Tefsier (uitleg)

 Begrijp de Koran correct!

Tefsier“Dit is een verduidelijking voor de mensheid (d.w.z. de Qor-aan legt de ware aard van dingen uit) en een leiding en vermaning voor al-moettaqien (de vromen).” [Soerat Aal ‘Imraan (3), aayah 138.]

Het woord tefsier komt van fassara, wat betekent “uitleggen”, “verklaren”, “toelichten”, “interpreteren”. Het woord tefsier is het werkwoordelijk zelfstandig naamwoord van fassara en betekent “de uitleg of interpretatie van iets”. Een geleerde die zich bezighoudt met het uitleggen van de Koran (al-Qor-aan) wordt een moefassir (mv.: moefassirien) genoemd.

In islamitische wetenschappen wordt tefsier gedefinieerd als: de wetenschap waarmee de Qor-aan begrepen wordt, zijn betekenissen uitgelegd en zijn regels afgeleid. (As-Soeyoetie, v. 2, p. 223.)

Hieronder een tweetal Engelstalige vertalingen van tefsier-werken (een klassiek en een hedendaags werk) zodat men de Qor-aan beter kan bestuderen en begrijpen.

Het klassieke werk is A compilation of the Abridged Tafsir Ibn Kathir (pdf – 31,5 mb – Volumes 1-10 – in the English Language with Arabic Verses) (Wordt in een nieuw tabblad geopend.)Informatie over Tefsier Ibn Kethier.

De tweede tefsier bestaat uit html-documenten waardoor u heel snel bepaalde zaken kunt opzoeken. Het betreft Tefhiem al-Qor-aan (The Meaning of the Qur’an) van Sayyid Aboel ‘Alaa Mawdoedie (in the English Language with Arabic Verses(Wordt in een nieuw tabblad geopend.)Informatie over Tefhiem al-Qor-aan.

As-Soeyoetie bespreekt de noodzakelijkheid van tefsier in zijn al-Itqaan. (As-Soeyoetie, v. 2, p. 223.) Hij begint door aan te geven dat het een bekend feit is dat Allah de Verhevene met de mens communiceert op een manier die hij zal begrijpen. Dit is de reden dat elke boodschap gezonden werd in de taal van haar volk. Ondanks dat zijn er drie basisredenen waarom tefsier noodzakelijk is. Ten eerste, Allah de Verhevene gebruikt de meest duidelijke, welbespraakte en beknopte taal, en hierdoor is de betekenis duidelijk voor degenen die goed onderlegd zijn in de Arabische taal, maar niet zo duidelijk voor degenen die dat niet zijn. Ten tweede, de Qor-aan noemt zelf niet altijd de gebeurtenissen of verwijzingen waarom elk bepaald vers geopenbaard werd, en men dient dit te weten zodat het vers volledig begrepen kan worden. Tenslotte, sommige woorden kunnen meerdere betekenissen hebben, en het is de taak van de persoon die tefsier verricht om uit te leggen wat met het woord bedoeld wordt.

De wetenschap van tefsier is bedoeld om aan de mensheid het Boek – dat aan hen geopenbaard is van Allah de Verhevene – uit te leggen. De Qor-aan is als een schat opgesloten in een glazen kist; de mens kan deze schat zien en er voordeel uit halen, maar zij hebben behoefte aan tefsier, want tefsier fungeert als de sleutel die de schat opent zodat de mens er maximaal van kan profiteren.

Iyaas ibn Moe’aawiyyah (overleden 122 H.) zei: “Het voorbeeld van een volk dat de Qor-aan reciteert maar de uitleg ervan niet weet, is als een groep mensen die een geschreven boodschap van hun koning hebben die ‘s nachts tot hen komt, maar zij hebben geen lamp. Dus weten zij niet wat de boodschap inhoudt. Het voorbeeld van een persoon die tefsier kent, is als een persoon die tot hen komt met een lamp en voor hen leest wat er in de boodschap staat.”

We dienen op te merken dat het uitleggen van de Qor-aan niet geschiedt op basis van persoonlijke meningen en filosofieën, maar op basis van stelregels en voorwaarden. Zo is het een enorme fout om, bijvoorbeeld, verzen van hun context te isoleren en ze te behandelen als een afzonderlijk geheel om er een nieuwe filosofie of wet mee te formuleren. Alle verzen dienen bekeken te worden in de totale omgeving waarin ze hun betekenis krijgen.

Imaam al-Qoertoebie waarschuwt in de introductie van zijn Tefsier tegen het haasten in het interpreteren van de Qor-aan door de ogenschijnlijke Arabische bewoording, zonder onderzoek te doen naar zijn vreemde en onduidelijke woorden, zijn uitwisselbare uitdrukkingen, en naar de (eigenschappen) van beknopte spraak, schrapping en weglating, zeggende: “Eenieder… die zich haast tot het afleiden van betekenissen gebaseerd op de ogenschijnlijke Arabische betekenissen, zijn fouten zijn veelvuldig en hij treedt het gebied binnen van diegenen die de Qor-aan interpreteren (uitsluitend) met hun intellect.” (V. 1, p. 49.)

Een moefassir (uitlegger van de Qor-aan) dient bij het interpreteren van de Qor-aan constant rekening te houden met o.a. de letterlijke (h’aqieqie) en metaforische (madjaazie) betekenis van de Woorden van Allah de Verhevene, de algemene (‘aam) en de specifieke (khaas) toepassingen van aayaat (verzen), de idiomatische (taaleigen) uitdrukkingen, alsook de Soennah (dat de Qor-aan uitlegt), de reden van openbaring (asbaab an-noezoel) en de taalkundige betekenis en correcte religieuze context (de totale omgeving waarin iets zijn betekenis krijgt) etc. etc.

[Genomen uit het boek Een Introductie tot de Wetenschappen Betreffende de Qor-aan van Aboe Ammaar Yaasir Qaadhi.]

 

Relevante artikelen:

Artikelen over de Koran

Koran leren (het memoriseren van de Qor-aan – Djoe-ez ‘Amma)

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan