Smeekbeden – doe’aa-e

Een krachtig wapen voor de moslim.

SmeekbedeDoor uwkeuze.net in samenwerking met www.duakracht.nl.

Bezoek www.duakracht.nl waar u vele authentieke smeekbeden kunt vinden voor verschillende aangelegenheden, alsook meer informatie over smeekbeden.

Lees ook:
Dua: hoop vs. geloof
Waarom onze smeekbeden niet verhoord worden
Waarom smeekbeden niet meteen beantwoord worden (de wijsheden en verborgen gunsten die schuilen achter het uitstel in het beantwoorden van de doe’aa-e) op www.uwkeuze.net.

Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “…Ik verhoor de smeekbede van de smekende wanneer hij Mij aanroept (zonder enige bemiddelaar of tussenpersoon)…” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 186.]

Allah Ta’aalaa (Verheven is Hij) zegt ook (Nederlandstalige interpretatie): “En Hij verhoort (de smeekbeden van) degenen die geloven en de rechtschapen daden verrichten en Hij vermeerdert voor hen van Zijn gunst (naast hetgeen zij vragen)…” [Soerat as-Shoeraa (42), aayah 26.]

Na “Wat is een smeekbede?”, worden de volgende onderwerpen behandeld:

Waarom zouden wij smeekbeden moeten verrichten?
23 Redenen om doe’aa-e te verrichten
Aan welke voorwaarden moet een smeekbede voldoen?
Hoe dienen wij smeekbeden te verrichten?

Citadel van de moslimEen zeer belangrijk boekje dat iedere moslim nodig heeft, is Citadel van de moslim (pocket), uitgegeven door Uitgeverij Momtazah en te bestellen voor € 3,00 via onze webshop, en met uw aankoop steunt u de da’wah van www.uwkeuze.net. Het bevat in totaal 132 smeekbeden die men in de loop van de dag en avond en bij verschillende aangelegenheden nodig heeft. Dit waardevolle boekje (377 pagina’s) bevat Arabische teksten, transliteratie en Nederlandstalige interpretaties.

 

Wat is een smeekbede?

Het woord doe’aa-e (دعاء) komt in de Koran (al-Qor-aan) verscheidene malen voor, maar het woord doe’aa-e (vaak geschreven als dua) draagt hier niet altijd dezelfde betekenis, het woord kan verschillende betekenissen hebben. In het volgende vers duidt het woord doe’aa-e bijvoorbeeld aanbidding aan (Nederlandstalige interpretatie): “En roep naast Allah niet aan wat jou niet baat noch schaadt…” [Soerat Yoenoes (10), aayah 106.]

In een ander vers duidt het woord doe’aa-e het smeken om hulp aan (Nederlandstalige interpretatie): “…en roep jullie getuigen (aanhangers en helpers) naast Allah op…” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 23.]

Ook duidt het woord doe’aa-e een oproep aan, in dit vers de oproep op de Dag des Oordeels (Nederlandstalige interpretatie): “De Dag dat Hij jullie zal oproepen, en jullie zullen dan antwoorden met Zijn lofprijzing…” [Soerat al-Israa-e (17), aayah 52.]

Ook wordt het woord doe’aa-e gebruikt om een verzoek aan te duiden (Nederlandstalige interpretatie): “…Roep Mij aan, Ik zal jullie verhoren…” [Soerat Ghaafir (40), aayah 60.]

Het woord doe’aa-e (meervoud ad’iyah) is een Arabisch woord en wordt in de transcriptie ook wel geschreven als: dua, du3a, doe3a, doea. Het woord doe’aa-e is afgeleidt van het woord da’a wat aanroepen betekent. Dit is de algemene betekenis van het woord. Maar wat is de islamitische betekenis van het woord?

De religieuze, islamitische betekenis van het woord kunnen we terugvinden in de woorden van Ibn al-Qayyim. Hij zei over de religieuze betekenis: “Allah smeken om hetgeen wat goed voor je is en vragen om hetgeen wat schadelijk voor je is van je te verwijderen of om bescherming smeken ertegen (voor het je schaadt).” (Bada’i al-Fawa’id, 3/2.)

Muhammed al-Sayed Tantawi schreef in zijn boek dat doe’aa-e het aanroepen van Allah betekent, door Hem vol verlangen, smekend en nederig om al het goede wat bij Hem is te vragen en dat Hij dit verwezenlijkt. (Kitaab ad-Doe’aa-e.)

 


Waarom zouden wij smeekbeden moeten verrichten?

Allah de Verhevene heeft ons opgedragen om Hem aan te roepen, nederig, oprecht en vol overgave en Hij heeft beloofd om onze smeekbeden te verhoren en om in onze behoeften te voldoen. Allah Ta’aalaa heeft namelijk in de Koran gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “En jullie Heer zei: ‘Roep Mij aan, Ik zal jullie verhoren. Waarlijk, degenen die te arrogant zijn om Mij te aanbidden (#1), zullen de Hel binnengaan als vernederden!’” [Soerat Ghaafir (40), aayah 60.]

<<< (#1) Imaam Ah’med leverde over dat al-Noe’man ibn Bashir (moge Allah tevreden zijn met hem) zei: “De boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): ‘Werkelijk, het verrichten van smeekbeden is aanbidding.’” Vervolgens reciteerde hij dit vers (40:60). (Tefsier Ibn Kethier.)>>>

Het aanroepen van Allah Ta’aalaa is een vorm van aanbidding en degenen die Allah de Verhevene niet aanroepen, omdat zij denken dit niet nodig te hebben, zijn degenen die hoogmoedig zijn. Allah de Verhevene houdt niet van degenen die zich hoogmoedig opstellen, maar Allah Ta’aalaa houdt wel van degenen die Hem aanroepen. Zij stellen zich nederig op en beseffen zich de grootsheid van Allah. Zij weten dat zij Allah nodig hebben en dat Hij tot alles in staat is. En met dit besef en deze nederigheid zouden wij Allah de Verhevene veelvuldig moeten aanroepen. De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd over de waarde van de smeekbede (Nederlandstalige interpretatie): “Niets is nobeler bij Allah dan de smeekbede.” (At-Tirmidzie, Ah’mad, al-Hakim, Ibn Maadjah en anderen.)

Daarbij moeten we beseffen dat Allah de Verhevene ervan houdt wanneer Hij aangeroepen wordt, ook al heeft Hij onze smeekbeden natuurlijk niet nodig. Hij heeft ons niet nodig, maar wij hebben Hem wel nodig. En wie kunnen we beter aanroepen dan Allah? Wanneer we de mensen om gunsten vragen, worden sommigen boos of ze vinden het vervelend. Zeker wanneer we het vaker dan één keer doen. We kunnen niemand veelvoudig om gunsten blijven vragen zonder irritaties op te wekken, behalve Allah Ta’aalaa. Allah Ta’aalaa wordt niet moe van onze vragen, Hij wordt niet boos omdat wij Hem om allerlei zaken vragen. Integendeel, Hij houdt ervan en Hij belooft ons in de Koran (Nederlandstalige interpretatie): “En wanneer Mijn dienaren jou (O Moh’ammed) vragen over Mij, dan waarlijk, Ik ben nabij (met Mijn Kennis, Zicht, Gehoor etc.). Ik verhoor de smeekbede van de smekende wanneer hij Mij aanroept (zonder enige bemiddelaar of tussenpersoon). Dus laat hen gehoor geven aan Mij en in Mij geloven, opdat zij geleid zullen worden.” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 186.]

De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) haalde dit vers aan als bewijs dat het verrichten van smeekbeden een daad van aanbidding is. (At-Tirmidzie en Aboe Daawoed.) En dat is logisch, door een smeekbede te verrichten tot Allah, richten we ons zelf immers tot Hem, we laten zien dat we Hem nodig hebben en dat we afhankelijk van Hem zijn. We stellen ons nederig op en vragen de Almachtige om hulp, we geven ons zelf over aan Hem. We aanbidden Hem en dat is hetgeen wat Allah van ons verwacht op deze wereld, dat is het verheven en nobele doel waarvoor Allah ons geschapen heeft (Nederlandstalige interpretatie): “En Ik (Allah) schiep de djinn (#2) en de mensheid enkel om Mij (alleen) te aanbidden (#3).” [Soerat ad-Dzaariyaat (51), aayah 56.]

<<< (#2) Djinn: schepsels geschapen van rookloos vuur. Zie het artikel De wereld van de djinn.>>>

<<< (#3) De schepping is niet voor zinloos spel en vermaak. Allah de Verhevene heeft een serieus doel erachter, wat we, in onze onvolmaakte toestand, alleen kunnen uitdrukken door te zeggen dat elk schepsel (onder de mensheid en de djinn) de kans gegeven wordt om zich te ontwikkelen en vooruit te gaan richting het doel, d.w.z. Allah. Allah de Verhevene is de Bron en Kern van alle macht en alle goedheid, en onze vooruitgang hangt af van het in overeenstemming brengen van onszelf met Zijn Wil: dit is het aanbidden van Hem. Het is van geen enkel voordeel voor Hem, het is voor ons eigen voordeel. (A. Yusuf Ali Quran Commentary, de herziene versie.) Zie het artikel Het doel van de schepping.>>>

 


23 Redenen om doe’aa-e te verrichten

Zoals we ondertussen gezien hebben, is het verrichten van doe’aa-e belangrijk in de Islam. Er zijn hier verschillende redenen voor. In dit deel zullen we de waarde en de grootsheid van het verrichten van smeekbeden kort aangeven, om zo het belang van het verrichten van smeekbeden te benadrukken. Daarom hierbij 23 redenen om doe’aa-e te verrichten:

1. De smeekbede is de nobelste handeling in het Aanzicht van Allah
2. Doe’aa-e is een vorm van aanbidding
3. De beste vorm van aanbidding is de smeekbede
4. Het is een bewijs van ons geloof in Allah
5. Het verrichten van doe’aa-e is het gehoorzamen van Allah
6. Allah is nabij degenen die smeekbeden verrichten
7. Door de smeekbede is Allah er voor ons
8. Doe’aa-e bewijst ons de vrijgevigheid van Allah
9. De smeekbede laat onze nederigheid zien ten opzichte van Allah
10. Het verrichten van doe’aa-e beschermt ons tegen de Woede van Allah
11. Doe’aa-e kan de redding van het Hellevuur zijn
12. Het verlaten van smeekbeden is een teken van dwaasheid
13. De smeekbede kan onze voorbeschikking (qadr) veranderen
14. Smeekbeden kunnen beproevingen veranderen of wegnemen
15. Doe’aa-e is een teken van het bezitten van wijsheid
16. De beloning van doe’aa-e is gegarandeerd
17. Doe’aa-e is een teken van broederschap
18. Doe’aa-e is het wapen van zwakkeren en onderdrukten
19. Het beste medicijn voor alle ziekten is doe’aa-e
20. Smeekbeden maken ons optimistisch
21. De smeekbede is een gesprek met onze Schepper
22. Het smeken is een eigenschap van de moslim
23. De gemakkelijkste daad van aanbidding is doe’aa-e

(Bezoek www.duakracht.nl voor meer informatie over deze redenen.)

En Allah weet het beste.

(Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven. Gebruik de afbeelding voor da’wah.)

 

10 Redenen dua

 


Aan welke voorwaarden moet een smeekbede voldoen?

Iedereen kan Allah de Verhevene aanroepen. Maar om ervoor te zorgen dat onze smeekbeden verhoord worden door Allah Ta’aalaa, is het belangrijk dat we aan voorwaarden voldoen. Deze zijn:

1.) Beseffen dat alleen Allah de smeekbede kan verhoren.
2.) Oprechtheid.
3.) Niet gehaast zijn.
4.) Smeekbede verrichten voor het goede.
5.) De aanwezigheid van een toegewijd hart.
6.) Godsvrezend zijn (taqwaa).
7.) Toegestaan voedsel eten (d.w.z. h’alaal voedsel gekocht met h’alaal inkomen).
8.) Het beste van Allah verwachten.

Zoals het gebed van iemand die niet bidt op de wijze van de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) niet geaccepteerd wordt, worden smeekbeden ook niet geaccepteerd als ze niet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Overigens betekent dit niet dat de smeekbede van iemand nooit verhoord kan worden wanneer er niet aan deze voorwaarden voldaan wordt. De verhoring van een smeekbede gebeurt met de Wil van Allah. Wanneer Hij een smeekbede wil verhoren, doet Hij dat, ongeacht of er aan de voorwaarden voldaan is of niet. Het kan dus zijn dat Allah de smeekbede verhoort van iemand die niet aan de voorwaarden voldoet, terwijl de smeekbede van iemand die hier wel aan voldoet, niet verhoord wordt.

Maar natuurlijk heeft degene die bij het verrichten van smeekbeden aan alle voorwaarden voldoet, een grotere kans op verhoring van de smeekbede. Het verdient dus de voorkeur om zo goed mogelijk aan de voorwaarden te voldoen.

1.) Beseffen dat alleen Allah de smeekbede kan verhoren

De eerste voorwaarde is het besef dat alleen Allah Ta’aalaa de smeekbede kan verhoren en niemand anders. Eveneens moeten wij beseffen dat Hij tot het verhoren van smeekbeden in staat is, Hij bezit de macht om smeekbeden te verhoren. Dit besef is gebaseerd op het geloof van de moslim, de tawh’ied, het geloven dat alleen Allah het recht heeft om aanbeden te worden en dat Hij tot alles in staat is. Allah de Verhevene zegt in de Koran (Nederlandstalige interpretatie): “Nee! Degene Die de in nood verkerende verhoort wanneer hij Hem aanroept (#4), en het onheil wegneemt, en jullie opvolgers op aarde maakt, is beter (dan jullie deelgenoten)! Is er een god naast Allah die het recht heeft aanbeden te worden!? Hoe weinig laten jullie je vermanen!” [Soerat an-Naml (27), aayah 62.]

<<< (#4) Iedereen heeft geloof in zijn/haar hart, dit behoort namelijk tot de fitrah (de natuurlijke aanleg – zie het artikel al-Fitrah – de natuurlijke aanleg). Dit geloof is echter bij velen bedekt door begeerten en arrogantie. Grote angst (door een oorlog, ziekte, storm etc.) kan dit geloof weer blootleggen waardoor men God aanroept, zonder deelgenoten aan Hem toe te kennen. Maar als de angst voorbij is, zal het geloof vaak weer bedolven raken onder die enorme berg van onwetendheid, begeerten en hoogmoed.>>>

2.) Oprechtheid

Wanneer we beseffen dat alleen Allah onze smeekbeden kan verhoren, is het een logische gevolgtrekking dat we ons enkel en alleen tot Allah richten en tot niemand anders. Allah zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En (weet) dat de masaadjid [plaatsen van aanbidding, d.w.z. aanbidding (#5)] aan Allah toebehoren: dus roep naast Allah niet één aan.” [Soerat al-Djinn (72), aayah 18.]

<<< (#5) Deze soerah is Mekkieyyah, en masaadjid (mv. van masdjid) dient niet begrepen te worden in de latere technische zin van moskeeën, maar volgens de oorspronkelijke betekenis: enige plaats of aangelegenheid van aanbidding (en dus aanbidding als zodanig). (A. Yusuf Ali Quran Commentary, de herziene versie.) M.a.w.: bega nergens shirk (afgoderij)! H’asan al-Basrie zei: “De hele aarde is een plaats van aanbidding, en het vers wil dus eigenlijk zeggen: men dient nergens op Gods aarde polytheïsme te begaan.” Hij leidde deze betekenis af van de volgende h’adieth, waarin de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): “Voor mij is de hele aarde een plaats van aanbidding gemaakt en een middel om reinheid te verkrijgen.” (Tefhiem al-Qor-aan, Sayyid Aboe al-A’laa Mawdoedie.)>>>

En Allah de Verhevene zegt ook (Nederlandstalige interpretatie): “En zij werden niets bevolen behalve dat zij Allah dienen te aanbidden, de religie zuiver voor Hem makend, als h’oenafaa-e (monotheïsten)…” [Soerah al-Bayyinah (98), aayah 5.]

Toch zijn er mensen die anderen naast of zelfs in plaats van Allah aanroepen. Zij roepen geesten op, doden in graven of stenen beelden en geloven in deze zaken alsof het goden zijn. Maar het zijn geen goden, sterker nog: het zijn schepselen zoals wij dat allen zijn. Hoe vreemd is dat? Allah de Verhevene zegt hierover (Nederlandstalige interpretatie): “Waarlijk, degenen die jullie aanroepen naast Allah zijn dienaren zoals jullie. Roep hen dan aan en laat hen jullie dan verhoren, indien jullie waarachtig zijn.” [Soerat al-A’raaf (7), aayah 194.]

3.) Niet gehaast zijn

Wij zouden niet gehaast moeten zijn met de verhoring van smeekbeden. Het gehaast zijn met de verhoring van onze smeekbeden kan een oorzaak zijn van het niet verhoren van onze smeekbeden. De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft namelijk gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “De smeekbede van een dienaar zal verhoord worden, zolang hij niet vraagt om een zonde of om het verbreken van de familiebanden en zolang hij niet haastig is.” Hierop werd de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gevraagd wat haastig zijn inhoudt. De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) antwoordde (Nederlandstalige interpretatie): “De dienaar zegt: ‘Ik heb Allah keer op keer aangeroepen, maar ik zie niet dat het verhoord is,’ waarop hij de hoop op verhoring opgeeft en de smeekbede verlaat.” (Sah’ieh’ al-Djaami’.)

Het is dus beter om te volharden in het verrichten van smeekbeden en niet te wanhopen aan de verhoring van onze smeekbeden, zelfs al lijken onze smeekbeden niet verhoord te worden. Wij zouden dus niet gehaast moeten zijn wanneer wij smeekbeden verrichten en hier moeten wij op letten, want de mens is haastig van aard. Allah de Verhevene zegt namelijk (Nederlandstalige interpretatie): “En de mens vraagt (Allah) om het slechte zoals hij om het goede vraagt en de mens is haastig [van aard (#6)].” [Soerat al-Israa-e (17), aayah 11.]

<<< (#6) De mens is haastig van aard en neigt naar alles wat bij hem opkomt en kijkt niet verder naar de gevolgen daarvan en is niet bedaard totdat zijn gedachten veranderen. De mens is haastig in zijn uitspraken en zijn daden, begaat handelingen die het kwade en de bestraffing veroorzaken. (Tefsier H’adaa-ieq ar-Rawh’ wa ar-Rayh’aan fie Rawaabie ‘Oeloemie al-Qor-aan.)>>>

Ibn al-Qayyim heeft ook gesproken over de haastigheid bij het verrichten van doe’aa-e: “En onder de ziekten die de doe’aa-e kwellen en die de verhoring verhindert, is wanneer een persoon haastig is in het verwachten van verhoring. De verhoring is uitgesteld waardoor hij de hoop opgeeft en de doe’aa-e verlaat. Hij is als iemand die een zaad plant of een kiem, het dan beschermt en verzorgt, het water geeft, maar wanneer het (geven van vruchten) en het bereiken van perfectie op zich laat wachten, dan verlaat hij het en zorgt hij er niet meer voor.” (Al-Djawab al-Kafie, pagina 10.)

Overigens betekent dit niet dat je Allah Ta’aalaa niet mag vragen om het verhoren van de smeekbede te haasten. De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) vroeg Allah tijdens een smeekbede om regen ook eens om de verhoring ervan te haasten (Nederlandstalige interpretatie): “O Allah! Stort een voordelige, overvloedige en levenskrachtige regenbui over ons uit, waar wij van zullen profiteren en die ons niet benadeeld, haastig en niet vertraagd.” (Aboe Daawoed.)

Wat verboden is, is dat we een smeekbede verrichten en dat we deze verlaten, omdat we denken dat deze niet verhoord wordt. (Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven. Gebruik de afbeelding voor da’wah.)

 

Vaag wp

 

4.) Smeekbeden verrichten voor het goede

Wanneer wij smeekbeden verrichten, is het van belang dat we alleen om goede zaken vragen. Zoals we al eerder gezien hebben, heeft de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “De smeekbede van een dienaar zal verhoord worden, zolang hij niet vraagt om een zonde of om het verbreken van de familiebanden en zolang hij niet haastig is.” (Sah’ieh’ al-Djaami’.)

In deze overlevering zegt de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) dat wij niet mogen vragen om een zonde of om het verbreken van de familiebanden. De reden dat het verbod op het vragen om het verbreken van familiebanden expliciet genoemd is door de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) is vanwege de ernstigheid van deze zonde, maar hetzelfde geldt voor andere zonden.

En ook een goede intentie is belangrijk. We kunnen natuurlijk om goede zaken vragen, maar het is ook belangrijk dat we goede intenties hebben met deze zaken. Het kan niet zo zijn dat wij Allah de Verhevene om iets goeds vragen, maar dat wij er iets slechts mee willen gaan doen. Wanneer wij bijvoorbeeld om gezondheid vragen, mogen wij daarbij niet de intentie hebben dat wij met ons gezonde lichaam verboden zaken gaan verrichten.

5.) De aanwezigheid van een toegewijd hart

Bij het verrichten van smeekbeden is het belangrijk dat we Allah aanroepen met een toegewijd hart. Deze toegewijdheid kan niet bereikt worden wanneer iemand Allah gedachteloos aanroept, zonder volle aandacht. De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): “Richt smeekbeden tot Allah met de overtuiging dat Allah je smeekbeden zal verhoren en weet dat Allah niet de smeekbeden verhoort die van een achteloos en onoplettend hart komen.” (At-Tirmidzie en al-Hakim.)

Het verrichten van smeekbeden moet dus met de volle aandacht gebeuren en wij moeten weten Wie wij aanroepen en waar wij om vragen. Wij zouden ons moeten beseffen dat Degene Die wij aanroepen, de Bezitter van Eer is, de Almachtige. Wanneer wij Hem aanroepen moeten wij dat dus met onze volledige aandacht doen.

6.) Godvrezend zijn (taqwaa)

En daarbij is het natuurlijk belangrijk dat we godvrezend/vroom (taqwaa) zijn en dit is belangrijk in alle zaken. Wij zouden ons moeten realiseren dat Allah Ta’aalaa ons altijd ziet en daarom zouden we bewust moeten handelen. Dit houdt ook in dat we bewust moeten eten en drinken en dat we dus alleen van het goede en toegestane mogen eten en drinken. Maar ook moeten we bewust zijn hoe we Allah de Verhevene aanbidden, hoe we ons geld verdienen, hoe we onze tijd besteden, hoe we met anderen omgaan. Kortom: we moeten bij alles wat we doen bewust nadenken en erbij stilstaan dat Allah ons ziet. Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “…Waarlijk, Allah accepteert slechts van de moettaqien [vromen (#7)].” [Soerat al-Maa-idah (5), aayah 27.]

<<< (#7) Al-Moettaqoen of moettaqien: degenen met taqwaa (godsvrees). Het wordt vaak vertaald als ‘godvrezenden’, maar dit geeft niet de volledige betekenis weer. Het beduidt meer de vrome gelovigen in het islamitische monotheïsme die Allah veel vrezen (en daardoor alle soorten zonden en slechte daden die Hij heeft verboden of waar Hij een afkeer van heeft mijden) en veel van Allah houden (en daardoor alle soorten goede daden verrichten die Hij heeft opgedragen of waar Hij van houdt).>>>

7.) Toegestaan voedsel eten

Allah zegt (Nederlandstalige interpretatie): “O boodschappers! Eet van de goede en toegestane dingen en verricht rechtschapen daden…” [Soerat al-Moeminoen (23), aayah 51.]

Sayyid Aboe al-A’laa Mawdoedie zei in zijn Tefhiem al-Qor-aan: het feit dat de instructie “eet van de goede en toegestane dingen” voorafgaat aan “verricht rechtschapen daden” is bedoeld om te benadrukken dat rechtschapen daden zinloos zijn indien er gegeten wordt van onwettige voorzieningen (d.w.z. verboden etenswaar of verkregen op een ongeoorloofde manier). De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) benadrukte dit feit, zeggende (Nederlandstalige interpretatie): “O mensen! Allah is puur en Hij houdt van pure dingen.” Vervolgens reciteerde hij (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) dit vers (23:51) en zei (Nederlandstalige interpretatie): “Een persoon onderneemt een lange pelgrimstocht in een onverzorgde toestand en hij bidt met opgeheven handen: ‘O mijn Heer! O mijn Heer!,’ terwijl hij onwettig voedsel eet, onwettige kleding draagt en grootgebracht is met onwettige voorzieningen. Hoe kan zo iemand verwachten dat Allah zijn smeekbede zal verhoren!?” (Verhaald door Aboe Hoerayrah – moge Allah tevreden zijn met hem.)

Hieruit kunnen we opmaken dat het belangrijk is dat we goed en toegestaan voedsel nuttigen (verdient met h’alaal inkomen) om de kans op verhoring van onze smeekbeden te vergroten.

8.) Het beste van Allah verwachten

Het is natuurlijk ook belangrijk dat we het beste van Allah verwachten en dat we Zijn beantwoording op onze smeekbeden verwachten, ongeacht of deze beantwoording snel komt of niet. In vele verzen bevestigt Allah de Verhevene dat Hij onze smeekbeden zal beantwoorden. Zo zegt Hij in de Koran (Nederlandstalige interpretatie): “En wanneer Mijn dienaren jou (O Moh’ammed) vragen over Mij, dan waarlijk, Ik ben nabij (met Mijn Kennis, Zicht, Gehoor etc.). Ik verhoor de smeekbede van de smekende wanneer hij Mij aanroept (zonder enige bemiddelaar of tussenpersoon)…” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 186.]

Allah Ta’aalaa is nabij Zijn dienaren met Zijn kennis, Zijn hulp en Zijn bescherming. Hij verhoort ons en dat was wat Zakariyyaa (Zacharia – vrede zij met hem) wist. Zakariyyaa (vrede zij met hem) smeekte Allah en hij sloot zijn smeekbeden af met de volgende woorden die in de Koran vermeld staan (Nederlandstalige interpretatie): “…Waarlijk, U bent het Die de smeekbede verhoort.” [Soerat Aal ‘Imraan (3), aayah 38.]

Ook zegt Allah in de Koran (Nederlandstalige interpretatie): “Vervolgens verhoorde hun Heer hen (hun smeekbede): ‘Ik laat geen enkel werk van jullie verloren gaan, hetzij man of vrouw…’” [Soerat Aal ‘Imraan (3), aayah 195.]

En Hij zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En jullie Heer zei: ‘Roep Mij aan, Ik zal jullie verhoren. Waarlijk, degenen die te arrogant zijn om Mij te aanbidden, zullen de Hel binnengaan als vernederden!’” [Soerat Ghaafir (40), aayah 60.]

En in een ander vers zien we dat Saalih’ (vrede zij met hem) tegen zijn mensen zei (Nederlandstalige interpretatie): “…Dus vraag vergeving aan Hem en toon vervolgens berouw aan Hem. Waarlijk, mijn Heer is dichtbij [met Zijn Kennis (#8)], Verhorend.” [Soerat Hoed (11), aayah 61.]

<<< (#8) Dus jullie hebben geen afgoden (c.q. bemiddelaars) nodig en kunnen Allah de Verhevene direct aanroepen.>>>

De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft ons opgedragen om smeekbeden te verrichten met de verwachting dat Allah de Almachtige onze smeekbeden zal verhoren. (At-Tirmidzie.) En dat is de houding van de ware moslim: de ware moslim verwacht altijd het beste van Allah. Hij is op de hoogte van de grootheid, de macht en de kracht van Allah. Allah de Verhevene is tot alles in staat en daarom moeten wij er zeker van zijn dat Allah onze smeekbeden beantwoord. Wij moeten standvastig geloven dat Allah onze smeekbeden niet onbeantwoord laat. En dat is wat Allah ons belooft. Hij (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei immers (Nederlandstalige interpretatie): “Waarlijk, jullie Heer is Bescheiden en Gul, en wanneer Zijn dienaar zijn handen aan Hem opheft in een smeekbede, is Hij aarzelend (met andere woorden verlegen of terughoudend) om hen leeg terug te laten keren.” (Aboe Daawoed, Ah’mad en at-Tirmidzie.)

 


Hoe dienen wij smeekbeden te verrichten?

Er zijn een aantal etiquette die wij in acht zouden moeten nemen bij het verrichten van smeekbeden. Door deze manieren in acht te nemen, vergroten we de kans op verhoring van onze smeekbeden. Het is dus belangrijk om bekend te zijn met deze etiquette en het ook te gebruiken bij het verrichten van smeekbeden. Deze etiquette heeft betrekking op handelingen tijdens het verrichten van smeekbeden, aan de voorwaarden moet vooraf voldaan zijn.

En natuurlijk geldt dat smeekbeden ook zonder deze etiquette verhoord kunnen worden. Maar hoe meer je van deze etiquette gebruikt hoe groter de kans dat je smeekbeden verhoord worden. Het is dus beter om deze etiquette te gebruiken.

1.) Allah lofprijzen

Middels smeekbeden vragen wij Allah om Zijn vergeving, Zijn genade en we vragen Hem om ons te voorzien, het is dus niet meer dan logisch dat wij onze smeekbeden beginnen met het lofprijzen van Allah op een manier die Hem schikt. Zo zien we in een overlevering die overgeleverd is door Foedhalah ibn Oebayd, dat de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) eens in de moskee zat toen er een man binnenkwam. Deze man bad twee gebedseenheden en daarna zei hij: “O Allah! Vergeef me en heb genade met mij.” De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei toen tegen hem (Nederlandstalige interpretatie): “O dienaar! Je was te haastig. Wanneer je het gebed beëindigd hebt en je gaat zitten om Allah te lofprijzen, lofprijs Hem dan op een wijze die Hem schikt en bid daarna over mij. Verricht daarna je smeekbede.”

Vervolgens was er een andere man die bad, Allah prees en bad over de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem). De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei tegen hem (Nederlandstalige interpretatie): “O dienaar! Verricht je smeekbede en het zal verhoord worden.” (At-Tirmidzie en an-Nasaa-ie.)

De man was haastig, omdat hij Allah meteen verzocht om vergeving en genade, zonder Hem te lofprijzen. Overigens betekent dit niet dat Allah onze lofprijzingen nodig heeft, want Hij heeft het zeker niet nodig. Allah de Verhevene heeft niets van ons nodig en dit zal altijd zo blijven, maar Hij gebiedt ons om Hem te lofprijzen, zodat wij ons zelf kunnen begunstigen. Wij zouden hier dus gebruik van moeten maken en één van de beste manieren om dit te doen is door gebruik te maken van de Schone Namen van Allah (zie het artikel De Schone Namen van Allah). Allah de Verhevene zegt in de Koran (Nederlandstalige interpretatie): “En aan Allah behoren de Schone Namen (al-Asmaa-e al-H’oesnaa), dus roep Hem daarmee aan…” [Soerat al-A’raaf (7), aayah 180.]

En het beste is het om Allah met Zijn meest verheven Naam aan te roepen. Boeraydah heeft overgeleverd dat de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) een persoon hoorde zeggen: “O Allah! Ik vraag U op basis van mijn getuigenis dat U Allah bent, er is geen god dan U, de Enige, naar Wie alle schepselen zich keren voor hulp, Die niet verwekt en niet verwekt is en er is niemand aan Hem gelijk.” De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei hierop (Nederlandstalige interpretatie): “Deze persoon heeft Allah aangeroepen met Zijn meest verheven Naam. Als Hij ermee gevraagd wordt, geeft Hij en als Hij ermee gesmeekt wordt, verhoort Hij.” (At-Tirmidzie en Aboe Daawoed.)

Imaam al-Tibi heeft gezegd dat deze hadith laat zien dat Allah een verheven Naam heeft en dat Hij verhoort wanneer Hij met deze Naam aangeroepen wordt. In andere overleveringen wordt er ook gesproken over verheven Namen die niet in deze overlevering staan, maar de Naam ‘Allah’ staat in al deze overleveringen vermeld. Op basis hiervan kan er gesteld worden dat de Naam Allah de meest verheven Naam van Allah is. (Tuhfat al-Ahwadhi, 9/446.)

Verder is de overlevering een bewijs dat we Allah Ta’aalaa mogen vragen op basis van onze goede daden. Het geloof van iemand is een goede daad en we zien hier dat deze man Allah op basis van zijn geloof aanriep. Hetzelfde zien we terug in een overlevering die ons vertelt over drie mannen die in een grot opgesloten zaten. Zij riepen Allah aan op basis van goede daden die zij in het verleden verricht hadden en vroegen Hem om de steen voor de opening van de grot te verwijderen. Allah verwijderde hierop de steen en ze konden naar buiten. (Al-Boekhaarie en Moeslim.) (Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven. Gebruik de afbeelding voor da’wah.)

 

Smeekbede 4

 

2.) Bidden voor de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem)

Het bewijs hiervoor is te vinden in de uitspraak van de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) (Nederlandstalige interpretatie): “Iedere smeekbede blijft hangen tot (de persoon) over de profeet bidt.” (An-Nasaa-ie en Ibn H’ibbaan.)

“Iedere smeekbede blijft hangen” houdt in dat de smeekbede niet tot Allah opstijgt, totdat er over de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gebeden wordt. Duidelijke woorden, maar tegelijkertijd kunnen we in dit geval niet van een verplichting spreken, maar van iets wat aangeraden is om te doen. Er zijn namelijk ook tal van overleveringen van de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) en zijn metgezellen (moge Allah tevreden zijn met hen) te vinden, die geen gebed voor de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) bevatten.

3.) Handen opheffen

Onder de etiquette van het verrichten van doe’aa-e is het opheffen van de handen. Overigens is dit geen verplichting en er zijn ook situaties waarin de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zijn handen niet ophief. Het is dus een aanbevolen handeling die altijd verricht kan worden, behalve op bepaalde momenten. Deze momenten zijn: tijdens het vrijdaggebed (behalve wanneer er om regen gesmeekt wordt), tijdens de tawaaf (rondgang om de Ka’bah) en sa’y (tussen de heuvels as-Safaa en al-Marwah), tijdens de algemene dagelijkse smeekbeden (voor de ochtend, de avond, bij het binnentreden van het huis en dergelijke) en ook hief hij (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zijn handen niet op bij de smeekbeden tijdens en na het gebed.

4.) Je tot de qiblah richten

De qiblah (gebedsrichting – de Ka’bah in Mekkah) is de allereerste plaats van aanbidding die op aarde gebouwd is. (Zie o.a. het artikel Het ontstaan van Zamzam en de bouw van de Ka’bah op deze website.) Hoewel het geen verplichting is voor ons om ons tijdens het verrichten van smeekbeden naar de qiblah te richten, is het wel een gezegende richting om ons naar toe te richten.

In een authentieke overlevering is overgeleverd door ‘Abdoellaah ibn Zayd dat de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zich tot de qiblah richtte toen hij Allah om regen smeekte. (Al-Boekhaarie.) Ook is er overgeleverd dat de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zich tot de qiblah richtte toen hij een doe’aa-e tegen de Qoeraysh uitsprak. (Al-Boekhaarie.)

5.) Woedhoe-e verrichten

Een andere aanbevolen etiquette bij het verrichten van doe’aa-e is in de staat van wudu (of woedhoe-e) zijn. Dit wordt bevestigd door een overlevering van Aboe Moesaa al-Ash’aarie (moge Allah tevreden zijn met hem) waarin hij vermelde dat de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) na de slag van Hoenayn om water vroeg, woedhoe-e verrichtte, zijn handen ophief en vergeving vroeg voor Oebayd ibn Amir. (Al-Boekhaarie en Moeslim.) (Zie het artikel De woedhoe-e, stap voor stap.)

6.) Bidden met nederigheid en vrees

Het is zeer belangrijk dat wij als dienaren van Allah onszelf nederig tegenover Hem opstellen. Hij is de Schepper, de Almachtige, is het dan niet gepast dat wij Hem vrezen en ons nederig opstellen tegenover Hem? Allah zegt in de Koran (Nederlandstalige interpretatie): “Roep jullie Heer aan, nederig en in stilte (#9). Waarlijk, Hij houdt niet van de overtreders (betreffende smeekbeden en andere opzichten).” [Soerah al-A’raaf (7), aayah 55.]

<<< (#9) Smeekbeden dienen niet een vorm te zijn van het te koop lopen met aanbidding en dienen op een nederige en respectvolle manier te geschieden. Het is overgeleverd in de twee Sah’ieh’s dat Aboe Moesaa al-Ash’arie zei: “De mensen verhieven hun stemmen tijdens smeekbeden, maar de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): ‘O mensen! Maak het niet moeilijk voor jullie zelf. Waarlijk, jullie roepen niet iemand aan die doof of afwezig is, integendeel, Degene Die jullie aanroepen is Alhorend, dichtbij (bij Zijn dienaren, met Zijn Kennis).’” (Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.)>>>

En met deze eigenschappen heeft Allah profeet Zakariyyaa (vrede zij met hem) en zijn vrouw ook beschreven in de Koran (Nederlandstalige interpretatie): “Dus verhoorden Wij zijn smeekbede en Wij schonken aan hem Yah’yaa (Johannes) en maakten zijn vrouw beter (om een kind te baren) voor hem. Waarlijk, zij plachten zich te haasten in het verrichten van goede daden en zij riepen Ons aan, (Onze beloning) verlangend en (Onze bestraffing) vrezend, en tegenover Ons waren zij nederig.” [Soerat al-Anbiyaa-e (21), aayah 90.]

7.) Alleen bij Allah klagen

Wij zouden ons niet moeten beklagen bij anderen dan Allah. De ware moslim legt al zijn of haar problemen bij Allah de Verhevene en klaagt alleen bij Allah over zijn of haar moeilijke situaties en problemen, zonder hierbij medelijden van anderen te verwachten. Dit was ook de handelwijze van de profeten (vrede zij met hen). Wanneer zij moeilijke tijden doormaakten, klaagden zij bij Allah Ta’aalaa, onderwierpen zij zich aan Hem en toonden hun behoefte aan Zijn hulp. Zo smeekte profeet Zakariyya (vrede zij met hem) Allah om nageslacht toen hij oud werd (Nederlandstalige interpretatie): “En gedenk Zakariyyaa (Zacharia), toen hij zijn Heer aanriep: ‘Mijn Heer! Laat mij niet alleen (#10) en U bent de Beste der erfgenamen.’” [Soerat al-Anbiyaa-e (21), aayah 89.]

<<< (#10) Laat mij niet alleen zonder kind die het profeetschap, de kennis en wijsheid van mij erft. (Tefsier H’adaa-ieq ar-Rawh’ wa ar-Rayh’aan fie Rawaabie ‘Oeloemie al-Qor-aan.)>>>

En toen profeet Ibraahiem (Abraham – vrede zij met hem) zijn vrouw en kind achter moest laten midden in de woestijn, zonder hulp en steun, bad hij tot Allah en beschreef hun moeilijke situatie (Nederlandstalige interpretatie): “Onze Heer! Waarlijk, ik heb een deel van mijn nakomelingen (Ismaël en zijn nageslacht) laten verblijven in een vallei zonder gewassen, bij Uw Gewijde Huis (de Ka’bah in Mekkah). Onze Heer! (Dit deed ik) opdat zij as-salaah (het gebed) zullen onderhouden. Dus laat harten van een aantal mensen neigen naar hen en voorzie hen van vruchten zodat zij dankbaar zullen zijn.” [Soerat Ibraahiem (14), aayah 37.]

Toen profeet Ayyoeb (Job – vrede zij met hem) onderworpen werd aan beproevingen, doordat zijn familie en rijkdom van hem weggenomen werden en hij ontzettend ziek werd, huilde hij (Nederlandstalige interpretatie): “En gedenk Ayyoeb (Job), toen hij zijn Heer aanriep: ‘Waarlijk, tegenspoed trof mij, en U bent de Barmhartigste der barmhartigen.’” [Soerat al-Anbiyaa-e (21), aayah 83.]

En toen profeet Moesaa (Mozes – vrede zij met hem) Egypte moest ontvluchten om Fir’awn te ontvluchten, kwam hij in een eenzame vallei terecht zonder hulp. Hij bad daarop tot Allah (Nederlandstalige interpretatie): “…Mijn Heer! Waarlijk, ik heb behoefte aan wat U tot mij neerzendt van het goede!” [Soerat al-Qasas (28), aayah 24.]

Profeet Ya’qoeb (Jakob of Israël – vrede zij met hem) wist de waarheid niet over zijn meest geliefde zoon en zijn andere zoon Benyamin moest als gevangene achterblijven in Egypte. Het enige wat hij kon doen, was zijn moeilijkheden bij Allah neerleggen, zeggend en huilend (Nederlandstalige interpretatie): “…Waarlijk, ik klaag slechts tegenover Allah over mijn smart en mijn verdriet en ik weet van Allah wat jullie niet weten.” [Soerat Yoesoef (12), aayah 86.]

Het is dus beter voor ons om de voorbeelden van deze grote mannen te volgen en alleen bij Allah te klagen over onze situaties. En dit is ook logisch, immers: wie kan ons anders helpen dan Allah? Niemand dan Allah de Verhevene kan ons bevoordelen of benadelen, ieder ander is even hulpeloos en behoeftig als ons. Wij zijn allen afhankelijk van Allah. Wat heeft het dan voor nut om ons bij anderen dan Allah te beklagen? (Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven. Gebruik de afbeelding voor da’wah.)

 

Smeekbede 2

 

8.) Een gematigde stem

Wij zouden onze smeekbeden zachtjes moeten verrichten, zodat anderen ons niet kunnen horen. De beste wijze om smeekbeden te verrichten is met een gematigde stem. Allah Ta’aalaa zegt in de Koran (Nederlandstalige interpretatie): “Roep jullie Heer aan, nederig en in stilte. Waarlijk, Hij houdt niet van de overtreders (betreffende smeekbeden en andere opzichten).” [Soerat al-A’raaf (7), aayah 55.] [Zie (#9) bij punt 6.]

Dit is de reden waarom Allah Zakariyyaa (vrede zij met hem) prijst in de Koran (Nederlandstalige interpretatie): “Toen hij zijn Heer heimelijk aanriep.” [Soerat Maryam (19), aayah 3.]

Ook de profeet Mohammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) droeg zijn metgezellen op om met een zachte stem smeekbeden te verrichten toen zij eens aan het reizen waren en luid Allah gedachten. De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei toen dat zij Allah zachtjes moesten aanroepen. Immers, Allah is de Alhorende. (Al-Boekhaarie.)

Sheikh Ibn Taymiyyah heeft enkele voordelen opgesomd:

– Het is een teken van een sterk imaan, omdat we laten zien dat we standvastig geloven dat Allah de Alhorende is en dat Hij zelfs de zachtste gebeden en onze gedachten kan horen.

– Het is een teken van respect en het toont onze manieren tegenover Allah, het is immers niet gepast om onze stemmen te verheffen tegenover Hem, de Allerhoogste.

– Het toont nederigheid en dat is een belangrijk onderdeel in de aanbidding van Allah. Degene die zich nederig opstelt, vraagt niet, behalve met zachtheid. Het zacht uitspreken van doe’aa-e helpt dus nederigheid te bereiken.

– Het laat de oprechtheid van een persoon zien, want anderen dan Allah kunnen onze smeekbeden niet waarnemen.

– Het helpt het hart concentreren op de doe’aa-e, aangezien het luid reciteren van de smeekbeden ons van onze gedachten afleidt. Een smeekbede zacht uitspreken helpt ons dus om onze gedachten erbij te houden.

– Het toont de nabijheid die we voelen tegenover onze Schepper en het versterkt onze relatie met Allah, want de gelovige realiseert zich dat Allah dichterbij is dan wie of wat dan ook.

– Het helpt ons om vol te houden met smeekbeden, omdat het zacht uitspreken van doe’aa-e beter vol te houden is voor ons lichamelijk. Het put een persoon niet uit, in tegenstelling tot degene die smeekbeden hardop uitspreekt en daarbij de stem verheft.

– Anderen zullen niet afgeleid worden.

– Het beschermt ons tegen afgunst en jaloezie van mens en djinn. Veel mensen worden jaloers wanneer iemand zich tot Allah keert en Hem gedenkt. Daarom is het beter om ons in stilte tot Allah te wenden.

(Madjmoe’ al-Fataawaa, deel 15, pagina 14-20.)

9.) Doe’aa-e verrichten op aanbevolen tijden of plaatsen

Allah de Verhevene en Zijn profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) hebben ons bepaalde tijden en plaatsen bekend gemaakt waarbij er een grotere kans bestaat dat onze smeekbeden verhoord worden. Zo is de diepte van de nacht een beter moment om smeekbeden te verrichten dan overdag, want Allah zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Wie zal Mij aanroepen, zodat Ik hem kan beantwoorden? Wie zal van Mij vragen, zodat Ik hem kan geven? Wie zal Mijn vergeving zoeken, zodat Ik hem kan vergeven?” (Al-Boekhaarie.)

Hier een overzicht van tijden en situaties wanneer smeekbeden verhoord worden:

Tijdens het derde deel van de nacht
Een bepaalde tijd van de nacht
Laylat al-Qadr
Tijdens de oproep tot het gebed (adzaan)
Tussen de adzaan en de iqaamah
Tijdens het verrichten van de neerknieling (soedjoed of sadjdah)
Vóór het beëindigen van het gebed (vóór at-tesliem)
Na de voorgeschreven gebeden
Een bepaalde tijd op vrijdag
De regen
Het drinken van Zamzam water
Het kraaien van een haan
Het bezoeken van de zieken
Wanneer de ziel van iemand wordt weggenomen
Aangedane onrecht
De vader, de vastende en de reiziger
De vader tegen zijn kind
Een rechtschapen persoon voor zijn ouders
Voor het dhzohr-gebed
De eerste tien dagen van Dzoel-H’idjah
De Ramadhaan

(Zie www.duakracht.nl voor meer informatie hierover.) (Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven. Gebruik de afbeelding voor da’wah.)

 

Smeekbede 5

 

10.) Het erkennen van onze fouten

Tot de etiquette van doe’aa-e behoort ook dat we onze fouten en zonden erkennen en bevestigen tegenover Allah. Door onze fouten en zonden te erkennen en te bevestigen, worden onze smeekbeden oprechter. We beseffen ons onze fouten en onze zonden en tegenover Wie wij deze begaan. Hiermee komt eveneens het besef dat Allah de Enige is Die vergeeft.

Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) heeft gezegd dat de beste doe’aa-e als volgt is: “O Allah! U bent mijn Heer en ik ben Uw dienaar. Ik heb mezelf onrecht aangedaan en ik erken mijn zonden. O mijn Heer, vergeef me mijn zonden, want U en alleen U bent mijn Heer en niemand kan zonden vergeven, behalve U.” (Ah’mad.)

De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Waarlijk, Allah houdt van de dienaar die zegt: ‘Niemand heeft het recht aanbeden te worden, behalve U. Ik heb mezelf onrecht aangedaan, vergeef me dus mijn zonden, want niemand vergeeft zonden, behalve U.’ Allah zegt dan: ‘Mijn dienaar erkent dat hij een Heer heeft Die vergeeft en bestraft.’” (Ah’mad, Aboe Daawoed en at-Tirmidzie.)

11.) Vastberaden zijn in wat we vragen

Wat ook tot de etiquette van het verrichten van smeekbeden behoort, is het vastberaden zijn in de smeekbeden. We moeten zeker zijn over hetgeen wat we Allah vragen. We zouden niet moeten vragen: “O Allah! Vergeef me als U dat wilt (in shaa-e Allaah).”

De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Wanneer iemand van jullie een smeekbede verricht, laat hem dan vastberaden en besluitend zijn in zijn smeekbede, en laat hem niet zeggen: ‘O Allah! Vergeef me als U wilt,’ want er is niemand die Allah kan dwingen tot iets.” (Moeslim.)

Wij zijn behoeftig aan Allah Zijn hulp en leiding en daarom zouden we vastberaden moeten zijn. Maar wanneer we om iets vragen waarbij we niet weten of het goed is voor ons of niet, dan kunnen we wel zeggen: “O Allah! Als u weet dat het goed voor me is, begunstig mij er dan mee…” (Zie het artikel Salaat al-Istikhaarah.)

Wat we zouden moeten vermijden, is het gebruiken van “in shaa-a Allaah” bij zaken die we nodig hebben, zoals de vergeving van Allah, Zijn genade, Zijn gunsten en dergelijke. Om zulke zaken dienen we te vragen zonder twijfel, vastberaden.

12.) Het gebruiken van de Namen en Eigenschappen van Allah

Aan Allah de Verhevene behoren alle Schone Namen en Eigenschappen toe. (Zie het artikel De Schone Namen van Allah op deze website.) De Namen en Eigenschappen die aan ons bekend zijn gemaakt door Allah en Zijn profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) stellen ons in staat om de grootsheid van Allah te leren kennen en daarmee zal onze liefde voor Allah enkel toenemen. Het beste is dan ook om deze Namen en Eigenschappen te gebruiken tijdens het maken van doe’aa-e. Wanneer we vragen om vergeving, moeten we ons realiseren dat Allah Degene is Die alles vergeeft, de Genadevolle. En wanneer iemand bijvoorbeeld vraagt om voorzieningen, dan zou men de Naam ar-Razaaq (de Schenker van onderhoud, de Voorziener) moeten gebruiken. Wat iemand ook vraagt aan Allah, er is altijd een Naam of Eigenschap die hier betrekking op heeft.

13.) De smeekbede drie keer herhalen

Dit is een aangeraden etiquette bij het verrichten van doe’aa-e. Het laat het belang zien van hetgeen waar we om vragen. We kunnen in vele ah’aadieth zien dat dit tot de gewoonten van de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) behoorde en het ook opdroeg aan zijn metgezellen. In één van deze ah’aadieth zien we dat de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Wanneer iemand drie keer om het Paradijs vraagt, zal het Paradijs zeggen: ‘O Allah! Laat hem tot het Paradijs toetreden.’ En wanneer iemand drie keer bescherming zoekt tegen het Hellevuur, zal het Hellevuur zeggen: ‘O Allah! Red hem van het Hellevuur.’” (At-Tirmidzie, an-Nasaa-ie en al-Haakim.)

14.) Korte smeekbeden

Het behoorde tot de gewoonten van de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) om korte maar krachtige smeekbeden te gebruiken, waarin hij vroeg om gunsten en bescherming tegen het slechte. Hij gaf het beste voorbeeld door korte en krachtige smeekbeden te gebruiken, waarin hij vroeg om het goede in deze wereld en in het Hiernamaals en waarin hij bescherming zocht tegen het slechte. Hij deed dit op zodanige wijze dat wanneer de mensen hem hoorden, zij de smeekbede gemakkelijk konden onthouden, begrijpen en zelf konden reciteren. Zo zei de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) eens (Nederlandstalige interpretatie): “O Allah! Ik zoek Uw bescherming tegen het slechte wat ik heb begaan en tegen het slechte wat ik niet heb begaan.” (Moeslim, Aboe Daawoed en an-Nasaa-ie.)

‘Aa-ieshah (moge Allah tevreden zijn met haar) heeft overgeleverd dat de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) van de korte smeekbeden hield en dat hij andere soorten smeekbeden achterwege liet. (Aboe Daawoed, Ah’mad, Ibn Habban en anderen.)

15.) Bij onszelf beginnen

Het is beter voor ons om onze smeekbeden eerst met onszelf te beginnen. Één van de redenen hiervoor is dat iemand het beste voor zichzelf zou moeten wensen. Het is dus niet verstandig om voor anderen te bidden en daarbij onszelf te vergeten. Daarbij vergroot het onze oprechtheid in onze smeekbeden. De mens is zwak geschapen en wanneer we alleen voor anderen in onze smeekbeden vragen, kan het zijn dat onze smeekbeden minder oprecht zijn dan wanneer we voor onszelf smeekbeden verrichten en voor onze broeders en zusters. Deze etiquette is ook terug te vinden in verscheidene verzen in de Koran. Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Hij (Mozes) zei: ‘Mijn Heer! Vergeef mij en mijn broer (Aäron) en laat ons toe tot Uw Barmhartigheid, en U bent de Barmhartigste der barmhartigen.’” [Soerat al-A’raaf (7), aayah 151.]

Allah de Verhevene zegt ook, verhalend van profeet Ibraahiem (vrede zij met hem) (Nederlandstalige interpretatie): “Onze Heer! Vergeef mij en mijn ouders (#11) en de gelovigen op de Dag dat de afrekening plaats zal vinden.” [Soerat Ibraahiem (14), aayah 41.]

<<< (#11) Abraham (vrede zij met hem) bleef smeekbeden voor vergeving verrichten voor zijn vader totdat deze laatste kwam te overlijden. Toen werd het hem duidelijk (middels de openbaring) dat zijn vader een vijand van Allah was waarna Abraham (vrede zij met hem) zich van hem distantieerde en stopte met het vragen van vergeving voor hem. (Tefsier H’adaa-ieq ar-Rawh’ wa ar-Rayh’aan fie Rawaabie ‘Oeloemie al-Qor-aan.) Abraham (vrede zij met hem) was loyaal en teerhartig, en het zou hem wellicht zeer veel pijn gedaan hebben om de relatie met zijn vader op die manier te beëindigen. Maar het is duidelijk onjuist om Allah de Verhevene vergeving te vragen voor iemand die Hem uiteindelijk verwierp. (Naar A. Yusuf Ali Quran Commentary, de herziene versie.)>>>

En de etiquette is ook gebruikt door de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem). Oebay ibn Ka’b verhaalde dat wanneer de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) aan iemand dacht en voor hem bad, dat hij eerst begon met zichzelf. (Aboe Daawoed, an-Nasaa-ie, at-Tirmidzie en anderen.)

Maar het kwam ook voor dat hij (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) niet eerst voor zichzelf bad. Zo verrichtte hij eens een smeekbede voor Ibn ‘Abbaas (Nederlandstalige interpretatie): “O Allah! Zegen hem met begrip van de religie.” (Al-Boekhaarie, Moeslim en anderen.)

Het is dus ook toegestaan om smeekbeden niet met onszelf te beginnen. Maar over het algemeen is het aangeraden om dit wel te doen.

16.) Voor alle moslims bidden

Om ons geloof compleet te maken, dienen wij voor onze broeders en zusters te wensen wat wij voor onszelf wensen. Wij zouden dus ook voor hen moeten wensen dat zij naar de waarheid geleidt worden en dat hun zonden vergeven worden, zoals wij dit ook voor onszelf wensen. De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) werd dit ook opgedragen in de Koran (Nederlandstalige interpretatie): “Dus weet dat er geen god is behalve Allah (dus aanbid alleen Hem) en vraag vergiffenis voor jouw zonde alsook voor (de zonden van) de gelovige mannen en de gelovige vrouwen…” [Soerat Moh’ammed (47), aayah 19.]

En dat was ook de wijze waarop profeet Noeh’ (Noah – vrede zij met hem) tot Allah bad (Nederlandstalige interpretatie): “Mijn Heer! Vergeef mij en mijn ouders en wie mijn huis binnengaat als een gelovige en alle gelovige mannen en alle gelovige vrouwen (van het verleden, heden en de toekomst)…” [Soerat Noeh’ (71), aayah 28.] (Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven. Gebruik de afbeelding voor da’wah.)

 

Smeekbede 3

 

17.) De smeekbede afsluiten met “amien

Wanneer we luisteren naar een smeekbede van een ander, is het aangeraden om na de smeekbede amien te zeggen. Amien betekent: “O Allah! Verhoor deze smeekbede.” Het doel van deze smeekbede is het vergroten van de kans op verhoring van de smeekbede. Het is alsof de smeekbede keer op keer herhaald wordt, alleen wordt het niet opnieuw gezegd. De smeekbede wordt samengevat in één kort woord amien.

Er bestaat een meningsverschil over of iemand ook na de eigen smeekbede amien mag zeggen of dat dit niet mag. De meest correcte uitspraak hierin is dat dit wel toegestaan is, omdat er geen verschil gemaakt wordt tussen iemand die luistert naar andermans doe’aa-e of de eigen doe’aa-e. (Abu Zayd, pagina 206.)

Bij het uitspreken van amien worden er vaak enkele fouten gemaakt. Deze zijn:

– De alif (a) wordt te lang vastgehouden, waardoor het uitgesproken wordt als aaaaaaamien. De alif dient niet langer dan twee tellen vastgehouden te worden (twee haraka’s).

– In andere gevallen wordt de alif te kort vastgehouden, waardoor het uitgesproken wordt als àmien. De alif dient twee tellen vastgehouden te worden (twee haraka’s), niet langer of korter.

– De nadruk wordt gelegd op de miem (m), waardoor het uitgesproken wordt als ammien. Ook dit is onjuist, want er staat in het Arabisch geen shaddah op de miem, en de miem wordt dus niet ‘dubbel’ uitgesproken.

Wat wel toegestaan is om te doen, is het laatste deel te verlengen. Het is dus wel toegestaan om te zeggen aamiiieeen. Dit laatste gedeelte mag twee tot zes tellen vastgehouden worden (twee tot zes haraka’s).

En tot Allah keren wij allemaal terug.

Citadel van de moslimEen zeer belangrijk boekje dat iedere moslim nodig heeft, is Citadel van de moslim (pocket), uitgegeven door Uitgeverij Momtazah en te bestellen voor € 3,00 via onze webshop, en met uw aankoop steunt u de da’wah van www.uwkeuze.net. Het bevat in totaal 132 smeekbeden die men in de loop van de dag en avond en bij verschillende aangelegenheden nodig heeft. Dit waardevolle boekje (377 pagina’s) bevat Arabische teksten, transliteratie en Nederlandstalige interpretaties.

 

Relevante artikelen:

Dua: hoop vs. geloof

Waarom onze smeekbeden niet verhoord worden

Waarom smeekbeden niet meteen beantwoord worden (de wijsheden en verborgen gunsten die schuilen achter het uitstel in het beantwoorden van de doe’aa-e)

Doe’aa-e al-qoenoet

 

(Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven. Gebruik de afbeelding voor da’wah.)

 

Hoop en geloof

 

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan