Tawh’ied voor jonge moslims

Er is maar één God en dat is Allah!

Kinderen tawhiedDoor Jasmine Ahmad.
Uit het boek De drie fundamenten en de vier basisregels van sheikh Moh’ammed Soelayman at-Tamimi.
Vertaald door Oem Miqdad.
Met toevoegingen van uwkeuze.net.

Allah de Almachtige zegt in de Koran (Nederlandstalige betekenis): “En Ik (Allah) schiep de djinn en de mensheid enkel om Mij te aanbidden.” [Soerat ad-Dzaariyaat (51), aayah 56.]

Allah de Alwetende zegt ook (Nederlandstalige betekenis): “En jullie God is één God (d.w.z. Allah), er is geen god die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Hij, ar-Rah’maan (de Meest Barmhartige), ar-Rah’iem (de Meest Genadevolle).” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 163.]

In de Koran staat ook (Nederlandstalige betekenis): “En aan Allah behoort het (voor de schepping) onwaarneembare van de hemelen en de aarde en tot Hem keren alle zaken terug (voor beoordeling): dus aanbid Hem en vertrouw op Hem. En jouw Heer is niet onachtzaam aangaande hetgeen jullie doen (Hij ziet en hoort alles).” [Soerat Hoed (11), aayah 123.]

Na de inleiding volgen de volgende hoofdstukken:

Wie is Allah?
Hoe hebben wij Allah leren kennen?
De geloofsgetuigenis (as-shahaadah)
De 5 zuilen van de Islam
De 6 pilaren van imaan (geloof)
Ih’saan
Moh’ammed ﷺ
Shirk (afgoderij, polytheïsme)
Ben jij 1 van de 7?
Video

 

Inleiding

Bismillaah ar-Rah’maan ar-Rah’iem, in de Naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle.

As-Salaamoe ‘alaykoem (vrede zij met jullie),

Welkom bij “Tawh’ied voor jonge moslims”. In dit boek leer je over de eenheid van Allah en over de basis van tawh’ied (monotheïsme – er is maar één echte God), het belangrijkste onderwerp in de Islam.

Laten we maar gelijk beginnen!

Er zijn een paar dingen die je moet weten:

• Om tawh’ied te leren, moeten we kennis hebben. Welke kennis? Allereerst moeten we kennis opdoen over Allah. We kunnen Hem niet aanbidden als we Hem niet kennen! Vervolgens moeten we kennis opdoen over zijn boodschapper Moh’ammed (salallaahoe ‘alayhie wa sellem – vrede en zegeningen van Allah zijn met hem), degene die met de Koran (al-Qor-aan) kwam. Tot slot moeten we kennis opdoen over de Islam (Islaam), onze dien (religie, manier van leven).

• Wanneer wij deze kennis hebben opgedaan moeten wij dit ook toepassen in ons leven. Bijvoorbeeld wanneer je hebt geleerd om te bidden, dan moet je ook 5 keer per dag het gebed verrichten. Hetzelfde geldt voor tawh’ied; wanneer we hierover leren, dan passen we het gelijk toe in ons leven. (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze groot te zien.)

 

 

<<< Allah zegt (Nederlandstalige betekenis): “De gelijkenis van degenen aan wie at-Tawraat (de Thora) opgedragen werd (om dienovereenkomstig te leven), waarna zij het (deze gunst) niet droegen (zich er niet aan hielden), is als de gelijkenis van een ezel die boeken draagt (maar er niets van begrijpt). Slecht is de gelijkenis van het volk dat de aayaat (bewijzen, verzen, tekenen) van Allah loochent (zeggen dat ze niet waar zijn). En Allah leidt het onrechtvaardige volk niet.” [Soerat al-Djoemoe’ah (62), aayah 5.]>>>

• Wanneer we het toepassen in ons leven, sporen wij ook anderen aan (we nodigen anderen uit) om hetzelfde te doen. Dit noemen we da’wah. We roepen anderen op om Allah alleen te aanbidden (da’wah). Vervolgens moeten wij geduldig zijn. Waarom? Want het zal een hele lange tijd duren om anderen op te roepen tot het aanbidden van Allah. Bij Moh’ammed (salallaahoe ‘alayhie wa sellem – vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) duurde dit wel 23 jaar!

Ook jij kunt da’wah doen. Je kunt andere jongeren vertellen over dit boek en een link naar deze site op Facebook zetten. Je kunt ook onze afbeeldingen downloaden en naar anderen opsturen.

Allah zegt (Nederlandstalige betekenis): “Bij de tijd. Waarlijk, de mens verkeert zeker in verlies. Behalve degenen die geloven en rechtschapen daden (#1) verrichten en elkaar aansporen tot de waarheid (#2) en elkaar aansporen tot geduld (#3).” [Soerat al-‘Asr (103).]

<<< (#1) Rechtschapen daden zijn daden die je alleen voor Allah doet om Zijn tevredenheid te zoeken, en deze daden moeten volgens het voorbeeld van profeet Moh’ammed (salallaahoe ‘alayhie wa sellem – vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) zijn. Belangrijk om te weten is dat de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) zei (Nederlandstalige betekenis): “Benut vijf zaken vóór vijf anderen: jouw leven vóór jouw dood, jouw gezondheid vóór jouw ziekte, jouw vrije tijd vóór jouw bezigheid, jouw jeugd vóór jouw ouderdom, en jouw rijkdom vóór jouw armoede.” (Uit het boek Sah’ieh’ al-Djaami’.)>>>

<<< (#2) Dit is da’wah en het betekent elkaar aansporen om allerlei goede daden (al-ma’roef) te verrichten en om weg te blijven bij alle soorten zonden en slechte daden (al-moenkar).>>>

<<< (#3) Geduld betekent hier niet hoe lang men kan wachten, maar hoe goed men zich gedraagt tijdens het wachten. Goed gedrag (akhlaaq) is heel belangrijk in de Islam. >>>

Al-Boekhaarie (dit is iemand die heel veel betrouwbare uitspraken van profeet Moh’ammed heeft verzameld) heeft gezegd: “Kennis komt voor de handeling.”

Allah zegt ook in de Qor-aan dat je eerst kennis moet opdoen voordat je iets zegt (over de Islam) of doet (om Allah te aanbidden) (Nederlandstalige betekenis): “Dus weet dat er geen god is die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah en vraag vergiffenis voor jouw zonde…” [Soerat Moh’ammed (47), aayah 19.] (Klik op onderstaande afbeelding om het groot te zien.)

 

Jongeren

 


Wie is Allah?

In de Qor-aan lezen we (Nederlandstalige betekenis): “Alle lof is voor Allah, de Heer van al-‘aalamien [de werelden (#4)].” [Soerat al-Faatih’ah (1), aayah 2.] Allah zegt tegen ons dat Hij Allah is, de Heer van alles, er is geen Heer behalve Hij. Het woord Heer (Rabb) betekent de Ene en de Enige Heer van het gehele universum, zijn Schepper, Eigenaar, Organisator, Voorziener, Meester, Planner, Onderhouder etc.: dus Allah alleen dient aanbeden te worden.

<<< (#4) De werelden (al-‘aalamien) zijn alles behalve Allah – dus de hele schepping: de wereld der mensen, de wereld der engelen, de wereld der djinn, de wereld der zielen (zowel vóór als na hun wereldse leven) en alles wat bestaat. Het is belangrijk om te weten dat Allah alles geschapen/gemaakt heeft en dat Hij Zelf niet geschapen/gemaakt is. Allah heeft geen begin en geen einde. Allah lijkt niet op een mens en niet op iets wat wij kennen. Wij weten niet hoe Allah er uit ziet.>>>

In de Qor-aan kunnen we ook lezen (Nederlandstalige betekenis): “O mensen! Aanbid jullie Heer (Allah), Die jullie schiep en degenen vóór jullie, opdat jullie moettaqoen (vroom, erg godsdienstig, godvrezend) zullen zijn. Die voor jullie de aarde (vlak) als een tapijt heeft gemaakt (zodat wij er gemakkelijk op kunnen wonen en reizen) en de hemel als een gewelf (een soort dak dat ons beschermt tegen meteorieten en schadelijke stralingen uit de ruimte) en uit de hemel water (regen) heeft neergezonden en daarmee vruchten voortbracht als voorziening voor jullie. Dus ken daarom aan Allah geen gelijken toe, terwijl jullie weten (dat er geen andere goden zijn en dat Hij geen deelgenoot/partner heeft en dat Hij alleen het recht heeft om aanbeden te worden).” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 21-22.]

Imaam Ibn Kethier (dit is een bekende geleerde die de Koran uitgelegd heeft) heeft gezegd: “Degene Die al het geschapene heeft geschapen is Degene Die het recht heeft aanbeden te worden.”

Alle daden van aanbidding (‘ibaadah) – zoals het gebed (as-salaat), het vasten (as-sawm), de verplichte liefdadigheid (az-zakaat) en het beschermen van de moslims en de Islam (al-djihaad) – zijn alleen voor Allah. Wanneer jij de intentie (nieyyah – wat je wilt bereiken, bedoeling) hebt een daad van aanbidding te doen voor iets of iemand anders dan Allah, dan is dat shirk (afgoderij, polytheïsme – waardoor je misschien geen moslim meer bent). Dit is dus ook de reden waarom het zo belangrijk is om over tawh’ied te leren.

Allah de Almachtige zegt (Nederlandstalige betekenis): “En (weet) dat de masaadjid (plaatsen van aanbidding, d.w.z. aanbidding) aan Allah toebehoren: dus roep naast Allah niet één (iemand of iets anders) aan.” [Soerat al-Djinn (72), aayah 18.]

Er zijn veel voorwaarden die wij van Allah moeten vervullen, zoals:

Vrees: “…dus vrees hen niet, maar vrees Mij, als jullie (ware) gelovigen zijn.” [Soerat Aal ‘Imraan (3), aayah 175.]

Hoop: “…Dus wie hoopt op de ontmoeting met zijn Heer (#5), laat hem oprechte daden verrichten en laat hem bij de aanbidding van zijn Heer niemand (en niets) als deelgenoot toekennen.” [Soerat al-Kahf (18), aayah 110.]

<<< (#5) Aboe Moesaa [een sah’aabie – metgezel (radhyallaahoe ‘anhoe – moge Allah tevreden zijn met hem)] verhaalde: “De profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) zei (Nederlandstalige betekenis): ‘Eenieder die houdt van de ontmoeting met Allah, Allah houdt ook van de ontmoeting met hem; en eenieder die de ontmoeting met Allah haat, Allah haat ook de ontmoeting met hem.’” (Uit het boek Sah’ieh’ al-Boekhaarie.)>>>

Vertrouwen: “…En vertrouw op Allah, als jullie waarlijk gelovigen zijn.” [Soerat al-Maa-idah (5), aayah 23.]

Nederigheid: “…Waarlijk, zij waren gewoon zich te haasten in het verrichten van goede daden en zij riepen Ons aan, (Onze beloning) verlangend en (Onze bestraffing) vrezend, en tegenover Ons waren zij nederig (#6).” [Soerat al-Anbiyaa-e (21), aayah 90.]

<<< (#6) Nederig betekent bescheiden, niet denken dat je beter bent dan anderen, niet arrogant, niet verwaand.>>>

Berouw: “En keer berouwvol tot jullie Heer (heb spijt van je zonden en slechte daden) en onderwerp jullie aan Hem (door Hem te gehoorzamen)…” [Soerat az-Zoemar (39), aayah 54.]

Het vragen om hulp: “U alleen aanbidden wij en U alleen vragen wij om hulp.” [Soerat al-Faatih’ah (1), aayah 5.]

Profeet Moh’ammed (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) heeft gezegd (Nederlandstalige betekenis): “Als je om hulp vraagt, vraag dit dan alleen aan Allah.” (Dit betekent niet dat je jouw vader of moeder niet om hulp mag vragen, maar je mag alleen hun hulp vragen bij iets wat zij kunnen, bijvoorbeeld iets uit de kast pakken waar jij niet bij kunt. Je mag hen bijvoorbeeld niet vragen om jou beter te maken als je ziek bent, want dat kan alleen Allah. Er zijn ook geen geluksstenen of iets dergelijks.)

Bescherming zoeken: “Zeg: ‘Ik zoek toevlucht (bescherming) bij de Heer van de mensheid.’” [Soerat an-Naas (114), aayah 1.]

Slachten: “Zeg (O Moh’ammed): ‘Waarlijk, mijn gebed en mijn offers (het slachten van dieren) en mijn leven en mijn overlijden behoren toe aan Allah, Heer van al-‘aalamien (de werelden).’” [Soerat al-An’aam (6), aayah 162.]

Moh’ammed (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) heeft gezegd (Nederlandstalige betekenis): “Moge Allah degene vervloeken (niet genadig zijn) die voor iets anders dan Allah offert.”

Beloftes nakomen: “Zij vervullen (hun) beloftes en zij vrezen een Dag wiens kwaad (bestraffingen) wijdverspreid zal zijn (dus bereiden zij zich er op voor).” [Soerat al-Insaan (76), aayah 7.] (Klik op onderstaande afbeelding om het groot te zien.)

 

Jongen met Koran

 


Hoe hebben wij Allah leren kennen?

Allah heeft ons allerlei tekenen (bewijzen) gegeven in de Qor-aan die wij moeten onderzoeken en leren.

Welke tekenen heeft Hij ons gegeven?

“En tot Zijn tekenen behoren de nacht en de dag en de zon en de maan. Kniel niet neer voor de zon noch voor de maan, maar kniel neer voor Allah, Degene Die hen schiep, indien jullie Hem alleen aanbidden.” [Soerat Foessilat (41), aayah 37.]

“Waarlijk, jullie Heer is Allah, Degene Die de hemelen en de aarde schiep in zes dagen (#7), vervolgens verhief Hij Zich boven de troon (op de manier die past bij Zijn Majesteitelijkheid). Hij brengt de nacht als een bedekking over de dag (en omgekeerd), het snel en continu nastrevend (#8); en Hij schiep de zon en de maan en de sterren onderworpen door Zijn Bevel (zij doen wat Allah wil). Waarlijk, de schepping en het bevel behoren slechts toe aan Hem. Gezegend is Allah, Heer van al-‘aalamien (de werelden – de volledige schepping)!” [Soerat al-A’raaf (7), aayah 54.]

<<< (#7) Deze zes dagen zijn: zondag, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag, waarop de volledige schepping verzameld was en (als laatste) Adam (‘alayhie as-salaam – vrede zij met hem) geschapen werd. Sommige geleerden zeggen dat deze dagen niet dezelfde dagen waren als onze standaard dagen zoals wij die kennen, maar dat elke dag staat voor duizend jaar zoals in aayah 22:47 staat (Nederlandstalige betekenis): “…één dag bij jouw Heer is als duizend jaar volgens hoe jullie berekenen.” (Uit het boek Tefsier Ibn Kethier.)>>>

<<< (#8) Dat wil zeggen dat ze snel in elkaar overgaan, de een komt snel na de ander.>>>

In deze verzen (aayaat) spreekt Allah de Alwetende over de zon en de maan als tekenen voor ons. Voordat de Islam kwam waren er namelijk mensen die de zon aanbaden. Allah geeft ons deze bewijzen omdat Hij de zon en de maan gemaakt heeft en Hij Degene is Die aanbeden moet worden. Zo zijn er vele bewijzen die Allah ons heeft gegeven. Bestudeer deze maar eens:

• De bij: “‘Eet vervolgens van alle vruchten en volg de wegen die door jouw Heer gemakkelijk zijn gemaakt.’ Uit hun buiken komt een drank (honing) voort, verschillend van kleur; daarin is een genezing voor de mensen. Waarlijk, daarin is zeker een aayah (bewijs, teken) voor een volk dat nadenkt.” [Soerat an-Nah’l (16), aayah 69.]

• De spin: “De gelijkenis van degenen die awliyaa-e (beschermers, helpers) nemen naast Allah, is als de gelijkenis van de spin die een huis maakt. En waarlijk, de zwakste der huizen is zeker het huis van de spin (#9), als zij maar eens wisten.” [Soerat al-‘Ankaboet (29), aayah 41.]

<<< (#9) Het huis van een spin is zeer zwak, het houdt geen hitte noch kou etc. tegen. Hetzelfde geldt voor de afgodsbeelden (alsook amuletten, geluksstenen, heiligen etc.), deze kunnen hun aanbidders geen voordeel noch nadeel brengen. (Uit het boek Tefsier al-Baghawiey.)>>>

• De mier: “Toen zij bij een vallei van de mieren kwamen, zei een mier: ‘O mieren! Ga jullie woningen binnen, zodat Soelaymaan (profeet Salomo) en zijn troepen jullie niet verpletteren, terwijl zij het niet beseffen!’” [Soerat an-Naml (27), aayah 18.]

• De oogst: “Daarmee (met regen) laat Hij de gewassen en de olijven en de dadelpalmen en de druiven en alle vruchten groeien. Waarlijk, daarin is zeker een aayah (bewijs, teken, les) voor een volk dat nadenkt.” [Soerat an-Nah’l (16), aayah 11.]

• De Bergen: “En Hij plaatste stevige bergen op de aarde zodat zij niet met jullie schokt (#10), en rivieren en wegen opdat jullie je laten leiden (naar de juiste richting).” [Soerat an-Nah’l (16), aayah 15.]

<<< (#10) We kunnen bergen vergelijken met spijkers die houten planken (de platen van de aarde) bij elkaar houden. Bovendien voorkomt de druk die bergen door hun enorme massa uitoefenen op de aardkorst, dat de bewegingen van het vloeibare magma binnen in de aarde, de oppervlakte van de aarde bereiken en de aardkorst door vernietigende aardbevingen ruïneren. Het is heel interessant om te zien dat deze technische feiten door de moderne wetenschap in onze tijd zijn ontdekt, terwijl ze eeuwen geleden al in de Koran geopenbaard zijn. Zie Wonderen in de Koran voor meer voorbeelden.>>>

• De sterren: “En oriëntatiepunten (gedurende de dag), en door de sterren (gedurende de nacht) worden zij geleid (naar de juiste richting).” [Soerat an-Nah’l (16), aayah 16.] Dit zijn allemaal oriëntatiepunten waardoor we onze weg op de aarde kunnen vinden.

• Onze lichamen: “En op de aarde zijn aayaat (bewijzen, tekenen, lessen) voor degenen die geloven met zekerheid. Alsook in jullie zelf, zien jullie dan niet!?” [Soerat ad-Dzaariyaat (51), aayah 20-21.] Denk maar eens aan je ogen, je hersenen, je hart etc. Denk eens na hoe ingewikkeld ons lichaam is en hoe alles werkt. Zie Wonderen in ons en rondom ons voor enkele voorbeelden.

Allah de Almachtige gaf ons deze bewijzen om ze te onderzoeken en om Allah te leren kennen. Het is voor ons verplicht om kennis op te doen. Allah zegt (Nederlandstalige betekenis): “Zien zij niet hoe Allah de schepping begon en deze vervolgens herhaalt!? Waarlijk, dat is gemakkelijk voor Allah. Zeg: ‘Reis op aarde, zie dan hoe Hij (Allah) de schepping begon. Vervolgens zal Allah de schepping in het Hiernamaals tot stand brengen. Waarlijk, Allah is over alle zaken Almachtig.’” [Soerat al-‘Ankaboet (29), aayah 19-20.] (Klik op onderstaande afbeelding om het groot te zien.)

 

Learn2

 


De geloofsgetuigenis (as-shahaadah)

De shahaadah is de islamitische geloofsgetuigenis en de eerste zuil van de Islam. De shahaadah is:

Shahaadah Arabisch

Ash-hadoe an laa ilaaha iel-Allaah, wa ash-hadoe anna Mohammadan rasoeloellaah – ik getuig dat er geen god is die aanbeden mag worden behalve Allah, en ik getuig dat Moh’ammed de boodschapper van Allah is.”

Grappig weetje! Je kunt laa ilaaha illallaah zeggen zonder jouw lippen te bewegen!

Waar in de Qor-aan spreekt Allah over de shahaadah?

“Allah getuigt dat er geen god is die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Hij, en de engelen en de bezitters van kennis (getuigen dit ook); Hij onderhoudt (Zijn schepping) met rechtvaardigheid. Er is geen god die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Hij, al-‘Aziez (de Almachtige), al-H’akiem (de Alwijze).” [Soerat Aal ‘Imraan (3), aayah 18.]

De woorden ‘behalve Allah’ betekenen dat aanbidding alleen voor Allah is zonder deelgenoten (partners). Het bewijs dat Allah de Enige Echte God is, vinden we ook terug in de Qor-aan (Nederlandstalige betekenis): “En gedenk toen Ibraahiem (profeet Abraham) zei tegen zijn vader en zijn volk: ‘Waarlijk, ik distantieer mij van (ik wil niets te maken hebben met) hetgeen jullie aanbidden. Behalve van Degene Die mij voortgebracht heeft, waarlijk, Hij zal mij daarom leiden.’ En hij maakte het (#11) een blijvend woord onder zijn nakomelingen zodat zij (ernaar) terug kunnen keren.” [Soerat az-Zoekhroef (43), aayah 26-28.]

<<< (#11) “Het” is het woord van tawh’ied, namelijk laa ilaaha ill-Allaah – er is geen god die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah. (Uit het boek at-Tefsieroe al-Moeyassar.)>>>

Ook voor het gedeelte van de geloofsgetuigenis over Moh’ammed (salallaahoe ‘alayhie wa sellem – vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) is er bewijs in de Qor-aan (Nederlandstalige betekenis): “Bij Allah! Werkelijk, tot jullie kwam een boodschapper (Moh’ammed) van onder jullie (dat wil zeggen: iemand die jullie heel goed kennen). Zwaar voor hem is jullie lijden (hij wil geen pijn of problemen voor jullie). Hij bekommert zich om jullie (#12); met de gelovigen is hij barmhartig, genadevol.” [Soerat at-Tawbah (9), aayah 128.]

<<< (#12) Hij wenst dat jullie naar de Islam geleid worden en dat jullie goede moslims zijn en dat zowel het goede van het wereldse als van het Hiernamaals jullie bereikt. (Uit het boek Tefsier Ibn Kethier.) Anas ibn Maalik [een sah’aabie – metgezel (radhyallaahoe ‘anhoe – moge Allah tevreden zijn met hem)] zei: “De profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem – vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige betekenis): ‘Niemand van jullie zal (werkelijk) geloven totdat hij voor zijn (moslim) broeder wenst wat hij voor zichzelf wil.’” (Uit het boek Sah’ieh’ al-Boekhaarie.)>>>

Het getuigen over de boodschap van profeet Moh’ammed (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) betekent dat je gehoorzaam bent in alles waar hij mee is gekomen, dat je van hem houdt en in hem gelooft en in alles wat hij ons heeft verteld. Dat je wegblijft van alles wat hij heeft verboden en dat Allah alleen aanbeden kan worden door de regels waar Moh’ammed (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) mee gekomen is (dat wil zeggen de Soennah). We mogen niet zelf dingen gaan verzinnen. Zelf daden van aanbidding verzinnen wordt bid’ah (innovatie) genoemd en dit is verboden (h’araam). (Klik op onderstaande afbeelding om het groot te zien.)

 

5 zuilen

 


De 5 zuilen van de Islam

In de Islam bestaan er vijf zuilen, namelijk:

1.) as-Shahaadah (de geloofsgetuigenis)
2.) as-Salaah (het gebed)
3.) az-Zakaat (de verplichte liefdadigheid)
4.) as-Sawm fie Ramadhaan (het vasten in de maand Ramadan)
5.) al-H’adj (de bedevaart naar Mekkah)

Al-H’amdoelillaah (alle lof is voor Allah)! We hebben het gehad over de shahaadah en hoe belangrijk deze is. Nu zullen we de andere vier zuilen van de Islam kort bespreken. We zijn verplicht om Allah te aanbidden door daden maar ook door geloof.

Het gebed is enorm belangrijk; we moeten deze 5 keer per dag verrichten. Er zijn vijf verplichte (waadjib) gebeden, namelijk salaat al-fadjr (2 raka’aat), salaat al-dhzohr (4 raka’aat), salaat al-‘asr (4 raka’aat), salaat al-maghrib (3 raka’aat) en salaat al-‘ishaa-e (4 raka’aat).

Het is daarnaast ook aangeraden om vrijwillige (soennah) gebeden te bidden. De soennah gebeden zijn 2 raka’aat vóór salaat al-fadjr, 4 raka’aat (2+2) vóór salaat al-dhzohr en 2 raka’aat erna, 2 raka’aat na salaat al-maghrib en 2 raka’aat na salaat al-‘ishaa-e.

Er is een overlevering (h’adieth) van Boeraydah ibn al-Hoesayb (radhyallaahoe ‘anhoe – moge Allah tevreden zijn met hem) waarin hij zegt: “Ik heb de boodschapper van Allah (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) horen zeggen (Nederlandstalige betekenis): ‘Het verbond wat verschil maakt tussen ons (moslims) en hen (ongelovigen) is het gebed, en wie deze (de gebeden) niet verricht heeft ongeloof verricht (is een ongelovige geworden).’” (Deze overlevering is overgeleverd door Ah’med, Aboe Daawoed, at-Tirmidzie, an-Nisaa-ie en Ibn Maadjah.)

Het bewijs voor het gebed vinden we ook terug in de Qor-aan (Nederlandstalige betekenis): “En zij werden niets bevolen behalve dat zij Allah dienen te aanbidden, de religie zuiver voor Hem makend, als h’oenafaa-e (monotheïsten), en om as-salaah (het gebed) te onderhouden en az-zakaah (de verplichte liefdadigheid) te geven: en dat is de correcte religie (het rechte pad).” [Soerat al-Bayyinah (98), aayah 5.]

Dit geldt ook voor het bewijs voor het vasten (Nederlandstalige betekenis): “O degenen die geloven! Naleving van as-siyaam (of as-sawm – het vasten) is jullie voorgeschreven zoals het ook degenen vóór jullie voorgeschreven was, opdat jullie moettaqoen (vroom, religieus) zullen zijn.” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 183.] Vasten betekent onder andere niet eten en drinken vanaf de adzaan (oproep tot het gebed) van salaat al-fadjr tot aan de adzaan van salaat al-maghrib (dit is het moment dat de zon ondergaat). We dienen extra op te letten dat we geen slechte dingen doen of zeggen. Want Allah houdt niet van het vasten van iemand die tijdens het vasten slechte dingen doet of zegt.

Het bewijs voor de bedevaart (al-h’adj) is (Nederlandstalige betekenis): “…En Allah heeft de mensen h’adj (de uitgebreide verplichte bedevaart) naar het Huis (de Ka’bah in Mekkah) opgelegd voor degenen die in staat zijn daarheen op weg te gaan (dit betekent gezond zijn en genoeg geld hebben). En wie ongelovig is (in de verplichting van de h’adj), dan waarlijk, Allah heeft geen behoefte aan al-‘aalamien (de werelden – de volledige schepping).” [Soerat Aal ‘Imraan (3), aayah 97.]

De vijf zuilen van de Islam zijn het minimale wat er van een moslim verwacht wordt. De bedevaart (al-h’adj) en de verplichte liefdadigheid (az-zakaat) zijn alleen verplicht voor degenen die dit kunnen betalen. Voor de zakaat moeten we 2,5% over onze rijkdom betalen aan degenen die arm zijn. (Klik op onderstaande afbeelding om het groot te zien.)

 

6 pilaren

 


De 6 pilaren van imaan (geloof)

Imaan bestaat uit meer dan 70 niveaus (takken), waarvan de hoogste de shahaadah is en de laagste is dat je iets wat schadelijk/gevaarlijk is voor mensen van de weg verwijderd (zoals een steen, of een tak). Ook verlegenheid (h’ayaa-e, dat je je schaamt om iets slechts te doen) is een tak van het geloof (imaan).

Imaan heeft 6 pilaren.

Allah de Liefdevolle (jegens de vrome gelovigen) zegt in de Koran (Nederlandstalige betekenis): Al-Birr (vroomheid, rechtschapenheid) is niet (enkel) dat jullie je gezichten (tijdens het bidden) richting het oosten en (of) het westen wenden, maar al-birr is (de eigenschap van degene) die gelooft in (1) Allah en (2) de Laatste Dag en (3) de engelen en (4) het Boek en (5) de profeten…” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 177.]

Allah de Alziende zegt ook (Nederlandstalige betekenis): “Waarlijk, Wij hebben alles met een voorbeschikking (6) geschapen.” [Soerat al-Qamar (54), aayah 49.]

Deze zes pilaren zijn:

1.) Geloven in Allah: dit is de shahaadah. Om Allah te gehoorzamen moeten wij in Hem en Zijn Wijsheid geloven.

2.) Geloven in de Laatste Dag (het Hiernamaals): na de dood zullen we allemaal weer opgewekt worden (weer levend zijn) op de Dag des Oordeels. Op die Dag zal Allah beslissen wie naar al-Djennah (het Paradijs) zal gaan en wie naar Djahanam (de Hel). Mensen die in Allah geloven en Hem gehoorzamen (dit zijn moslims) zullen naar al-Djennah gaan. Mensen die niet in Allah geloven (dit is koefr) of iets/iemand naast Hem aanbeden hebben (dit is shirk) zullen naar Djahanam gaan. Moslims die meer slechte dingen gedaan hebben dan goede dingen zullen eerst naar Djahanam gaan waar zij bestraft worden voor hun zonden en daarna zullen zij alsnog naar al-Djennah gaan als en wanneer Allah dat wil. In het Hiernamaals (al-Aakhirah) zullen we nooit meer dood gaan.

3.) Geloven in de engelen: Allah heeft engelen geschapen die Hem aanbidden en alles doen wat Hij zegt. Wij hebben ook engelen bij ons, op onze schouders, die schrijven wat wij allemaal doen. Zowel onze goede als onze slechte daden. Deze boeken zullen wij allemaal op de Dag des Oordeels ontvangen.

4.) Geloven in de boeken van Allah: Allah heeft verschillende boeken neergezonden (geopenbaard) voor de mensen. Bijvoorbeeld:

at-Tawraat (de Thora), die geopenbaard is aan profeet Moesaa (Mozes, ‘alayhie as-salaam – vrede zij met hem),
az-Zaboer (de Psalmen) aan profeet Daawoed (David, ‘alayhie as-salaam – vrede zij met hem),
al-Indjiel (het Evangelie) aan profeet ‘Iesaa (Jezus, ‘alayhie as-salaam – vrede zij met hem) en
al-Qor-aan (de Koran) die geopenbaard is aan Moh’ammed (salallaahoe ‘alayhie wa sellem – vrede en zegeningen van Allah zijn met hem).

Door de jaren heen zijn at-Tawraat, az-Zaboer en al-Indjiel door mensen veranderd. Zij hebben volgens hun begeerten dingen toegevoegd, weggelaten of veranderd. Alleen de Qor-aan is gebleven zoals hij geopenbaard is. Allah de Almachtige zegt dat Hij de Qor-aan zal beschermen tegen verandering (Nederlandstalige betekenis): “Waarlijk, Wij zijn het Die ad-Dzikr (de Herinnering, de Vermaning: de Qor-aan) hebben neergezonden. En waarlijk, Wij zijn zeker Wakers daarover.” [Soerat al-H’idjr (15), aayah 9.]

Je kunt je misschien afvragen waarom Allah de andere boeken niet beschermd heeft. Allah zegt daarover (Nederlandstalige betekenis): “…En als Allah gewild had, had Hij jullie één gemeenschap (met dezelfde wet en godsdienstige overtuiging) gemaakt, maar Hij deed dit niet om jullie te testen in wat Hij jullie gegeven heeft…” [Soerat al-Maa-idah (5), aayah 48.]

5.) Geloven in de profeten: Allah heeft heel veel profeten en boodschappers gestuurd die de mensen waarschuwden voor het Hellevuur (an-Naar) en die mensen opriepen om alleen Allah te aanbidden (tawh’ied). Omdat Moh’ammed (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) de laatste boodschapper is, is hij gestuurd voor de hele mensheid. Allah noemt 25 profeten in de Qor-aan, namelijk:

Aadam (Adam)
Noeh’ (Noah of Noach)
Iedries (Idris of Henoch)
Saalih’ (Shelah)
Ibraahiem (Abraham)
Hoed (Eber of Heber)
Loet (Lot)
Yoenoes (Jona)
Ismaa’iel (Ismaël)
Ish’aaq (Izaak)
Ya’qoeb (Jakob of Israël)
Yoesoef (Jozef)
Ayyoeb (Job)
Shoe’ayb (Jetro)
Moesaa (Mozes)
Haaroen (Aäron)
al-Yasa’ (Elisa)
Dzoel-Kifl (Ezechiël)
Daawoed (David)
Zakariyyaa (Zacharias)
Soelaymaan (Salomo)
Ilyaas (Elia)
Yah’yaa (Johannes)
‘Iesaa (Jezus)
Moh’ammed (Mohammed)

Vrede en zegeningen van Allah zijn met hen allemaal. (Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot te zien.)

 

Profeten

 

6.) Geloven in de voorbeschikking (al-qadr, het lot): Allah weet alles van het verleden, van nu en van de toekomst. Hij weet alles. Allah heeft ons een vrije keus gegeven om Hem wel of niet te aanbidden. Hij weet welke beslissingen wij hebben genomen in het verleden en welke wij nog gaan maken in de toekomst. Omdat Allah weet over onze keuzes, weet Hij ook of wij naar het Paradijs zullen gaan of naar de Hel. Allah heeft voor ons in dit leven allerlei testen bepaald zodat wij betere mensen worden en geduldig leren zijn.

 


Ih’saan

Ih’saan heeft maar één pilaar. Ih’saan betekent dat je Allah aanbidt alsof je Hem ziet, en ook al zie jij Hem niet, Hij ziet jou zeker wel. Allah zegt in de Qor-aan (Nederlandstalige betekenis): “Waarlijk, Allah is met degenen die vrezen (Allah gehoorzamen) en degenen die weldoeners zijn (degenen die goede dingen doen niet om er zelf beter van te worden, maar om anderen te helpen omwille van Allah).” [Soerat an-Nah’l (16), aayah 128.]

“Jij (O Moh’ammed) verkeert in geen enkele toestand, noch reciteer jij enig deel van de Qor-aan (Koran), en jullie (O mensen) verrichten geen enkele daad, of Wij zijn Getuige daarvan wanneer jullie er mee bezig zijn. En niets is verborgen voor jouw Heer, niet eens (iets gelijk aan) het gewicht van een stofdeeltje op aarde noch in de hemel; en niets dat kleiner is dan dat en niets dat groter is, of het staat in een duidelijk Boek (al-Lawh’oel-Mah’foedhz).” [Soerat Yoenoes (10), aayah 6.]

Er bestaat ook een beroemde overlevering over de engel Djibriel (Gabriël, ‘alayhie as-salaam – vrede zij met hem) die is overgeleverd door ‘Oemar [een sah’aabie – metgezel (radhyallaahoe ‘anhoe – moge Allah tevreden zijn met hem)]: “Wij zaten op de dag met de boodschapper van Allah (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) toen er een man verscheen met hele witte kleren aan en donker zwarte haren. Hij zag er niet uit alsof hij gereisd had, maar geen van ons kende hem. Hij ging dicht bij de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) zitten met zijn knie tegen de dij van de profeet. Toen zei hij: ‘O Moh’ammed! Informeer mij over de Islam.’ De boodschapper van Allah (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) antwoordde (Nederlandstalige betekenis): ‘Islam is dat je getuigt dat er niets naast Allah aanbeden mag worden en dat Moh’ammed Zijn boodschapper is, dat je as-salaah (het gebed) verricht, de zakaah betaalt, vast in de Ramadhaan en de bedevaart verricht naar het Huis (de Ka’bah in Mekkah) als je daartoe in staat bent.’ Hij zei: ‘Jij hebt de waarheid gesproken.’ Wij waren allemaal geschrokken dat hij hem een vraag stelde en vervolgens zei dat hij gelijk had, maar hij ging verder en vroeg: ‘Informeer mij over imaan (geloof).’ De profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) antwoordde: ‘Het is dat je gelooft in Allah, Zijn engelen, Zijn boeken, Zijn boodschappers, in de Laatste Dag en in de voorbeschikking (al-qadr), zowel het goede ervan als het slechte.’ Hij (de man) zei: ‘Jij hebt de waarheid gesproken.’ Toen vroeg hij: ‘Informeer mij over ih’saan.’ De profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) antwoordde: ‘Het is dat je Allah aanbidt alsof je Hem ziet, en ook al zie jij Hem niet, Hij ziet jou wel.’ Hij zei: ‘Informeer mij over het (Laatste) Uur.’ De profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) zei: ‘Daarover weet de ondervraagde niet meer dan degene die de vraag stelt.’ Dus zei hij (de man): ‘Nou, informeer mij over de tekenen ervan.’ Hij (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) antwoordde: ‘Dat de slaaf haar meester zal baren (#13) en dat je behoeftige geitenherders op blote voeten ziet die wedijveren met elkaar in het bouwen van hoge gebouwen (#14).’ Daarna vertrok de man. Ik (‘Oemar) wachtte even en toen zei de profeet: ‘O ‘Oemar! Weet jij wie die vragensteller was?’ Ik antwoordde: ‘Allah en Zijn boodschapper weten het beter.’ Hij zei: ‘Dat was Djibriel (de engel Gabriël), hij kwam jullie jullie godsdienst onderwijzen.’” (Overgeleverd door Moeslim.)

<<< (#13) Dit betekent dat er een tijd zal komen dat kinderen ongehoorzaam en opstandig zullen zijn aan hun ouders en in het bijzonder tegenover hun moeders. Zij behandelen hen niet met het respect en de eer die hun moeder eigenlijk toekomt en verdient, maar zij vertonen brutaal gedrag tegen hen en behandelen hen als slaven. (Uit het boek Fat-h’ oel-Baarie van Ibn H’adjar.)>>>

<<< (#14) Dit betekent dat er een tijd zal komen dat arme mensen rijk worden en heel veel geld gaan uitgeven aan grote en luxe gebouwen. Zij zijn egoïstisch en trots en geven hun geld uit als verkwisters.>>> (Klik op onderstaande afbeelding om het groot te zien.)

 

Ik houd van Mohammed

 


Moh’ammed ﷺ

Zijn naam is Moh’ammad ibn (zoon van) ‘Abdoellaah ibn ‘Abdoel-Moettablib ibn Haashim. Haashim is een stam van Qoeraysh; Qoeraysh is een stam van de Arabieren en de Arabieren zijn afstammelingen van profeet Ismaa’iel (Ismaël), een zoon van profeet Ibraahiem (Abraham), vrede zij met hen beide.

Moh’ammed (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) leefde 63 jaar, waarvan 40 jaar vóór zijn profeetschap en 23 jaar als een profeet en boodschapper van Allah. Er werd hem verteld dat hij een profeet was in het eerste vers wat geopenbaard is (Nederlandstalige betekenis): “Lees in de Naam van jouw Heer, Die (alles wat bestaat) heeft geschapen.” [Soerat al-‘Alaq (96), aayah 1.]. En in soerat al-Moeddaththir wordt hem verteld dat hij een boodschapper is. Zijn woonplaats was Mekkah. Allah stuurde hem om de mensen te waarschuwen tegen shirk (iets anders aanbidden dan of naast Allah) en om de mensen op te roepen naar de Islam. Allah zegt in de Qor-aan (Nederlandstalige betekenis): “O jij (Moh’ammed) de omhulde! Sta op en waarschuw! En vergroot (verkondig de Grootheid van) jouw Heer (Allah)! En reinig jouw kleding! En verlaat ar-roedjz (de afgodsbeelden)! En geef niet om meer te krijgen! En wees geduldig omwille van jouw Heer!” [Soerat al-Moeddaththir (74), aayah 1-7.]

‘Waarschuwen’ betekent hier tegen shirk en ‘oproepen’ is naar tawh’ied. ‘Vergroot jouw Heer’ betekent Hem eren door te geloven in Zijn Eenheid. ‘En reinig jouw kleding’ betekent zuiver jouw daden van shirk.

Moh’ammed (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) verspreidde de boodschap (verrichtte da’wah) gedurende 10 jaar toen het gebed verplicht werd gesteld. Hij heeft 3 jaar in Mekkah gebeden voordat hij werd opgedragen naar al-Medienah te migreren (hidjrah).

Hidjrah (migreren) is het verhuizen van het land van shirk naar het land van de Islam. Dit is verplicht voor alle moslims (als zij dit kunnen). Deze verplichting zal ook blijven bestaan tot aan de Dag des Oordeels. Allah zegt (Nederlandstalige betekenis): “O Mijn dienaren, degenen die geloven! Waarlijk, Mijn aarde is wijd (#15), dus aanbid Mij alleen.” [Soerat al-‘Ankaboet (29), aayah 56.]

<<< (#15) Allah beveelt moslims te emigreren uit de plaats waar het voor hen niet mogelijk is om Allah te aanbidden zoals het moet, naar een plaats waar dit wel mogelijk is. (Uit het boek Zaad al-Masier fie ‘ielmie t-Tefsier van Ibn al-Djawziey.)>>>

Imaam al-Baghawie (dit is een geleerde die ook de Koran uitgelegd heeft) heeft gezegd: “Dit vers (aayah) is geopenbaard voor de moslims die achterbleven in Mekkah en niet naar al-Medienah migreerden.” Profeet Moh’ammed (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) heeft gezegd (Nederlandstalige betekenis): Hidjrah zal nooit stoppen totdat berouw stopt, en berouw zal nooit stoppen totdat de zon opkomt uit het westen (een groot teken dat het Laatste Uur – het Hiernamaals – spoedig zal komen).” (Overgeleverd door Ah’med.)

Toen Moh’ammed (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) in al-Medienah leefde stelde hij de geboden in van az-zakaat, al-h’adj, as-sawm, al-djihaad (het strijden omwille van Allah), al-adzaan (de oproep tot het gebed), het aansporen tot het goede (al-ma’roef) en het verbieden van het slechte (al-moenkar) etc.

Het gehoorzamen van de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) is verplicht voor alle djinn en voor alle mensen. Allah zegt (Nederlandstalige betekenis): “Zeg (O Moh’ammed): ‘O mensheid! Waarlijk, ik ben naar jullie allen (gezonden) als de boodschapper van Allah (rasoel-Allaah), Degene aan Wie het Koninkrijk (de Heerschappij) over de hemelen en de aarde toebehoort – er is geen god die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Hij. Hij doet leven en Hij laat sterven.’ Dus geloof in Allah en Zijn boodschapper (Moh’ammed), de ongeletterde profeet, die gelooft in Allah en Zijn Woorden (deze Qor-aan), en volg hem opdat jullie geleid zullen worden.” [Soerat al-A’raaf (7), aayah 158.]

Via hem (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) heeft Allah de religie geperfectioneerd. Allah zegt in de Qor-aan (Nederlandstalige betekenis): “…Vandaag heb Ik jullie religie vervolmaakt voor jullie, Mijn gunsten voor jullie volledig gemaakt en de Islam voor jullie gekozen als jullie religie…” [Soerat al-Maa-idah (5), aayah 3.]

Alles wat profeet Moh’ammed (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) heeft gedaan en gezegd is verzameld in de Soennah. De Soennah is het voorbeeld van profeet Moh’ammed (salallaahoe ‘alayhie wa sellem).

Profeet Moh’ammed (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) stierf toen hij 63 jaar oud was en hij is begraven in de stad al-Medienah waar zijn graf nog steeds is. (Klik op onderstaande afbeelding om het groot te zien.)

 

 


Shirk (afgoderij, polytheïsme)

Allah heeft jou geschapen om Hem alleen te aanbidden. En deze aanbidding wordt alleen geaccepteerd als het door middel van het islamitische monotheïsme (tawh’ied) gebeurt. Zoals het gebed niet geldig is zonder de wassing (al-woedhoe-e), is de aanbidding niet geldig als er shirk aanwezig is. Allah vergeeft alle zonden, behalve shirk! Allah zegt (Nederlandstalige betekenis): “Waarlijk, Allah vergeeft niet dat er deelgenoten aan Hem toegekend worden (d.w.z. shirk – polytheïsme, tenzij men vóór de dood er berouw voor toont), maar Hij vergeeft behalve dat (alle andere zonden), aan wie Hij wil…” [Soerat an-Nisaa-e (4), aayah 48.]

Een moslim moet kennis opdoen over wat hem kan redden van shirk.

• De ongelovigen tegen wie de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem – vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) vocht geloofden wel in Allah als Schepper van de hemelen en de aarde en alles wat daartussen zit. Dit geloof maakte echter geen moslims van hen. Allah zegt (Nederlandstalige betekenis): “Zeg (O Moh’ammed): ‘Wie voorziet jullie van onderhoud uit de hemel (regen) en de aarde (planten etc.)? Of wie bezit het gehoor en het gezichtsvermogen (wie kan dat geven of nemen)? En wie brengt het levende tevoorschijn uit het dode en brengt het dode tevoorschijn uit het levende? (#16) En wie bepaalt de ordening (van alle zaken)?’ Zij zullen dan zeggen: ‘Allah.’ Zeg dan: ‘Zullen jullie (de bestraffing van Allah) dan niet vrezen?’” [Soerat Yoenoes (10), aayah 31.]

<<< (#16) Zoals de plant uit het zaad en het zaad uit de plant; Allah schept het ei uit de kip en de kip uit het ei… enzovoort. (Uit het boek Tefsier Ibn Kethier.)>>>

Zij aanbaden naast Allah andere goden en hierdoor werden zij moeshrikien (afgodenaanbidders) en koeffaar (ongelovigen). “Andere goden” kunnen in de vorm zijn van beelden, geluksstenen, iets vragen aan een overleden iemand en andere vormen.

• De ongelovigen in de tijd van de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) zeiden dat zij de afgoden aanbaden om dichter bij Allah te komen. In de Koran kunnen we lezen (Nederlandstalige betekenis): “Weet dat de zuivere religie slechts aan Allah toebehoort! En degenen die naast Hem awliyaa-e (beschermers, helpers, goden) nemen (zeggen): ‘Wij aanbidden hen slechts zodat zij ons zo dicht mogelijk bij Allah brengen.’ Waarlijk, Allah zal tussen hen oordelen betreffende hetgeen waarover zij van mening verschillen. Waarlijk, Allah leidt niet degene die een leugenaar en een ongelovige is.” [Soerat az-Zoemar (39), aayah 3.]

Er bestaan twee soorten van voorspraak (bemiddeling, dat iemand ten gunste spreekt voor iemand anders):

1.) De acceptabele voorspraak. Dit is de voorspraak van o.a. de boodschappers van Allah Die hen op de Dag der Opstanding toestemming daarvoor geeft. Ook de Qor-aan zal in het voordeel spreken tot Allah voor degenen die vaak in de Qor-aan leest.

2.) De onacceptabele voorspraak. Dit is de hoop op voorspraak van de doden, een object of een afgod, alsook van een persoon die beweert goede daden aan te nemen en jou te kunnen vergeven namens Allah. Deze soorten van voorspraak zijn shirk. Allah is de Enige Die iemand voorspraak kan laten doen. Allah zegt (Nederlandstalige betekenis): “…Wie is degene die bij Hem voorspraak doet behalve met Zijn Toestemming?…” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 255.]

• De profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) leefde tussen mensen die engelen aanbaden, alsook profeten, vrome mensen, de zon, de maan, de sterren, bomen en ga zo maar door. Hij bestreed hen en maakte geen onderscheid tussen hen. Allah zegt (Nederlandstalige betekenis): “En bestrijd hen (met alle regels van djihaad in acht nemend) totdat er geen fitnah (onderdrukking of shirk) meer is en de religie (d.w.z. aanbidding) volledig voor Allah is. Als zij dan ophouden, dan waarlijk, Allah is Alziend aangaande hetgeen zij doen.” [Soerat al-Anfaal (8), aayah 39.] Wij aanbidden Allah alleen en wij vertrouwen Hem alleen.

• Tegenwoordig is het ongeloof (koefr) erger dan in de vroegere tijden. Want die mensen zochten oprecht hulp bij Allah in slechte tijden, en zij aanbaden de afgoden wanneer alles goed ging. Tegenwoordig aanbidden de mensen constant afgoden en wenden zij zich niet oprecht tot Allah, of het nou goed gaat of slecht. Allah zegt (Nederlandstalige betekenis): “En wanneer zij aan boord van een schip gaan (en in gevaar zijn), roepen zij Allah aan, de religie zuiver voor Hem makend. Wanneer Hij hen redt en aan land brengt, dan kennen zij (wederom) deelgenoten toe (aan Allah).” [Soerat al-‘Ankaboot (29), aayah 65.] Wij moeten Allah zowel in goede als in slechte tijden aanbidden, of we nou verdrietig of gelukkig zijn.

• Er zijn vele vormen van shirk, waaronder het volgende. Imaam Ah’med leverde over dat Mah’moed ibn Labied zei dat de boodschapper van Allah (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) gezegd heeft (Nederlandstalige betekenis): “Wat ik het meeste vrees voor jullie is de kleine shirk (afgoderij).” Zij zeiden: “Wat is de kleine shirk, O boodschapper van Allah?” Hij zei: Ar-Riyaa-e (te koop lopen met je daden, indruk proberen te maken op mensen etc.). Allah zal zeggen op de Dag der Opstanding, wanneer de mensen beloond of bestraft worden voor hun daden: ‘Ga naar degene tegenover wie je indruk wilde maken in de wereld en zie of je enige beloning bij hem vindt.’”

Dus verricht jouw daden van aanbidding alleen en zuiver voor Allah, niet zodat andere mensen denken dat jij goed of slim bent, bijvoorbeeld.

 


Ben jij 1 van de 7?

Allah zegt in Zijn Koran (Nederlandstalige betekenis): “Hoe dan zullen jullie je beschermen (tegen de bestraffing) als jullie ongelovig zijn, op een Dag (de Dag der Opstanding) die de kinderen grijs zal maken (wegens de ernst van de verschrikkingen die Dag)?” [Soerat al-Moezzammil (73), aayah 17.]

Op de Dag der Opstanding (Yawm al-Qiyaamah) zal het zeer heet zijn waardoor mensen zullen zweten. Bij sommigen reikt het zweet tot aan hun hielen, bij anderen reikt het zweet tot aan hun knieën, weer anderen staan zo diep in hun eigen zweet dat het reikt tot aan hun borst, sommigen worden er mee tot zwijgen gebracht en anderen worden er volledig mee bedekt. Dit is afhankelijk van hun daden. Maar…

Aboe Hoerayrah [een sah’aabie – metgezel (radhyallaahoe ‘anhoe – moge Allah tevreden zijn met hem)] zei dat de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) gezegd heeft dat er zeven soorten mensen zijn voor wie Allah een schaduw zal scheppen waardoor zij beschermt zullen zijn tegen de hitte op de Dag der Opstanding. Tot die zeven soorten mensen behoort – en let nu goed op – een jonge man (of vrouw) die opgroeit terwijl hij zijn Heer aanbidt. (Overgeleverd door al-Boekhaarie, Moeslim en anderen.) (Klik op onderstaande afbeelding om het groot te zien.)

 

7 in de schaduw

 

O jonge moslims! Jullie hebben kans om te behoren tot de zeven soorten mensen die beschermd zullen worden tegen de hitte op de Dag der Opstanding. Als jullie – O jonge moslims – Allah aanbidden nu jullie jong zijn, dan zullen jullie beschermd worden, in shaa-a Allaah (als Allah dat wil). Is dat geen goed nieuws voor jullie!?

Al-H’amdoelillaah (alle lof is voor Allah). We zijn alweer aan het einde gekomen van het boek. Maar dit is slechts het begin. We moeten doorgaan met het opdoen van kennis zodat wij geleerden worden in shaa-a Allaah (als Allah het wil). Nu dat we meer weten over tawh’ied moeten we naar de volgende stap, namelijk het toepassen in ons dagelijks leven.

Ik hoop dat je veel geleerd hebt en tot de volgende keer!

As-Salaamoe ‘alaykoem (vrede zij met jullie).

 


Video:

De onderstaande video gaat over verplichte kennis over at-tawh’ied, het belangrijkste onderwerp in de Islam. Kinderen stellen vragen en geven ook het antwoord. De kinderen spreken Arabisch, maar er is Nederlandse ondertiteling.

 

 

Meer lezen? Ga dan naar Voor kinderen voor verschillende artikelen, verhalen en afbeeldingen, alsook een spreekbeurt over de Islam.

Heb je vragen, stuur ons dan een e-mail op info@uwkeuze.net, of via ons contactformulier.

 


4 fundamentele grondbeginselenDe informatie in “Tawh’ied voor jonge moslims” komt voornamelijk uit het boek De drie fundamenten en de vier basisregels dat in het Nederlands is uitgegeven door Uitgeverij Momtazah. Weet jij nog wat we gezegd hebben over da’wah? Verricht da’wah met jouw ouders en spoor hen aan (nodig hen uit) om dit boek te kopen en te lezen. Dit belangrijke boek is te bestellen via onze webshop, en met uw aankoop steunt u de da’wah van www.uwkeuze.net.

Alle lof is voor Allah.

 

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan