Sinterklaas

Geen onschuldig kinderfeestje!

SinterklaasDoor Moslims In Dialoog (MID). Enigszins bewerkt door uwkeuze.net.

Het op islamitische wijze opvoeden van onze kinderen is één van de belangrijkste taken die we als moslimouders hebben, en een taak die de grootste nauwkeurigheid vereist. (Zie Het opvoeden van moslimkinderen & seksuele voorlichting in de islam.)

Helaas zien we dat steeds meer moslimkinderen uitkijken naar westerse feestdagen zoals Sinterklaas, Kerstmis etcetera. Veel moslimgezinnen doen hier helaas ook vrolijk aan mee. Het ontbreekt hen vaak aan de juiste kennis over hoe ze hier op een islamitisch verantwoorde wijze mee om dienen te gaan. Omdat de sinterklaasgekte weer in het land is losgebarsten lijkt het ons van belang om het islamitische verbod hierop puntsgewijs kenbaar te maken en toe te lichten.

 

Afgoderij

De totstandkoming van dit feest is gebaseerd op mythes van afgoderij (shirk) die dateren uit de Germaanse oudheid, en die niet geaccepteerd kunnen worden door het gezonde verstand, laat staan door de moslim. Daarnaast is het een viering van de verjaardag van een “goedheiligman”. Deze “heilige” dichten ze ook nog eens een Eigenschap toe die alleen bij Allah de Verhevene past. Zo wordt kinderen verteld over de alleswetende Sinterklaas, die zelfs in Spanje nog weet wat ze allemaal voor stouts hebben gedaan. En op 5 december zal hij je voor je goede daden belonen en voor je slechte daden bestraffen. Maar meestal vergeeft hij je wel voor je slechte daden. En een paar jaar later zeggen we dat het allemaal niet waar is. Nog weer later vertellen we ze over Allah (de Alwetende), Degene Die altijd alles van je ziet en van je weet. En wat denken kinderen dan: nog een grapje van papa en mama om me lief te laten zijn!?

[Toevoeging van uwkeuze.net: Sinterklaas krijgt goddelijke kwaliteiten toegedicht. Het was niet voor niets dat de calvinistische protestanten geprobeerd hebben het feest af te schaffen omdat ze de heiligenverering zagen als afgodendienst. Het feest was echter te populair, het volk won. De rol van Sinterklaas is door de eeuwen heen wel veranderd, maar nog steeds zou hij beschikken over het Grote Boek, waar alle kindernamen in zijn geschreven en alle stoute dingen die kinderen gedaan hebben. Dit botst met de basis van het geloof van de moslims: tawh’ied, het toeschrijven van Allah aan eenheid – het islamitisch monotheïsme. De liedjes die de kinderen zingen, kun je daarom niet afdoen als ‘onschuldig’ en de feesten niet als ‘onschuldige kinderfeesten’. Je vertroebelt daarmee het geloof van kinderen in de eenheid van Allah, wat dé reden is van de openbaring van de Boeken, voor het zenden van de boodschappers naar de mensheid, en voor het bestaan van het Paradijs en de Hel. Kinderen kunnen er van in de war raken en gaan twijfelen aan de belangrijkste boodschap van de Koran. Kinderharten zijn als sponzen die alles opzuigen waar ze aan worden blootgesteld en wij moeten als ouders en opvoeders hun harten beschermen. We zullen hierover verantwoording moeten afleggen op de Dag des Oordeels. Lees onze artikelen over Monotheïsme (tawh’ied), waaronder Tawh’ied voor jonge moslims.]

 

Religieuze innovatie

Onze geliefde profeet Muhammad (vrede en zegeningen zij met hem) zag eens dat de Ansaar een bepaalde dag vierden. Hij vroeg hen ernaar en kreeg te horen: “Dit is één van de twee dagen waarop we feest vierden in de tijd van jaahiliyya (de tijd van onwetendheid; voordat ze moslim waren) en daar zijn we mee doorgegaan.” Hij antwoordde (Nederlandstalige interpretatie): “Nee! Allah heeft jullie twee betere dagen ervoor in de plaats gegeven: de dag van al-Fitr en de dag van al-Adhaa.” (Ahmad, An-Nasâ’)

Naast deze twee dagen hebben we ook nog de vrijdag als dag van ‘ied (feest). De profeet zei namelijk (Nederlandstalige interpretatie): “Dit is een dag die Allah bepaald heeft als een ´ied voor de moslims.” (Ibn Maajah)

Uit deze twee ahaadieth leiden we af, dat de moslims drie feesten kennen met vaste data: een wekelijkse ‘ied elke vrijdag, en twee jaarlijkse feesten, al-Fitr en al-Adhaa. Daarnaast kennen we nog de ‘aqîqa en de waliema, resp. het geboortefeest en het trouwfeest. Ook is duidelijk dat dit feesten zijn die Allah de Barmhartige ons geschonken heeft.

Het is logisch dat de islamitische feestdagen religieuze gebeurtenissen zijn, rijk aan inhoud en aan manieren om dichter tot Allah de Verhevene te komen en om Zijn Tevredenheid te verdienen.

Alle feestdagen die afwijken van deze feestdagen zijn nieuwe en verzonnen innovaties die verworpen moeten worden. De profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft immers gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Wie een daad verricht die niet in overeenstemming is met onze zaak (religie), het zal verworpen worden.” (Bukhaari & Muslim)

[Zie het artikel Het verbod op innovaties (bid’ah).]

 

List & Bedrog

Wat is nu het nut ervan om een klein kind op te zadelen met een leugen om hem vervolgens bang te maken door hem wijs te maken dat als ze zich niet goed gedragen dat ze dan verdwijnen in de zak naar Spanje? Wat is het nut om iemand een baard op te plakken en een ander zwart te verven waarna zij zich als iemand anders voordoen dan wie ze werkelijk zijn en zich mallotig gedragen? We kunnen zonder twijfel stellen dat liegen een van de slechtste karaktereigenschappen is waartegen alle godsdiensten en ethische systemen waarschuwen, en waarvan de mens zelf van nature aanvoelt dat het fout is. Iedereen met een normaal besef van fatsoen en gezond verstand zou hetzelfde zeggen.

Nee zoonlief, je mag niet liegen, want liegen is stout. Ja zoonlief, sinterklaas is in het land en hij stopt de cadeautjes in jouw schoen.

En toch bedriegen ouders vrolijk hun kinderen om hen vooral maar te laten geloven dat de Sint bestaat. Dit is niet alleen een schending van de rechten van het kind, want hij heeft het recht op eerlijke ouders die hem altijd de waarheid vertellen en die hem goede waarden en normen aanleren (waaronder niet liegen), maar het ondermijnd ook het gezag van de ouders. Want een paar jaar later zeggen ze dat het allemaal niet waar is, waardoor het kind dus weet dat zijn ouders al die jaren tegen hem gelogen hebben. Dit is zeer gevaarlijk! Want dit zal niet alleen een slechte invloed hebben op de opvoeding van het kind, die zijn ouders wellicht niet meer zo serieus neemt, maar het is ook gevaarlijk voor de religieuze ontwikkeling van het kind. Want als zijn ouders hem vertellen over Allah de Alwetende, Degene Die altijd alles van je ziet en van je weet en Die je voor je goede daden zal belonen en voor je slechte daden zal bestraffen, dan kan een kind denken: “Nog een grapje van papa en mama om mij lief te laten zijn!?” En hier willen we dan aan meedoen!?

[Toevoeging van uwkeuze.net: ‘Abdoellaah ibn ‘Amir ibn Rabi’ah zei: “De boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) kwam bij ons toen ik een jonge jongen was en ik ging naar buiten om te spelen. Mijn moeder zei: ‘O ‘Abdoellaah! Kom, ik wil je iets geven.’ De boodschapper van Allah zei tegen haar (Nederlandstalige interpretatie): ‘Wat wilde je hem geven?’ Zij zei: ‘Dadels.’ Hij zei: ‘Als je ze niet aan hem gegeven had, dan zou het als een leugen in jouw verslag geschreven zijn.’” (Overgeleverd door imaam Ah’med en Aboe Daawoed.) Vergelijk deze eerlijkheid eens met de duidelijke leugen aangaande sinterklaas (of de kerstman, paashaas etc.), die ouders hun kinderen zonder enige gewetenswroeging voorschotelen!]

(Zie de artikelen Liegen en 1 april en Ik lieg niet, ik maak alleen maar een grapje.)

(Lees verder onder de afbeelding.)

 

Racisme

De rolverdeling tussen de blanke baas en zijn zwarte onderdanen roept onvermijdelijk associaties op met het slavernijverleden, waarbij de tot slaaf gemaakte Afrikaanse mens wereldwijd werd mishandeld, vernederd en uitgebuit. De figuur van Piet is nooit meer geweest dan een opeenhoping van racistische stereotypen; zwarte huid, kroeshaar, ringoorbellen, rode dikke lippen. Blijkbaar dacht men dat de knechtenrol meer voor zwarten is weggelegd dan voor de blanken. Zij zijn volgens de traditie namelijk luie, domme en kinderlijke wilden, slechts goed voor entertainment en uitsluitend anonieme bijfiguren in de levens van witte mensen. Een beeld uit de koloniale tijd van toen dat een uiting is van de opvatting dat het ‘blanke ras’ superieur is aan het ‘zwarte ras’. Dit feest heeft daarom flink bijgedragen aan de normalisering van racistische ideeën ten opzichte van mensen met een donkere huidskleur.

De liefhebbers van zwarte Piet gebruiken altijd de valse bewering dat hij zwart is geworden doordat hij door schoorstenen klautert. Wel vreemd natuurlijk dat hij daarbij ineens kroeshaar en dikke rode lippen krijgt. In de Engelstalige wereld kent men de figuur Santa Claus. Die wordt niet zwart wanneer hij door schoorstenen klautert.

In de islam is het zo dat geen enkel ras superieur is aan een ander ras. Als we een tuin zien met verschillende bloemen, dan waarderen we de schoonheid van het geheel. We hebben niets tegen de kleur van 1 enkele bloem omdat iedere bloem iets bijdraagt aan de schoonheid van de tuin. In een soortgelijke situatie kunnen we de wereld zien, als een tuin welke gedecoreerd is met mensen van verschillende huidskleuren.

Als resultaat van het volgen van deze leringen, zullen veel mensen in staat zijn om racisme te beëindigen in hun gedachten en daden. Vandaag de dag kun je nog steeds harmonie zien tussen mensen van verschillende rassen in de moskeeën van verschillende steden. Daar zul je mensen vinden van verschillende kleuren die samen, met gelijke status Allah aanbidden. Rijk of arm, donker of blank, allemaal in 1 rij, zij aan zij in aanbidding. Er wordt geen speciale behandeling aan iemand gegeven gebaseerd op kleur of sociale status. Er is niet zoiets als een “donkere moskee” of een “blanke moskee”. De islam is ver verwijderd van zulke destructieve concepten. Allah de Rechtvaardige zegt namelijk in de Luisterrijke Qur’aan (Nederlandstalige interpretatie): “O mensheid! Waarlijk, Wij schiepen jullie uit een man (Aadam) en een vrouw (H’awwaa-e – Eva) (#1) en Wij maakten jullie tot volken en stammen zodat jullie elkaar leren kennen. Waarlijk, de meest edele van jullie bij Allah is degene met de meeste taqwaa (vroomheid, godsvrees). (#2) Waarlijk, Allah is Alwetend, Khabier (Alwetend omtrent subtiele zaken).” {Qs 49:13}

<<< (#1) Dit beduidt dat deze gelijkheid van biologische oorsprong weerspiegeld wordt in de gelijkheid van menselijke waardigheid, aldus wordt alle raciale, nationalistische of tribale vooringenomenheid (‘asabiyyah) veroordeeld.>>>

<<< (#2) Moeslim leverde over dat Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) zei dat de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Waarlijk, Allah kijkt niet naar jullie vormen (uiterlijk) of bezittingen, maar Hij kijkt naar jullie harten en daden.” (Ibn Maadjah leverde deze h’adieth ook over.)>>>

(Zie de artikelen Racisme en Nationalisme, een vreemd concept in de islam.)

 

Imitatie van de niet-moslims

De niet-moslims zijn misleid, hun wegen zijn gebaseerd op verkeerde, afwijkende visies op de samenleving, het universum en hun eigen bestaan. Dit weerspiegelt zich vaak in hun daden. Waarom zou iemand dit dus willen imiteren? Ze imiteren daden die tegen alle logica en intelligentie in gaan. De profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zei hierover (Nederlandstalige interpretatie): “Jullie (moslims) zullen de volkeren die jullie voorgingen precies volgen; zelfs als ze het hol van een hagedis binnengaan, gaan jullie ze achterna.” (Bukhaarie & Muslim)

We kunnen wel zeggen dat de profeet (vrede en zegeningen zij met hem) met deze opmerking de spijker precies op zijn kop sloeg. Want wat is er onzinniger dan het hol van een hagedis in te lopen? Welke persoon die zijn verstand gebruikt, volgt een ander in zo iets onzinnigs? En toch is dat precies wat er gebeurt met o.a. het sinterklaasfeest. De islam is niet gekomen om te volgen, maar om gevolgd te worden. Daarom dienen de moslims zoveel mogelijk afstand te nemen van de leefwijze van de niet-moslims en zij dienen zich zoveel mogelijk te identificeren met de leefwijze die de islam hun voorschrijft opdat onze identiteit en waardigheid bewaard worden.

Deze houding van het niet imiteren van niet-moslims volgt naast de Edele Qur’aan ook uit de herhaaldelijke waarschuwingen van de profeet (vrede en zegeningen zij met hem). Hij zei namelijk (Nederlandstalige interpretatie): “Wees verschillend van de joden en de christenen.” (Bukhaarie & Muslim)

“Wees verschillend van de niet-moslims.” (Bukhaarie & Muslim)

“Wie een volk imiteert, is één van hen.” (Ahmed)

(Lees verder onder de afbeelding.)

 

Het verschijnsel van moslims die te maken hebben met de cultuur van niet-moslims en hun feesten is niet nieuw. De eerste generatie moslims waren ook bekend met het feit dat de niet-moslims hun eigen feesten hebben, en zij hadden een sterke mening hierover, o.a.:

´Abdullaah ibn ´Omar (moge Allaah tevreden met hem zijn) verklaarde: “Wie in het land van vreemdelingen verblijft en met hen hun feesten viert, en zich gedraagt zoals zij zich gedragen tot zijn dood, zal te midden van hen opgewekt worden op de Dag der Opstanding.” (Al-Bayhaqie)

Na dit verduidelijkt te hebben, kan iedere moslim concluderen dat het sinterklaasfeest alles behalve een onschuldig kinderfeestje is. Het is dus verboden om iets van feestelijkheid te tonen zoals vreugde, blijheid of het aanbieden van geschenken en alles wat hierop lijkt, op deze “feestdag”. De niet-moslims zijn misleid, zoals duidelijk uit deze traditie blijkt, en wie wil misleiding volgen, na eerst geleid te zijn?

[Toevoeging van uwkeuze.net: het is belangrijk om de beruchte ‘maar waarom dan?’-vragen van onze kinderen altijd serieus te nemen en zo goed mogelijk te beantwoorden. Als wij hen niet helpen om de wereld te begrijpen, zullen anderen – zoals school, vriend(inn)en of de media – dat voor ons doen! Probeer op creatieve wijze alternatieve leuke momenten te creëren voor onze kinderen, door hen toch iets leuks te geven een week voor 5 december bijvoorbeeld, zonder leugens en bedrog, en maak van onze eigen feesten onvergetelijke herinneringen voor onze kinderen. Moge Allah ons leiden naar Zijn Tevredenheid en ons beschermen tegen zaken waarmee Hij ontevreden is.]

Laat het moslim zijn voelen als een zegen, een bijzonder geschenk van Allah.

 

Relevante artikelen:

Het opvoeden van moslimkinderen & seksuele voorlichting in de islam

Wees niet te streng voor je kinderen

Het vieren van Kerst en Nieuwjaar

Wij willen een kerstboom!

Het verbod op innovaties (bid’ah)

Liegen en 1 april

Ik lieg niet, ik maak alleen maar een grapje

 

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan