Submission

Iedereen onderwerpt zich, maar de vraag is aan wie of wat?

Submission klDoor Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah.

Alle lof is voor Allah, de Heer der werelden. Allahs zegeningen en vrede zijn met profeet Moh’ammed, zijn familie en metgezellen en iedereen die hen in het goede volgt tot aan de Laatste Dag.

Vanaf Adam (vrede zij met hem) is er een strijd gaande tussen waarheid en valsheid en deze strijd zal blijven voortduren tot aan de Dag des Oordeels. Goddelijke en satanische partijen zijn er altijd al geweest en zullen blijven bestaan tot aan de Dag der Opstanding. Dit onophoudelijke gevecht tussen goed en kwaad, licht en duisternis, bepaalt de beloning en bestraffing die men zal ontvangen in het Hiernamaals.

Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Denken de mensen dat zij met rust worden gelaten wanneer zij zeggen: ‘Wij geloven,’ en dat zij niet beproefd zullen worden? (#1) Bij Allah! Wij beproefden werkelijk degenen vóór hen. Aldus zal Allah zeker degenen die waarachtig zijn en de leugenaars kenbaar maken. Of denken degenen die slechte daden verrichten dat zij in staat zijn aan Onze Macht te ontsnappen!? Slecht is hoe zij oordelen!” (Soerat al-‘Ankaboet (29), aayah 2-4.)

<<< (#1) Louter lippendienst bewijzen aan geloof is niet voldoende. Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke) zal al Zijn gelovige dienaren testen in overeenstemming met hun niveau van geloof. (Naar A. Yusuf Ali Quran Commentary, de herziene versie.)>>>

Submission (onderwerping). Iedereen onderwerpt zich, maar de vraag is aan wie of wat?

Moslims onderwerpen zich aan Allaah (Allah – God in al Zijn Majesteit), al-Khaaliq (de Schepper) van de hemelen en de aarde en al wat deze bevatten. De moslim geeft zich over aan ar-Razzaaq (de voortdurende Schenker van veelvuldige voorzieningen), van Wie hij al zijn levensonderhoud krijgt; hij gehoorzaamt al-Moeh’yie (de Schenker van leven) Die hem zijn leven gegeven heeft; hij maakt zijn wil ondergeschikt aan de Wil van al-Moemmiet [de Schenker van dood (#2)] Die hem zijn laatste adem laat uitblazen wanneer zijn tijd gekomen is; hij streeft naar de Tevredenheid van al-Barr (de Zorgzame, de Bron van alle goedheid), Degene Die hem oproept naar het goede, naar het zedelijke en het rechtvaardige, Degene Die hem uitnodigt naar het Paradijs; en Hij spant zich in omwille van al-Djaami’a (de Verzamelaar) tot Wie wij allemaal terugkeren. [Voor meer Namen en Eigenschappen van Allah, die verschillende aspecten van Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) naar voren halen en die Zijn Verheven Eigenschappen en Rollen aanduiden, zie De Schone Namen van Allah. Zie ook Hoe ziet God er uit? en Allaahoe Akbar. Het kennen van God – Allah – zorgt ervoor dat een persoon van Hem houdt en Hem vreest en zijn vertrouwen in Hem stelt en zijn daden oprecht voor Hem verricht. Dit is de essentie van het menselijke geluk. Daarentegen zal een gebrek aan kennis over Allah ervoor zorgen dat men Allah niet volgens Zijn juiste waarde inschat, en dus gemakkelijker ontkent of ongehoorzaam is.]

<<< (#2) De dood is (1) de toestand van de ziel voordat zijn/haar leven (op aarde) begon, wat op de een of andere manier bestaand of niet bestaand is, of (2) de toestand waarbij leven zoals wij dat kennen (waarnemen) stopt, maar het bestaan (van de ziel) niet eindigt; we gaan dan over naar al-barzakh, de periode in het graf, een tussenperiode tussen het wereldse leven en de Dag der Opstanding, waarna er een compleet nieuw leven zal zijn onder de term eeuwigheid. Zie de artikelen De dood en De ziel – maak kennis met je ware zelf.>>> (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 

Allah de Verhevene zegt o.a. (Nederlandstalige interpretatie):

“Zeg (O Moh’ammed): ‘Waarlijk, aan mij wordt slechts geopenbaard dat jullie God één God is. Onderwerpen jullie je dan aan Hem?’” [Soerat al-Anbiyaa-e (21), aayah 108.]

“En opdat degenen aan wie kennis is gegeven zullen weten dat het (de Qor-aan – Koran) de waarheid is van jouw Heer; zij geloven dan daarin, waarna hun harten zich onderwerpen aan Hem. En waarlijk, Allah zal degenen die geloven zeker leiden op een recht pad.” [Soerat al-H’adj (22), aayah 54.] (Ga naar De Koran voor diverse artikelen.)

“En keer berouwvol tot jullie Heer en onderwerp jullie aan Hem alvorens de kwelling tot jullie komt waarna jullie niet geholpen zullen worden.” [Soerat az-Zoemar (39), aayah 54.] (Zie o.a. het artikel De boetedoening voor zonden is berouw.)

“Maar nee, bij jouw Heer, zij geloven niet totdat zij jou (O Moh’ammed) laten oordelen over alle onenigheden tussen hen (volgens de Qor-aan en de Soennah) en vervolgens geen weerstand in zichzelf ondervinden tegen wat jij oordeelde, en zij onderwerpen zich met volledige overgave.” [Soerat an-Nisaa-e (4), aayah 65.] (Ga naar De Soennah voor diverse artikelen.)

“Waarlijk, de (enige) religie (manier van leven) bij Allah (die Hij van een persoon accepteert) is de Islaam (overgave aan Zijn Wil)…” [Soerat Aal ‘Imraan (3), aayah 19.]

Jezus (vrede zij met hem) zou gezegd hebben: “Onderwerp je dus aan God (= Islaam) en weersta de duivel (die oproept tot dwaling en verderf)…” (Jakobus 4:7.) Jezus (vrede zij met hem) riep dus ook op tot de Islaam!

Iedereen heeft geloof in zijn/haar hart, dit behoort namelijk tot de fitrah (de natuurlijke aanleg – zie het artikel al-Fitrah – de natuurlijke aanleg). Dit geloof is echter bij velen bedekt door begeerten en arrogantie. Grote angst (door een oorlog, ziekte, storm etc.) kan dit geloof weer blootleggen waardoor men God aanroept, zonder deelgenoten aan Hem toe te kennen. Maar als de angst voorbij is, zal het geloof vaak weer bedolven raken onder die enorme berg van onwetendheid, begeerten en hoogmoed. Tijdens Nieuwjaar of een vallende ster, bijvoorbeeld, zie je ‘toegewijde’ atheïsten wensen doen alsof zij toegewijde ‘theïsten’ zijn wier fitrah begint te werken waardoor zij, bewust of onbewust, realiseren dat zij afhankelijk, onmachtig en beperkt zijn. Iyyaadh ibn H’imaar (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) verhaalde van zijn Heer (Nederlandstalige interpretatie): “Ik schiep al Mijn dienaren op het pure monotheïsme. Vervolgens kwamen de satans (duivels) naar hen toe en lieten hen zich van hun religie afkeren.” (Overgeleverd door Moeslim.)

Iedereen onderwerpt zich, maar de vraag is aan wie of wat?

Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Heb jij [O Moh’ammed (#3)] degene gezien die zijn begeerte als god nam?…” [Soerat al-Foerqaan (25), aayah 43.]

<<< (#3) En bij uitbreiding ook elk verstandig en nadenkend mens; kijk eens naar de gevolgen van het volgen van de begeerten.>>>

Een afgod hoeft niet per se gemaakt te zijn van steen of hout. Een afgod kan ook in de vorm zijn van een bepaalde waarde, een concept of principe. Door de eigen wil – gebaseerd op begeerten en bevliegingen – te prefereren boven de Wil van Allah, neemt hij zijn eigen wil als een god. Alles wat hij bewondert en als goed ziet volgens zijn eigen begeerten, wordt zijn religie en zijn weg (manier van leven) i.p.v. de weg van Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke).

Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Volgens Allah is iemands eigen begeerte de slechtste van alle valse goden die aanbeden en gediend worden in plaats van Allah.” (Overgeleverd door at-Tabaraanie.)

Allah Ta’aalaa zegt ook (Nederlandstalige interpretatie): “Heb jij (O Moh’ammed) degene gezien die zijn eigen begeerten neemt als zijn god!?…” [Soerat al-Djaathiyah (45), aayah 23.]

D.w.z.: zie en overpeins – O edele boodschapper – de toestand van deze ongelovigen. Jij zult geen ergere onwetendheid dan die van hen aantreffen. Wanneer hun begeerte voor hen iets goedkeurt volgen zij het en nemen zij het als een god, ongeacht hoe verachtelijk hun daad en hun denken zijn. Zij onderwerpen zich eraan zoals de dienaar zich onderwerpt aan degene die hij aanbidt. (At-Tefsier al-Waseet lil Qor-aanie l-Kariem van Moh’ammed Sayyied Tantaawie.)

Door de eigen begeerten en ideeën te prefereren boven de geboden en verboden van Allah, kent de mens deelgenoten aan Allah de Verhevene toe. Men wordt dan een slaaf van zijn eigen lusten en begeerten, die van nature veranderend van aard zijn. In Tefhiem al-Qor-aan, van Sayyid Aboe al-A’laa Mawdoedie, staat vermeld dat Aboe Bakr al-Djassas hierover zei: “Hij gehoorzaamt zijn begeerten zoals men zijn God zou moeten gehoorzamen.”

Een uiting van het vergoddelijken van begeerten is democratie, of beter gezegd demoncratie: wat gisteren ondenkbaar was, is vandaag gek en morgen normaal en overmorgen ouderwets; en wat vandaag verboden is kan morgen toegestaan zijn en vice versa. Een gelovige kan nooit een democraat zijn, want dan zeg je met andere woorden: ik geloof in God, maar ik weet beter hoe Zijn schepping dient te leven. (Ga naar Democratie voor diverse artikelen.) Ook zij hebben hun extremisten, maar die term wordt niet voor hen gebruikt en het lijkt gereserveerd voor alleen moslims.

Iedereen onderwerpt zich, maar de vraag is aan wie of wat?

Veel mensen schenken overdreven aandacht aan materialistische waarden en deze worden hun voornaamste zorg en worden koste wat het kost in stand gehouden. Aldus worden mensen niet meer dan machines, terwijl spirituele en morele waarden verloren raken en met voeten worden getreden. Maar dit geschiedt niet toevalligerwijs! Het geschiedt allemaal volgens een geniepig plan (van satan) die de oude afgoden tracht te vervangen met nieuwe en deze behandelt als de oppermachten die aan het roer zitten van alle waarden en normen.

Wanneer materialisme (het sterke verlangen naar of hechten aan bezit en geld) dus transformeert in een afgod waar de mensen eerbied aan bewijzen, dan wordt hun hele leven hierdoor bepaald (alles wordt gemeten in geld en bezit) en zullen alle waarden en overwegingen – inclusief moraliteit, familiebanden, eer, vrijheid en veiligheid – opgeofferd worden voor diens belang.

Ibn al-Qayyim heeft gezegd: “Als je geld in je hand hebt maar niet in je hart, dan zal dit jou niet schaden, ook al is het veel; maar als het in je hart zit, zal het jou schaden, ook al heb je niets in je handen.” (Madaaridj as-Saalikien 1/463.) (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 

Iedereen onderwerpt zich, maar de vraag is aan wie of wat?

Velen onderwerpen zich dermate aan geld en roem dat zij alles doen om dit te verkrijgen. Een extremistische materialist zal liegen, bedriegen, gokken, stelen en moorden, zijn of haar lichaam verkopen of anderen hun vrijheid ontnemen. Zelfs zijn/haar eer is te koop, als de prijs maar goed genoeg is. Zij zijn vaak nog extremer dan degenen die zij van extremisme beschuldigen, zonder dat zij het in de gaten hebben. Maar die wortel die bengelt voor hun neus is zo geweldig! Vreemd genoeg wordt de term “extremist” nooit voor een materialist gebruikt en het lijkt gereserveerd voor alleen moslims.

De rode loper wordt uitgerold voor acteurs en actrices, voor zangers en zangeressen. Maar waarom niet voor bakkers, die vele malen belangrijker zijn!? Zij achten zich behoefteloos en zelfvoorzienend. Het succes komt door hun opleiding, hun intelligentie, hun harde werken. Zij denken dat zij de aardappels die zij in de grond stoppen laten groeien. Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Hebben jullie (ooit) nagedacht over wat jullie (aan gewassen) bebouwen!? Laten jullie het groeien of zijn Wij Degenen Die het laten groeien!?” (#4) [Soerat al-Waaqi’ah (56), aayah 63-63.] Weinig dankbaar zijn zij! Wel trots, in overvloed.

<<< (#4) Ibn Djarier leverde over dat Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) zei dat de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): “Zeg niet zara’toe (ik liet het groeien), maar zeg h’arathtoe (ik zaaide/bebouwde het).”>>>

Een materialistisch leven is altijd gevuld met bezorgdheden en angst, want je zult maar iets van je dierbare bezit verliezen! Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En wie zich van Mijn Gedenking afwendt, dan is er waarlijk een leven vol ontbering voor hem en Wij zullen hem op de Dag der Opstanding in blinde toestand verzamelen.” [Soerat Taa Haa (20), aayah 124.]

Een leven vol ontbering beduidt een benauwd leven door stress en zorgen om het wereldse en het tot het uiterste gaan om meer van het wereldse te verkrijgen en de angst voor de vermindering ervan. Vrekkigheid overmeestert zijn gedachten en gierigheid is diep geworteld in zijn aard; in tegenstelling tot de gelovige die streeft naar het verkrijgen van het Hiernamaals. (Tefsier H’adaa-ieq ar-Rawh’ wa ar-Rayh’aan fie Rawaabie ‘Oeloemie al-Qoraan.)

Laat de materialist zich eens de volgende vraag stellen: “Als ik ben wat ik heb en ik verlies alles wat ik heb, wie ben ik dan?” (Erich Fromm, Duitse psycholoog en filosoof.) (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 

Uit gegevens van o.a. de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) blijkt dat b.v. het aantal zelfmoorden en psychische ziekten het hoogst is in seculiere landen. Zo plegen in Nederland jaarlijks 13,1 mannen per 100.000 zelfmoord, en in Egypte is dat 0,1 man per 100.000. (Bron: http://www.who.int/mental_health/media/neth.pdf en http://www.who.int/mental_health/media/egypt.pdf).

Degenen die de Koran (Arabisch: Qor-aan) verwerpen zijn over het algemeen degenen die deze wereld en haar genietingen aanbidden. De voornaamste reden van hun verwerping van de Qor-aan was (en is) de onjuiste overtuiging dat er niets waardevoller is dan de genietingen van deze wereld en haar materialistische winsten, dus dienen er geen beperkingen te zijn op de verwerving ervan (zoals de beperkingen die in de Qor-aan opgelegd worden). Zij maakten deze keuze, vervolgens verzonnen zij argumenten (zoals de argumenten die her en der in de Qor-aan genoemd worden, waaronder democratie) om hun eigen gedachten en die van anderen te misleiden. (Tefhiem al-Qor-aan, Sayyid Aboe al-A’laa Mawdoedie.)

Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “(Allah zal op de Dag der Opstanding zeggen:) ‘En bij Allah, jullie zijn werkelijk tot Ons gekomen, eenieder afzonderlijk, zoals Wij jullie de eerste keer hebben geschapen. En jullie hebben hetgeen Wij jullie gegeven hebben achter jullie ruggen gelaten…’” [Soerat al-An’aam (6), aayah 94.]

In de Sah’ieh’ is overgeleverd dat de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “De zoon van Adam (de mens) zegt: ‘Mijn bezittingen! Mijn bezittingen!’ Maar heb jij iets anders van jouw bezittingen behalve hetgeen jij gegeten hebt en dus opgemaakt hebt, of gedragen hebt en dus versleten hebt, of hetgeen jij uitgegeven hebt als liefdadigheid en dus overhoudt (in het verslag van goede daden)? Alles buiten dat zal heengaan en jij zult het aan de mensen achterlaten.” De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) herinnert ons in deze h’adieth aan het feit dat al ons geld in werkelijkheid slechts op drie manieren gebruikt wordt. Ten eerste, het voedsel dat we eten, en dit zal uiteindelijk vergaan. Ten tweede, de kleren die we dragen (of andere bezittingen), en dit zal uiteindelijk verslijten en onbruikbaar worden. Ten derde, het geld dat uitgegeven wordt (of tijd dat gespendeerd wordt) omwille van Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij), en dit is het enige deel waarvan het voordeel blijvend is en tot ons terug zal keren in het Hiernamaals.

Dus wat voor nut heeft het voor een persoon om zich volledig in te spannen voor en begerig te kijken naar ‘zijn bezittingen’ en er trots op te zijn, hoewel er in werkelijkheid zo weinig van uitgegeven is op een manier die eeuwigdurend voordeel geeft!? Vanwege deze factoren herinnerde de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) de mens dat rijkdom niet verhoudingsgewijs is ten opzichte van de hoeveelheid materialistische bezittingen die iemand heeft. Ware rijkdom is het tevreden zijn met wat je hebt en het vervolgens gebruiken om te streven naar de eeuwigdurende beloning van al-Aakhirah (het Hiernamaals). De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Rijkdom is niet in de hoeveelheid bezittingen (die iemand heeft), integendeel, ware rijkdom is de rijkdom van jezelf (d.w.z. tevreden zijn met wat je hebt).” (Overgeleverd door al-Boekhaarie & Moeslim.) (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 

Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Denken zij dat Wij hen voorzien van bezit en kinderen om daarmee goede dingen voor hen te bespoedigen!? Nee, zij beseffen het niet (dat het slechts een beproeving is)!” [Soerat al-Moe-eminien (23), aayah 55-56.]

Veronderstellen deze misleide mensen dat Wij hen bezittingen en kinderen geven omdat zij geëerd en bemind zijn in Onze Ogen!? Welnee! De kwestie is niet zoals zij beweren! (Tefsier Ibn Kethier.) Aangezien deze misvatting een van de grootste afwijkingen van de materialisten is, heeft de Qor-aan dit op verschillende manieren en op verschillende plaatsen aangegeven en weerlegd en de realiteit duidelijk gemaakt. Bijvoorbeeld, zie aayah 2:126, 6:6, 6:44, 7:32, 9:55, 9:69, 10:88, 18:32-43, 19:131-132, 34:35-37, 68:44 en 74:11-17. Het is dus o.a. bedoeld om hun misvatting van “succes”, “welvaart” en “voorspoed” te verwijderen, wat de ongelovigen ontwikkeld hebben om zichzelf te misleiden. (Tefhiem al-Qor-aan, Sayyid Aboe al-A’laa Mawdoedie.)

Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Nee! Zij (de ongelovigen) hebben geen kennis over het Hiernamaals! Nee! Zij verkeren in twijfel daarover! Nee! Zij zijn zelfs blind daaromtrent!” [Soerat an-Naml (27), aayah 66.]

Ongelovigen zijn over het algemeen materialisten die niet verder kijken dan die zaken die hun zintuiglijke vermogens (#5) kunnen waarnemen. Aldus zijn zij blind jegens (en hebben zij geen oog voor) de logische noodzakelijkheid voor een Hiernamaals in het Plan van God aangaande de schepping. (Zie het artikel Het doel van de schepping.) Omdat zij niet serieus over deze zaak nadenken, heeft hun achteloosheid jegens het Hiernamaals een volslagen onverantwoordelijke houding in hen ontwikkeld. Hun denkbeelden en/of geconditioneerde denkreflexen, ook wel denkramen genoemd, zijn beelden die hen fixeren op iets wat in hun denkhersenen ligt opgeslagen. Denkramen zijn als ramen in een muur, waardoor men een beeld van de buitenwereld ziet; het beeld is beperkt. De gelovige daarentegen bevindt zich niet binnen, maar buiten, en kennis over de religie is zijn licht: des te meer kennis hij heeft, des te duidelijker hij de wereld/realiteit ziet. (Zie de rubriek Kennis is licht voor diverse artikelen.)

<<< (#5) Onze zintuigen hebben vele beperkingen, bijvoorbeeld: bepaalde geluiden, geuren en trillingen kunnen we niet waarnemen en bepaald licht (b.v. UV en röntgenstralen) kunnen we niet zien. De werelden van de djinn en de engelen kunnen we ook niet waarnemen, terwijl je de djinn wel kunt oproepen (wat h’araam is in de Islaam – zie het artikel De wereld van de djinn). Zo is het voor de mens moeilijk voor te stellen dat het universum een einde heeft, een soort dak waarachter niets meer is. Maar ook een oneindig heelal is moeilijk voor te stellen. Bovendien kunnen onze zintuigen misleid worden (door illusies en optisch bedrog). Ondanks dit alles vertrouwen veel mensen toch op hun zintuigen, dus zullen zij bedrogen uitkomen.>>> (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 

Iedereen onderwerpt zich, maar de vraag is aan wie of wat?

Er zijn ook veel mensen die zich onderwerpen aan nationalisme. Zij doen alles voor hun volk of land, zelfs hun leven willen zij geven, zonder na te denken of het voor een rechtvaardige zaak is of niet: de liefde voor hun land of volk is als een blinddoek. Nationalisme gaat meestal gepaard met een zekere afkeer van het vreemde, men meent dat het eigen volk beter is dan anderen. Dit leidt vaak naar racisme en discriminatie. De buitenlanders zijn de reden van alle ellende. Eigen volk eerst. Vol is vol. Minder, minder. Er zijn genoeg nationalisten die naar het extreme gaan, maar zij worden geen extremisten genoemd en deze benaming lijkt gereserveerd voor alleen moslims.

Er zijn heel veel mensen, maar er is nauwelijks menselijkheid. De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei in een h’adieth (overlevering) waarin hij refereerde naar nationalisme, racisme en patriottisme (overdreven vaderlandsliefde): “Verlaat het (d.w.z. de bovengenoemde zaken), het is verdorven.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie & Moeslim.) (Zie het artikel Nationalisme, een vreemd concept in de Islaam.)

Wetenschap wordt ook als een god genomen. Wetenschappers geloven dat wetenschap alles kan verklaren en hebben een blind vertrouwen dat het op alles een antwoord kan geven, nu of wellicht in de toekomst. Als wetenschap iets bevestigt, geloven zij er in; zo niet, dan verwerpen zij het. Bestaat God niet!? Bewijs het maar!

Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En degenen die Onze aayaat (bewijzen, verzen, tekenen) loochenen zijn doof en stom in de duisternissen (dus kunnen zij de leiding niet vinden). Allah laat wie Hij wil dwalen en Hij plaatst wie Hij wil op het rechte pad.” [Soerat al-An’aam (6), aayah 39.]

Zo nemen natuurkundigen, scheikundigen, zoölogen, botanisten, biologen, geologen, astronomen, fysiologen, anatomen, historici etc. de tekenen van Allah op hoog niveau waar, waardoor hun geest en hart verlicht zouden moeten raken met geloof. Maar zij lijken geen ‘teken’ te zien die hen zou moeten leiden naar de realiteit, enkel omdat zij hun studie begonnen met een vooringenomen geest, louter omwille van materialistische doelen. (Tefhiem al-Qor-aan, Sayyid Aboe al-A’laa Mawdoedie.) (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 

Wetenschappers schrijven onverklaarbare dingen toe aan een huidig gebrek aan kennis en gaan er blind van uit dat het in de toekomst verklaarbaar wordt. Zij aanbidden wetenschap, maar gaan voorbij aan het feit dat niet alles wat bestaat (direct) meetbaar is en er eens een tijd was dat de meest knappe koppen van die tijd overtuigd waren dat de aarde plat was. Tot aan ± 1920 dachten wetenschappers dat het universum geen begin had en er altijd is geweest, maar geven nu toe dat het universum een begin had. Ook dachten zij dat het universum eeuwig zou blijven bestaan, maar moderne wetenschappelijke bewijzen tonen aan dat het universum stervende is. Nog niet zo heel lang geleden dacht men dat er niets kleiner was dan het atoom, totdat men in staat was het te splitsen en er o.a. elektronen, protonen en neutronen tevoorschijn kwamen, waar men nog later van ontdekte dat deze weer zijn opgebouwd uit quarks. Zijn zij dan zo ongelooflijk arrogant dat zij niet willen toegeven dat er een kleine mogelijkheid is dat zij zich ook vergissen aangaande het vraagstuk of God bestaat!?

Een ander nadeel van wetenschap is dat onderzoeken soms niet correct worden uitgevoerd. Ook verschillen wetenschappers soms van mening en moeten zij regelmatig hun meningen bijstellen door nieuwe bevindingen. Professor Martijn Katan, emeritus hoogleraar voedingsleer aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, gaf aan: “Wetenschappelijk onderzoek is verschrikkelijk moeilijk. Tussen de 90 en 99 procent ervan blijkt – na een jaar of tien aan vervolgonderzoek – uiteindelijk fout te zijn.” (Bron: http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/meer-groente-en-fruit-echt-veel-gezonder.) Het komt ook voor dat extremistische wetenschappers onderzoeksdata vervalsen wegens wereldse belangen, waaronder geld, bekendheid en trots. Ook zij worden geen extremisten genoemd en deze benaming lijkt gereserveerd voor alleen moslims.

Ondanks alle gebreken en beperkingen van wetenschap nemen zij het toch als hun god!

Sterker nog, ondanks alle gebreken en beperkingen van wetenschap gebruiken zij het om het bestaan van de Ene Ware God – Die veel groter is dan wetenschap – te ontkennen. Zo stellen sommige wetenschappers dat met de Big Bang de tijd begon en dat tijd vóór de Big Bang niet bestond. Zij gebruiken dit als bewijs dat God het universum niet geschapen heeft, want God had immers geen tijd om iets te scheppen. (Zie het boek The Grand Design van Stephen Hawking en Leonard Mlodinow.) Maar omdat zij God niet kennen, weten zij niet dat God, de Schepper van tijd, geen onderdeel uitmaakt van de schepping en dus geen tijd nodig heeft om iets te scheppen. (Ga naar Atheïsme voor diverse artikelen.)

Iedereen onderwerpt zich, maar de vraag is aan wie of wat?

Een ander aspect waar velen zich aan onderwerpen en dat ontzettend veel extremisten kent, is seksualiteit; hoewel zij geen extremisten genoemd worden want die term is gereserveerd voor alleen moslims. Uit vele nieuwsberichten blijkt dat in de moderne westerse wereld onzedelijkheid wijd verspreid is. Berichten over een groot percentage huisartsen die hun handen niet van hun patiënten kunnen afhouden. Berichten over een sterke toename van seksverslaafden door internet. Uit een onderzoek blijkt dat ongeveer de helft van de 15- en 16-jarigen in Nederland dader bij of slachtoffer is van ongewenst seksueel gedrag. Dat blijkt uit een afstudeeronderzoek onder 1700 jongeren van 14 vmbo-, havo- en vwo-scholen. Daaruit blijkt dat 58% van de ondervraagden soms ongewenst seksueel gedrag meemaakt. “De huidige jongerencultuur is erg seksueel ingesteld,” aldus één van de onderzoeksters.

Inderdaad, de “vrije, ontwikkelde en beschaafde” westerse cultuur is zeer onzedelijk en seksueel ingesteld. Vele berichten tonen dit aan. De vrouw wordt onderworpen aan de lusten van de man en wordt zelfs nog goedkoper aangeboden dan een paar schoenen en zij wordt in haar ondergoed ten toon gesteld aan iedereen die haar raam passeert. Er zijn echter niet genoeg vrouwen die zich vrijwillig laten onderwerpen door vrijwillig achter het raam te gaan zitten en/of zich op andere plaatsen of manieren goedkoop te huur aanbieden. Daarom worden vrouwen uit andere landen ontvoerd en gesmokkeld, of op misleidende wijze meegelokt om gedwongen te werken in de prostitutie. Vaak zijn hun klanten getrouwd, maar hun hormonen zijn dermate verkracht door vrouwen die gekleed doch naakt zijn, op het werk, op de tv en op straat etc., dat zij thuis hun seksuele begeerten niet meer kunnen bevredigen. Bovendien is het goed mogelijk dat een vrouw niet voldoende tijd vrij maakt voor haar man, omdat zij zelf te druk bezig is met haar carrièrejacht. Of dat door het voortdurend mengen met andere mannen haar interesse voor haar eigen man afneemt – want die collega is zo leuk – en zij zelf ook overspel pleegt. (Zie het artikel Bewijs voor het verbod op het mengen van mannen en vrouwen.) Dit gebeurd natuurlijk stiekem, want zij weten ook wel dat dit niet normaal is, maar toch doen zij het.

Men neemt extreme risico’s en de gevolgen zijn nog extremer. Seksueel overdraagbare aandoeningen komen steeds vaker voor, echtscheidingen zijn normaal geworden en ontwrichte gezinnen, zelfmoord, crimes of passion en familiedrama’s etc. zijn enkele bekende resultaten. Maar ook hier wordt geen woord gerept over extremisme en deze term wordt alleen gebruikt met betrekking op moslims. (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 

Allah zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Vervolgens fluisterde de satan (de duivel) hen beide in om hetgeen te onthullen wat voor hen beide van hun schaamdelen verborgen was…” [Soerat al-A’raaf (7), aayah 20.]

Het seksuele instinct is de grootste zwakte van de mens. Daarom koos satan heel geniepig deze zwakke plek voor zijn eerste aanval om zo de deur naar onfatsoenlijkheid te openen (waarna andere slechtheden gemakkelijk kunnen volgen, want men denkt niet meer helder en het verstand is beneveld). Zelfs tegenwoordig maken satan en zijn discipelen gebruik van hetzelfde snode plan, door vrouwen te beroven van hun gevoelens van schaamte en ingetogenheid, en zij denken dat er geen enkele manier is om ‘vooruitgang’ te boeken dan door de vrouw aan iedereen tentoon te stellen. (Zie o.a. de artikelen De handdrukZinaa, een gruweldaad en een slechte wegH’ayaa-e, verlegenheid, schaamte…De boodschap van de h’idjaabWaarom legt de Islam zulke harde bestraffingen op voor seks buiten het huwelijk?)

Iedereen onderwerpt zich, maar de vraag is aan wie of wat?

Hoeveel voorbeelden heeft men nodig voordat de ogen worden geopend!?

De Islaam wordt aangevallen met een wapen uit de reageerbuis van satan. Satan heeft enkele ingrediënten – vooroordelen, onjuiste interpretaties en onwaarheden etc. – bij elkaar gemengd, even roeren en klaar is het giftige brouwsel. Mensen die zich door hem laten misbruiken zijn er genoeg. De argumenten die tegen de Islaam gebruikt worden zijn allemaal gebaseerd op onwetendheid, leugens en misleiding, of het zijn zaken die niet stroken met hun begeerten. Degenen die daarin geloven kijken echt niet verder dan hun neus lang is. Maar wat wil je ook, als die neus vol zit met verdovende middelen. En dan bedoel ik geen heroïne of zo, maar wereldse genietingen en de influisteringen van de satan.

Oké, een laatste voorbeeld. “Jaarlijks vallen er naar schatting 235 verkeersdoden en 3.500 gewonden als gevolg van alcohol in het verkeer. De schattingen variëren van jaar tot jaar waarbij we kunnen stellen dat deze schattingen gerust als ondergrens kunnen worden gezien. Dat zijn dus 4 doden en gemiddeld 60 ernstig gewonden per week. Bij 24% van de dodelijke verkeersongevallen en 10% van de gevallen waarbij ernstig gewonden vallen, speelt het gebruik van alcohol aantoonbaar een rol. De totale maatschappelijke schade bedraagt 900 miljoen euro.” (Bron: www.3vo.nl.)

Om nog maar te zwijgen over de schade en slachtoffers die alcohol op zijn naam heeft buiten het verkeer om!? Een jarenlange inzet van een mix van voorlichting/publiciteit, politietoezicht, educatie, sociale controle en wetgeving, heeft weinig effect op de mensen, want velen blijven zich onderwerpen aan hun lusten en begeerten en drinken dit gevaarlijke, verslavende, giftige, dodende, kostbare en door al-H’akiem (de Alwijze – d.w.z. Allah, God) verboden vloeistof.

En toch, ondanks deze vele slachtoffers en enorme schade door alcohol, wordt een terroristische aanslag met relatief weinig slachtoffers, als veel ernstiger beschouwd en krijgt het veel meer aandacht dan de ellende van alcohol die tig maal groter is. Begrijp me niet verkeerd, terrorisme wordt door de Islaam veroordeeld (zie Stop terrorisme!), maar het leed dat door extremistische alcoholdrinkers wordt veroorzaakt is veel groter en ernstiger. Maar ja, dat is hun keuze en vrijheid, maar waar eigenlijk niemand de prijs voor wil betalen. (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 

Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Zij vragen jou (O Moh’ammed) over al-khamr (bedwelmende dranken) en het gokspel. Zeg: ‘In beide is grote zonde en (ook enige) voordelen voor de mensen, maar hun zonde is groter dan hun voordeel.’…” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 219.]

Een kleine hoeveelheid alcohol kan misschien gezond en gezellig zijn, maar kans op gewoontevorming is groot en veel mensen kunnen geen maat houden, wat vreselijke gevolgen heeft voor de samenleving, alsook gezondheidsrisico’s voor degene die te veel drinkt. Alles bij elkaar zijn de nadelen groter dan de voordelen, dus verbiedt de Islaam het nuttigen van alcoholische dranken om individuen en samenleving te beschermen. (zie het artikel Kun jij de verleiding van C2H5OH weerstaan?)

Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke) zegt ook (Nederlandstalige interpretatie): “Waarlijk, de satan (de duivel) wil slechts vijandschap en haat tussen jullie veroorzaken door middel van al-khamr (de wijn: alle alcoholische dranken en bedwelmende middelen) en het gokken…” [Soerat al-Maa-idah (5), aayah 91.]

Het menselijke verstand en lichaam raken gemakkelijk verslaafd aan drugs en kansspelen. Eenmaal verslaafd leidt het menselijke verlangen om steeds weer impulsen te krijgen de mens naar allerlei vormen van corruptie en geweld jegens elkaar.

Iedereen onderwerpt zich, maar de vraag is aan wie of wat?

Als de politici de oorlog maar eens verklaarden aan de werkelijke gevaren voor de bevolking, als zij hun energie maar eens stopten in het bestrijden van de ware oorzaken van ellende en verderf, in plaats van er geld aan te verdienen! Dit is een oorlog en een strijd die zij wel kunnen winnen, als God dat wil.

Beste lezer, de Islaam verbiedt alleen dat wat schadelijk is voor de mens (zoals onzedelijkheid, gokken, alcohol en roken) en beveelt alleen dat wat goed is voor de mens. Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Degenen die de boodschapper volgen, de profeet die niet kan lezen noch schrijven (d.w.z. profeet Moh’ammed), degene die zij beschreven vinden bij hen in at-Tawraat (de Thora) en al-Indjiel (het Evangelie): hij gebiedt hen al-ma’roef (het goede) en verbiedt hen al-moenkar (het verwerpelijke) en hij staat hen de goede en toegestane zaken toe en hij verbiedt hen de slechte en onwettige zaken…” [Soerat al-A’raaf (7), aayah 157.]

Allah de Verhevene zegt ook (Nederlandstalige interpretatie): “Waarlijk, Wij schiepen de mens van een gemengde noetfah (mengsel van vocht) om hem te testen, dus maakten Wij hem horend (en) ziend (d.w.z. zinnig en intelligent) (#6).” [Soerat al-Insaan (76), aayah 2.]

<<< (#6) Dit toont de ware positie van de mens in de wereld aan, alsook de positie van de wereld voor de mens. Hij is niet als de bomen en de dieren wier doel van hun schepping vervuld zal worden op de aarde zelf, waarna hij dient te sterven nadat hij zijn toegewezen rol gespeeld heeft volgens de wetten der natuur (die van Allah afkomstig zijn). Daarnaast is deze wereld niet een plaats van bestraffing voor hem, zoals de monniken denken; noch een plaats van beloning, zoals de gelovigen in de wet van zielsverhuizing denken; noch een plaats van vermaak en genieting, zoals de materialisten denken; noch een strijdtoneel, zoals de volgelingen van Darwin en Marx denken. Het is in feite een plaats van beproeving en een test voor hem. Dat wat hij beschouwt als zijn leeftijd, is in feite de tijd die aan hem gegeven is voor deze test, waarvan het resultaat niet in deze wereld bekend zal zijn, maar in het Hiernamaals. (Tefhiem al-Qor-aan, Sayyid Aboe al-A’laa Mawdoedie.)>>>

En Allah Ta’aalaa zegt ook (Nederlandstalige interpretatie): “Verderf is duidelijk geworden op het land en de zee ten gevolge van wat de handen van de mensen hebben aangericht. Aldus laat Hij (Allah) hen een gedeelte van wat zij gedaan hebben proeven opdat zij (berouwvol) zullen terugkeren.” [Soerat ar-Roem (30), aayah 41.]

De effecten van zonden zijn duidelijk zichtbaar in deze wereld. De snelle achteruitgang van het sociale leven van de mens, de veelzijdige toename van seksuele perversiteit, misdaad en geweld – wat allemaal het gevolg is van de mens’ vergetelheid jegens God en dus van alle zuivere en hoogstaande waarden, en hun vervanging van het geloof door de overtuiging dat materialistische “vooruitgang” de enige zaak is die er toe doet – heeft tot gevolg dat onze natuurlijke omgeving toenemend achteruitgaat, hier omschreven als “een resultaat van wat onze handen aangericht hebben”. Dit zou er voor moeten zorgen dat de mensen wakker geschud worden en terugkeren naar de rechte weg. Het verderf zal echter blijven toenemen totdat ‘Iesaa ibn Maryam (Jezus zoon van Maria – vrede zij met hem) weer op aarde neerdaalt aan het einde der tijden. (Zie het artikel De neerdaling van Jezus.)

Vanaf Adam (vrede zij met hem) is er een strijd gaande tussen waarheid en valsheid en deze strijd zal blijven voortduren tot aan de Dag des Oordeels. Goddelijke en satanische partijen zijn er altijd al geweest en zullen blijven bestaan tot aan de Dag der Opstanding. Allah de Meest Barmhartige heeft vele profeten en boodschappers naar de mensen gestuurd en de mensen hebben ze bestreden. Die strijd gaat door, maar nu tegen degenen die de profeten volgen en die de boodschap door willen geven. Maar er komt een tijd dat het goede het kwade zal overwinnen. (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 

Iedereen onderwerpt zich, maar de vraag is aan wie of wat?

 

Relevante artikelen:

De voldoening van een iPhone

Tijd is geen geld

Religie is het opium voor het volk

“De Islam … de religie van onderontwikkeling”

Kun jij de verleiding van C2H5OH weerstaan?

De sigaret – een sluipende moordenaar!

Stop terrorisme (diverse artikelen)

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan