Te veel eten, schadelijk eten en eten weggooien

Eet gezond, met mate en gooi niets nuttigs weg.

Vertaald en samengesteld door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah. (Bron: Islam Q&A.)

Waarlijk, alle lof is voor Allah. Wij prijzen Hem, zoeken Zijn hulp en vragen Hem om vergeving. Wij zoeken toevlucht bij Allah tegen het slechte in onze zielen en het slechte van onze handelingen. Wie Allah leidt, er is niemand die hem kan misleiden; en wie Allah laat dwalen, er is niemand die hem kan leiden. Ik getuig dat er geen God is Die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah, Hij heeft geen deelgenoten, en ik getuig dat Moh’ammed Zijn dienaar en boodschapper is. Voorts:

 

Te veel eten

Allah Ta’aalaa (Verheven is Hij) zegt in Zijn Nobele Koran (Nederlandstalige interpretatie): “…en eet en drink en wees niet buitensporig; waarlijk, Hij (Allah) houdt niet van de buitensporigen.” [Soerat al-A’raaf (7), aayah 31. ]

Dit verbod op buitensporigheid aangaande eten en drinken is algemeen en het heeft geen betrekking op een bepaald soort voedsel of drank.

Ibn al-Qayyim (moge Allah hem genadig zijn) zei in Zaad al-Ma’aad (4/213): “Allah leidde Zijn dienaren naar het consumeren van een hoeveelheid voedsel en dranken dat genoeg is om het lichaam te steunen, en vertelde hen dat het in die mate moet zijn om voordelig te zijn voor het lichaam, wat kwantiteit en kwaliteit betreft. Als het meer is dan dat, dan is het buitensporigheid, en beiden vormen zijn een belemmering voor gezondheid en veroorzaken ziekte; ik bedoel niet eten en drinken, of buitensporig zijn daarin. Behoud van gezondheid wordt omvat in deze twee woorden.” (Einde citaat.)

Wat betreft de Soennah, de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) legde uit hoe de gelovige zich dient te gedragen met betrekking tot eten en drinken, toen hij zei (Nederlandstalige interpretatie): “De mens vult geen vat erger dan zijn maag. Het is voldoende voor de zoon van Adam om een paar happen te eten, om hem voort te laten gaan. Als hij dat moet doen (zijn maag vullen), laat hem het een derde vullen met voedsel, een derde met drank en een derde met lucht.” [Overgeleverd door at-Tirmidzie, en door al-Albaanie als sah’ieh’ (authentiek) geclassificeerd in Sah’ieh’ at-Tirmidzie.]

 

Schadelijk voedsel

We dienen als eerste aan te geven dat de Qor-aan een boek is van leiding en wetgeving, en het is geen boek van geneeskunde of astronomie. Sommige mensen willen dat de Qor-aan hen alles vertelt over geneeskunde, astronomie, planten en dieren, maar dat is dus niet zo.

Allah Ta’aalaa zegt (Nederlandstalige interpretatie): Alif Laam Raa. Dit is een Boek dat Wij neerzonden naar jou (o Moh’ammed) zodat jij de mensen zult leiden vanuit de duisternissen naar het licht, met Toestemming van hun Heer, naar het pad van al-‘Aziez (de Almachtige), al-H’amied (de Prijzenswaardige).” [Soerat Ibraahiem (14), aayah 1.]

“En dit (de Koran) is een gezegend Boek dat Wij neergezonden hebben, dus volg het en vrees (Allah), opdat jullie begenadigd zullen worden.” [Soerat al-An’aam (6), aayah 155.]

Met betrekking tot voedsel, de Qor-aan verbiedt sommige voedingsmiddelen en noemt ze in detail, en sommige anderen worden genoemd in de Soennah van de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem); zoals varkensvlees, alcoholische dranken enzovoort. De Qor-aan noemt enkele algemene richtlijnen die betrekking hebben op voedsel, waarna dit allemaal gedetailleerd uitgelegd wordt in de Soennah van de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem).

De profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) verbood elke schadelijke zaak, of het nu voedsel, drank of iets anders betreft. Hij zei (Nederlandstalige interpretatie): “Er dient geen schade berokkend te worden, noch dient schade vergolden te worden.” [Overgeleverd door Ibn Maadjah (2340), en door al-Albaanie als sah’ieh’ geclassificeerd in al-Ghaliel (896).]

Een bepaald soort voedsel kan in principe toegestaan zijn, maar kan wegens buitensporigheid in het nuttigen ervan – dat leidt naar schade – h’araam zijn. Dit is niet alleen van toepassing op vlees; alles dat schade veroorzaakt aan het lichaam wanneer het gegeten wordt, is h’araam, zelfs dadels.

De geleerden hebben ook verklaard dat het h’araam is om iets te eten dat schade veroorzaakt. (Zie al-Madjmoe’, 9/39.)

Als het bewezen is dat een bepaald soort voedsel schadelijk is, dan is het h’araam om te eten. Maar we dienen op te merken dat schadelijk voedsel kan variëren van de ene persoon/land tot een ander. Het is dus niet toegestaan om in algemene termen te zeggen dat het h’araam is, maar het is alleen h’araam voor degene die er door geschaad wordt als hij/zij de hoeveelheid eet die hem/haar zal schaden.

[Noot van de vertaler: we dienen ook niet elk wetenschappelijk onderzoek blindelings te geloven. In de uitgebreide verhandeling Wordt evolutie verkeerd begrepen?, dat de wetenschappelijke methode en wetenschapsfilosofie bespreekt, wordt onder andere het volgende aangegeven: Professor Martijn Katan, emeritus hoogleraar voedingsleer aan de Vrije Universiteit in Amsterdam zei: “Wetenschappelijk onderzoek is verschrikkelijk moeilijk. Tussen de 90 en 99 procent ervan blijkt – na een jaar of tien aan vervolgonderzoek – uiteindelijk fout te zijn.” (Bron: http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/meer-groente-en-fruit-echt-veel-gezonder.) Echter, voorkomen is beter dan genezen.]

Bron: https://islamqa.info/en/71317 (Engels) – https://islamqa.info/ar/71317 (Arabisch).

(Lees verder onder de afbeelding. Gebruik de afbeelding voor da’wah.)

 

Eten weggooien

Het is niet toegestaan om restjes eten en drinken die nog gebruikt kunnen worden weg te gooien.

In Fataawaa al-Ladjnah ad-Daa-imah (22/341) wordt aangegeven: “Resten eten moeten bewaard worden voor de volgende keer, of het dient gegeven te worden aan behoeftige mensen; als er geen behoeftige mensen zijn, dan dient het aan dieren gegeven te worden, zelfs nadat het uitgedroogd is, voor degene die daartoe in staat is.” (Einde citaat.)

Sheikh Ibn Baaz (moge Allah hem genadig zijn) zei: “Met betrekking tot brood, vlees en andere soorten voedsel, het is niet toegestaan om het bij het afval te gooien. Het dient gegeven te worden aan degenen die er behoefte aan hebben, of het dient op een zichtbare plek geplaatst te worden waar het niet verkeerd behandelt wordt, in de hoop dat iemand die het kan gebruiken voor zijn dieren het zal nemen, of dat het door dieren of vogels opgegeten wordt.

Het is niet toegestaan om resten bij het vuilnis of op onreine plaatsen of op straat te gooien, want dat is het verkeerd behandelen ervan, en omdat het gooien op de straat ook een verkeerde behandeling is en ergernis veroorzaakt bij degenen die de straat gebruiken.” (Einde citaat uit Fataawaa Islamiyyah, 3/633.) [Zie ook het artikel De rechten van de straat.]

Sheikh Saalih’ al-Fawzaan (moge Allah hem beschermen) zei: “Het is niet toegestaan om voedsel op vieze of onreine plaatsen te gooien, zoals toiletten, want dat is een verspilling, slecht behandelen van de zegening en een gebrek aan dankbaarheid jegens Allah.

De profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) vond een dadel op de straat en zei (Nederlandstalige interpretatie): ‘Als ik niet bang zou zijn dat dit van de zakaah komt, dan zou ik het gegeten hebben.’ (Overgeleverd door al-Boekhaarie in zijn Sah’ieh’.)

En hij (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) beval degene die eet om zijn vingers af te likken voordat hij ze wast of met een tissue afveegt, en hij onderwees ons ook om als er een stuk eten op de grond valt, om dit op te rapen, enig vuil te verwijderen en op te eten.

Dit duidt aan dat het niet toegestaan is om enig voedsel, dadels of ander eetwaar weg te gooien op vieze of onreine plaatsen. Integendeel, de zegening dient gerespecteerd en bewaard te worden, omdat dit behoort tot dankbaarheid voor de zegening, en opdat deze zegening tot iemand kan komen die het nodig heeft en het zal eten, ook al zijn het dieren. Dus het weggooien in de vuilnisbak is niet toegestaan.” (Einde citaat.)

Met betrekking tot voedsel dat niet goed is of bedorven is, en dranken die niet gebruikt kunnen worden, zoals restjes thee en koffie, er is niets mis om dat met afval weg te gooien of weg te spoelen.

Sheikh Ibn ‘Oethaymien (moge Allah hem genadig zijn) werd gevraagd: “Wat is de regelgeving aangaande studenten die resten voedsel en dranken bij het afval gooien?”

Hij antwoordde: “Wat betreft hetgeen niet gegeten kan worden, zoals de schillen van sinaasappels, appels en bananen enzovoort, daar is niets mis mee omdat dit op zichzelf geen waarde heeft. Maar wat betreft dingen die gegeten kunnen worden, zoals resten brood, kruiden en dergelijke, die dienen niet op vieze plaatsen gegooid te worden. Als zij bij het vuil gegooid moeten worden, dan dienen zij in een aparte zak gedaan te worden, zodat opruimers weten dat dit gerespecteerd moet worden.” (Einde citaat uit Fataawaa Noer ‘ala ad-Darb, 6/205.)

En Allah weet het best.

Bron: https://islamqa.info/en/138341 (Engels) – https://islamqa.info/ar/138341 (Arabisch).

 

Relevante artikelen:

Ziekte, een vermomde zegen

Gezondheid (diverse artikelen)

 

 

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan