Soorten moslims die misleid zijn

Indien hoop niet vergezeld gaat met goede daden, is het een waanidee.

Door Aboe Hamid al-Ghazali. Vertaald door Oem Mohammed.

Waarlijk, alle lof is voor Allah. Wij prijzen Hem, zoeken Zijn hulp en vragen Hem om vergeving. Wij zoeken toevlucht bij Allah tegen het slechte in onze zielen en het slechte van onze handelingen. Wie Allah leidt, er is niemand die hem kan misleiden; en wie Allah laat dwalen, er is niemand die hem kan leiden. Ik getuig dat er geen God is Die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah, Hij heeft geen deelgenoten, en ik getuig dat Moh’ammed Zijn dienaar en boodschapper is. Voorts:

De misleide moslims

Zij zijn degenen die rekenen op de Vergevensgezindheid van Allah Ta’aalaa (Verheven is Hij) terwijl zij het verrichten van rechtschapen daden veronachtzamen. Zij zijn misleid met betrekking tot Allah Ta’aalaa, omdat zij dingen zeggen zoals: “Allah is de Vergevensgezinde, de Meest Barmhartige. Dus men dient te hopen op Zijn Genade en daarom alleen daarop te rekenen en rechtschapen daden zijn niet noodzakelijk; dit getuigt in feite van iemands hoop op de Genade van Allah. In feite is het hopen op de Genade en Vergeving van Allah een prijzenswaardige eigenschap in het wereldse leven. De Genade van Allah en Zijn overvloedige zegeningen zijn alles omvattend. En Zijn Gulheid is grenzeloos. Bovendien getuigen wij dat Hij Een is, zonder deelgenoten, en dus hopen wij op Zijn Genade door middel van ons geloof in Hem en door middel van Zijn Gulheid en Weldadigheid.”

Terwijl zij hun hoop vastpinnen op de Genade van Allah, zijn deze mensen zich niet bewust van de h’adieth van de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) waarin hij zegt (Nederlandstalige interpretatie): “De wijze persoon is degene die zichzelf ter verantwoording roept en (goede daden verricht die hem zullen baten) na de dood, terwijl de dwaze persoon degene is die zijn bevliegingen en begeerten volgt en van Allah de vervulling van zijn nutteloze verlangens zoekt.” (Overgeleverd door at-Tirmidzie.)

(Lees verder onder de afbeelding. Zie ook de afbeeldingen onder aan deze pagina, die gebruikt mogen worden voor da’wah.)

 

Zij zijn ook onachtzaam jegens de Woorden van Allah Ta’aalaa (Nederlandstalige interpretatie): “Waarlijk, degenen die geloofden en degenen die emigreerden en zich inspanden op de weg van Allah, zij zijn degenen die hopen op de Genade van Allah. En Allah is Vergevensgezind, Barmhartig.” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 218.]

Waarlijk, zij zijn zich niet bewust van het feit dat Allah Ta’aalaa Zijn zegeningen zal schenken en Zijn overvloedige Vriendelijkheid zal tonen aan diegenen die werkelijk goede daden hebben verricht in het leven van deze wereld, zoals de Nobele Qor-aan zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Als een beloning voor hetgeen zij gewoon waren te doen.” [Soerat al-Waaqi’ah (56), aayah 24.]

In feite kan het hebben van hoop op de Genade van Allah alleen gelden als het gepaard gaat met goede daden; anders is het een overduidelijke waanvoorstelling.

Tot degenen die misleid zijn behoren ook diegenen die zowel goede als slechte daden gedaan hebben, maar hun zonden zijn talrijker dan hun verdiensten en zij verwachten de Genade van Allah en koesteren de hoop dat hun paar deugdzaamheden ongetwijfeld zwaarder zullen wegen dan hun ontelbare zonden. Zij zijn als iemand die tien dirhams plaatst op een schaal van een balans en duizend dirhams op de andere schaal, en hopen dat de schaal met tien dirhams zwaarder zal wegen dan die met duizend dirhams! Dit is in feite overduidelijke onwetendheid. (Zie het artikel Zonden heroverwegen: zijn kleine zonden echt klein?)

Sommige van de misleide moslims geloven dat hun verdiensten talrijker zijn dan hun zonden. Als zij een daad van gehoorzaamheid verrichten, koesteren zij dat en pinnen hun hoop daarop vast. Zij zijn als degenen die de Vergiffenis van Allah zoeken met hun tongen, of honderd keer of duizend keer de lofprijzingen van Allah roepen tijdens de dag of de nacht, en vervolgens roddelen zij over moslims en zeggen gedurende de dag dingen die Allah Ta’aalaa niet goedkeurt.

Op deze manier zien zij alleen de h’adieth die de verdiensten van het noemen van de lofprijzingen van Allah aangeeft, maar slaan geen acht op de h’adieth die de bestraffing vermeldt die Allah Ta’aalaa in petto heeft voor de roddelaars, leugenaars, lasteraars en hypocrieten. Dit is in feite overduidelijke misleiding. Zulke mensen konden beter hun tongen beschermen tegen zonden dan de lofprijzingen van Allah scanderen.

En tot Allah keren wij allemaal terug.

 

Haast je in het verrichten van goede daden:

De voortreffelijkheid van vrijwillige gebeden
De voortreffelijkheid van sadaqah (liefdadigheid)
Vrijwillig vasten
De juiste manier om de Qor-aan te overpeinzen
Koran leren
Het zoeken van kennis
– enzovoort…

 

Relevante artikelen:

De voorwaarden van as-shahaadah

De voorwaarden voor acceptabele ‘ibaadah (aanbidding)

10 Manieren om je imaan (geloof) te vermeerderen

Taqwaa (Godvrezendheid), dat moet je hebben

Zonden heroverwegen: zijn kleine zonden echt klein?

Voor moslims die succes willen

Durf jouw dromen waar te maken

De vallen van Iblies

De bittere gevolgen van zonden

De boetedoening voor zonden is berouw

Vijanden in het hart: khoeshoo’ en laghw (khoeshoo’ en laghw in het tijdperk van sociale media en de smartphone)

 

(Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan