Vaarwel mijn geliefde

Alle mensen die ons dierbaar zijn, zullen sterven.

VaarwelDoor Moh’ammad as-Shareef.

Alle lof zij Allah, de Heer der werelden. Allahs zegeningen en vrede zijn met de profeet Moh’ammed, zijn familie en metgezellen en iedereen die hun voetstappen volgt tot aan de Laatste Dag.

Al-Boekhaarie en Moeslim hebben overgeleverd dat Oesaamah ibn Zayd (moge Allah tevreden zijn met vader en zoon) heeft gezegd: “Een vrouw liet de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) weten dat haar zoon stervende was en dat hij moest komen om haar te bezoeken. De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zond een bericht terug naar haar. Daarin zei hij (Nederlandstalige interpretatie): “Tot Allah behoort alles wat Hij neemt, en tot Hem behoort wat Hij geeft. Alles heeft bij Hem een voorbeschikt leven, dus wees geduldig en zoek de beloning bij Allah.”

Zij stuurde (een boodschap) terug met een eed dat hij persoonlijk moest komen om haar te bezoeken. Dus hield de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) halt en bij hem waren Sa’d ibn Oebaadah, Moe’aadz ibn Djabal, Oebayy ibn Ka’b en Zayd ibn Thaabit (moge Allah tevreden zijn met hen) alsook anderen. Bij haar huis werd de jongen aan de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gegeven en hij stopte met ademen. De ogen van de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) raakte gevuld met tranen. Sa’d (moge Allah tevreden zijn met hem) zei tegen hem toen hij de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zag huilen: “Wat is dit, O boodschapper van Allah?” De boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) antwoordde (Nederlandstalige interpretatie): “Dit is genade welke Allah in de harten van Zijn dienaren heeft geplaatst. En inderdaad geeft Allah alleen genade aan de genadevolle van Zijn dienaren.”

Beste broeders en zusters, er zijn momenten die erg moeilijk voor ons zijn. Onze broeders en vooral onze zusters worden beproefd met de dood van hun kinderen, ouders, naasten en geliefden. (Zie het artikel De dood.) Het kan tijdens een auto-ongeluk geschieden, maar ook door ziekte of iets anders. Moge Allah de Verhevene de beloning van degene die iemand verloren heeft en geduldig is, en eenieder van ons heeft wel eens een geliefde verloren, vermeerderen. Moge Allah de Verhevene zijn of haar geduld laten toenemen en moge Hij de overleden moslims vergeven. Amien.

Wanneer de dood zo dicht bij huis komt, ontstaan er bij mensen vele vragen. Dit is vooral het geval bij het verlies van een kind. (Zie Vraag 41 – waarom lijden onschuldige kinderen aan ziektes etc.?) Om deze reden willen we graag spreken over dit onderwerp: hoe nemen we afscheid?

Ibn al-Qayyim sprak in zijn boek Zaad al-Ma’aad over de gezegende leiding van de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) ten tijde van sterfgevallen. Hij schreef: “Het behoorde tot de gezegende leiding van Allahs boodschapper (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem), om zijn condoleances aan de familie van de overledene mede te delen. Het behoorde niet tot zijn gezegende leiding om mensen te verzamelen om hun condoleances te geven, noch behoorde het tot zijn gezegende leiding om Qor-aan te reciteren – niet bij het graf, noch elders. Dit alles is bid’ah (innovatie) en dient vermeden te worden. (#1) Tot zijn gezegende leiding behoort zijn kalmte en acceptatie van Allahs beschikking, het danken van Allah en het mijden van ongepaste uitingen. Hij distantieerde zich van degenen die hun kleding scheurden vanwege deze gebeurtenis, of hun stemmen verhieven in geweeklaag, en van degenen die hun hoofden scheerden vanwege deze situatie.”

<<< (#1) Zie het artikel Het verbod op innovaties (bid’ah).>>>

Waar leren onze Noord Amerikaanse gemeenschappen normaal gesproken over het begrip liefde? Voor het antwoord hoef je alleen maar te kijken naar de hitlijsten van de popmuziek. Ik bekeek de hitlijsten eens om enkele namen als voorbeelden te nemen. Ik vond: “Love don’t cost a thing”, “What’s Luv”, “He loves you not”, als ook anderen. Dit zijn slechts de titels, om over de inhoud van deze en andere liedjes nog maar te zwijgen, plus de TV shows, films en alles wat daarmee te maken heeft. Amerika overspoelt ons met lessen betreffende de liefde, toch? Maar aan de andere kant pleegt er elke 7 minuten in dit land iemand zelfmoord. En elke minuut probeert iemand zich te doden. Er was zelfs een persoon die probeerde munt te slaan uit die mensen die faalden bij hun zelfmoord. Hij noemde zijn boek: The Final Exit – een boek, waarin werd beschreven hoe je jezelf succesvol kunt doden. Soebh’aan Allaah, het was een bestseller!

Nu vraag ik jullie, wanneer was het voor het laatst dat jullie een islamitische h’alaqah (aflevering van een reeks lezingen) hebben gehoord over het begrip liefde in de Islaam? Ik ben ervan overtuigd dat dit enige tijd geleden was. Dus kunnen we met zekerheid zeggen dat de meeste begrippen van liefde die we in onze gedachten koesteren niet zijn voorgeschreven door Allah de Verhevene en Zijn boodschapper (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem); met andere woorden, het beeld wat wij hebben over het begrip liefde is vaak onjuist. Liefde is iets wat we vooral voor Allah de Verhevene en Zijn boodschapper (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) dienen te hebben en we moeten beseffen dat alle mensen die ons dierbaar zijn, zullen sterven. Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke) heeft ons deze mensen geschonken en op een vastgesteld moment neemt Hij dit geschenk weer terug.

Het is slechts een tijdelijke liefde en we moeten er niet te gehecht aan raken. Het beeld wat wij hebben over liefde door deze liedjes en films is een verkeerd beeld van liefde. Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “De boezemvrienden zullen die Dag vijanden voor elkaar zijn, behalve al-moettaqien (vromen). (#2)…” [Soerat az-Zoekhroef (43), aayah 67.]

<<< (#2) De enige vriendschappen die onaangetast blijven, zijn die vriendschappen die gebaseerd zijn op rechtschapenheid en vroomheid in de wereld (d.w.z. omwille van Allah de Verhevene). Alle andere vriendschappen zullen veranderen in vijandschappen. En degenen die vandaag met elkaar samenwerken in dwaling, tirannie en zondigheid, zullen op de Dag der Opstanding de schuld in elkaars schoenen willen schuiven en proberen te vluchten (zie o.a. aayah 29:25 en 34:31-33). Dit onderwerp is herhaaldelijk behandeld in de Qor-aan zodat iedereen zich volledig kan realiseren met wie het voordelig is om mee samen te werken en met wie dit schadelijk is. (Tefhiem al-Qor-aan, Sayyid Aboe al-A’laa Mawdoedie.)>>>

We horen in de liedjes en films en komische tv-series, dat ‘onze harten voor altijd zullen leven’ met de overledenen. Beste broeders en zusters, dit is verkeerd. Lees de volgende aayah maar eens (Nederlandstalige interpretatie): “…Telkens wanneer een gemeenschap (de Hel) binnengaat, vervloekt zij haar zustergemeenschap (die haar voorafging) totdat, wanneer zij daarin elkaar bereikt hebben, de laatste van hen zal zeggen tegen de eerste van hen: ‘Onze Heer! Zij zijn het die ons misleid hebben, dus geef hen een dubbele kwelling van het Vuur.’ Hij (Allah) zal zeggen: ‘Voor eenieder is er een dubbele (bestraffing), maar jullie beseffen niet.’ … Waarlijk, degenen die Onze aayaat (bewijzen, verzen, tekenen) loochenen en hoogmoedig daartegenover zijn, voor hen zullen de poorten van de hemel niet geopend worden (#3) en zij zullen het Paradijs niet binnengaan totdat het scheepstouw (of de kameel) door het oog van de naald gaat (wat onmogelijk is). En zo vergelden Wij de misdadigers (polytheïsten, zondaren).” [Soerat al-A’raaf (7), aayah 38 en 40.]

<<< (#3) Wanneer iemand komt te overlijden, blijft zijn stoffelijk lichaam in het graf en rot het weg, maar zijn ziel zal of in siddjien zijn (de laagste aarde, zie aayah 83:7), of in ‘iellieyyien (de zevende hemel, zie aayah 83:18), wachtend op de Dag der Opstanding. Zie het artikel De dood.>>> (Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven. Gebruik de afbeelding voor da’wah.)

 

Ik mis jou

 

Als een vriendschap ooit aangegaan is voor een andere zaak dan die van Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij), dan eindigt die vriendschap bij de dood. Er is geen ‘hart dat doorleeft na de dood’.

Maar als je van iemand houdt omdat deze zegt: “Laa ilaaha illa-Allaah, Moh’ammadoen ar-rasoel Allaah (er is geen god die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah, Moh’ammed is de boodschapper van Allah)”, dan heb ik goed nieuws voor jou: jullie vriendschap zal niet eindigen bij de dood! Deze zal nooit eindigen bij de dood. Als we verder kijken naar bovenstaande aayah, zien we dat Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “De boezemvrienden zullen die Dag vijanden voor elkaar zijn, behalve al-moettaqien (vromen).” [Soerat az-Zoekhroef (43), aayah 67.]

En op de Dag des Oordeels behoren de twee mensen die slechts van elkaar houden omwille van Allah tot de zeven soorten mensen die schaduw zullen vinden tegen de verschrikkelijke hitte. (Zie het artikel Hoe word je een vip op de Dag des Oordeels.) Stel je voor dat, in de moeilijkste tijd van je leven, je van iemand gehouden hebt omwille van Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij); zij zullen hand in hand met jou gered worden.

Komen alle goede dingen tot een eind? Goede vraag. Zomers komen tot een eind, ijsjes komen tot een eind en interessante artikelen komen tot een eind. Dus wat is het antwoord? Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Wat bij jullie is (in het wereldse leven), zal opraken, en wat bij Allah is, is blijvend. En bij Allah! Wij zullen degenen die geduldig waren zeker hun beloning geven volgens het beste van wat zij gewoon waren te doen.” [Soerat an-Nah’l (16), aayah 96.]

Vóór de hidjrah (migratie) van Mekkah naar al-Medienah was er een beroemde dichter van de Qoeraysh met de naam Lebied ibn Rabie’ah. Op een dag zat ‘Oethmaan ibn Madh’oon (moge Allah tevreden zijn met hem), een grote metgezel van de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem), bij hem. Lebied reciteerde een vers van poëzie: “Inderdaad, alles anders dan Allah is valsheid…” ‘Oethmaan ibn Madh’oon (moge Allah tevreden zijn met hen) antwoordde: “Je hebt de waarheid gesproken.” Lebied ging verder: “…en elke genieting zal zonder twijfel sterven.” “Je hebt gelogen!,” zei ‘Oethmaan ibn Madh’oon, “de genieting van het Paradijs zal nooit eindigen.” Dit maakte de groep razend en één van de onwetende onder hen sloeg ‘Oethmaan ibn Madh’oon in het gezicht, wat een blauw oog veroorzaakte.

Er zijn dingen die ons helpen ten tijde van verdriet:

– Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke) wil dat we tijdens verdriet terugkeren naar en nadenken over de Qor-aan. Dat is de reden waarom Hij deze geopenbaard heeft: overpeinzing. De gelovige vindt in de Qor-aan rust voor zijn of haar hart.

– Wat er ook gebeurt, als iemand geduldig is en de doe’aa-e (smeekbede) zegt die de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) ons geleerd heeft, zal die persoon gezegend worden met iets veel beters. De doe’aa-e is als volgt:

 

Tegenspoed dua

 

Inna lillaahi wa inna ilayhi raadji’oen. Allaahoemma e-djoernie fie moesebatie, wa akhloef lie khayroen minhaa (wij zijn van Allah en naar Hem keren wij terug. O Allah, beloon mij vanwege deze tegenspoed die mij is overkomen en breng me naar iets beters).” (Moeslim 2/632.)

Oemm Salamah (moge Allah tevreden met haar zijn), degene die deze doe’aa-e verhaald heeft, hield zeer veel van haar man. Toen hij stierf, verklaarde zij: “Ik was vastberaden om de doe’aa-e te zeggen, maar ik dacht bij mezelf, hoe kan ik iets beters krijgen dan Aboe Salamah? Allah verhoorde mijn doe’aa-e en ik trouwde met de boodschapper van Allah! En hij is beter dan Aboe Salamah.”

En voor diegenen waarvan een kind gestorven is, neem de goede tijdingen uit de volgende h’adieth: Aboe Moesaa al-Ash’arie (moge Allah tevreden zijn met hem) heeft verhaald: “De boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): ‘Als het kind van een dienaar (van Allah) sterft, ondervraagt Allah de engelen: ‘Hebben jullie het leven van het kind van Mijn dienaar genomen?’ De engelen antwoorden: ‘Ja.’ Allah vraagt hen vervolgens: ‘Hebben jullie het fruit van zijn (Mijn dienaars) hart genomen?’ De engelen antwoorden: ‘Ja.’ Dan vraagt Allah hen: ‘Wat zei Mijn dienaar?’ Zij antwoorden: ‘Hij prees U en onthield zich ervan (om iets ongepast te zeggen).’ Hierop zal Allah zeggen: ‘Bouw voor Mijn dienaar een huis in al-Djennah (het Paradijs) en noem het Bayt-oe l-H’amd (Het Huis van Dankbaarheid).’

‘Oemar ibn al-Khattaab (moge Allah tevreden zijn met hem) heeft gezegd: “Wij vonden onze beste voorzieningen in het geduldig zijn.”

Met betrekking tot geduld; de term al-qadhaa-e wa l-qadar wordt vaak ontoereikend vertaald. Sommigen hebben het vertaald als voorbestemming, lot etc. Ik was eens in een boekenwinkel in al-Medienah en vond daar een boek over dit onderwerp. De vertaler had de term qadar heel slim vertaald als: vooraf opgenomen. Dus ik dacht bij mezelf, voor onze TV cultuur, nu is er een vertaling die we allemaal kunnen begrijpen. Alles wat er gebeurt, is vooraf opgenomen bij Allah de Verhevene, niets kan er gebeuren behalve door Zijn Wil en Kennis en alles heeft zijn bepaalde tijd.

Als iemand een dierbare persoon verliest, is het toegestaan om te huilen (zonder geweeklaag) en om verdriet in het hart te voelen. Toen het zoontje (Ibraahiem) van de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) op sterven lag, hield hij zijn kleine lichaam in zijn handen en begon te huilen. De sah’aabah (metgezellen – moge Allah tevreden zijn met hem) die hem zagen huilen vroegen: “Wat zijn deze tranen, O boodschapper van Allah?” Hij antwoordde: “Het oog huilt en het hart is verdrietig, maar we zeggen niets anders dan dat wat onze Heer tevreden maakt, en wij, inderdaad O Ibraahiem, zijn verdrietig door onze scheiding met jou.”

Maar helaas hebben wij zaken van de cultuur van de niet-moslims overgenomen, zaken die we niet vinden in de overlevering die ons door de Heer der werelden is opgelegd. Bijvoorbeeld:

– Om zwarte kleding te dragen, met name om de overledene te eren.

– Het neerleggen van b.v. bloemen bij het graf.

– Het neerlaten van de nationale vlag als eerbetoon voor de overledene.

– Er is geen vermelding van ‘een minuut stilte’ in onze dien (religie – manier van leven).

– Er is geen verzameling van mensen om Qor-aan te reciteren voor de overledene. De beste leiding is de Soennah van Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem). Al het goede ligt in het volgen van de leiding van onze profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) en zulke praktijken heeft hij niet geadviseerd. (Zie de artikelen in de rubriek De Soennah.)

– Er is geen vermelding van het verzamelen van mensen, veertig dagen na het overlijden van een persoon om Qor-aan te reciteren voor die persoon.

– Er is geen vermelding van het houden van een jaarlijkse bijeenkomst waar gasten Qor-aan reciteren voor de overledene.

– Er is geen vermelding in de Soennah van het gezamenlijk reciteren van soerat al-Faatih’ah voor de overledene.

Wat dienen we dan wel te doen?

1.) We dienen ons te haasten om de schulden van de overledene te betalen.

<<< Toevoeging van uwkeuze.net. Niet afgeloste schulden worden op de Dag der Opstanding vereffend, dus is het belangrijk om geen schulden te hebben, ze zo snel mogelijk te betalen, of ze op te nemen in het testament. Het is een oorzaak van verlies van h’asanaat (beloning) en het toenemen van sayyie-aat (zonden). Maar ook in het graf kan men gestraft worden als men nog onbetaalde schulden heeft. “Een man stierf, dus wij wasten hem en brachten al-h’anoet aan op zijn lichaam en we legde hem in de kefen (het witte kleed dat om de dode persoon wordt gewikkeld voordat hij begraven wordt). Daarna droegen we hem naar de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) om voor hem te bidden. We vroegen: ‘Bidt u voor hem?’Hij stapte vooruit en vroeg (Nederlandstalige interpretatie): ‘Heeft hij een schuld?’ Wij zeiden: ‘Twee dinars.’ Toen ging hij weg!! Toen beloofde Aboe Qataadah de schuld te betalen en we gingen naar hem (de profeet) toe. Aboe Qataadah zei: ‘Ik zal de twee dinars betalen.’ Toen zei de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem): ‘Zal de geldschieter zijn recht krijgen en zal de dode vrij van zijn verplichting zijn?’ Hij zei: ‘Ja.’ Daarna bad hij voor hem. Een dag later vroeg hij: ‘Wat is er gebeurd met de twee dinars?’ Aboe Qataadah zei: ‘Hij is pas gisteren gestorven.’ De volgende dag ging hij (Aboe Qataadah) naar de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) en zei: ‘Ik heb ze betaald.’ De boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) antwoordde: ‘Nu koelt zijn huid af.’” (Overgeleverd door Ah’med.)>>>

2.) We dienen onze condoleances te geven aan de familie van de overledene. Dit kan gedaan worden in de masdjid (moskee), bij het graf, in hun huizen etc. Maar langdurige bijeenkomsten in het huis van de overledene dienen vermeden te worden.

<<< Toevoeging van uwkeuze.net. Smeekbede om te condoleren:

 

Condoleren 1

 

Ienna liellaahie maa akhadz, wa lahoe maa a’taa wa koelloe shay-ien ‘iendahoe bie adjalien moesammaa faltasbir wa l-tah’tasieb (waarlijk, Allah neemt wat van Hem is en wat Hij geeft is van Hem en voor alles heeft Hij een tijd bestemd. Heb geduld en vertrouw op Allah).” (Al-Boekhaarie 2/80, Moeslim 2/636.)

Men kan ook zeggen:

 

Condoleren 2

 

A’dhzama Allaahoe adjrak, wa ah’sana ‘azaa-ak wa ghafara liemayyitik (moge Allah uw beloning vergroten en uw sterfgeval vergemakkelijken en uw overledene vergeven).” (Kietaboe l-Adzkaar van an-Nawawie, blz. 126.)>>>

3.) We dienen voedsel te bereiden voor de familie van de overledene en hen niet te belasten met de taak om voedsel te maken voor de hele gemeenschap, zoals tegenwoordig gebeurt.

4.) We dienen ons best te doen om het begrafenisgebed (salaat al-djanaazah) bij te wonen, en voor mannen, de begrafenisstoet volgen tot het graf. De vrouwen dienen deze niet te volgen, zoals Oemm Salamah zei: “Wij zijn verboden om de begrafenisstoet te volgen.” (Zie het artikel Salaat al-Djanaazah.)

5.) We dienen vooral doe’aa-e te verrichten, heel veel doe’aa-e voor de overledene.

Dit is wat de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) ons geleerd heeft. Tot besluit wil ik graag het volgende goede nieuws aan eenieder doorgeven die kinderen hebben verloren. Het is verhaald door Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem): “De boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei tegen een groep vrouwen van de ansaar (Nederlandstalige interpretatie): ‘Er is geen vrouw onder jullie van wie drie kinderen sterven, doch zij is geduldig, hopend op de beloning van Allah, en ze zal al-Djennah (het Paradijs) binnengaan.’ Een vrouw onder hen vroeg: ‘En wat als het twee kinderen zijn, O boodschapper van Allah?’ Hij antwoordde: ‘Zelfs twee.’

Moge Allah de Verhevene de beloning van onze broeders en zusters, die geliefden hebben verloren en geduldig zijn gebleven, vermeerderen. Moge Allah de Verhevene hun geduld laten toenemen, en moge Allah de Verhevene de overledenen vergeven. Amien.

Toevoeging van uwkeuze.net:

Verlies van een dierbare persoon veroorzaakt rouw. Rouw is het verdriet over het verlies en de verwerking van dat verlies: de rouwverwerking, die bij iedereen anders is. Elk individu gaat op zijn eigen manier om met rouw. Vaak word psychiater Elisabeth Kübler-Ross aangehaald die vijf verschillende rouwfases omschreef, namelijk:

1.) Ontkenning – de waarheid is te erg om te bevatten, dus ontkent men deze geheel of gedeeltelijk.

2.) Boosheid of protest – bij rouwenden zie je vaak boosheid, boosheid op het lot, de artsen, de omgeving… en ook God. [Als een ongelovige iets goeds overkomt, is hij er niet dankbaar voor (wat geuit wordt door gehoorzaamheid jegens Hem); maar als dat goede weer weggenomen wordt, verwijt hij God en is hij boos op Hem – zie de onrechtvaardigheid van het schepsel tegenover zijn Schepper!]

3.) Het gevecht aangaan – veel mensen proberen hun verlies te verwerken door zich doelen te stellen of beloften te doen. Het is in deze fase van rouwverwerking dat mensen marathons gaan lopen tegen bepaalde ziektes, een wereldreis maken, een motorfiets kopen of vanaf nu echt stoppen met roken.

4.) Depressie – wanneer nabestaanden gaandeweg tot de ontdekking komen dat ontkennen, boos worden en/of tegenaanvallen niet helpen om het verlies te verwerken, volgt vaak de depressieve fase. Deze wordt grotendeels veroorzaakt door de machteloosheid die men als rouwende voelt: er is niets, maar dan ook niets, wat men aan het gebeurde kan veranderen,

5.) Aanvaarding – hoeveel verdriet en pijn men als nabestaande ook heeft, er komt een dag dat men inziet dat de waarheid niet te bestrijden is en dat men gaat proberen om het verlies een plaatsje te geven. Dit betekent niet dat men iemand dan niet meer mist of dat men probeert om de overledene te vergeten. Het betekent dat men probeert om het leven in te richten zonder de geliefde om zich heen.

Een moslim echter, die zich voorbereid op de dood en die kennis heeft over het Hiernamaals (zie o.a. Geloof in de Laatste Dag), zal als het goed is meteen naar fase vijf gaan: aanvaarding.

Een moslim weet dat elk mens op elk moment kan overlijden. Van ontkenning kan dus geen sprake zijn.

Een moslim gelooft in al-qadar (de goddelijke voorbeschikking) en accepteert het. Alles wat we missen, had ons nooit kunnen bereiken; en alles wat ons overkomt, had niet voorkomen kunnen worden. We worden alleen boos omwille van Allah de Verhevene, d.w.z. als Zijn wetten overtreden worden, anders niet. Zie o.a. Geloof in het lot en Word niet boos!.

Een moslim dient te leven alsof elke dag zijn laatste dag is. De dood kan elk moment tot ons komen. Een moslim bereidt zich voor op de ontmoeting met zijn Heer en Schepper, door goede daden te verrichten en slechte daden te mijden. Een moslim vecht elke dag: hij strijdt tegen de aansporingen van zijn eigen ziel (djihaad an-nefs) en tegen de verleidingen om hem heen. Een moslim spant zich in om al-ma’roef (het goede) te doen en al-moenkar (het verwerpelijke) te laten. Zie het artikel Jihad in de Islam.

Een moslim weet dat hij over vele zaken machteloos is, in tegenstelling tot niet-moslims die menen dat zij alles in eigen hand hebben. Een moslim aanvaardt alles wat hem overkomt en weet dat het goed is voor hem. Zie o.a. het artikel De houding van de gelovige jegens moeilijkheden. We zullen niet ontkennen dat sommige gebeurtenissen ontzettend moeilijk zijn, maar een moslim die hulp bij Allah en genezing bij de Qor-aan zoekt, zal het vinden.

Aldus zal de aanvaarding snel een feit zijn en de rouwverwerking geen grote problemen veroorzaken, in shaa-a Allaah. Alle lof is voor Allah Die ons gezegend heeft met de Islaam.

 

Relevante artikelen:

Salaat al-Djanaazah (het begrafenisgebed)

De dood

Wat erger is dan de dood – over wat imam Ibn al-Qayyim erger vindt dan de dood…

Zij is mijn zus

Gaan kinderen die jong sterven naar het Paradijs of de Hel?

De ziel – maak kennis met je ware zelf

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan