit geldt ook voor het verkopen van khamr. Het woord khamr beduidt alles dat bedwelmd, volgens de uitspraak van de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) (Nederlandstalige interpretatie): “Elk bedwelmend middel is khamr en elke soort khamr is h’araam (verboden).” En hij (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) vervloekte tien mensen met betrekking tot khamr, zoals overgeleverd is in de authentieke h’adieth (Nederlandstalige interpretatie): “…Allah vervloekte alcohol, degene die het drinkt, degene die het inschenkt, degene die het verkoopt, degene die het koopt, degene die het perst (die de druiven perst, etc.), degene voor wie het geperst wordt, degene die het draagt en degene naar wie het gedragen wordt en degene die de prijs daarvan opstrijkt.” [Overgeleverd door Ibn ‘Oemar (moge Allah tevreden over vader en zoon zijn) en door sheikh al-Albaanie als sah’ieh’ (authentiek) geclassificeerd in Sah’ieh’ Abie Daawoed, 2/700. At-Tirmidzie en Ibn Maadjah leverden iets vergelijkbaars over.] (Zie het artikel Kun jij de verleiding van C2H5OH weerstaan?)

Khamr is elk soort bedwelmend middel, of het nou khamr genoemd wordt of alcoholische drank, bier, wijn of whisky. Het veranderen van de naam verandert niet het feit dat het khamr is. In een h’adieth is overgeleverd dat: “Er zullen mensen komen tijdens de Laatste Dagen die khamr met een andere naam zullen noemen en het drinken.”

Wat nog erger is dan dit, is het verkopen van verdovende middelen, zoals hasjiesj en opium, alsook alle andere soorten (soft en hard) drugs. Degene die het verkoopt en er mee handelt is een crimineel – in de ogen van de moslims en in de ogen van de hele wereld. Dit is zo omdat drugs mensen doodt (zowel direct als indirect door de criminaliteit die er mee gepaard gaat, het is dus een vernietigend wapen).

Eenieder die drugs verkoopt of het distribueert of helpt bij het distribueren – zij vallen allemaal onder de vloek van Allahs boodschapper (salallaahoe ‘alayhie wa sellem). Het nemen van geld daarvoor behoort tot de slechtste daden en de meest walgelijke verdiensten. Bovendien verdient degene die handelt in drugs het om geëxecuteerd te worden omdat hij behoort tot diegenen die verderf zaaien in het land.

Hetzelfde geldt voor het verkopen van sigaretten en qat (bladeren van Catha edulis of mira waarop men in Arabische landen kauwt; het heeft vele nadelige bijwerkingen). Sigaretten zijn schadelijk en zij veroorzaken (dodelijke) ziekten. In feite zijn alle eigenschappen van khoebth (slechtheid) verzameld in sigaretten. Roken heeft geen enkel voordeel, terwijl de schadelijke gevolgen talrijk zijn. Je adem gaat er van stinken en anderen hebben last van je als je de rook in hun gezichten blaast. (Zie het artikel De sigaret – een sluipende moordenaar!)

Roken is dus vanuit alle perspectieven slecht en het bevat geen enkel voordeel. Het is daarom zonder enige twijfel verboden; en niet slechts vanuit één perspectief, maar vele. Wanneer men rookt, gooit men geld weg en verspilt men tijd (omdat men het besteedt aan iets schadelijks). Sigaretten verminken het gezicht en maken de lippen en tanden zwart. Sigaretten veroorzaken vele ziekten (en men kan er zelfs aan doodgaan). Veel mensen zijn er door gekweld, doch nemen velen het heel licht op en beschouwen het roken als iets triviaals. Degenen die het verkopen doen dit omdat zij houden van geld verdienen op elke mogelijke manier. Maar deze mensen weten niet dat dit soort transacties al hun verdiensten bederven, omdat sommige van hen het geld dat zij daaraan verdienen mengen met de rest van hun inkomen.

Levensonderhoud wordt niet van Allah de Verhevene gezocht door Hem ongehoorzaam te zijn, maar door Hem te gehoorzamen. Wat Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke) ook voor jou heeft bepaald aan rizq (levensonderhoud), het zal zeker tot jou komen. Als je het zoekt terwijl je Allah de Verhevene gehoorzaam bent (in al hetgeen Hij gebiedt en verbiedt), zal Hij het verkrijgen van bezittingen vergemakkelijken en het zegenen.

(Lees verder onder de afbeelding.)

 


(3) Het verkopen van muziekinstrumenten

Dit geldt voor alle soorten muzikale en entertainmentapparaten, zoals snaar- en blaasinstrumenten, en alles wat voor dat doel gebruikt wordt, ook al geven ze het een andere naam. Het is voor de moslim dus h’araam (verboden) om deze instrumenten en apparaten te verkopen omdat het een verplichting is om ze te vernietigen en er niet één achter te laten in de landen van de moslims. Als dit het geval is, hoe kan men ze dan verkopen!? En hoe kan men er dan geld voor nemen!? Dit behoort tot de verboden handelingen!

 


(4) Het verkopen van afbeeldingen [d.w.z. plaatjes en beelden (van levende wezens)]

De profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) verbood ons beelden te verkopen, en wat bedoeld werd met beelden was afbeeldingen (van levende wezens). De reden hiervoor is dat beelden oorspronkelijk gebaseerd zijn op voorstellingen van afbeeldingen, of ze nou paarden, vogels of mensen voorstellen. Het is h’araam om een afbeelding van iets dat een ziel (roeh’) heeft te verkopen, en het geld dat daarmee verdiend wordt is h’araam.

De profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) vervloekte de afbeeldingmakers en hij informeerde ons dat zij degenen zullen zijn met de ergste en meest strenge bestraffing op de Dag des Oordeels.

Zo is het ook niet toegestaan om magazines te verkopen die gevuld zijn met foto’s, vooral als die afbeeldingen immorele afbeeldingen bevatten (d.w.z. naakte of half naakte vrouwen). Want naast het feit dat zij afbeeldingen (van levende wezens) bevatten, wat verboden is, doen zij ook nog dienst als fitnah (verleiding) en een aansporing om slechte daden te verrichten. (En als deze magazines ook nog eens roddels bevatten, of leugens, horoscopen of shirk, komen er nog meer zonden bij!) (Zie de artikelen De grote deugd van het neerslaan van de ogenLiegen en 1 aprilAstrologie en horoscopen.)

Als een man kijkt naar een afbeelding van een mooie vrouw die enkele van haar vormen laat zien, of als ze een gedeelte van haar lichaam ontbloot (d.w.z. naakt), dan zal dit vaak de begeerten van de man prikkelen. (#13) En deze begeerten kunnen dit individu leiden naar immorele en misdadige daden. Dit is precies wat de duivels onder de mensen en de djinn voor ogen hebben.

<<<(#13) Noot van vertaler: de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Ik heb geen fitnah (verlokking, beproeving) na mij achtergelaten die schadelijker is voor mannen dan vrouwen (omdat de man zwak is m.b.t. vrouwen).” (Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.)>>>

Nog erger is het verkopen van immorele films (d.w.z. pornografische films). Deze films tonen naakte vrouwen en mannen, alsook obscene en immorele seksuele handelingen! Deze films verleiden en prikkelen jonge mannen en vrouwen en zorgen ervoor dat zij opgroeien met een liefde voor dit soort immoraliteit. Het is dus niet toegestaan om dit soort smerige films te verkopen. Integendeel, het is voor iedereen verplicht om te voorkomen dat deze films de moslimsamenlevingen binnendringen (eenieder volgens zijn/haar vermogen).

Dus iedereen die een winkel opent om dit soort films te verkopen (of te verhuren), heeft in feite een plaats geopend voor het ongehoorzaam zijn van Allah de Verhevene waarmee hij onwettig geld verdiend. Hij heeft een plaats van fitnah (onheil) geopend en een fort voor de duivel.

<<<Noot van vertaler: Djarier (moge Allah tevreden over hem zijn) verhaalde: “…de boodschapper van Allah (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): ‘Degene die aanzet tot een goede gewoonte (of daad) in de Islaam (door het voorbeeld te geven of anderen er van op de hoogte te brengen), en er wordt naar gehandeld na hem, hij zal dezelfde beloning daarvan (deze daad van goedheid) krijgen als de beloning van degenen die dienovereenkomstig handelen, zonder dat er enige mindering van hun beloningen zal zijn. En wie in de Islaam aanzet tot een slechte gewoonte (of daad) en er wordt naar gehandeld na hem, hij zal dezelfde last daarvan (deze zonde) krijgen als de last van degenen die dienovereenkomstig handelen, zonder dat er enige mindering van hun lasten zal zijn.’” (Overgeleverd door Moeslim.)>>>

 


(5) Het verkopen van geluidsdragers met immorele liedjes

Dit beduidt liedjes met de stemmen van mannen en vrouwen vergezeld met muziek en die gaan over wellustigheid en verliefdheid enzovoort. Het is dus verboden (h’araam) om hier naar te luisteren, op te nemen en om deze liedjes te verkopen. Geld nemen hiervoor wordt beschouwd als onwettig inkomen en verboden verdiensten, wat de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) streng verbood, aangezien zij slechtheid en onzedelijkheid verspreiden. Zij bederven iemands gedrag en laten slechtheden in de huizen van moslims binnendringen.

 


(6) Het verkopen van iets dat de koper gaat gebruiken om h’araam mee te begaan

Dus als de verkoper weet dat de koper het product dat hij koopt gaat gebruiken om een verboden daad mee te verrichten, dan is het verkopen aan hem verboden. De reden hiervoor is dat hij hem zal assisteren bij zondigheid en overtreding en Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “…En steun elkaar in al-birr (de deugdzaamheid en het goede) en at-taqwa (rechtschapenheid en vroomheid) en steun elkaar niet in de zonde en de overtreding…” [Soerat al-Maa-idah (5), aayah 2.]

Bijvoorbeeld, als iemand druiven of dadels koopt voor het doel om daarvan wijn te maken, of hij koopt een zwaard om daarmee moslims te doden, of om daarmee roofovervallen te plegen etc.

Iedereen die een product zal gebruiken op een manier dat Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke) het verboden heeft, dan is het verkopen van dat product aan hem niet toegestaan. Dit is als men zeker weet dat de koper dat zal doen, of als men dit hoogstwaarschijnlijk van hem verwacht.

(Lees verder onder de afbeelding.)

 


(7) Het verkopen van iets dat je niet bezit

Bijvoorbeeld, een man gaat naar een zakenman op zoek naar een specifiek product. Maar deze zakenman heeft dit specifieke product niet (in zijn bezit). Doch beiden gaan akkoord om een contract te maken (voor de verkoop van het product) en gaan akkoord over de prijs (van het product) nu of in de toekomst. Dit terwijl het product niet in het bezit is van de zakenman noch de koper. Vervolgens gaat de zakenman op zoek naar het product, koopt het en draagt het over aan de koper nadat men al akkoord is gegaan over de prijs en zij een contract gemaakt hebben waarin zij de waarde hebben bepaald van dat moment of in de toekomst.

Deze manier van zakendoen is dus h’araam. Waarom? Omdat hij iets verkocht wat hij niet bezat en hij verkocht iets voordat hij het in bezit had, indien het product precies omschreven werd. Als het product niet precies omschreven werd en de prijs ervan werd uitgesteld, verkocht hij in feite een schuld op krediet. De boodschapper van Allah (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) verbood ons dit, zoals het geval was toen Hakiem ibn Hazaam (moge Allah tevreden over hem zijn) bij hem kwam en zei: “O boodschapper van Allah! Wat als een man bij mij komt die iets wil kopen van mij wat ik niet heb; vervolgens ga ik naar de markt en koop het voor hem?” De profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) zei (Nederlandstalige interpretatie): “Verkoop niet iets wat je niet hebt.”

Dit is een uitgesproken verbod, dus is het niet toegestaan voor een persoon om gespecificeerde producten te verkopen tenzij hij ze in bezit heeft voordat er een contract over gemaakt wordt; of hij ze nu op dat moment verkoopt of in de toekomst.

Men dient deze zaak niet licht op te vatten. Dus wie iets wil verkopen, dient de producten op te slaan in zijn winkel, magazijn, de kofferbak van zijn auto of in zijn kantoor, zodat hij de producten kant-en-klaar heeft staan. Als mensen die de producten van hem willen kopen bij hem komen, dan kan hij ze direct of op een later tijdstip aan hen verkopen.

 


(8) Tot de verboden zakelijke transacties behoort de ‘aynah transactie

Wat is een ‘aynah transactie? Dit is wanneer een product aan iemand verkocht wordt voor een uitgestelde prijs (d.w.z. een prijs die later betaald wordt), waarna dat zelfde product teruggekocht wordt van hem tegen een actuele prijs die lager is dan de uitgestelde prijs waarvoor het product aan hem in eerste instantie verkocht werd. Dus wanneer het moment aanbreekt waarop de uitgestelde prijs verschuldigd is, betaalt hij zijn crediteur volledig. Dit is wat bekend is als een al-‘aynah transactie. Het wordt ‘aynah (d.w.z. afgeleid of ‘ayn = hetzelfde) genoemd omdat hetzelfde product dat verkocht werd, teruggegeven wordt aan de eigenaar (voordat hij de prijs er voor ontvangen heeft). Dit is h’araam omdat men zo iemand misleid tot rente (ribaa).

In feite is het alsof je euro’s verkoopt tegen de huidige koers van uitgestelde euro’s (d.w.z. die later gegeven worden), die meer zijn dan het oorspronkelijke bedrag. Men gebruikt het product louter als een middel om deze rente te verwerven.

[Een ander voorbeeld is als men een item aan iemand verkoopt met een waarde van €25,00 voor €50,00 omdat hij het niet nu wil betalen maar pas over een maand. Dit kan men overeenkomen omdat men verwacht dat de waarde van het item wellicht zal stijgen. Maar om de een of andere reden komt de koper geld te kort en wil hetzelfde item terug verkopen aan de eerste eigenaar. Aldus komt hij de volgende dag terug en de eerste verkoper koopt het product terug voor de huidige marktwaarde, wat nog steeds €25,00 is. Wanneer de tijd aanbreekt waarvan afgesproken is dat het bedrag van €50,00 verschuldigd is, d.w.z. een maand later, dan betaalt de koper het bedrag. Alles bij elkaar verdient de verkoper €25,00 en het item, wat beschouwd wordt als rente.]

Men dient in zo’n geval de koper het product te laten verkopen aan iemand anders indien hij in geldnood zit. Imaam Ah’med en Aboe Daawoed (dit is de versie van Aboe Daawoed) leverden over dat Ibn ‘Oemar (moge Allah tevreden over vader en zoon zijn) zei: “Ik hoorde de boodschapper van Allah (salallaahoe ‘alayhie wa sellem – Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zeggen (Nederlandstalige interpretatie): ‘Als jullie je bezighouden met ‘aynah transacties, de staarten van koeien volgen (het land bewerken), tevreden worden met landbouw en djihaad verlaten, Allah zal vernedering op jullie zenden die Hij niet zal verwijderen totdat jullie naar jullie religie terugkeren.’

 


(9) An-Nadjash behoort ook tot de verboden zakelijke transacties

Met an-nadjash wordt bedoeld wanneer men een product ten toon stelt in een openbare veiling, waarna iemand daar een bod op uitbrengt zonder de intentie het te kopen, maar alleen om de prijs te verhogen voor de klanten om zo de kopers te bedriegen. Het maakt niet uit of deze persoon dit overeengekomen is met de verkoper of dat hij dit uit eigen beweging doet. Dus eenieder die een bod uitbrengt op een product terwijl hij niet van plan is het te kopen, maar hij doet dit louter om de prijs te verhogen voor de kopers, zo’n persoon is een naadjish die het verbod van de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) overtreden heeft. Het begaan van an-nadjash is h’araam, aangezien de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “En bega geen nadjash tegenover elkaar.”

Een persoon die geen verlangen of behoefte aan een bepaald product heeft, dient dus niet mee te doen aan de veiling en er geen bod op uit te brengen. In plaats daarvan dient hij de klanten te verlaten die werkelijk het verlangen hebben het product in kwestie te kopen en hen elkaar te laten overtroeven.

Wellicht dat een dergelijk persoon de verkoper wil helpen en dat sympathie jegens de verkoper hem overmand. Dus biedt hij op om de prijs van het item te verhogen om de verkoper te helpen – volgens zijn visie. Of misschien dat de verkoper akkoord gaat met een groep van zijn vrienden om een menigte te vormen rondom het product dat hij verkoopt om de aandacht van andere mensen te trekken. Dit wordt allemaal beschouwd als nadjash en dit alles is h’araam omdat dit middelen zijn om de moslims te bedriegen en een weg om hun geld op onrechtmatige wijze te nemen.

De geleerden van fiqh (islamitische jurisprudentie) hebben aangegeven dat het volgende ook onder nadjash valt; wanneer een verkoper tegen zijn klant zegt: “Ik heb dit item gekocht voor dit-en-dit bedrag,” liegend over de prijs zodat de koper onjuist geïnformeerd wordt en het item koopt voor een verhoogd bedrag.

Of als een verkoper zegt: “Dit product is aan mij verkocht tegen deze-en-deze waarde,” of hij zegt: “Ik ontving het voor zo veel,” liegend over de prijs. Hij wil de klanten alleen maar bedriegen door de prijs te verhogen zodat het dit vermeende en onjuiste bedrag bereikt, waarvan hij (valselijk) beweert er voor betaald te hebben. Dit behoort tot de nadjash dat de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) verbood. Het is oplichting en bedrog en het is liegen en verraad, waarvoor hij rekenschap dient af te leggen tegenover Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij).

Het is voor de verkoper verplicht om de waarheid te vertellen als de koper aan hem vraagt hoeveel het product hem gekost heeft. Hij mag niet over de prijs liegen.

Wat ook valt onder de definitie van nadjash is indien de mensen van de markt, of winkeliers, overeenkomen elkaar niet te overtroeven wanneer een item voor de verkoop wordt aangeboden, om zo de verkoper te dwingen het item voor een lagere prijs te verkopen. Om de prijs laag te houden nemen zij hier allemaal deel aan, wat h’araam is. Dit alles valt onder nadjash. Het is ook een vorm van het onrechtmatig nemen van de bezittingen van mensen.

 


(10) Wanneer een moslim een verkoop boven op een verkoop van zijn broeder uitvoert

De profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “En niemand van jullie dient een verkoop boven op de verkoop van zijn (moslim) broeder uit te voeren.” Hoe wordt dit gedaan? Dit wordt gedaan door, bijvoorbeeld, wanneer een persoon die een bepaald product wil kopen komt en het koopt van een zakenman die hem de optie geeft om de transactie binnen twee of drie dagen, of meer, af te ronden. In dit geval is het dus niet toegestaan voor een andere zakenman om tussen beide te komen, zeggend tegen de koper: “Laat dat product. Ik geef jou hetzelfde item, zelfs beter dan dat, voor een lagere prijs.” Dit is h’araam omdat hij een verkoop boven op een verkoop van zijn broeder uitvoert.

Men dient zich niet met de transactie te bemoeien en hem dit te laten verkrijgen zo lang als hij het item aan hem verkoopt en hem de optie geeft (om de transactie later af te ronden). Als hij wil, neemt hij het product, en als hij wil, annuleert hij de deal. Als hij de deal dan uit eigen beweging afzegt (d.w.z. niet gedwongen of beïnvloed), dan is er geen bezwaar om het (nu) aan hem te verkopen.

Een aankoop boven op een aankoop uitvoeren is ook h’araam. Dus als een moslim een product koopt van één van de zakenmannen voor een bepaalde prijs, waarna hem de keuzemogelijkheid gegeven wordt voor een bepaalde tijd (om de transactie af te ronden), dan is het niet toegestaan voor een andere koper om tussen beide te komen door naar de zakenman of verkoper te gaan, zeggend: “Ik koop het product van jou voor een hogere prijs dan de prijs waarmee die andere persoon het van jou gekocht heeft.”

Dit is h’araam omdat dit soort transacties schade veroorzaken aan de moslims en hun rechten schenden en haat teweegbrengen in hun harten (jegens elkaar). Als een moslim er achter komt dat iemand anders zich bemoeit met zijn transactie, waardoor de deal die tussen hen beide bestond teniet gedaan wordt, dan zal hij gevuld raken met een gevoel van afkeer en wrok jegens die persoon. Of misschien maakt hij zelfs smeekbeden tegen die persoon, omdat hij hem onrecht bejegend heeft.

Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “…En steun elkaar in al-birr (de deugdzaamheid en het goede) en at-taqwa (rechtschapenheid en vroomheid) en steun elkaar niet in de zonde en de overtreding…” [Soerat al-Maa-idah (5), aayah 2.]

(Lees verder onder de afbeelding.)

 


(11) De misleidende verkoop

Dit is wanneer je jouw moslimbroeder bedriegt door hem een product te verkopen dat gebreken heeft terwijl je hiervan op de hoogte bent, maar je verzwijgt het voor hem. Deze vorm van verkoop is niet toegestaan en het is een vorm van bedrog en oplichting. Het is verplicht voor de verkoper om eventuele gebreken van een product kenbaar te maken aan de koper. Als hij hierin tekortschiet, dan is dat misleiding en oplichting. De boodschapper van Allah (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) verbood dit in zijn uitspraak (Nederlandstalige interpretatie): “De twee personen die een handelsovereenkomst aangaan zijn in een toestand van goedheid totdat zij van elkaar weggaan. Als zij beide eerlijk en open zijn jegens elkaar, dan zijn zij gezegend in hun transactie. Maar als zij liegen en (de waarheid) verbergen, dan zal de zegening van hun transactie uitgewist worden.”

Het is dus verplicht op ons, o dienaren van Allah, om eerlijk te zijn. De boodschapper van Allah (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “De religie is oprechtheid, de religie is oprechtheid, de religie is oprechtheid.” Zij (de metgezellen – moge Allah tevreden over hen zijn) zeiden: “Jegens wie, o boodschapper van Allah?” Hij (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) antwoordde: “Jegens Allah (gehoorzaam Hem), Zijn boodschapper (geloof, respecteer en volg hem), Zijn Boek (volg het), de leiders van de moslims (help hen met hun werk) en het gewone volk [beveel hen al-ma’roef (het goede) en verbied hen al-moenkar (het verwerpelijke, het slechte)].” [Overgeleverd in Sah’ieh’ Moeslim op het gezag van Aboe Roeqayyah Tamiem ad-Daarie (moge Allah tevreden over hem zijn).]

Moslims dienen dus eerlijk te zijn. De boodschapper van Allah (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) passeerde eens een persoon die voedsel verkocht op de marktplaats en hij had zijn producten op een hoop. De profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) stak zijn edele hand in de hoop en trof enkele natte delen aan op de bodem van de hoop. Daarop zei hij (Nederlandstalige interpretatie): “Wat is dit, o eigenaar van het voedsel?” Hij zei: “De lucht heeft het aangetast” – waarmee hij bedoelde dat de regen enkele delen aangetast had. Daarop zei de boodschapper van Allah (salallaahoe ‘alayhie wa sellem): “Maak je het dan niet zichtbaar zodat de mensen het kunnen zien? Wie ons bedriegt (d.w.z. de moslims oplicht) behoort niet tot ons.”

Deze h’adieth wordt beschouwd als één van de fundamentele principes voor het uitvoeren van zakelijke transacties tussen moslims. Het is voor een moslim dus niet toegestaan om gebreken geheim te houden. Als zijn koopwaar gebreken heeft, dan moet hij het zichtbaar maken (of een potentiële koper ervan op de hoogte brengen) zodat de koper het ziet en ervan op de hoogte is, waardoor hij het product kan aanschaffen voor een prijs welke past bij het gebrek. Hij dient het product niet te kopen voor de prijs die geldt voor het product wanneer het zonder gebreken zou zijn, want dat zou misleiding, oplichting en bedrog zijn op conto van de verkoper, gebaseerd op de uitspraak van de boodschapper van Allah (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) (Nederlandstalige interpretatie): “Maak je het dan niet zichtbaar zodat de mensen het kunnen zien? Wie ons bedriegt behoort niet tot ons.”

O dienaren van Allah! Hoe vaak worden mensen tegenwoordig wel niet opgelicht!? Hoe vaak zien we mensen die de gebrekkige producten op de bodem van een krat of tas plaatsen terwijl zij de goede items bovenaan plaatsen!? Gebreken worden vaak verborgen of verzwegen – of het nu gaat om groente en fruit, of tweedehands auto’s etc. Dit is bedriegerij, wat opzettelijk gedaan wordt.

<<<Noot van vertaler: Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En geef de volledige maat wanneer jullie de maat nemen en weeg met de correcte weegschaal; dat is beter en het heeft het beste einde.” [Soerat al-Israa-e (17), aayah 35.] Eerlijke handel heeft de beste beloning en leidt naar het beste einde. (Tefsier at-Tabarie.)

Allah de Meest Barmhartige zegt ook (Nederlandstalige interpretatie): “En bepaal het gewicht op een rechtvaardige wijze en neem niets van de balans af.” [Soerat ar-Rah’maan (55), aayah 9.] Dit kan letterlijk begrepen worden, dat men tijdens het wegen (transacties) eerlijk dient te zijn, maar ook figuurlijk, dat eenieder zijn daden zorgvuldig dient af te wegen voordat men iets doet en zichzelf noch iemand anders te kort dient te doen. (Naar Tafheem-ul-Qur’an en A. Yusuf Ali Quran Commentary, de herziene versie.)

In de Nobele Koran lezen we ook (Nederlandstalige interpretatie): “Wee de fraudeurs (degenen die minder geven in maat en gewicht)! Degenen die, wanneer zij iets voor zichzelf laten meten (of wegen) door de mensen, hun recht vermeerderd eisen. En wanneer zij voor anderen meten of wegen, verminderen zij het voor hen. Beseffen zij niet dat zij opgewekt zullen worden (voor de afrekening)!?” [Soerat al-Moetaffifien (83), aayah 1-4.]>>>

We vragen Allah om vergeving voor ons en voor jullie, en moge Hij onze rizq (levensonderhoud) h’alaal maken, en moge Hij onze inkomsten h’alaal maken. En we vragen Hem ook om ons te voorzien van Zijn enorme Gulheid. Amien yaa Rabb!

O Allah! Laat hetgeen U h’alaal gemaakt heeft voldoende voor ons zijn en laat ons niet zwichten voor hetgeen U h’araam gemaakt heeft. O Allah! Vergeef ons, heb genade met ons en accepteer ons berouw. Waarlijk, U bent Degene Die berouw aanvaardt, de Schenker van Genade. En moge de vrede en zegeningen van Allah zijn met de boodschapper van Allah.

 

Relevante artikelen:

Multi-level marketing (MLM) en piramidespellen

Replica producten – Mag je producten van een bekend merk namaken om het te verkopen?

Tijd is geen geld

Wat onderwijst de islam over rechtvaardigheid?

Het consumeren van ribaa (rente)

Analyse van de financiële crisis in het licht van de sharie’ah

Liegen en 1 april

Vraag 39. Is het toegestaan voor een vrouw om te werken?

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan