Tien excuses om de hoofddoek niet te dragen

Top tien excuses van moslimvrouwen die de h’idjaab (hijab of hidjab – hoofddoek) niet dragen en hun overduidelijke zwakte.

Door Dr. Huwayda Ismaeel.
Vertaald door Youssef El Bakiouli, voor www.uwkeuze.net.

“…Hoe kan ik dat gedeelte bedekken waar Allah mij mee gezegend heeft, zoals het hebben van zijdezacht haar en fascinerende schoonheid?…”

Stap in de trein van berouw, mijn zuster, voordat deze jouw station voorbij rijdt. Mijn zuster, denk diep na over wat er vandaag gebeurt, voordat de volgende dag aanbreekt. Denk na, mijn zuster – en start nu.

Alle lof zij aan Allah, de Meest Verhevene, zoals Hij het verdient door Zijn Verhevenheid en Grootse Macht. Ik zend mijn gebeden en vraag zegeningen voor Zijn edele boodschapper, die ons het pad heeft getoond dat leidt tot de Tevredenheid van Allah en Zijn Djennah (Paradijs). Dit pad is het rechte pad dat van alle kanten omringd is met deugden. Deze zorgen voor de voortreffelijkste morele eigenschappen die vermeerderd worden door het dragen van de kleding van zuiverheid, verborgenheid en kuisheid. Het is het pad dat betreden wordt door de wederhelften van de menselijke maatschappij, namelijk de man en de vrouw, richting harmonieuze tevredenheid en gelukzaligheid in dit leven en in het Hiernamaals.

Dit is ook precies de reden waarom de Beschermer, de Gezegende en Degene Die Verheven is boven alle imperfectie, het dragen van de h’idjaab een verplichting heeft gemaakt voor de vrouw om haar kuisheid en eer te beschermen, alsook een teken van haar geloof (imaan). Het zijn daarom juist die maatschappijen (zowel de moslim als de niet-moslim maatschappijen) die afstand hebben genomen van het pad van Allah en daarvan zijn afgeweken, die dringend behandeld moeten worden, zodat zij uiteindelijk geleid kunnen worden naar rust en geluk.

Tot de voorbeelden die laten zien dat de maatschappij ver van dat pad afstaat en die het niveau van afdwaling en afscheiding daarvan aantonen, behoort de openlijke verspreiding van vrouwen die niet alleen hun gezicht openlijk tonen, maar ook hun schoonheid verbeteren en het met trots laten zien. Jammer genoeg zien wij dat dit ook overduidelijk gemanifesteerd is in islamitische maatschappijen, ondanks het feit dat islamitische kleding overal te verkrijgen is. Wat zijn dus de redenen die hebben kunnen leiden tot deze afdwaling?

Wij hebben deze vraag aan een groep diverse vrouwen gesteld. Hieruit hebben wij de tien voornaamste excuses afgeleid. Na het nauwkeurig onderzoeken van deze excuses, zijn de zwakke excuses duidelijk voor ons geworden.

Beste zuster, blijf bij ons en lees het volgende stuk, zodat wij erachter kunnen komen wat de redenen waren om de h’idjaab de rug toe te keren en om deze vervolgens te bespreken.

 

Excuus 1

Ik ben nog niet overtuigd (van de noodzaak) van de h’idjaab.

Laten we deze zuster dan twee vragen stellen:

Een: is zij werkelijk overtuigd van de correctheid van de islamitische religie?

Vanzelfsprekend zal het antwoord zijn: ja, zij is overtuigd. Zij beantwoordt deze overtuiging namelijk met “laa ilaaha illa laah!” (Er is geen god die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah!) Dit houdt in dat zij overtuigd is van deze ‘aqiedah (geloofsleer). Daarna zegt zij: “Moh’ammadan rasoolullaah!” (Moh’ammed is de boodschapper van Allah!) Dit betekent dat zij overtuigd is van deze wetgeving (shariasharie’ah). Daarom is zij ook overtuigd dat de islam een geloofs- en wetssysteem is dat haar leven leidt en regelt.

Twee: is de h’idjaab dan een onderdeel van de islamitische wetgeving (sharie’ah ) en een verplichting?

Als de intentie van deze zuster eerlijk en oprecht is en zij werkelijk de waarheid wil weten, dan kan haar antwoord op deze vraag alleen zijn: “Ja. Allah, de Meest Verhevene, in Wiens goddelijkheid (oeloohiyya) zij gelooft, heeft haar in Zijn Boek opgelegd om de h’idjaab te dragen. En de edele profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem), in wiens boodschap zij gelooft, heeft in zijn Soennah bevolen om de h’idjaab te dragen. (Zie het artikel De boodschap van de h’idjaab.)

Hoe noemen wij een persoon die beweert hierin te geloven en die tevreden is met de juistheid van de islam, maar die desondanks niet doet wat Allah of Zijn boodschapper heeft bevolen? Zij kunnen zeker niet omschreven worden zoals degenen over wie Allah spreekt in het volgende vers (Nederlandstalige interpretatie): “De enige uitspraak van de gelovigen, wanneer zij tot Allah en Zijn boodschapper (Moh’ammed) worden opgeroepen zodat hij tussen hen oordeelt, is dat zij zeggen: ‘Wij horen en gehoorzamen.’ En zij zijn degenen die de succesvollen zijn.” [Soerat an-Noer (24), aayah 51.]

Samenvattend: als deze zuster overtuigd is van de correctheid van de islam, hoe is het dan mogelijk dat zij niet overtuigd is van de bevelen hiervan?

 

Excuus 2

Ik sta wel achter het dragen van islamitische kleding, maar mijn moeder wil niet dat ik het draag. En als ik haar ongehoorzaam ben, dan eindig ik in het Hellevuur.

De persoon die dit antwoord heeft gegeven, is in tegenspraak met de alomvattende woorden van wijsheid van het meest nobele schepsel van Allah, de boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem), die gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Er is geen gehoorzaamheid jegens de schepping als dat ongehoorzaamheid jegens Allah betekent.”

De status van ouders in de islam, en in het bijzonder de moeder, is een verheven positie. Zeker, Allah de Meest Verhevene heeft het in meerdere verzen gekoppeld met de grootste zaken, namelijk Hem aanbidden en Zijn tawh’ied (eenheid). Hij geeft aan (Nederlandstalige interpretatie): “En aanbid Allah en ken geen enkele deelgenoot toe aan Hem. En wees goed voor de ouders…” [Soerat an-Nisaa-e (4), aayah 36.] Gehoorzaamheid jegens de ouders is niet beperkt, behalve in één aspect; en dat is als zij bevelen Allah ongehoorzaam te zijn. Hij zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En als zij ernaar streven om jou deelgenoten toe te laten kennen aan Mij, waarover jij geen kennis hebt, gehoorzaam hen dan niet…” [Soerat Loeqmaan (31), aayah 15.]

Hen ongehoorzaam zijn in het plegen van een zonde, betekent niet dat je niet goed voor hen bent en hen niet vriendelijk behandelt.

Samenvattend: hoe kun jij jouw moeder gehoorzamen en tegelijkertijd Allah ongehoorzaam zijn, Die jou en jouw moeder heeft geschapen!?

 

Excuus 3

Mijn positie staat het niet toe om mij te houden aan de islamitische kledingvoorschriften.

Deze zuster is een van de volgende twee soorten: ze is oprecht en eerlijk, of zij is een listige leugenaar die het fijn vindt om van haar h’idjaab een vertoning te maken, door het dragen van kleuren die ‘in lijn zijn met deze tijd’ en prijzig zijn.

We beginnen eerst met het beantwoorden van de oprechte en eerlijke zuster:

Ben jij je ervan bewust, mijn dierbare zuster, dat het niet toegestaan is voor een moslimvrouw om haar huis zomaar te verlaten, tenzij haar kleding voldoet aan de islamitische h’idjaab voorwaarden (al-h’idjaab al-shar’ie)? En dat het een plicht is voor iedere moslimvrouw om op de hoogte te zijn van deze voorwaarden? Als je toch de tijd en de moeite hebt genomen om zoveel zaken van dit wereldse leven te leren, hoe is het dan mogelijk dat je achteloos bent geweest in het leren van zaken die jou zullen redden van de bestraffing en Toorn van Allah na de dood!? Is het niet zo dat Allah zegt (Nederlandstalige interpretatie): “…vraag het aan de mensen van de Vermaning (geleerden met voldoende kennis), als jullie het niet weten.” [Soerat an-Nah’l (16), aayah 43.] Leer daarom de voorwaarden van de juiste h’idjaab. Als je naar buiten wil gaan, doe dit alleen maar met de gepaste h’idjaab, zoekende naar de Tevredenheid van Allah en de vernedering van de shaytaan (satan). Het verderf dat hierdoor zal ontstaan, omdat jij het nodig vond om opgesmukt en verfraaid naar buiten te gaan, is vele malen erger dan het doel waar je eigenlijk voor naar buiten was gegaan.

Mijn beste zuster, als je werkelijk waarheidsgetrouw bent in jouw intentie en vastbesloten bent, dan zul je duizend helpende handjes vinden die jou zullen helpen in het goede. En Allah zal het vervolgens makkelijk voor je maken. Is Hij niet Degene Die zegt (Nederlandstalige interpretatie): “…En wie Allah vreest, voor hem zal Hij een uitweg maken. En Hij zal hem voorzien van waar hij het niet verwacht…” [Soerat atTalaaq (65), aayah 2-3.]

Tegen de ‘listige’ persoon zeggen wij:

Eer en positie zijn zaken die vastgesteld zijn door Allah de Meest Verhevene, en niet door het verfraaien van de kleding, het showen van de kleuren en het volgen van trendsetters. Het heeft vooral te maken met jouw gehoorzaamheid aan Allah en Zijn boodschapper (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) en het vasthouden aan de zuivere wet van Allah en het dragen van de juiste islamitische h’idjaab. Luister naar de Woorden van Allah (Nederlandstalige interpretatie): “…Waarlijk, de meest edele van jullie bij Allah is degene met de meeste taqwaa (vroomheid, Godvrezendheid)…” [Soerat al-H’oedjoeraat (49), aayah 13.]

[Noot van uwkeuze.net: Moeslim leverde over dat Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden over hem zijn) zei dat de boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Waarlijk, Allah kijkt niet naar jullie vormen (uiterlijk) of bezittingen, maar Hij kijkt naar jullie harten en daden.” (Ibn Maadjah leverde deze h’adieth ook over.) Zie het artikel Taqwaa (Godvrezendheid), dat moet je hebben. – Einde noot.]

Samenvattend: doe de dingen op een manier die de Tevredenheid van Allah en het betreden van al-Djennah (het Paradijs) brengen. En geef vooral minder aandacht aan de dure en kostbare dingen en weelde in deze wereld.

(Lees verder onder de afbeelding.)

 

Excuus 4

Het is zo heet in mijn land en ik kan er gewoon niet tegen. Hoe kan ik het volhouden als ik de h’idjaab zou moeten dragen?

Allah geeft een voorbeeld door te zeggen (Nederlandstalige interpretatie): “…Zeg (o Moh’ammed): ‘Het vuur van de Hel is heter’ – als zij het maar begrepen!” [Soerat at-Tawbah (9), aayah 81.]

[Noot van uwkeuze.net: Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden over hem zijn) verhaalde dat de boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Het vuur van de kinderen van Adam dat jullie aansteken is één deel van de zeventig delen van het Vuur van de Hel.” Daarop zeiden zij: “O boodschapper van Allah! Het (wereldse vuur) zou voldoende zijn.” Daarop zei hij (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem): “Het (Vuur van de Hel) heeft 69 delen meer dan het gewone (wereldse) vuur.” (Overgeleverd in as-Sah’iehayn.) – Einde noot.]

Mijn beste zuster, weet dat de shaytaan jou gestrikt heeft in een van zijn zwakke netten, om jou te slepen van de (tijdelijke) hitte in deze wereld naar de (eeuwige) hitte van het Hellevuur. Bevrijd jezelf van zijn netten en beschouw de hitte van de zon als een gunst en niet als een beproeving (omdat je er enorm voor beloond zult worden, in shaa-a Allaah. Vooral als het jou doet herinneren aan de intensiteit van de bestraffing van Allah, die zeker vele malen erger is dan de hitte die jij nu voelt. Keer terug naar het bevel van Allah en offer dit wereldse comfort op, door het pad te volgen dat jou van het Hellevuur zal verlossen, waarover Allah zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Zij proeven daarin noch koelte noch dranken. Behalve kokend water en etter.” [Soerat an-Nabaa-e (78), aayah 24-25.]

Samenvattend: het Paradijs is omringd met ellende en geploeter, terwijl het Hellevuur omringd is met verleidingen en begeertes.

 

Excuus 5

Ik ben bang dat ik de h’idjaab weer af zal doen. Ik heb zoveel anderen hetzelfde zien doen!

Tegen haar zeg ik: als iedereen jouw logica zou volgen, dan hadden zij de dien (de religie) volledig verlaten! Ze zouden stoppen met het gebed, omdat sommigen zouden vrezen dat zij in de toekomst dit niet meer zouden doen. Ze zouden stoppen met het vasten, omdat velen bang zijn dat zij het vasten zouden verlaten enzovoort. Heb je niet door dat de shaytaan jou weer heeft gelokt in een van zijn hinderlagen en de weg naar leiding heeft geblokkeerd?

Allah de Meest Verhevene houdt van constante gehoorzaamheid, zelfs als het klein of aanbevolen is. Laat staan als het gaat om een absolute verplichting, zoals het dragen van de h’idjaab. De profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “De meest geliefde daden bij Allah zijn de aanhoudende daden, al zijn het de kleine.” Waarom heb je niet de moeite genomen om uit te zoeken wat de redenen zijn voor het niet dragen van de h’idjaab, zodat jij deze kan vermijden? Waarom heb je niet gezocht naar redenen en oorzaken om waarheid en leiding te bevestigen, zodat jij je hier stevig aan kan vasthouden?

Een van deze redenen is het verrichten van veelvuldige smeekbedes, vragende aan Allah om het hart stevig en standvastig te maken in deze dien, zoals de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) dat ook deed. Dit geldt ook voor het verrichten van de salaah (het gebed) met khoeshoe’ (onderworpenheid) zoals Allah vermeldt (Nederlandstalige interpretatie): “En zoek hulp door middel van geduld en het gebed, en waarlijk, het (gebed) is zwaar behalve voor de ootmoedigen.” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 45.]

Een andere reden die men op het pad van leiding en waarheid plaatst, is loyaliteit aan de wetten van de islam. En een van deze wetten is het daadwerkelijk dragen van de h’idjaab. Allah zegt (Nederlandstalige interpretatie): “…En indien zij hetgeen zouden doen waarmee zij werden aangemaand, dan zou dat beter voor hen zijn en een versteviging van hun standvastigheid.” [Soerat an-Nisaa-e (4), aayah 66.]

Samenvattend: als jij je stevig vasthoudt aan de redenen voor leiding en jij de zoetheid van geloof proeft, dan zul je niet nalatig zijn in het opvolgen van de bevelen van Allah, nadat je hiermee was begonnen.

 

Excuus 6

Als ik de h’idjaab draag, dan zal niemand met mij trouwen. Dus tot die tijd zal ik deze niet dragen.

Iedere echtgenoot die wenst dat jij in het openbaar onbedekt en opgesmukt bent, wat ook in strijd is met de wetten van Allah, is op de eerste plaats geen waardige echtgenoot. Hij is een echtgenoot die niet het gevoel heeft om dat te beschermen wat Allah onschendbaar heeft gemaakt – en in het bijzonder jou. En hij zal jou op geen enkele manier helpen het Paradijs te betreden of het Hellevuur te ontvluchten. Een gezin dat gesticht wordt in ongehoorzaamheid aan Allah en dat Zijn Toorn provoceert, verdient het om het Besluit van Hem te ontvangen dat tegenspoed en ellende bevat, zowel in dit leven als in het Hiernamaals. Allah verkondigt ook (Nederlandstalige interpretatie): “En wie zich van Mijn gedenking afwendt, dan is er waarlijk een leven vol ontbering voor hem en Wij zullen hem op de Dag der Opstanding in blinde toestand verzamelen.” [Soerat Taa Haa (20), aayah 124.]

Het huwelijk is een gunst en zegening van Allah dat Hij geeft aan wie Hij wil. Hoeveel vrouwen die de h’idjaab dragen zijn in feite getrouwd, terwijl vele anderen die de h’idjaab niet dragen dat niet zijn? Jij beweert dat ‘…het mezelf opsmukken en onbedekt blijven zijn middelen om een zuiver doel te bereiken, namelijk het huwelijk.’ In de islam zal een zuiver doel niet bereikt kunnen worden door het gebruiken van onzuivere en corrupte middelen. Als het om een eervol doel gaat, dan moet het bereikt worden op een zuivere en fatsoenlijke manier. We zeggen dan dat de regel binnen de islam is: de middelen zijn in overeenstemming met de regels voor de beoogde doelen. (Zie het artikel Trouwen met de ware op de verkeerde manier.)

Samenvattend: het huwelijk zal niet gezegend zijn als het tot stand is gekomen door zondigheid en corruptie.

 

Excuus 7

Ik draag geen h’idjaab op grond van wat Allah zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En wat betreft de gunst van jouw Heer, vertel daarover.” [Soerat ad-Dhoh’aa (93), aayah 11.] Hoe kan ik mijn zijdezachte haar en fascinerende schoonheid bedekken waar Allah mij mee heeft gezegend?

Dus deze zuster van ons zal zich houden aan het Boek van Allah en Zijn bevelen, zolang deze overeenkomen met haar persoonlijke wensen en opvattingen! Zij laat die zaken achterwege wanneer deze haar niet bevallen. Als dit niet het geval is, waarom houdt zij zich niet aan de volgende aayah (Nederlandstalige interpretatie): “…en hun versiering niet te tonen – behalve wat daarvan zichtbaar is…” [soerat an-Noer (24), aayah 31], en de Uitspraak van Allah de Meest Verhevene (Nederlandstalige interpretatie): “…Zeg tegen jouw echtgenotes en jouw dochters en de vrouwen van de gelovigen om hun djalaabib #1 over zich heen te dragen…” [soerat al-Ah’zaab (33), aayah 59]?

[#1 Noot van uwkeuze.net: djalaabib is de meervoudsvorm van djilbaab, een kledingstuk dat het gehele lichaam bedekt (en buitenshuis gedragen dient te worden). As-Shihaab zei: “Dit is een gewaad waarmee men zich omhult.” En er is gezegd: “Dit is een laken of al hetgeen wat het lichaam bedekt.” (Rawaa-ie’ al-Bayaan, tefsieroe aayaatie l-ah’kaam van Moh’ammed ‘Alie asSaabonie.) – Einde noot.]

Mijn beste zuster, met deze uitspraak heb jij nu een sharie’ah (wetgeving) voor jezelf gemaakt, die Allah de Meest Verhevene streng verboden heeft gemaakt, namelijk verfraaiing (at-tabarroedj) en ontbloten (as-soefoor). En de reden hiervoor is: het ontbreken van de wil om je te houden aan Zijn bevelen. De grootste zegeningen of gunsten die Allah ons geschonken heeft, zijn die van imaan (geloof) en hidaayah (leiding). Tot deze gunsten behoort de islamitische h’idjaab. Waarom maak je deze grootste zegening die jou geschonken is niet kenbaar en praat je er niet over?

Samenvattend: bestaat er wel een grotere zegening en gunst voor de vrouw dan leiding en h’idjaab?

 

Excuus 8

Ik weet dat de h’idjaab verplicht (waadjib) is, maar ik zal het pas gaan dragen als Allah mij leidt om dat te doen.

Wij vragen deze zuster wat haar plannen of stappen zullen zijn om deze goddelijke leiding uiteindelijk te accepteren? Wij weten dat Allah met Zijn Wijsheid een reden of betekenis heeft voor alles. Dit is ook de reden waarom een zieke medicijnen inneemt om zijn gezondheid terug te krijgen, de reiziger een voertuig of rijdier neemt om zijn bestemming te bereiken en meerdere eindeloze voorbeelden.

Heeft onze zuster zich serieus ingespannen om de ware leiding te zoeken? Heeft zij ook de juiste manieren toegepast om deze te ontvangen, zoals: Allah oprecht smeken, zoals Hij zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Leid ons op het rechte pad” [soerat al-Faatih’ah (1), aayah 6]? Het blijven in gezelschap van eerlijke en goede zusters – zij zijn de beste personen om haar te ondersteunen in het vinden van deze leiding en zij zullen haar ook steeds hierop wijzen, totdat Allah haar zal leiden. Hij zal haar leiding uitbreiden en inspireren voor meer leiding en taqwaa (godsvrees). Dan zal zij pas gehoor geven aan de bevelen van Allah en de h’idjaab gaan dragen, die voor gelovige vrouwen verplicht is gesteld. [Zie de artikelen Taqwaa (Godvrezendheid), dat moet je hebben en 7 Dingen om jouw tawfieq (succes) te vermeerderen en De vier soorten van leiding (hidaayah).]

Samenvattend: als deze zuster werkelijk serieus was in het zoeken naar leiding, dan had zij zich zeker ingespannen om deze te ontvangen door het toepassen van de juiste manieren.

 

Excuus 9

De tijd is nog niet gekomen. Ik ben nog te jong om de h’idjaab te dragen. Ik zal dit doen wanneer ik ouder ben en nadat ik de h’ajj heb verricht!

Mijn zuster, de Engel des Doods bezoekt jouw deur, wachtende op het bevel van Allah de Meest Verhevene om deze op ieder moment in jouw leven te openen (en om jouw ziel te nemen). Allah zegt (Nederlandstalige interpretatie): “…Wanneer hun termijn komt, kunnen zij die geen moment uitstellen of vervroegen.” [Soerat al-An’aam (7), aayah 34.] Mijn zuster, de dood maakt geen onderscheid tussen jong of oud en kan komen terwijl jij in deze toestand van zondigheid en ongehoorzaamheid bent, strijdend tegen de Heer der werelden met jouw onbedekte en schaamteloze vertoning. Mijn zuster, je hoort je te haasten naar gehoorzaamheid, samen met die anderen die zich ook haasten om gehoor te geven aan de Uitnodiging van Allah de Meest Verhevene (Nederlandstalige interpretatie): “Wedijver naar vergiffenis van jullie Heer en een tuin (het Paradijs) wier breedte is als de breedte van de hemel en de aarde…” [Soerat al-H’adied (57), aayah 21.]

(Zie de artikelen De dood en Voorbereiden op de dood.)

Gerespecteerde zuster, vergeet Allah niet, anders zal Hij jou ook vergeten, door Zijn Genade van jou af te wenden, zowel in dit wereldse leven als in het Hiernamaals. Je verwaarloost je eigen ziel wanneer je het recht van deze ziel niet vervuld, door gehoorzaam te zijn aan Allah en Hem te aanbidden op de juiste manier. Allah zegt over de hypocrieten (al-moenaafiqoen) (Nederlandstalige interpretatie): “En wees niet zoals degenen die Allah vergeten, waarna Hij hen zichzelf liet vergeten #2…” [Soerat al-H’asjr (59), aayah 19.]

[#2 Noot van uwkeuze.net: oftewel, vergeet niet Allah te gedenken (en te gehoorzamen), anders zal Hij jullie het verrichten van goede daden, die jullie zullen baten op de Dag der Opstanding, laten vergeten. (Tefsier Ibn Kethier.) – Einde noot.]

(Lees verder onder de afbeelding.)

 

Mijn zuster, draag de h’idjaab in jouw jonge jaren, tegenstellend aan de zondige daden, want de bestraffing van Allah is intens en Hij zal jou op de Dag der Wederopstanding zeker gaan vragen over jouw jeugd en ieder moment uit jouw leven.

[Noot van uwkeuze.net: de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Benut vijf zaken vóór vijf anderen: jouw jeugd vóór jouw ouderdom, jouw leven vóór jouw dood, jouw gezondheid vóór jouw ziekte, jouw rijkdom vóór jouw armoede en jouw vrije tijd vóór jouw bezigheid.” (Overgeleverd door at-Tirmidzie.) – Einde noot.]

Samenvattend: stop met het veronderstellen dat sommige verwachtingen in jouw leven zeker gaan gebeuren in de toekomst! Hoe kun je jouw leven tot de volgende dag garanderen?

 

Excuus 10

Ik ben bang dat ik door het dragen van islamitische kleding bestempeld zal worden als behorend tot een bepaalde groep, en ik houd er niet van om partij te kiezen.

Beste zuster in de islam, er zijn maar twee partijen in de islam. Beide zijn door Allah de Almachtige genoemd in Zijn Nobele Boek. De eerste partij is de partij van Allah (h’izboellaah), die van Allah glorie en roem krijgen voor hun gehoorzaamheid aan Zijn bevelen en het wegblijven van wat Hij verboden heeft gemaakt. De tweede partij is de partij van de vervloekte shaytaan of satan (h’izboe shaytaan), die ongehoorzaam aan Allah zijn en het verderf op aarde vermeerderen. Wanneer je je stevig vasthoudt aan de bevelen van Allah, waaronder dus het dragen van de h’idjaab, dan zul je deel gaan uitmaken van de succesvolle partij van Allah. Echter, wanneer je jouw charmes gaat tentoonstellen, dan vaar je mee in de boot van de shaytaan en zijn vrienden en partners, waaronder de hypocrieten en de ongelovigen. Dit zijn de meest waardeloze vrienden die je kunt hebben.

Zie je niet hoe jij wegrent van Allah richting de shaytaan en dat je daarmee goedheid verruilt voor viesheid? Mijn zuster, ren naar Allah en volg Zijn pad: “Dus vlucht naar Allah #3! Waarlijk, ik ben voor jullie een duidelijke waarschuwer afkomstig van Hem.” [Nederlandstalige interpretatie van soerat adz-Dzaariyaat (51), aayah 50.] De h’idjaab is een hoge vorm van aanbidding dat niet onderworpen is aan meningen van mensen, hun neigingen en keuzes, want Degene Die het als wet heeft gemaakt, is de Meest Wijze Schepper.

[#3 Noot van uwkeuze.net: het vluchten naar Allah geschiedt door Hem gehoorzaam te zijn en door afstand te nemen van Zijn verboden. (Tefsier al-Qor-aan al-Kariem van Moh’ammed ibn Saalih’ al-‘Oethaymien.) – Einde noot.]

Samenvattend: zoekende naar de Tevredenheid van Allah en hopend op Zijn Genade en succes in Zijn Djennah (Paradijs), moet je de opmerkingen van de duivels die zich onder de mensen en djinn bevinden tegen de muur smijten! Houd met jouw kiezen stevig vast aan de wetten van Allah en volg het voorbeeld van de zich inspannende en intelligente Moeders van de gelovigen en de vrouwelijke metgezellen (moge Allah tevreden over hen allen zijn).

 

Tot slot

Jouw lichaam wordt tentoongesteld op de markt van de shaytaan (satan) om de harten van de mannen te verleiden. De haarstijlen, de strakke kleding dat ieder detail van jouw figuur laat zien, de korte rokjes die jouw benen en voeten laten zien en de opzichtige, decoratieve en de geurige kleding, zijn zaken die de Meest Genadevolle (Allah) boos maken en de shaytaan tevreden stellen. Iedere dag die voorbij gaat, terwijl jij in deze toestand verkeert, brengt jou verder van Allah en dichter bij de shaytaan. Elke dag worden vervloekingen en woede vanuit de hemel tot jou gericht, totdat jij berouw toont. Iedere dag brengt jou dichter bij het graf en de Engel des Doods (Malakoel-Mawt) staat klaar om jouw ziel te grijpen.

“Iedereen zal de dood proeven #4; en slechts op de Dag der Opstanding zullen jullie je beloning volledig ontvangen. Wie dan van het Vuur verwijderd wordt en het Paradijs wordt binnengeleid, is werkelijk succesvol. En het wereldse leven is niets behalve een misleidende genieting.” [Nederlandstalige interpretatie van soerat Aal ‘Imraan (3), aayah 185.]

[#4 Noot van uwkeuze.net: de geschapen ziel sterft niet, maar wanneer de ziel gescheiden wordt van het lichaam dat sterft, ervaart de ziel de dood. Zie de artikelen De dood en De ziel – maak kennis met je ware zelf. – Einde noot.]

Mijn zuster, stap op de trein van berouw, voordat deze jouw station passeert. Mijn zuster, denk diep na over wat er vandaag gebeurt, voordat de volgende dag aanbreekt. Denk na, mijn zuster. Nu, voordat het te laat is!

 

Relevante artikelen:

De boodschap van de h’idjaab

H’ayaa-e, verlegenheid, schaamte…

De dood

Voorbereiden op de dood

Waarom ik mijn h’idjaab draag

De boetedoening voor zonden is berouw

Taqwaa (Godvrezendheid), dat moet je hebben

Zonden heroverwegen: zijn kleine zonden echt klein?

10 Manieren om je imaan (geloof) te vermeerderen

A Voice Behind a Veil (Engelstalig)

Vraag 69. Mag een vrouw haar foto op Facebook plaatsen?

De vrouw in de islam (diverse artikelen)

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan